posao spisak apotekacenovnik lekovatekstovikontakt

Author Topic: Тестови из организације  (Read 13563 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Nina

 • Redovan clan
 • *
 • Posts: 148
 • Gender: Female
Тестови из организације
« on: 06-03-2007, 22:56:29 »

Ево ако треба неком :)
------------------
I део књиге

1.   Дефиниције менаџмента
2.   Менаџмент се посматра и дефинише као процес управљања....допуни
3.   Менаџмент је посебна група људи...допуни
4.   Основне функције менаџмента
5.   Функционалне области менаџмента
6.   Финансијско управљање - 6 стр.
7.   Подпроцеси менаџмента - наведи
8.   Подпроцеси основног процеса управљања - планирање....
9.   Подпроцеси основног процеса_______ а) планирање, б) кадровање...
10.   Дефиниција планирања
11.   Шта је организовање?
12.   Деф. организовања - допуна - Организовање је сложен процес дефинисања ефикасног организовања и функционисања предузећа, које треба да се одвија према стандардима и унапред прописаним процедурама коришћењем актуелних научних метода за изналажење најбољег решења за структуирање фирме.
13.   Контрола представља сложен и дуготрајан процес бројних активности усмерених на анализирање и проверу извршавања послова, тј. да ли се током извршавања послова постижу планирани циљеви и задаци.  То је један континуиран и непрекидан процес управљања.
1.   Основни принципи процеса управљања су _______ и остварују се_____
14.   Основни принципи процеса планирања су _______ и остварују се_____
15.   Нова подела менaџмента - заокруживање
16.   Тејлорова теорија - основне карактеристике
17.   Фајолова теорија
18.   Административна теорија - 6 функција предузећа
19.   Власт и моћ по Веберу
20.   Објаснити разлику власти моћи по Веберу
21.   3 типа легитимне власти и карактеристике
22.   4 типа координације  - 15
23.   Наука о понашању укључује знања из наука (3) - 16
24.   Наука о понашању - набројати 9 чинилаца
25.   Значајни чиниоци утицаја на понашање у организацији - наведи
26.   Шта је знање?
27.   Унутрашњи фактори, мотиватори - набројати
28.   Шта не припада унутрашњим мотиваторима... - плата
29.   Деф. моћ
30.   Уколико се појаве неформалне групе да ли треба руководилац да промени нешто у руковођењу?
31.   Разлика између руковођења и управљања
32.   Према теорији понашања, природа руковођења је да стимулише, усмерава, мотивише напоре подређених, а у правцу остварења постављених задатака и циљева. Да ли је ово тачно?
33.   Хуманистичка знања потребна у истом обиму свим руководиоцима без обзира на хијерархијски ниво а) тачно б)нетачно  (запамти слику)
34.   Да ли су конфликти увек негативни? - 23 - 24
35.   Конфликти су саставни део сарадње и кооперације, не сматрају се само негативним већ и позитивним процесима - да или не
36.   Наука о управљању - карактеристике
37.   Управљање циљевима
38.   Елементи за успостављање програма управљања преко циљева - 25
39.   Деф. визије
40.   Шта су мисија и визија
41.   Објасни системски приступ организацији
42.   Навести основне елементе (подсистеме) организационог система - 31
43.   Нивои - 32
44.   QMS - квалитет, контрола, производња - 33
45.   Дефинисати QMS у фармацији
46.   QMS - наведи 4 карактеристике
47.   Дефиниција квалитета (JUS 2000) - 33
48.   PDCA - напиши
49.   Делови (елементи) Деминговог циклуса
50.   QMS и TQM
51.   Процесни приступ је основа за унапређење рада по филозофији управљања системом квалитета (QMS). Да би смо добро управљали процесима потребно је испоштовати неколико степеница (фаза) управљања а то су: - 38
52.   Треба имати у виду да полазну активност у процесу унапређења квалитета чини планирање
53.   Ефективан тимски рад се препознаје по следећим карактеристикама - набројати
54.   У чему се огледа ефикасност тима и тимског рада? Објасни?
55.   Деф. IMS напиши - 42
56.   Интегрисани менаџмент систем, заокружи
57.   Наведи ситуационе параметре организације - 50
58.   Навести карактеристике линијско штабног модела
59.   Функционални модел - основне карактеристике, мане и предности - 51
60.   Функционални модел - да или не
61.   Дивизони модел - основне карактеристике, мане и предности - 53
62.   Пројектни модел - карактеристике - 54
63.   Матрични модел - навести карактеристике, мане и предности
64.   Модел по стратешким јединицима, да или не
65.   Карактеристике иновативног модела организације - 55
66.   Објасни иновативни модел
67.   Иновативни модел, мрежни модел
68.   Објасни мрежни модел организације
69.   Дат је опис фирме где свако је специјализован за свој посао - који је то организациони модел?
70.   Објасни организациони развој
71.   Организациони развој је...заокруживање
72.   Организациони развој је промена за коју су битне: инфраструктура, људи и финансије, организовање групе људи, све, ништа од наведеног
73.   Организациони развој има за циљ оспособљавање постојеће организације за самообнављање, избегавање негативних тенденција као што је орг. слабљење, остарелост, ригидност. Кратко описати основне карактеристике ове врсте промена.
74.   Организациони развој и трансформација
75.   Организациона трансформација обухвата - 66
76.   Организациона трансформација - заокруживање
77.   Реинжењеринг - карактеристике - 66Offline Nina

