posao spisak apotekacenovnik lekovatekstovikontakt

Author Topic: Biofizika  (Read 11977 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline frckica-j

  • Moderators
  • Ultra mega giga forumas
  • ***
  • Posts: 1369
  • Gender: Female
Biofizika
« on: 17-10-2008, 13:54:29 »

LITERATURA: "Biofizika", D. Mirjanić
     (a postoji i skripta u skriptarnici, ali ne znam da kažem koliko je dobro napisana)

Ispit se sastoji iz:
-2 kolokvijuma po 10 pitanja od kojih svako nosi po 2 boda-->maksimalno 40 bodova
-prisustvo-->maksimalno 10 bodova
-praktični ispit (jedna od vježbi iz praktikuma)-->maksimalno 20 bodova

To je ukupno do 70 bodova!!!

Da bi student izašao na usmeni potrebno je da ostvari 35 od mogužih 70 bodova!

Za slučaj da ne uspije da ostvari potreban broj bodova, izlazi na eliminacioni ispit od 10 pitanja (koji je kao eliminacioni ispit iz starog programa) i ako ga položi, izlazi na usmeni ispit.

Usmeni ispit nosi maksimalno 30 bodova.

Na kraju, zbir svih bododva donosi određenu ocjenu:
50-59 bodova: ocjena 6
60-69 bodova: ocjena 7
70-79 bodova: ocjena 8
80-89 bodova: ocjena 9
više od 90 bodova: ocjena 10


ISPITNA PITANJA (za usmeni ispit)

