posao spisak apotekacenovnik lekovatekstovikontakt

Author Topic: Mikrobiologija  (Read 55668 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Bred

 • The S[h]ef
 • Administrator
 • Doktor daktilografskih nauka
 • *******
 • Posts: 17763
 • Gender: Male
 • Ekser koji se istupi sam sebe bruka
  • Farmacija forum
Mikrobiologija
« on: 09-05-2006, 10:21:28 »

Staphylocoocus aureus je bakterija koja pripada porodici Staplylococcus.To su Gram pozitivne bakterije grupisane u grozdove,Nepokretne su,asporogene,viruletni sojevi poseduju kapsulu ili glikokaliks,Rastu na standardnim neobogacenim podlogamaOtporne su na dejstvo fizickih i hemijskih faktora.Temperatura od 100 °C ih ubija za nekoliko sekundi.Prezivljavaju i na -30°C i u sredini sa visokom koncentracijom soli isecera.Otporne su i na susenje,delovanje dezinficijenasa,na penicilin...
Da skratim-izazivaju infekcije koze-Folikulitis,apces,furunkul,karbunkul,celulitis,impetigo,enteritis
,pneumoniju,septikemiju itd.
U terapiji se zbog produkcije beta laktamaze(enima koji razara molekul penicilina tacnije njegov beta laktamski prsten) koriste:oksacilin,kloksacilin,dikloksacilin,flukloksacilin,meticilin
Takodje se koristi:eritromicin,klindamicin,fuzidinska kiselina,cefalosporini
Offline Bred

 • The S[h]ef
 • Administrator
 • Doktor daktilografskih nauka
 • *******
 • Posts: 17763
 • Gender: Male
 • Ekser koji se istupi sam sebe bruka
  • Farmacija forum
Odg: Mikrobiologija
« Reply #1 on: 09-05-2006, 10:21:41 »
Klebsiella pneumonia
Gram negativni,asporogeni,nepokretni kokobacil,obavijen izrazenom polisaharidnom kapsulom.
Dobro se razmnozavaju na jednostavnijim hranljivim podogama,stvaraju karakteristicne sluzave kolonije.
Laktoza su pozitivne bakterije,fermentuju ugljene hidrate do kiseline i gasa.
Otporna je na delovanje razlicitih spoljasnjih faktora,brzo i lako stice otpornost na mnoge antimikrobne lekove.
cest je uzrocnik infekcija u bolnickim uslovima(lobarne pneumonije,bronhopneumonije,urinarne infekcije,meningitis i sepse)
Zbog velikog broja multirezistentnih sojeva terapiju treba primenjivati prema antibiogramu.

Offline AVENDON

 • Redovan clan
 • *
 • Posts: 248
 • Gender: Male
 • OK!!!
Odg: Mikrobiologija
« Reply #2 on: 10-05-2006, 20:02:53 »
ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI KOJI INHIBIRAJU SINTEZU ]ELIJSKOG ZIDA

A.   Inhibiraju sintezu peptidoglikana u finalnoj fazi traspeptidacije (b-laktami) odnosno inhibiraju stvaranje mre`aste strukture peptidiglikana
B.   Inhibiraju elongaciju i unakrsno vezivanje molekula peptidoglikana (glikopeptidi -  vankomicin, teikoplanin)
C.   Inhibiraju enzime rane faze sinteze peptidoglikana (cikloserin)

1.   BETA-LAKTAMI
2.   GLIKOPEPTIDI
3.   FOSFOMICIN
4.   CIKLOSERIN

BETA-LAKTAMI

- inhibiraju sintezu peptidoglikana u finalnoj fazi transpeptidacije
- efekat baktericidan, liza }elija
- osnova za dejstvo je prisustvo beta-laktamskog prstena

1.   PENICILINI
2.   CEFALOSPORINI
3.   KARBAPENEMI
4.   MONOBAKTAMI

PENICILINI

Mehanizam delovanja:
vezivanje za PVP
spre~avanje sinteze inhibitora autoliti~kih enzima

Efekar beta-laktama:
Baktericidan u fazi razmno`avanja
Zavisi od prolaska kroz porine, afiniteta prema PVP i otpornosti na aktivnost b-laktamaza

6-aminopenicilanska kiselina


NATURALNI PENICILINI

Penicilini su produkti plesni Penicillium
Dobijaju se ekstrakcijom iz kulture u specijalnom te~nom medijumu.
Lekovi izbora za streptokokne infekcije
Osetljivi na penicinilazu

