Portal farmaceuta

Farmaceutski fakultet u Beogradu => Druga godina-Bolonjski program sk 2008/09. => Druga godina-Stari program => Topic started by: marer_86 on 15-06-2007, 18:18:31

Title: Ispitna pitanja iz analitičke hemije
Post by: marer_86 on 15-06-2007, 18:18:31
Pitanja za usmeni iz analiticke hemije

 (http://img254.nono9.us/img254/4043/s3600001ri2.jpg)

 (http://img508.nono9.us/img508/1036/s3600003gw2.jpg)
 
 (http://img527.nono9.us/img527/2972/s3600004wn7.jpg)
Title: Odg: Ispitna pitanja, konsultacije iz analiticke hemije i potvrda
Post by: nasty girl on 28-08-2007, 19:36:45

GRAVIMETRIJA

1.Gravimetrijsko određivanje gvožđa
2.Gravimetrijsko određivanje nikla
3.Gravimetrijsko određivanje sumporne kiseline
4.Mehanizam nastanka kristalnog taloga

KISELINSKO - BAZNE TITRACIJE
 
1. Kriva titracije jake kiseline jakom bazom
2. Kriva titracije slabe kiseline jakom bazom
3. Kriva titracije slabe baze jakom kiselinom
4. Kriva titracije poliprotonskih kiselina
5. Kriva titracije polifunkcionalnih baza
6. Kiselinsko - bazni indikatori; interval prelaza, izbor indikatora
7. Primame standardne supstance i sekundarni rastvori u kiselinsko - baznim
titracijama
8. Mogućnost titracije slabih kiselina (Ka-ca < 10-8); titranti
9. Mogućnost titracija slabih baza (Kb-cb < 10-8); titranti
10.Diferencirajući i nivelirajući efekat kod titracija u nevodenoj sredini

HETEROGENE RAVNOTEŽE

1.Pojam proizvoda rastvorljivosti; rastvorljivost
2.Uticaj zajedničkog i stranog jona na rastvorljivost
3.Uticaj pH rastvora na rastvorljivost
4.Uticaj kompleksiranja na rastvorljivost

REDOKS TITRACUE
1. Konstanta ravnoteže redoks reakcije
2. Simetrična titraciona kriva u redoks titracijama
3. Asimetrična titraciona kriva u redoks titracijama
4. Uticaj pH na elektrodni potencijal
5. Uticaj taloženja na elektrodni potencijal
6. Uticaj jonske sile i uticaj kompleksiranja na elektrodni potencijal
7. Redoks indikatori
8. Principi oksidimetrijskog određivanja gvožđa
9. Indirektno jodometrijsko određivanje - primer
lO.Direktno jodometrijsko određivanje - primer
ll.Mogućnost detekcije Z.T.T. kod redoks titracija
12.Standardni rastvori oksidansa i reducensa u jodometriji

TALOZNE TITRACIJE

1. Titraciona kriva u taložnim titracijama
2. Cr042- - jon kao indikator
3. Mogučnosti određivanja hlorida u kiseloj sredini
4. Standardizacija rastvora AgNO3
5. Određivanje halogenida uz adsorpcione indikatore
6. Odredivanje sulfata u taložnim titracijama

KOMPLEKSOMETRIJA

1. Uticaj sporednih ravnoteža na ligand
2. Uticaj sporednih ravnoteža na jone metala
3. EDTA kao kompleksirajuči reagens ( detantaost; selektivnost )
4. Titraciona kriva u kompleksometriji za Ca2+ - EDTA kompleks
5. EDTA kao analitički reagens
6. Metalohromni indikatori
7. Principi direktne komleksometrijske titracije - primer
8. Principi metode supstitucije u kompleksometriji - primer
9. Principi metode retitracije u kompleksometriji - primer
lO.Određivanje jona u smeši kompleksometrijskom titracijom - primer smeše Ni2+ i Zn2+ - jona
11.Određivanje jona u smeši kompleksometrijskom titracijom - primer smeše Ca2+ i Mg2+ - jona
12.Mogučnosti određivanja Ca2+ jona uz erio T
13.0dređivanje Cu2+ - jona fotometrijskom titracijom
14.Spektrofotometrijsko određivanje Fe3+ - jona

EKSTRAKCIJA
1. Pojam koeficijenta raspodele (distribucije); distribucioni odnos; pojam stepena ekstrakcije; efikasnost ekstrakcije
2. Definisati moguće ravnoteže pri ekstrakciji helata (KD(HL); KaHL;, Bn; KD(MLn).)
3. Ditizon kao analitički reagens u razdvajanju jona metala ekstrakcijom

HROMATOGRAFIJA
1. Principi razdvajanja katjona u smeši papirnom hromatografijom
2. Mogućnost razdvajanja katjona hromatografijom na stubu adsorbensa Al2O3 tečnom adsorpcionom hromatografijom
3. Mogućnosti odvajanja Ca2+, Sr2+, Ba2+ i Mg2+ jona klasičnim i hromatografskim postupkom

KVALITATIVNA

1. Dokazivanje anjona u smeši
2. Dokazivanje anjona iz slaborastvomih jedinjenja
3. amfotemost kao mogućnost razdvajanja katjona u sistematskim tokovima analiza
4. Kompleksna jedinjenja kao mogućnost razdvajanja u sistematskim tokovima analiza
5. Različita rastvorljivost sulfida u kiselinama kao mogućnost razdvajanja jona u sistematskim tokovima analiza
6. Rastvaranje sulfida sulfokiselina u polisulfidima
7. Različita rastvorljivost sulfida kao mogućnost frakcionog razdvajanja katjona II i III analitičke grupe
8. Suzbijanje hidrolize grupnog reagensa za katjone IV grupe
9. Suzbijanje hidrolize grupnog reagensa za katjone IIIb grupe
lO.Nabrojati i dati glavne dokazne reakcije za anjone sa oksidacionim svojstvima
l1.Nabrojati i dati glavne dokazne reakcije za anjone sa redukcionim svojstvima
12.Nabrojati i dati glavne dokazne reakcije za indiferentne anjone

Napomena: pitanja se mogu nabaviti u fotokopirnici.