 • Redovan clan
 • *
 • Posts: 148
 • Gender: Female
Odg: Тестови из организације
« Reply #1 on: 06-03-2007, 23:06:44 »
II део

1.   Деф. менаџмента ZS
2.   Циљеви ZS
3.   Начини финансирања ZS у организованом друштву - 74 - 75
4.   Како се врши финансирање ZS, заокружити
5.   Ко финансира ZZ? На чему се заснива ф-ја финансирања у ZZ?
6.   Ко сакупља новац за потребе здравства
7.   PZZ - сегмент развоја
8.   Здравствени систем и подсистеми
9.   Хоризонталне везе ZS и осталих система - којих - напиши
10.   Деф. здравствене технологије - 83
11.   Да ли је здр. технологија одговарајућа или не одлучује се на бази испуњења 3 основна критеријума б)научна подобност, друштвена прихватљивост, економска оправданост
12.   Функције ZS - 85
13.   Функција испоруке услуга - ресурси - 85 и 93
14.   На чему се заснива функција испоруке услуга, заокружити
15.   Шта обухвата функција пружања услуга у ZS, заокружити
16.   Функција финансирања подразумева (заокружи): ц) груписање, прикупљање и упућивање прихода ка   извршиоцима услуга да би се те услуге реализовале
17.   У уређеном систему ZZ функција инвестиција се заснива на следећим активностима   
a.   инвестиције у болнице и рехабилитационе центре
b.   улагање у едукацију здр. радника, инвестирање у опрему
c.   улагање у кадрове, зграде и опрему
d.   улагање у промоцију здравња и рационалну терапију
e.   ништа од наведеног
18.   Циљеви ZZ
19.   Мерење остварења циљева - 87
20.   Објективни елементи одговорности
21.   Навести 4 кључне функције унапређења учинка - 93
22.   Да ли неуспеси у учинку ZS потичу од системских а не од техничких неуспеха? Да или не
23.   Функције људи у ZS, жена која рађа...
24.   Деф. здравља
25.   Менаџмент глобалног и локалног развоја ZS - који су циљеви?
26.   Ко доноси циљеве ZP kod nas? - 105
27.   Ко доноси циљеве ZP - влада, парламент,... заокружити
28.   Ко усваја коначан документ нац. ZP?
29.   Подсистеми у националној ZP
30.   Садржаји NPL морају да обухвате:
а) доступне и квалитетне лекове
б) квалитетне и безбедне
ц) рационалну употребу и прописивање лекова
д) уједначену употребу и доступност (финансијску) ЕL , квалитетне, безбедне и ефикасне лекове, рационалну употребу
е) ништа од наведеног
31.   Навести 4 принципа стратегије за примену есенцијалних лекова - 118
32.   Шта је потребно за вођење NLP б) национална ELL, национални формулари и STB
33.   Деф. фармакополитике - допуни
34.   Навести циљеве фармакополитике
35.   Наброј интересне групе у односу на фармакополитику - 121
36.   ELL - 124
37.   ЕLL    - шта је?
- под којим критеријумима лек долази на листу
- објаснити CBA
38.   Националне клиничке смернице за терапију болести служе у припреми ELL и придају значај ______  а такође служе у побољшању здр. заштите и смањењу трошкова - 124
39.   ЕLL као циљ фармакополитике
40.   Смернице SZO за ЕLL
41.   Навести критеријуме за селекцију ЕL
42.   Заједно са модел листом постоје и одређене смернице које служе осталим државама да израде своје EL - има их 8 - 126-129
43.   Шта је фармаковигиланса?
44.   Одговарајућа информација о леку, која је добро презентована , јесте трошковно - ефективна у смислу да омогућава да се лекови користе правилно и смањује неадекватно коришћење лека - 129
45.   Начин или начела набавке лекова, набрајање - 131
46.   Ко доноси одлуку о понудама на јавним набавкама (одбор за понуде)-132
47.   Што се тиче селекције лекова и квантификације, наруџбина у јавном сектору треба да се заснива на процесни стварних потреба, сагледавањем следећих података: а)претходна потрошња, морбидитет, протоколи лечења уз селекцију количине лекова на основу трогодишњих анализа (епидемиолошка анализа)
48.   Фармакоепидемиологија је научна  дисциплина која се бави проучавањем______, ефиканости, сигурности и ______лекова у ____одређених болести и стања - 134
49.   Деф. фармакоепидемиологије