PENICILIN G; PENICILIN V

POLUSINTETSKI PENICILINI

A.   PENICINILAZA REZISTENTNI PENICILINI

METICILIN
KLOKSACILIN
NAFCILIN
DIKLOKSACILIN


B.   PENICILINI [IROKOG SPEKTRA DELOVANJA

AMINOPENICILINI: AMPICILIN, AMOKSICILIN - Deluju na G- bacile
KARBOKSIPENICILINI : KARBENICILIN - deluje na Pseudomonas, Enterobacter, Proteus
ACILUREIDOPENICILINI : MEZLOCILIN, AZLOCILIN, PIPERACILIN - Deluju na G- bacile


C.   PENICILINI ZA[TI]ENI INHIBITORIMA BETA-LAKTAMAZA

KLAVULINSKA KISELINA
SULBAKTAM
TAZOBAKTAM

Klavulinska kiselina+amoksicilin
Sulbaktam+ampicilin
Tazobaktam+piperacilin

Klini~ka primena penicilina
•Penicilin G je lek izbora za infekcije izazvane streptokokama, meningokokama, pneumokokama, spirohetama, klostridijama, aerobnim G(+) bacilima, penicinilaza neprodukuju}im stafilokokama, gonokokama
•U kombinaciji sa aminoglikozidima ima baktericidan efekat na enterokoke


Za sve vrste penicilina mogu}a je pojava alergije kao ne`eljenog efekta.
Alergija se mo`e manifestovati kao anafilakti~ki {ok, urtikarija, otok zglobova, razli~iti ko`ni osipi.

*Penicilini su lekovi prvog izbora
* Pojava rezistencije

CEFALOSPORINI

•Osnovna strukturna jedinica je 7-aminocefalosporinska kiselina
•Proizvod gljiva roda Cephalosporium

Mehanizam delovanja:
•Vezivanje za PVP
•Blokiranje transpeptidacije peptidoglikana
•Aktivacija autoliti~kih enzima

PRVA GENERACIJA

Deluju na Gram (+) koke i pojedine Gram (-) bacile (E. coli, Proteus, Klebsiella)

PARENTERALNI

CEFAZOLIN
CEFALOTIN

ORALNI

CEFALEKSIN
CEFADROKSIL

DRUGA GENERACIJA

* deluju i na Enterobacter i Klebsiella-u
*ne deluju na Pseudomonas
*rezistentni na cefalosporinazu

PARENTERALNI

CEFAMANDOL
CEFUROKSIM
CEFOKSITIN


ORALNI

CEFAKLOR
CEFPROZIL

TRE]A GENERACIJA

* proširen spektar delovanja
* prolaze do CNS-a
*otporni na cefalosporinazu

PARENTERALNI

CEFOTAKSIM (lek izbora za terapiju meningitisa, "slepa" terapija)

CEFTRIAKSON (u jednoj dozi)

ORALNI

CEFOPRODOKSIM
CEFIKSIM

^ETVRTA GENERACIJA

* pojačana stabilnost prema hidrolizi
b-lakatamaza, bolja aktivnost prema nekim enterobakterijama u odnosu na treću generaciju

PARENTERALNI

CEFEPIM i.v.
CEFIPROM


MONOBAKTAMI

•Otporni na dejstvo b-laktamaza
•Aktivni prema G(-) bacilima
•Na G(+) i anaerobne bakterije ne deluju

AZTREONAM

KARBAPENEMI

•[irok spektar delovanja
•Rezistentan na b-laktamaze, inaktiviraju ga dihidropeptidaze u renalnim tubulima


IMIPENEM
MEROPENEM

2.GLIKOPEPTIDI

Vezivanjem za karboksilne delove D-alinil-D-alanina ometaju elongaciju i unakrsno vezivanje u toku stvaranja peptidoglikanskih polimera


VANKOMICIN - Primarno indikovan kod metacilin rezistentnih stafilokoka
                           per os u terapiji pseudomembranoznog kolitisa
                           i.v. u slučaju teških sistemskih stafilokoknih infekcija

TEIKOPLANIN - (i.m.primena, jednom dnevno)

3.FOSFOMICINI

4.CIKLOSERIN

* Analog D-alanin-D-alanina, kompetitivni inhibitor transpeptidaza
* Deluje i na koliformne bakterije, Proteus i bacil tuberkuloze.


