Upis na vi¹e godine poslediplomskih studija

Started by Bred, 15-09-2010, 20:18:20

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Bred

Upis studenta u II i III godinu doktorskih akademskih i specijalistièkih akademskih studija obaviæe se u periodu od 11.10.2010. do 22.10.2010. godine u Odseku za nastavu i studentska pitanja Farmaceutskog fakulteta u Beogradu u vremenu od 11-13 èasova.

Svi studenti du¾ni su da prilikom upisa, izmeðu ostalog, dostave i dokaz o uplati 100,00 RSD na raèun Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, broj 840-1127666-05, ¹ifra plaæanja 189, na ime tro¹kova za rad Univerzitetskog centra za razvoj karijere.


http://pharmacy.bg.ac.rs/vesti/2010/09/15/upis-na-vise-godine-poslediplomskih-studija/