50.   Шта је све потребно познавати и користити за рационализацију терапије, које алате?______________ - 135
51.   STB - 136
52.   Циљ израде Националног водича клиничке праксе неке болести је да______и______допринесу побољшању ZZ пацијената________, на основу шире примене савремених ставова о тој болести. - 136
53.   Шта је фармакоекономија?
54.   Чиме се бави фармакоекономија - шта описује - COI итд.
55.   Фармакоекономија - параметри - 137
56.   Фармакоекономски исход - заокруживање
57.   Које категорије трошкова ZZ постоје (4)? Наброј директне медицинске трошкове... - 138
58.   Шта спада у директне а шта у индиректне трошкове
59.   Фармакоекономски параметри при лечењу могу бити : морталитет (наталитет - у другом тесту) и морбидитет, цена лека...заокружити
60.   Методе у фармакоекономији
61.   Евалуациона метода која интегрише афинитете болесника и квалитет живота вазан за здравље је: a)COI  b)CMA  c)CBA  d)CEA  e)CUA  - 139
62.   Која метода не даје терапијску алтернативу лечења a)COI  b)CMA  c)CBA  d)CEA  e)CUA 
63.   Којом методом фармакоекономије се не могу поредити две терапијске методе?
64.   Спољни и унутрашњи притисци на трошкове ZS - 141
65.   Циљеви фармацеутске индустрије - заокруживање
66.   По чему се фармацеутска индустрија разликује од осталих грана индустрије, по чему је специфична?
67.   Линије контаката у фармацеутској индустрији
68.   Strategy pull
69.   Које су 4 покретачке силе развоја фармацеутских компанија током 20. века, навести - 153
70.   Адаптивни одговор
71.   Креативни одговор је, заокруживање - 153
72.   Произвођачки бренд - креативан одговор
73.   Инвенција и иновација - 154
74.   Према количини знања које носе иновације се разврставају на иновације засноване на природним ресурсима и знању - допуна
75.   Значајна подручја иновација су, заокруживање
76.   Менаџмент развоја лека
77.   Основни принципи савремене производне филозофије - 160
78.   Циљ сваког привредног субјекта је што већа разлика између...допуни-160
79.   Конкуренција се побеђује : квалитет, цена, рок -160
80.   Карактеристике контроле квалитета су - заокружи - 161
81.   Набројати 5 основних елемената система - 161
82.   Навести 5 основних система производње преко којих је најбоље сагледати организованост сваког система
83.   Концепт управљања квалитетом у фарм. индустрији - допуна - 163
84.   QMS у фарм. индустрији - ОК, KK и DPP
85.   Систем обезбеђења квалитета мора да обезбеди дизајн  и  развој лекова уз DPP и  DLP , да су прозводне операције јасно адаптиране и специфичне са DPP као и да су одговорности руководства  јасно специфиране. - 163
86.   Елементи DPP и основни принципи- 165
87.   Деф. DPP и основни принципи
88.   Елементи DPP
89.   Деминг -  DPP, делови
90.   Заокружи ком делу Деминговог круга према концепту DPP одговара активност производње и продаје 1и2 3и4 2и3 1и4
91.   Ком делу Д. круга припада припрема и производња 1и2 2и3 1и3 2и4
92.   КК је део DPP - допуна
93.   Целокупна фарм. делатност треба да се осавремени у складу са принципима...DPP
94.   Рекламација и повлачење производа у DPP
95.   Стратегија и циљеви менаџера на глобалном нивоу
96.   Ко се може бавити дистрибуцијом лекова - 171
97.   Ко се може бавити прометом лекова и MS на велико? - 172
98.   Основни елементи промета лекова и медицинских средстава -наброј- 172
99.   Шта су уговорна производња и анализа у оквиру DPP
100.   Деф. DDP
101.   Елементи DDP - наброј
102.   Главни принципи DDP
103.   Елементи DDP и PDCA - допуна - 173
104.   Које делове PDCA обухвата 12 23 (34) 14
105.   DDP - систем квалитета мора да осигура...наведи (6) - 174
106.   Један од елемената DDP је и документација. Појасни сврху писаних процедура и које услове морају испунити да би биле валидне
107.   Који су нивои дистрибуције лекова? Набројати организације/установе које обављају дистрибуцију лекова
108.   Дистрибуција лекова, фазе