BACITRACIN (polipeptid) – površinsko nanošenje na kožu,rane, sluzikože.Veoma toksičan za bubrege i nema primenu u sistemskoj terapiji.


Offline AVENDON

 • Redovan clan
 • *
 • Posts: 248
 • Gender: Male
 • OK!!!
Odg: Mikrobiologija
« Reply #3 on: 10-05-2006, 20:03:33 »
ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI KOJI INHIBIRAJU FUNKCIJE CITOPLAZMATSKE MEMBRANE

Polimiksini (polimiksin B, polimiksin E):
•uti~u na aktivni transport i permeabilnost membrane
•deluju baktericidno na G (-) aerobne bacile
•usled nefro- i neurotoksi~nosti koriste se samo za spoljnu upotrebu

Polienski antibiotici (nistatin i amfotericin B)
•deluju samo na gljive

Imidazoli (mikonazol, flukonazol) direktno o{te}uju citoplazmatsku membranu

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI KOJI INHIBI[U SINTEZU PROTEINA

Inhibitori 30S subjedinice ribozoma

1.Aminoglikozidi
2.Spektinomicin
3.Tetraciklini

AMINOGLIKOZIDI

Streptomicin (antituberkulotik I reda, ototoksi~an)
Gentamicin (Proteus, Pseudomonas)
Tobramicin
Netilmicin
Neomicin
Amikacin (Pseudomonas, antituberkulotik II reda)
Kanamicin (antituberkulotik II reda)

Aminoglikozidi imaju toksi~an potencijal
*nefrotoksi~ni
*ototoksi~ni


SPEKTINOMICIN

Intramuskularna aplikacija
Terapija gonoreje u jednoj dozi

TETRACIKLINI

Produkti vrste Streptomyces
Brzo se absorbuju iz digestivnog trakta
Veoma {irok spektar delovanja
Posle oralne primene veoma ~esto se javlja poreme}aj crevne flore
Blokiraju vezivanje aminoacil tRNK i blokiraju uno{enje AK u peptidni lanac

Bakteriostatski efekat

G+, G-, bakterije, hlamidije, mikoplazme
Lek izbora u terapiji genitalnih infekcija hlamidijama

Hlortetraciklin
Oksitetraciklin
Doksiciklin
Minociklin

[email protected] EFEKTI: obojenost zuba, efekat na razvoj kostiju

Inhibitori 50S subjedinice ribozoma


Spre~avaju vezivanje peptidil transferaze za 50S subjedinicu

Hloramfenikol
Makrolidi
Linkozamidi
Fusidinska kiselina

HLORAMFENIKOL

Bakteriostatski efekat na G+ i G- bakterije, rikecije i hlamidije
APLASTI^NA ANEMIJA
Reverzibilna depresija kosne sr`i

MAKROLIDI

Vezuju se za S23 protein 50S subjedinice
Ometaju formiranje inicijalnih kompleksa za sintezu peptidnih lanaca

Eritromicin
Azitromicin
Klaritromicin
Roksitromicin

Deluju na streptokoke, pneumokoke, korinebakterije...


LINKOZAMIDI

Linkomicin
Klindamicin

FUSIDINSKA KISELINA

Na G+, posebno na stafilokoke

MUPIROCIN

Inhibira sintezu proteina inhibiranjem aktivnosti izoleucil-tRNK sintetaze
Baktericidni efekat

STREPTOGRAMINI

Streptogramini A spre~avaju vezivanje tRNK za ribozome
Streptogramini B spre~avaju translokaciju AK u rastu}em polipeptidu


LINEZOLID

Deluje na G+ koke, uklju~uju}i i metacilin rezistentne stafilokoke i vankomicin rezistentne enterokoke
Inerferira sa mRNK u vezivanju za ribozome
Offline AVENDON

 • Redovan clan
 • *
 • Posts: 248
 • Gender: Male
 • OK!!!
Odg: Mikrobiologija
« Reply #4 on: 10-05-2006, 20:04:11 »
ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI KOJI INHIBIRAJU SINTEZU NUKLEINSKIH KISELINA

Inhibitori sinteze DNK
Inhibitori sinteze RNK

INHIBITORI SINTEZE DNK

Vezuju se za A subjedinicu DNK-giraze

Hinoloni
Fluorohnoloni
Novobiocin
Metronidazol
Klofazimin

HINOLONI

Nalidiksna kiselina
Pipemidinska kiselina
U terapiji urinarnih infekcija

FLUOROHINOLONI

Ofloksacin
Pefloksacin
Norfloksacin
Ciprofloksacin

Baktericidan efekat na G-
U terapiji me{ovitih infekcija kostiju,mekih tkiva, u ginekologiji
INHIBITORI RNK

