posao spisak apotekacenovnik lekovakontakt

Author Topic: Prijemni ispit 2013 - Novi Sad  (Read 5485 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Bred

  • The S[h]ef
  • Administrator
  • Doktor daktilografskih nauka
  • *******
  • Posts: 17763
  • Gender: Male
  • Ekser koji se istupi sam sebe bruka
    • Farmacija forum
Prijemni ispit 2013 - Novi Sad
« on: 23-06-2013, 01:42:53 »

Quote
5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
Приликом пријављивања на конкурс, као и приликом уписа кандидата који су стекли то право, подносе документа на начин усклађен са осталим одредбама из Заједничког конкурса.
Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни да поднесу на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА а уз пријавни лист подносе фотокопије следећих докумената:
 Извод из матичне књиге рођених
 Сведочанства сва четири разреда завршене средње школе (нострификована ако је школа завршена у иностранству)
 Диплому о положеном завршном, односно матурском испиту (нострификована ако је школа завршена у иностранству)
 Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 6.600,00 динара на жиро рачун Медицинског факултета број 840-1633666-55 позив на број 742-105
Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.
Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош.
6. Новчане накнаде:
- за полагање пријемног испита 6.600,00 динара
- за упис:
o Упис у зимски семестар и колективно осигурање студената 5.500,00 динара
o Рад Савеза студената / Студентске уније Медицинског факултета 500,00 динара
Пријавни лист за конкурс и уплатнице купују се у Скриптарници Факултета, као и целокупан уписни материјал!
Школарина исказана у девизном износу уплаћује се у динарској протувредности (средњи курс) на дан уписа.
Новчана средства уплаћена на име трошкова полагања пријемног испита се не враћају.
IzvorFARMACIJA - PROGRAMSKI SADRŽAJI ZA POLAGANjE
PRIJEMNOG ISPITA
HEMIJA

A. Opšta i neorganska hemija

1.  Osnovni hemijski zakoni
Zakon stalnih masenih odnosa (Prustov)
Zakon umnoženih proporcija (Daltonov)
Zakon zapreminskih odnosa (Gej-Lisakov)
Avogadrov zakon
Pojam mola, molarne zapremine
Hemijska jednacina i osnovi stehiometrijskog izracunavanja

2.  Struktura atoma

3.  Periodni sistem elemenata
Izgradivanje elektronskog omotaca atoma i Periodnog sistema
elemenata.

4.  Hemijske veze
Elektronska teorija valence
Jonska, kovalentna, vodonicna veza
Jonizacioni potencijal, eltronski afinitet, koeficijent
elektronegativnosti

5.  Hemijske reakcije
Tipovi hemijskih reakcija
Oksido-redukcione reakcije
Naponski niz. Pretvaranje hemijske energije u elektricnu
(galvanski element)
Elektroliza

6.  Energetske promene u hemijskim procesima

7.  Hemijska kinetika
Brzina hemijske reakcije i faktori od kojih zavisi
Zakon o dejstvu masa
Hemijska ravnoteža-Le Šatelijeov princip, Konstanta ravnoteže

8.  Tipovi neorganskih jedinjenja
Hidridi, oksidi, soli
Kiseline i baze
Kompleksna jedinjenja
Protoliticka teorija kiselina i baza

9.  Rastvori (disperzni sistemi)
Koncentracija rastvora
Koligativne osobine rastavora (osmotski pritisak, sniženje tacke
mržnjenja, povišenje tacke kljucanja)
Pravi rastvori
Koloidni rastvori

10.  Rastvori elektrolita
Elektroliticka disocijacija
Stepen disocijacije
Konstanta disocijacije
Jaki i slabi elektroliti
Kiseline i baze
Amfoliti
Jonska koncentracija
Jonski proizvod vode
pH i pOH

11.  Ravnoteže u vodenim rastvorima
Neutralizacija
Hidroliza
Puferi

12.  Neorganska hemija
Opšte karakteristike elemenata

13.  Vodonik
Jedinjenja vodonika

14.  Elementi Ia grupe periodnog sistema elemenata
Jedinjenja alkalnih metala

15.  Elementi IIa grupe periodnog sistema elemenata
Magnezijum i njegova jedinjenja
Kalcijum i njegova jedinjenja

16.  Opšte karakteristike p-elemenata

17.  Elementi IIIb grupe periodnog sistema elemenata
Bor
Aluminijum
Jedinjenja bora i aluminijuma

18.  Elementi IVb grupe periodnog sistema elemenata
Ugljenik
Jedinjenja ugljenika
Silicijum
Kalaj
Olovo
Jedinjenja silicijuma, kalaja i olova

19.  Elementi Vb grupe periodnog sistema elemenata
Azot
Jedinjenja azota
Fosfor
Jedinjenja fosfora

20.  Elementi VIb grupe periodnog sistema elemenata
Kiseonik
Jedinjenja kiseonika
Sumpor
Jedinjenja sumpora

21.  Elementi VIIb grupe periodnog sistema elemenata
Fluor
Hlor
Brom
Jod
Jedinjenja halogenih elemenata

22.  Elementi 0 grupe periodnog sistema elemenata
Opšta svojstva elemenata u grupi

23.  Opšte karakteristike d-elemenata
Bakar i srebro
Jedinjenja bakra i srebra
Cink i živa
Jedinjenja cinka i žive
Hrom i mangan