109.   DDP - објасни план за ванредне ситуације и опозив - 176
110.   Објасни опозив и повраћај робе
111.   Главни циљ документа GSP - DPS - 177
112.   DPS основни циљеви
113.   DPS - услови које треба да испуни производ - наведи - 178
114.   Набројати које зоне процесних активности морају бити дефинисане у DPS?
- Kом делу Деминговог циклуса према концепту DPS одговара унапређење квалитета процеса рада (нпр. карантинско складиштење) на основу корективних акција 12 34 23 14
115.   Где се налази складиштење као фаза у, у ком процесу, у ком делу Деминговог циклуса тј. карантинско складиштење 14  23  13  12
116.   Управљање кадровима - 182
117.   Управљање кадровима подразумева идентификовање потреба за радном снагом, проналажење и селекционисање канидидата....реченица за допуну - 182
118.   Планови и стратегије управљања кадровима у здравству морају да прате стратегију организације према технологији, производима, тржишту и профиту - тачно или нетачно - 182
119.   Које активности обухвата управљање кадровима?
120.   Нови профил фармацеута наброј - 7 звезда - 184
121.   Вештине комуникације
122.   Навести 4 групе препрека које се могу јавити у апотеци - 187
123.   Слабости фармацеута
124.   Како пацијент може да омета комуникацију?
125.   Препреке у комуникацији - наброј
126.   FIS
127.   Информациони систем је а)рачунски б) база података в) служи за праћење
128.   Финансијски статистички подаци - 192
129.   Шта све чини људску компоненту у раду јавне апотеке?
130.   Документација апотеке - пиши
131.   Дефиниција DAP - 193
132.   DAP - активности
133.   DAP - активности и циљеви
134.   Принципи DAP
135.   Принципи DAP, објаснити улогу фармацеута у самолечењу
136.   Активности обухваћене DAP су усмерене ка ________и очувању доброг здравља,________болести и остваривању крајњих_____ZZ.
137.   Активности обухваћене DAP су усмерене ка________прописивања и _________лекова који се користе у фармацеутској пракси.
138.   DAP - који су приступи, DPP - које се акције спроводе
139.   Деф. FZZ - 194
140.   Циљеви, задаци и активности FZZ у апотеци су:
а) непосредно снабдевање пацијената/грађана/здр. установа лековима и МS
b) пружање информација о правилној употреби лекова и МS
c) израда магистралних и галенских лекова
d) праћење савремене стручне литературе
е) све наведено
141.   Циљ FZZ је да:   а) обезбеди довољне количине лекова
б) постигне позитивне терапијске резултате
ц) да постави пацијента у центар система
д) да оптимизира квалтет здравственог живота пацијента и да постигне позитивне терапијске резулате
е) све наведено
142.   Деф. процеса - 195
143.   Објаснити све фазе пружања FZ - 195
144.   Редослед поступака при издавању лекова у апотеци - 196
145.   Функције апотекарске установе (апотеке) - б) промоција, дистрибуција...постпродајне услуге
146.   Кључне компоненте услуге - 196
147.   Навести које су 3 линије контаката у апотеци и описати их
148.   Разлика између техничке и људске услуге - 198
149.   Ресурси за обављање здравствене услуге су: а) техничка компонента услуге, експлицитна и имплицитна компонента - 198
150.   Клиничка пракса_______има за циљ да помогне максималну_____ лекова, да минимизира појаву_________ ________лекова и промовише ______ ефикасност - 202
151.   Клиничка_____фармацеута има за ________да помогне максималну ефиканост лекова, да______појаву нежељених______лекова и промовише_____ефиканост
152.   За допуњавање - клинички фармацеут - која је његова улога у менаџменту клиничке праксе? - 202 (прва реченица)
153.   Циљеви и алати клиничког фармацеута - 202
154.   Како иде логистика и набављање лекова у клиничкој апотеци
155.   Болничка апотека, елементи набавке
156.   Активност фармацеута у клиничкој апотеци
157.   Процеси болничког фармацеута су…
158.   Објасни све фазе пружања FZ
159.   Елементи DLP - 203
160.   DLP - објасни узорковање