Rifampicin – vezuje se za b subjedinicu DNK zavisne RNK polimeraze i inhibira sintezu RNK
Deluje na G+ koke, bacile, enterobakterije, brucelu

Rifabutin

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI KOJI INHIBIRAJU METABOLIZAM FOLATA

Strukturna sli~nost sa p-aminobenzoevom kiselinom
Bakteriostatski

Sulfonamidi (vezuju se za enzim dehidropteorat)
Trimetoprim (inhibira dihidrofolat reduktazu)
Sulfametaksazol/trimetoprim (sinergisti~ki, baktericidno)

PAS
Izoniazid
Etambutol
Metronidazol
Dapson (bakteriostatski,u terapiji lepre)

ANTITUBERKULOTICI

•Lekovi prvog reda (izoniazid, rifampicin, streptomicin, etambutol, pirazinamid*)
•Lekovi drugog reda (PAS, etionamid, amikacin, kanamicin, fluorohinoloni)

Metenamin

Inaktivan in vitro ali nakon oralne primene aktivni oblik je u akumuliran urinu
pH < 5
Formaldehid baktericidno deluje na bakterije u urinu


NITROFURANTION

[irok spektar delovanja, bakteriostatik
Urinarne infekcije

Efekti kombinacija antibakterijskih lekova

indiferentan
aditivan
antagonisti~ki
sinergisti~ki

ANTIMIKOTICI

Primarna ciljna struktura ovih agenasa je membrana gljivica gde je osnovni sterol ERGOSTEROL
Ljudi ne sinteti{u erosterol

GRIZEOFULVIN

Produkt Penicillium vrsta
Nema efekta na bakterije
Deluje na Trichophiton, Epidermophiton, Microsporum
Ometa funkciju deobnog vretena i inhibira rast gljiva
Oralna primena, koncentri{e se u keratiniziranim tkivima (kosa, nokti)

AMFOTERICIN B

Polenski antibiotik
Daje se intravenski
Vezuje se za ergosterol u membranama i ometa funkcije mebrane
Za le~enje sistemskih mikozaFLUCITOZIN

Derivat citozina
Per os
Prodire u likvor (razlika od amfotericina)
Nakon vezivanja za permeaze u membrani, konvertuje se u prisustvu citozin deaminaze (nemaju je nono3ri) u fluorouracil, koji inhibira timidilat sintetazu {to dovodi do smrti }elije

ANTIFUGALNI AZOLI

Imidazol (ketokonazol) , triazol (flukonazol), per os
Mikonazol, klotrimazol, lokalno
Inhibiraju sintezu ergosterola‚ vezivanjem za citohrom P450 oksidazu

ANTIMIKOTICI ZA LOKALNU PRIMENU

Nistatin
Sli~an po mehanizmu delovanja amfotericinu B
Infekcije izazvane Candidom
Offline Bred

 • The S[h]ef
 • Administrator
 • Doktor daktilografskih nauka
 • *******
 • Posts: 17763
 • Gender: Male
 • Ekser koji se istupi sam sebe bruka
  • Farmacija forum
Odg: Mikrobiologija
« Reply #5 on: 10-05-2006, 20:33:42 »
Bravo Marko

Offline xxx

 • Redovan clan
 • *
 • Posts: 131
Odg: Mikrobiologija
« Reply #6 on: 31-05-2006, 19:14:25 »
jel moze neko da mi kaze neka nova pitanja za prakticni...hvala

Offline yeca

 • Extra forumas
 • *
 • Posts: 1041
 • Gender: Female
 • juhuu...
Mikrobiologija
« Reply #7 on: 31-05-2006, 23:15:54 »
Nema novih pitanja za praktični...bar za ovu godinu...i ova su nam jedva izdiktirali ( više su bili u fazonu da slušamo, šta će nam da pišemo, mi to sve znamo :lol: )
Ma vidiš da su pitanja detaljna
Prema tome, UČI SVE I ŠTO BOLJE!!!
Plus što su cepidlake kao na imunologiji

Offline sunflower

 • Padobranac
 • *
 • Posts: 3
Odg: Mikrobiologija
« Reply #8 on: 01-06-2006, 12:16:11 »
Ja sam sa vezbama iz mikroba zavrsila u junu 2004. pa bi mi znacilo da mi neko kaze da li se gradivo potrebno za prakticni menjalo od tada? Vidim da pominjete neka nova pitanja pa me zanima da li je prakticni ostao isti, a ako nije sta se promenilo?