24.  Elementi VIII grupe periodnog sistema elemenata
Opšta svojstva elemenata trijade gvožda
Gvožde
Jedinjenja gvožda
Kobalt i nikl
Jedinjenja kobalta i nikla

25.  Opšte karakteristike f-elemenata
Lantanoidi
Jedinjenja lantanoida

B. Organska hemija
1.  Hemijske veze i struktura organskih molekula
Ugljovodonici – aciklicni ugljovodonici

2.  Alkani
Izomerija
Priroda hemijske veze
Nomenklatura
Nalaženje u prirodi
Osobine
Hemijsko ponašanje alkana

3.  Alkeni
Nomenklatura
Nalaženje u prirodi
Priroda dvogube veze
Reakcija adicije
Reakcije polimerizacije

4.  Dieni
Nomenklatura
Konjugovani dieni
Kaucuk

5.  Alkini
Nomenklatura
Priroda trogube veze
Hemijsko ponašanje alkina
Dobijanje acetilena

6.  Cikloalkani
Nalaženje u prirodi
Hemijsko ponašanje cikloalkana
Konformacije cikloheksana
Cis-trans prostorna izomerija aliciklicnih jedinjenja

7.  Aromaticni ugljovodonici (Areni)
Struktura i hemijsko ponašanje benzena–reakcije elekrofilne
supstitucije
Halogenovanje
Nitrovanje
Sulfovanje
Nalaženje u prirodi i dobijanje
Aromaticnost – policiklicni areni
Primena i znacaj arena

8.  Halogeni derivati ugljovodonika
Nomenklatura
Dobijanje
Hemijske reakcije alkil-halogenida

9.  Alkoholi
Nomenklatura
Dobijanje
Struktura molekula alkohola-hiralnost, opticka aktivnost
Monohidroksilni alkoholi-osobine, dobijanje,hemijsko ponašanje
Najvažniji monohidroksilni alkoholi
Polihidroksilni alkoholi, glicerol

10.  Fenoli
Dobijanja
Hemijsko ponašanje fenola

11.  Etri
Nomenklatura
Dobijanje
Hemijsko ponašanje etara

12.  Aldehidi i ketoni
Nomenklatura
Dobijanje
Osobine
Hemijsko ponašanje karbonilnih jedinjenja: redukcija,
oksidacija,nukleofilna adicija, aldolna kondenzacija
Važniji predstavnici

13.  Karbonske kiseline
Nomenklatura
Nalaženje i dobijanje
Osobina
Hemijsko ponašanje
Funkcionalni derivati karbonskih kiselina: soli,estri, amidi,kiselinski
hloridi, anhidridi (dobijanje, hemijsko ponašanje, primena)
Važnije monokarboksilne kiseline
Dikarbonske kiseline

14.  Grinjarov reagens
Primena

15.  Organska sumporna jedinjenja
Tioli
Sulfidi
Sulfonske kiseline
16.  Nitro-jedinjenja
Nitroalkani
Nitrobenzen
Dobijanje
Osobine

17.  Amini
Podela i nomenklatura
Nalaženje i dobijanje
Hemijsko ponašanje amina
Reaktivnost
18.  Heterocikli
Klasifikacija
Nomenklatura
Petoclani i šestoclani
Važnija heterociklicna jedinjenja sa jednim hetero atomom
Heterociklicni sistemi sa kondenzovanim prstenom
19.  Ugljeni hidrati
Monosaharidi
Oligosaharidi
Polisaharidi
20.  Lipidi
Masne kiseline
Neutralne masti
Fosfogliceridi
Neosapunjivi lipidi
21.  Proteini
Aminokiseline-osobine, hemijske reakcije
Oligopeptidi i polipeptidi
Klasifikacija proteina, osobine
Enzimi, nomenklatura, osobine
Antitela
22.  Nukleinske kiseline
Struktura, osobine i funkcija DNK i RNK
Biosinteza proteina
23.  Alkaloidi i antibiotici
Podela, mehanizam delovanja
24.  Vitamini i hormoni
Boje – sintetske organske boje, azo-boje, trifenilmetanske boje,
indigoidne boje, antrahinonske boje
Ispitna pitanja i zadaci sastavljaju se na osnovu nastavnih programa iz hemije za
srednje škole, tako da se kandidati mogu pripremiti za polaganje prijemnog ispita
koristeci srednjoškolske udžbenike i zbirke zadataka.