Offline Nina

 • Redovan clan
 • *
 • Posts: 148
 • Gender: Female
Odg: Тестови из организације
« Reply #2 on: 06-03-2007, 23:12:44 »
III део

1.   Дефиниција лека
2.   Подела лекова по Закону
3.   Класификација лекова према издавању дозволе за промет
4.   Подела лекова по месту производње
5.   Издавање лекова може бити а) на Rp б)без Rp c)алтерн....
6.   Како се издају или прописују лекови а)на Rp б) ОТC c)алтер. д) ветерин.
7.   Објасни категорију лекова са психотропним или наркотичним дејством
8.   Дефиниција магистралног лека
9.   Дефиниција галенског лека
10.   Алтернативни лекови се издају на лекарски рецепт или без?
11.   Како се издају хомеопатски и ветеринарски лекови
12.   Шта су OTC
13.   3 критеријума за стављање у промет ОTC производа - 214
14.   Навести дефиницију хомеопатског лека - 215
15.   Објасни МS
16.   Подела МS према Закону о промету и производњи лекова
17.   MS - класе ризика
18.   Шта је потребно да лек задовољи да би био добар за употребу: научна подобност, друштвена прихватљивост, економска оправданост
19.   Фазе у испитивању лекова - 221
20.   Носиоци маркетиншке дозволе - допуна
21.   Ко издаје дозволу за стављање лека у промет - 220
22.   Ко је задужен за издавање дозволе за регистрацију Л и МС - агенција
23.   Ко даје маркетиншку дозволу? - агенција
24.   Ко је задужен за извоз лекова?
25.   Обележавање на кутији је... и упутство - ко то одобрава? Служи за обавештавање - а)пацијената, б)грађана, ц)фармацеута? - 228
26.   Упутства за употребу лекова се односе на здр. раднике, пацијенте...
27.   Објасни - шта предстaвља сажетак карактеристика производа SKP (документ произвођача који садржи основне инф. о леку и обавезан је део документације за добијање маркетиншке дозволе)
28.   Функције - Агенције за лекове - 228
29.   Агенција за лекове
30.   Која од следећих ставки не припада административној делатности Агенције за лекове б) комитет за дозволе лекова
31.   ICH - заокружи - 229
32.   ICH регулатива - шта значи? И која су 3 кључна елемента овог прописа
33.   Објасни са којим циљем је формирана ICH
34.   Фармацеутски маркетинг - специфичности - 239
35.   Котлер предлаже концепт просвећеног маркетинга - навести принципе и објаснити - 241
36.   Маркетинг микс - деф., 4 принципа
37.   Маркетинг микс - деф., принципи и основе класичног маркетинг микса
38.   Маркетинг микс - да се објасни и навести основне елементе м.м. за организацију услужне делатности
39.   Који су инструменти маркетинг микса
40.   Маркетинг информациони систем - деф - 244
41.   Дефинисати истраживање тржишта, фазе истраживања тржишта - 244
42.   Методе у маркетинг испитивању тржишта су најчешће:             а)дескриптивне  б)каузалне  ц)оперативне  д)све е)ништа
43.   Који су облици промоције? - 249
44.   Промоција
45.   Шта је реклама?
46.   Програм, рекламе
47.   Промоција (или) реклама лекова; као инструмент маркетинга - објасни
48.   Једно од начела кодекса фарм. маркетиншке праксе је и начело спонзорства - објасни - 259
49.   Маркетинг истраживања и постмаркетиншке студије лекова - фазе
50.   SWOT анализа - шта значи? Да се објасне основне карактеристике. - 261
51.   Циљеви испитивања лека у IV фази (постмаркетинг)
52.   Која је најзначајнија фаза код истраживања нових лекова?
53.   Жене представљају обимну популацију. Какве све услуге или активности им можете пружити у јавној апотеци?
54.   Жене у трудноћи су значајна циљна група у здравственој заштити становништа. Навести радне активности/услуге које могу да се пруже овој популационој групи у јавној апотеци.
55.   Квалитет фармацеутске услуге представља јединство______рада особља и квалитета функционисања техничке_________услуге, што све заједно треба да_______исказану потребу корисника. - 267
56.   Квалитет фармацеутске услуге представља јединство квалитета рада______и квалитета функционисања___________компоненте услуге, што све заједно треба да задовољи исказану потребу_______.
57.   Интернет - промоција, дистрибуција и продаја робе и услуга - недостаци који још нису превазиђени д) све наведено - 269
58.   Које су мане е-апотека (преко интернета) ц) све наведено (недовољно информација о пацијенту, лоша обавештеност пацијента, немогућност сталне контроле од стране установе)
_____________________________________________________________
*Речник појмова и термина - дефинисати:
- процес_____; квалитет_____; мисија_____; ОTC______; визија______; систем_____; (из речника на крају књиге и из саме књиге)
_____________________________________________________________

