Pocetak skolske godine za brucose

Started by Bred, 20-09-2009, 13:48:47

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Bred

Sveèani prijem bruco¹a odr¾aæe se 1.10.2009. u 12 èasova u Amfiteatru 1 na Farmaceutskom fakultetu. Nakon pozdravnog govora dekana, prodekana za nastavu i studenta prodekana, bruco¹i æe imati predavanja prema rasporedu koji se nalazi na sajtu i oglasnoj tabli Fakulteta. Na sajtu se nalazi i spisak studenta prve godine koji su podeljeni u grupe. Klikom na ime studenta, otvoriæe se raspored predavanja i ve¾bi za datog studenta. Praktièna nastava iz svih predmeta æe poèeti od 5. oktobra 2009.


http://www.pharmacy.bg.ac.rs/vesti/2009/09/15/svecani-prijem-brucosa/