Literatura:
1.  Miloje Rakocevic, Rozalija Horvat: Hemija za I razred srednjeg
obrazovanja i vaspitanja, Naucna knjiga Beograd, Zavod za izdavanje
udžbenika Novi Sad, 1989.
2.  Rozalija Horvat: Hemija za II razred srednjeg obrazovanja i vaspitanja,
drugo izdanje, Naucna knjiga, Beograd, Zavod za izdavanje udžbenika
Novi Sad,1989.
3.  Radivoj Nikolajevic,Milena Šurjanovic: Zbirka zadataka iz Opšte i
neorganske hemije za I i II razred srednjeg obrazovanja i vaspitanja
prirodno-matematicke struke, Naucna knjiga, Beograd, Zavod za
izdavnje udžbenika Novi Sad, 1987.
4.  Ratko Jankov: Hemija za III razred srednjeg obrazovanja i vaspitanja
prirodno-matematicke struke, Naucna knjiga, Beograd, Zavod za
izdavanje udžbenika Novi Sad, 1989.
5.  Aleksandra Stoiljkovic: Hemija-udžbenik za III razred
medicinske,veterinarske i škole za negu lepote, Zavod za udžbenike i
nastavna sredstv, Beograd, 1993.
6. Julijana Petrovic i Smiljana Velimirovic: Hemija za IV razred gimnazije
prirodno-matematickog i opšteg smera, Zavod za udžbenike i nastavna
sredstva, Beograd, 1993.
http://www.medical.uns.ac.rs/UserFiles/prijemni%20farm%20-%20hemija.pdf


FARMACIJA - PROGRAMSKI SADRŽAJI ZA POLAGANjE PRIJEMNOG ISPITA
 MATEMATIKA

1.Računanje sa algebarskim izrazima
Polje realnih brojeva. Polinomi i racionalni izrazi. Stepen sa celim izložiocima. Linearne jednačine i nejednačine. Sistemi linearnih jednačina. Uopštenje stepena. Koren.

2.Algebarske jednačine i nejednačine
Kvadratna jednačina. jednačine koje se svode na kvadratne. Sistem jedne linearne i jedne kvadratne jednačine. Sistemi (neki) od dve kvadratne jednačine. Jednačine sa korenima. Jednačine sa apsolutnim vrednostima.

3.Analitička geometrija
Jednačina prave, kruga, elipse, parabole i hiperbole. Uzajamni odnos ovih linija. Tangente na krug, elipsu, parabolu i hiperbolu.Rešavanje odgovarajućih geometrijskih zadataka metodama analitičke geometrije.

4.Eksponencijalne i logaritamske funkcije
Stepeni sa racionalnim i iracionalnim izložiocima. Eksponencijalna funkcija. Eksponencijalne jednačine. Logaritam i njegove osobine. Logaritamska funkcija. Logaaritamske jednačine.

5.Trigonometrija
Trigonometrijske funkcije i osnovne osobine (identiteti,itd.). Trigonometrijske jednačine i nejednačine. Rešavanje trougla.

6.Funkcije
Pojam funkcije. Složena funkcija. Inverzna funkcija. Određivanje složenih i iteriranih funkcija, tj. f(g(x)), f(f(f(x))), itd, inverznih funkcija.

7.Nizovi
Matematička indukcija. Aritmetički i geometrijski niz (progresije).
Binomna formula i binomni koeficijenti.

Literatura:
1.
D. Herceg, Z. Lužanin: Pripremni zadaci za prijemni ispit, izdavač Symbol, Novi Sad, 2008.
2.
P. Miličić i drugi: Matematika za I razred prirodno-matematičke struke
3.
V. Milić i drugi: Matematika za II razred prirodno-matematičke struke
4.
J.D.Kečkić: Matematika za III razred prirodno-matematičke struke
5.
J.D.Kečkić: Matematika za IV razred prirodno-matematičke struke
6.
Priprema prijemnog ispita, Dodatak u knjizi MATEMATIKA, jednogodišnji kurs, autori Jovan D.Kečkić i Stana Ž.Nikčević, izdavač Nauka, Beograd, 2001. od strane 413 do 457


http://www.medical.uns.ac.rs/UserFiles/prijemni%20farm-%20matematika_novo.pdf
 

ALIMS :: Ministarstvo zdravlja :: Farmaceutska komora :: RFZO :: Farmaceutski fakultet
Sajt info: Politika privatnosti :: Uslovi koriscenja :: Disclaimer
Tekstovi objavljeni na ovom sajtu su autorsko delo i zajednicko vlasnistvo vlasnika www.farmaceuti.com sajta i autora tekstova. Dalja distribucija tekstova dozvoljena je iskljucivo u nekomercijalne svrhe i uz jasno citiranje izvora i autora poruke, kao i internet adrese na kojoj se original nalazi. Za sve ostale vidove distribucije, obavezni ste da prethodno zatrazite odobrenje od vlasnika www.farmaceuti.com sajta ili autora teksta. Kompletnu odgovornost za sadrzaj objavljenih tekstova kao i posledice koje mogu nastati usled objavljivanja snose iskljucivo njihovi autori, ciji je pseudonim oznacen pored sadrzaja teksta.
Copyright © 2006-2021 "Farmaceuti.com", all rights reserved - sva prava zadrzana