1.   Подтипови у организацији
2.   Повратне информације - пиши
3.   Савремени приступ орјентисан ка пацијенту...допуна
4.   Деф. фарм. средстава
5.   Здравствена фармацеутска  заштита представља филозофију рада заједно са поједницима и друштвом
___________________________________________________

Offline Nina

 • Redovan clan
 • *
 • Posts: 148
 • Gender: Female
Odg: Тестови из организације
« Reply #3 on: 06-03-2007, 23:19:27 »
* Сигурно има доста правописних грешака
* Пошто не владам баш најбоље градивом могуће су грешке у распореду и редоследу, поред је оквирни број стране , а ова последња питања не знам где иду па ако неко зна нека јави.
* Ја сам поделу направила према књизи, а видим да је на испиту мало то измешано?
* Нека питања су нејасна али шта да се ради

СРЕЋНО!!!

------------
Зашто се број четрдесет два трансформише у смајлија? и сто двадесет четири?
« Last Edit: 06-03-2007, 23:30:35 by Nina »

Offline mikele

 • Daktilograf pocetnik
 • ***
 • Posts: 3016
 • Gender: Male
Odg: Тестови из организације
« Reply #4 on: 07-03-2007, 10:32:01 »
Јел је то све што требамо да знамо или има још? :hmm :hmm :hmm
А смајлићи ти се појављују јер су ти бројеви ''њихови'',тј када укуцаш тај број у тексту(где пишеш поруку),добијаш смајлић на посту када га пошаљеш на форуму.Није баш најразумније,али то је најбоље што сам могао. :K :K :K

Offline Bred

 • The S[h]ef
 • Administrator
 • Doktor daktilografskih nauka
 • *******
 • Posts: 17763
 • Gender: Male
 • Ekser koji se istupi sam sebe bruka
  • Farmacija forum
Odg: Тестови из организације
« Reply #5 on: 07-03-2007, 10:43:05 »
evo sad sam ispravio to za smajli.  nina thanx :cvet

Offline Nina

 • Redovan clan
 • *
 • Posts: 148
 • Gender: Female
Odg: Тестови из организације
« Reply #6 on: 07-03-2007, 10:53:22 »
Јел је то све што требамо да знамо или има још? :hmm :hmm :hmm

Наравно да увек може да се јави још питања али ово је вероватно нека суштина.

