Konkurs za stipendiranje 10 studenata farmacije ,,Podr¹ka najboljima”

Started by Bred, 20-05-2009, 18:52:59

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Bred

nastavak sa naslovne ...


Konkurs za stipendiranje 10 studenata farmacije
,,Podr¹ka najboljima”

USLOVI KONKURSA:

1) student V godine Farmaceutskog fakulteta u Beogradu, smer diplomirani farmaceut
2) da je dr¾avljanin Republike Srbije ili ima status izbeglice
3) da nije stariji od 24 godine
4) proseèna ocena najmanje 8,50
5) da nije izgubio nijednu godinu studija.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa proæi æe proces selekcije u Slu¾bi ljudskih resursa i imaæe priliku da praksu obave u Apoteci „Beograd“.
Stipendiranje traje do zavr¹etka studija, a najdu¾e godinu dana, poèev¹i od datuma potpisivanja ugovora sa Apotekom „Beograd“.

Kandidati treba da dostave:
• prijavu - CV i motivaciono pismo. ©ablon CV-ja mo¾ete preuzeti ovde.
• uverenje o dr¾avljanstvu, ili dokument kojim se dokazuje status izbeglice
• potvrdu o upisu pete godine studija koju izdaje Farmaceutski fakultet,
• potvrdu o proseènoj oceni tokom studija koju izdaje Farmaceutski fakultet.

Prijavu sa tra¾enom dokumentacijom poslati na adresu:

Apoteka „Beograd“
Bojanska 16/IV
11000 Beograd
Sa naznakom:
ZA KONKURS „PODR©KA NAJBOLJIMA“

Konkurs je otvoren od 20.05. do 03.06.2009.god.

Objavljivanje imena stipendista æe biti 20.07.2009.god. na sajtu apoteke „Beograd“ www.apotekabeograd.co.rs i na sajtu Farmaceutskog fakulteta u Beogradu.:news:
Rezultati konkursa za stipendiranje studenata "Podr¹ka najboljima"

Lista kandidata koji su dobili stipendiju:

Komisija je imala te¾ak zadatak da od prijavljenih kandidata, koji su svi bili sjajni, izdvoji deset studenata.

Na osnovu uvida u prispelu dokumentaciju, ocene kandidata od strane slu¾be ljudskih resursa i razgovora komisije sa svim kandidatima, komisija je donela odluku da stipendiju dobiju sledeæi kandidati:

1) Jukiæ Marin
2) Mladiæ Marija
3) Aæimoviæ Ivana
4) Dumiæ Tijana
5) Manèiæ Paulina
6) Zega Ksenija
7) Milo¹eviæ Mirjana
8) Radojkoviæ Jelena
9) Borovina Milica
10) Pavloviæ Nevena.

Stipendisti treba da se jave 1. septembra 2009. god. u pravnu slu¾bu Apoteke "Beograd" zbog potpisivanja ugovora o stipendiranju. Sa sobom treba da ponesu liènu kartu i fotokopiju bankovnog raèuna.

Od 14.09. do 25.09.2009.god. stipendisti æe imati priliku da obave praksu u apotekama i da uz pomoæ mentora napi¹u rad.

http://www.apotekabeograd.co.rs/?q=node/138