  1. Uloga i značaj fizike u medicini
  2. Fizičke veličine i njihovo mjerenje. Internacionalni sistem jedinica (SI). Osnovne i izvedene jedinice
  3. Mehanički oblik kretanja i osnovni kinematički pojmovi.
  4. Pravolinijsko, uniformno i jednoliko ubrzano kretanje.
  5. Kružno kretanje
  6. Osmovni dinamički pojmovi i Njutnovi zakoni mehanike.
  7. Impuls sile i količina kretanja. Zakon održanja količine kretanja (impulsa)
  8. Rad, snaga i energija. Zakon održanja energije.
  9. Neinercijalni referentni sistemi i neinercijalne sile. Centrifugalna separacija.
 10. Njutnov zakon gravitacije.
 11. Moment sile u odnosu na stalnu silu. Moment inercije.
 12. Osnovna jednačina dinamike rotacionog kretanja.
 13. Kinetička energija i rad kod rotacije čvrstog tijela.
 14. Moment količine kretanja. Zakon održanja momenta količine kretanja.
 15. Statika čvrstog tijela
 16. Elastičnost čvrstih tijela.
 17. Biomehanika lokomotornog sistema.
 18. Oscilacije-primjeri harmonijskih oscilacija.
 19. Prigušene harmonijske oscilacije.
 20. Prinudne oscilacije. Rezonancija.
 21. Paskalov zakon. Hidrostatički pritisak, Hidrostatički paradoks.
 22. Potisak. Arhimedov zakon.
 23. Površinski napon. Kapilarne pojave.
 24. Atmosferski pritisak. Barometarska formula.
 25. Manometri. Jednačina kontinuiteta. Bernulijeva jednačina i primjena.
 26. Viskoznost.
 27. Poazejev i Stoksov zakon.
 28. Turbulentno proticanje. Krv kao fluid.
 29. Cirkulatorni ciklus i hemodinamički proces.
 30. Viskoelastičnost.
 31. Gasna embolija.
 32. Osnovne osobine i oblici talasnog kretanja.
 33. Jednačina ravnog i sfernog talasa.
 34. Brzina prostiranja talasa kroz elastičnu sredinu.
 35. Energija talasa.
 36. Stojeći talasi.
 37. Doplerov efekat.
 38. Zvuk.
 39. Jačina zvuka. Jedinice.
 40. Biofizičke, subjektivne karakteristike zvuka i njihova veza sa objektivnim karakteristikama.
 41. Ultrazvuk (dobijanje, osobine i fiziške karakteristike)
 42. Dejstvo ultrazvuka na biološke sisteme i fizički osnovi ultrazvučne terapije i dijagnostike
 43. Buka i vibracija. Infrazvuk.
 44. Zakoni idealnog gasa. Toplota i spaecifična toplota.
 45. Jednačina stanja idealnog gasa. Toplota i specifična toplota.
 46. Prvi zakon termodinamike.
 47. Rad gasa.
 48. Molekularno kinetička teorija.
 49. Raspodjela energije po stepenima slobode.
 50. Unutrašnja energija i specifična toplota slobodnog gasa.
 51. Raspodjela molekula gasa po brzinama.
 52. Difuzija. Slobodna difuzija.
 53. Transport supstance kroz membranu.
 54. Adijabatski proces idealnog gasa.
 55. Realni gasovi i tečnosti. Jednačina Van der Valsa.
 56. Eksperimentalne izoterme i kritično stanje.
 57. Trojna tačka. Dijagram stanja.
 58. Drugi zakon termodinamike
 59. Entropija. Treći princip termodinamike.
 60. Objedinjeni zakon termodinamike. Entalpija.
 61. Hemijski i elektrohemijski potencijal.
 62. Prenošenje toplote.
 63. Naelektrisanje tijela. Kulonov zakon.
 64. Električno polje i Gausov zakon.
 65. Električni potencijal i napon.
 66. Električni dipol.
 67. Dielektrik u električnom polju. Dielektrična konstanta (bioloških sredina).
 68. Kapacitet i kondenzatori.
 69. Električna struja. EMS i Omov zakon.
 70. Kirhofova pravila. Vezivanje otpornika.
 71. Kontaktni napon i termoelektrične pojave.
 72. Loši zapreminski provodnici.
 73. Provodnici, poluprovodnici i izolatori.
 74. Sopstvena i primjesna provodljivost kod poluprovodnika.
 75. Poluprovodniča dioda i tranzistor.
 76. Osnovi medicinske elektronike.
 77. Elastične struje u tečnostima.
 78. Omov zakon za biološki sistem.
 79. Električne struje u gasovima.
 80. Uzajamno dejstvo električnih sila.
 81. Magnetno polje električne struje.
 82. Dejstvo magnetnog polja na električnu struju.
 83. Lorencova sila. Maseni spektograf.
 84. Magnetne osobine materije. Dija-, para- i feromagnetizam.
 85. Biomagnetizam, EPR i NMR
 86. Faradejev zakon indukcije. Samoindukcija.
 87. Naizmjenične struje. RLC-kolo. Snaga naizmjenične struje.
 88. Fizički osnovi reografije.
 89. Dijatermija.
 90. Membranski i akcioni potencijal.
 91. Elektrode i mjerenje biopotencijala. Elektroforeza.
 92. Optika (uvod). Fotometrija.
 93. Zakoni odbijanja i prelamanja svjetlosti.
 94. Prelamanje kroz prizmu. Disperzija svjetlosti.
 95. Ogledala. Sočiva.
 96. Optika oka.
 97. Lupa i mikroskop.
 98. Interferencija i difrakcija svjetlosti.
 99. Polarizacija svjetlosti.
100. Apsorpcija svjetlosti.
101. Primjena IC i UV zračenja u medicini.
102. Toplotno zračenje.
103. Termografija.
104. Fotoelektrični efekat.
105. Tomsonov i Raderfordov model atoma.
106. Spektralne serije i Borov model atoma.
107. Hipoteza de Brolja.
108. Elektronska mikroskopija.
109. Osnovi kvantne mehanike.
110. Paulijev princip.
111. Primjena X-zračenja u medicini.
112. Fizički osnovi rentgenodijagnostike.
113. Luminiscencija.
114. Stimulisana emisija svjetlosti. Laseri.
115. Osnovne karakteristike atomskog jezgra.
116. Priroda nuklearnih sila. Defekt mase i energija veze jezgra.
117. Prirodna radioaktivnost.
118. Nuklearne reakcije.
119. Vještačka radioaktivnost.
120. Fisija jezga.
121. Termonuklearne reakcije.
122. Dobijanje radioizotopa i njihova primjena u medicini.
123. Detekcija radioaktivnog zračenja.
124. Dozimetrija jonizujućeg zračenja.
 
Napomena: naročito obratiti pažnju na ona pitanja koja se odnose na primjenu fizike u medicini!
« Last Edit: 14-11-2008, 22:07:00 by frckica-j »


 

ALIMS :: Ministarstvo zdravlja :: Farmaceutska komora :: RFZO :: Farmaceutski fakultet
Sajt info: Politika privatnosti :: Uslovi koriscenja :: Disclaimer
Tekstovi objavljeni na ovom sajtu su autorsko delo i zajednicko vlasnistvo vlasnika www.farmaceuti.com sajta i autora tekstova. Dalja distribucija tekstova dozvoljena je iskljucivo u nekomercijalne svrhe i uz jasno citiranje izvora i autora poruke, kao i internet adrese na kojoj se original nalazi. Za sve ostale vidove distribucije, obavezni ste da prethodno zatrazite odobrenje od vlasnika www.farmaceuti.com sajta ili autora teksta. Kompletnu odgovornost za sadrzaj objavljenih tekstova kao i posledice koje mogu nastati usled objavljivanja snose iskljucivo njihovi autori, ciji je pseudonim oznacen pored sadrzaja teksta.
Copyright © 2006-2020 "Farmaceuti.com", all rights reserved - sva prava zadrzana