------------------------

И још једно питање које сам превидела, из II дела

*Сет циљева и садржаја NPL као и избор стратегија је веома комплексна активност. Неки од фармакополитичких садржаја су:ELL, политика и стратегија цена, патентна регулатива, утицај на терапијске измене, информације о леку, програмски пакети мера за унапређење здравља. Интересне групе окупљене око ових садржаја су:
а)лекари, фармацеути, медији, Министарство здравља, представници фондова за здр. осигурање
б)Министарство здравља и трговине, здравствени професионалци, пацијенти/грађани, фармацеутска индустрија и дистрибутери, фондови здр. осигурања
ц)медији, друштва грађана, регулаторни органи
д)Министарство здравља, произвођачи лекова, грађани
е) здравствени професионалци и представници фондова здр. осигурања


evo sad sam ispravio to za smajli.  nina thanx :cvet

Остао је онај други - што пије кафу :)
« Last Edit: 07-03-2007, 12:49:21 by Bred »

Offline Enea

 • Ultra mega giga forumas
 • **
 • Posts: 2311
 • Gender: Female
 • Somewhere in Detroit
Odg: Тестови из организације
« Reply #7 on: 07-03-2007, 15:27:13 »
Nina, care!

Offline _d.0.t_

 • Elitni clan
 • **
 • Posts: 486
 • Gender: Male
 • fire in the hole!
Odg: Тестови из организације
« Reply #8 on: 08-03-2007, 02:16:23 »
jel moze neko da mi baci zip file, cirilicni font.. ne mogu da sejvujem ninine postove

Offline Bred

 • The S[h]ef
 • Administrator
 • Doktor daktilografskih nauka
 • *******
 • Posts: 17763
 • Gender: Male
 • Ekser koji se istupi sam sebe bruka
  • Farmacija forum
Odg: Тестови из организације
« Reply #9 on: 08-03-2007, 10:27:30 »
dot, evo ti sve spojeno u wordu, to ces sigurno moci da odstampas

Offline _d.0.t_

 • Elitni clan
 • **
 • Posts: 486
 • Gender: Male
 • fire in the hole!
Odg: Тестови из организације
« Reply #10 on: 08-03-2007, 17:37:31 »
Eeeee... fala gazda.
i svaka chast Nini.org

Offline Baby

 • Clan u razvoju
 • **
 • Posts: 35
Odg: Тестови из организације
« Reply #11 on: 18-03-2007, 02:04:42 »
Nina svaka ti cast! :pljes:

Offline Nina

 • Redovan clan
 • *
 • Posts: 148
 • Gender: Female
Odg: Тестови из организације
« Reply #12 on: 28-03-2007, 14:43:32 »
Ево последња допуњена верзија (плава боја је допуна), ја сам положила а и вама желим исто!  :)
« Last Edit: 28-03-2007, 14:45:20 by Nina »

Offline mikele

 • Daktilograf pocetnik
 • ***
 • Posts: 3016
 • Gender: Male
Odg: Тестови из организације
« Reply #13 on: 30-03-2007, 22:53:59 »
Хвала лепо и честитам на положеном испиту :pljes: :pljes: :pljes:

Offline Nina

 • Redovan clan
 • *
 • Posts: 148
 • Gender: Female
Odg: Тестови из организације
« Reply #14 on: 31-03-2007, 21:45:57 »
Хвала!  :)
Срећно!!!

 

ALIMS :: Ministarstvo zdravlja :: Farmaceutska komora :: RFZO :: Farmaceutski fakultet
Sajt info: Politika privatnosti :: Uslovi koriscenja :: Disclaimer
Tekstovi objavljeni na ovom sajtu su autorsko delo i zajednicko vlasnistvo vlasnika www.farmaceuti.com sajta i autora tekstova. Dalja distribucija tekstova dozvoljena je iskljucivo u nekomercijalne svrhe i uz jasno citiranje izvora i autora poruke, kao i internet adrese na kojoj se original nalazi. Za sve ostale vidove distribucije, obavezni ste da prethodno zatrazite odobrenje od vlasnika www.farmaceuti.com sajta ili autora teksta. Kompletnu odgovornost za sadrzaj objavljenih tekstova kao i posledice koje mogu nastati usled objavljivanja snose iskljucivo njihovi autori, ciji je pseudonim oznacen pored sadrzaja teksta.
Copyright © 2006-2021 "Farmaceuti.com", all rights reserved - sva prava zadrzana