Obave¹tenje o obnavljanju godine

Started by jecaperec, 08-10-2009, 15:15:45

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

jecaperec

Obnova svih godina æe se obaviti u petak, 9. oktobra od 10 do 13 èasova na ¹alterima Odseka za nastavu i studentska pitanja.

Odseku za nastavu i studentska pitanja, student podnosi sledeæu dokumentaciju:
indeks,
2 popunjena ©V-20 obrasca,
uplatnicu kao dokaz o plaæenoj naknadi za prvu ratu ¹kolarine,
onoliko kopija uplatnice koliko se predmeta obnavlja,
uplatnicu kao dokaz o plaæenoj naknadi za Univerzitetski centar za razvoj karijere u iznosu od 80,00 dinara.

Student od Odseka dobija prijavni list koji dostavlja Institutima.

Iznos ¹kolarine

Iznos ¹kolarine se formira tako ¹to se saberu ESPB krediti svih nepolo¾enih ispita i zbir pomno¾i sa 2.000,00 dinara.

Izuzetno, student koji je u toku ¹kolske 2008/2009. godine ostvario vi¹e od 48 ESPB kredita u zbiru, obnovu godine plaæa u fiksnom iznosu od 10.000,00 dinara.

Naèin plaæanja
Student mo¾e izabrati da ukupan zbir plaæa odjednom ili u dve ili u èetiri rate.
Takoðe, student mo¾e izabrati da iznos ¹kolarine za predmete iz odreðenog semestra plaæa u po dve rate. U dve rate iznos za predmete iz jesenjeg i u dve rate iznos za predmete iz proleænog semestra.

Na nalogu za uplatu, u prostoru predviðenom za svrhu uplate, potrebno je navesti sve predmete koji se obnavljaju. Nalog za uplatu se kopira onoliko puta koliko je ispita obnovljeno. Original uplatnice i kopije se dostavljaju Odseku za nastavu i studentska pitanja prilikom podno¹enja ostale dokumentacije.

Primer naloga za uplatu:
svrha uplate: obnova godine (rata 1/4) – Organska hemija II, Farmaceutska hemija I, Farmaceutska hemija II, Fiziologija, Imunologija
primalac: Farmaceutski fakultet, V. Stepe 450, 11221 Beograd
¹ifra plaæanja: 189
raèun primaoca: 840-1127666-05


http://www.pharmacy.bg.ac.rs/vesti/2009/10/08/obavestenje-o-obnavljanju-godine/

mima140186

Obave¹tenje za studente I, II i III godine koji su obnovili godinu


Praktièna nastava (ve¾be) za studente koji su obnovili godinu poèinje od utorka, 13. oktobra.

U ponedeljak posle podne studenti æe dobiti obave¹tenje o tome u kojoj su grupi, kada ve¾baju koje predmete i kada æe Institutima dostaviti prijavni list koji su dobili na ¹alteru.

Najva¾nije je da studenti, koji su obnovili godinu, u ponedeljak ne treba da se javljaju Institutima.


Izborni predmeti - student koji u ¹kolskoj 2008/2009. godini nije polo¾io izborni predmet, a godinu je obnovio, za ¹kolsku 2009/2010. godinu mo¾e ponovo birati predmet od ponuðenih. Student mo¾e, ali ne mora da izabere isti predmet.