Obave¹tenje o upisu godina

Started by Bred, 11-09-2010, 14:35:42

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Bred

Upis godine za sve studente obaviæe se u periodu od 15.09.2010. godine do 06.10.2010. godine u vremenu od 11 do 13 èasova na ¹alterima u Odseku za nastavu i studentska pitanja.

Upis godine za studente ponovce svih godina obaviæe se u periodu 06. i 07.10.2010. godine u vremenu od 9 do 13 èasova na ¹alterima u Odseku za nastavu i studentska pitanja.

Bli¾a obave¹tenja o uslovima upisa nalaze se na oglasnim tablama u Odseku za nastavu i studentska pitanja.

http://pharmacy.bg.ac.rs/vesti/2010/09/10/obavetenje-o-upisu-godina/