Offline vestica

 • Pocetnik
 • *
 • Posts: 7
Odg: Mikrobiologija
« Reply #9 on: 01-06-2006, 14:07:15 »
pa gde su nestala ta pitanja sa praktičnog?

Offline vestica

 • Pocetnik
 • *
 • Posts: 7
Odg: Mikrobiologija
« Reply #10 on: 01-06-2006, 14:09:35 »
Da li će se smilovati da istaknu predavanja koja nedostaju na internetu?
Npr. bacil antraksa,protozoe  krvi i tkiva,interferone.............

Offline yeca

 • Extra forumas
 • *
 • Posts: 1041
 • Gender: Female
 • juhuu...
Odg: Mikrobiologija
« Reply #11 on: 01-06-2006, 19:41:26 »
VESTICEEEE, nema novih pitanja, to je sve, sto je bilo bilo je, nista vise nece biti isto  :happy:
Salim se,,. ma ne salim se. Ko je prepisao, prepisao je a i to ti ne znaci puno to su bila pitanja iz aprila ove godine tako da se SIGURNO nece ponoviti... Samo ti nauci sve i dobro i nece biti nikakvih problema  8)
A sto se ostalih predavanja tice, pogledaj na netu, mislim da je bilo nekih promena juce

Offline yeca

 • Extra forumas
 • *
 • Posts: 1041
 • Gender: Female
 • juhuu...
Odg: Mikrobiologija
« Reply #12 on: 01-06-2006, 19:45:34 »
I ZA SUNCOKRET:
Ne znam koliko su se i da li su se vezbe promenile od pre dve godine ali prakticni se sastoji iz 10 kratkih pitanja (svako nosi po 1 poen a minimum koji mozes da dobijes je 0,25 poena) i kompletan opis bakterije koju prethodno prepoznas na mikroskopu (nosi 3 poena, minimum koji MORAS da dobijes je 0,5 poena)
Za prolaz je potrebno 6,5 poena i to ne bilo kojih 6,5 poena - u to mora da udje minimum 0,5 poena za bakteriju... Drugim recima, ako ne prepoznas bakteriju pa makar ti sve ostalo bilo savrseno tacno, ne mozes da polozis prakticni ispit.
Eto,,,

Offline xxx

 • Redovan clan
 • *
 • Posts: 131
Odg: Mikrobiologija
« Reply #13 on: 01-06-2006, 19:48:17 »
danas sam bila na konsultacijama i nista konkretno nisu rekli...ne znam kako vama ide ucenje,ali meni je ovo cudo katastrofa...pravo spansko selo...iako je danas ass Dragana rekla da se prakticni retko pada,ipak ti treba dosta rada za prolaz...dobro je to sto ce usmeni za one koji poloze prakticni biti od 19,pa cak i od 3 jula sto je extra...pa srecno O0

Offline sunflower

 • Padobranac
 • *
 • Posts: 3
Odg: Mikrobiologija
« Reply #14 on: 02-06-2006, 00:03:44 »
Hvala yeca!

 

ALIMS :: Ministarstvo zdravlja :: Farmaceutska komora :: RFZO :: Farmaceutski fakultet
Sajt info: Politika privatnosti :: Uslovi koriscenja :: Disclaimer
Tekstovi objavljeni na ovom sajtu su autorsko delo i zajednicko vlasnistvo vlasnika www.farmaceuti.com sajta i autora tekstova. Dalja distribucija tekstova dozvoljena je iskljucivo u nekomercijalne svrhe i uz jasno citiranje izvora i autora poruke, kao i internet adrese na kojoj se original nalazi. Za sve ostale vidove distribucije, obavezni ste da prethodno zatrazite odobrenje od vlasnika www.farmaceuti.com sajta ili autora teksta. Kompletnu odgovornost za sadrzaj objavljenih tekstova kao i posledice koje mogu nastati usled objavljivanja snose iskljucivo njihovi autori, ciji je pseudonim oznacen pored sadrzaja teksta.
Copyright © 2006-2021 "Farmaceuti.com", all rights reserved - sva prava zadrzana