Portal farmaceuta

Farmaceutski fakultet u Beogradu => Treca godina => Mikrobiologija => Topic started by: Bred on 09-05-2006, 10:21:28

Title: Mikrobiologija
Post by: Bred on 09-05-2006, 10:21:28
Staphylocoocus aureus je bakterija koja pripada porodici Staplylococcus.To su Gram pozitivne bakterije grupisane u grozdove,Nepokretne su,asporogene,viruletni sojevi poseduju kapsulu ili glikokaliks,Rastu na standardnim neobogacenim podlogamaOtporne su na dejstvo fizickih i hemijskih faktora.Temperatura od 100 °C ih ubija za nekoliko sekundi.Prezivljavaju i na -30°C i u sredini sa visokom koncentracijom soli isecera.Otporne su i na susenje,delovanje dezinficijenasa,na penicilin...
Da skratim-izazivaju infekcije koze-Folikulitis,apces,furunkul,karbunkul,celulitis,impetigo,enteritis
,pneumoniju,septikemiju itd.
U terapiji se zbog produkcije beta laktamaze(enima koji razara molekul penicilina tacnije njegov beta laktamski prsten) koriste:oksacilin,kloksacilin,dikloksacilin,flukloksacilin,meticilin
Takodje se koristi:eritromicin,klindamicin,fuzidinska kiselina,cefalosporini


Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: Bred on 09-05-2006, 10:21:41
Klebsiella pneumonia
Gram negativni,asporogeni,nepokretni kokobacil,obavijen izrazenom polisaharidnom kapsulom.
Dobro se razmnozavaju na jednostavnijim hranljivim podogama,stvaraju karakteristicne sluzave kolonije.
Laktoza su pozitivne bakterije,fermentuju ugljene hidrate do kiseline i gasa.
Otporna je na delovanje razlicitih spoljasnjih faktora,brzo i lako stice otpornost na mnoge antimikrobne lekove.
cest je uzrocnik infekcija u bolnickim uslovima(lobarne pneumonije,bronhopneumonije,urinarne infekcije,meningitis i sepse)
Zbog velikog broja multirezistentnih sojeva terapiju treba primenjivati prema antibiogramu.
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: AVENDON on 10-05-2006, 20:02:53
ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI KOJI INHIBIRAJU SINTEZU ]ELIJSKOG ZIDA

A.   Inhibiraju sintezu peptidoglikana u finalnoj fazi traspeptidacije (b-laktami) odnosno inhibiraju stvaranje mre`aste strukture peptidiglikana
B.   Inhibiraju elongaciju i unakrsno vezivanje molekula peptidoglikana (glikopeptidi -  vankomicin, teikoplanin)
C.   Inhibiraju enzime rane faze sinteze peptidoglikana (cikloserin)

1.   BETA-LAKTAMI
2.   GLIKOPEPTIDI
3.   FOSFOMICIN
4.   CIKLOSERIN

BETA-LAKTAMI

- inhibiraju sintezu peptidoglikana u finalnoj fazi transpeptidacije
- efekat baktericidan, liza }elija
- osnova za dejstvo je prisustvo beta-laktamskog prstena

1.   PENICILINI
2.   CEFALOSPORINI
3.   KARBAPENEMI
4.   MONOBAKTAMI

PENICILINI

Mehanizam delovanja:
vezivanje za PVP
spre~avanje sinteze inhibitora autoliti~kih enzima

Efekar beta-laktama:
Baktericidan u fazi razmno`avanja
Zavisi od prolaska kroz porine, afiniteta prema PVP i otpornosti na aktivnost b-laktamaza

6-aminopenicilanska kiselina


NATURALNI PENICILINI

Penicilini su produkti plesni Penicillium
Dobijaju se ekstrakcijom iz kulture u specijalnom te~nom medijumu.
Lekovi izbora za streptokokne infekcije
Osetljivi na penicinilazu

PENICILIN G; PENICILIN V

POLUSINTETSKI PENICILINI

A.   PENICINILAZA REZISTENTNI PENICILINI

METICILIN
KLOKSACILIN
NAFCILIN
DIKLOKSACILIN


B.   PENICILINI [IROKOG SPEKTRA DELOVANJA

AMINOPENICILINI: AMPICILIN, AMOKSICILIN - Deluju na G- bacile
KARBOKSIPENICILINI : KARBENICILIN - deluje na Pseudomonas, Enterobacter, Proteus
ACILUREIDOPENICILINI : MEZLOCILIN, AZLOCILIN, PIPERACILIN - Deluju na G- bacile


C.   PENICILINI ZA[TI]ENI INHIBITORIMA BETA-LAKTAMAZA

KLAVULINSKA KISELINA
SULBAKTAM
TAZOBAKTAM

Klavulinska kiselina+amoksicilin
Sulbaktam+ampicilin
Tazobaktam+piperacilin

Klini~ka primena penicilina
•Penicilin G je lek izbora za infekcije izazvane streptokokama, meningokokama, pneumokokama, spirohetama, klostridijama, aerobnim G(+) bacilima, penicinilaza neprodukuju}im stafilokokama, gonokokama
•U kombinaciji sa aminoglikozidima ima baktericidan efekat na enterokoke


Za sve vrste penicilina mogu}a je pojava alergije kao ne`eljenog efekta.
Alergija se mo`e manifestovati kao anafilakti~ki {ok, urtikarija, otok zglobova, razli~iti ko`ni osipi.

*Penicilini su lekovi prvog izbora
* Pojava rezistencije

CEFALOSPORINI

•Osnovna strukturna jedinica je 7-aminocefalosporinska kiselina
•Proizvod gljiva roda Cephalosporium

Mehanizam delovanja:
•Vezivanje za PVP
•Blokiranje transpeptidacije peptidoglikana
•Aktivacija autoliti~kih enzima

PRVA GENERACIJA

Deluju na Gram (+) koke i pojedine Gram (-) bacile (E. coli, Proteus, Klebsiella)

PARENTERALNI

CEFAZOLIN
CEFALOTIN

ORALNI

CEFALEKSIN
CEFADROKSIL

DRUGA GENERACIJA

* deluju i na Enterobacter i Klebsiella-u
*ne deluju na Pseudomonas
*rezistentni na cefalosporinazu

PARENTERALNI

CEFAMANDOL
CEFUROKSIM
CEFOKSITIN


ORALNI

CEFAKLOR
CEFPROZIL

TRE]A GENERACIJA

* proširen spektar delovanja
* prolaze do CNS-a
*otporni na cefalosporinazu

PARENTERALNI

CEFOTAKSIM (lek izbora za terapiju meningitisa, "slepa" terapija)

CEFTRIAKSON (u jednoj dozi)

ORALNI

CEFOPRODOKSIM
CEFIKSIM

^ETVRTA GENERACIJA

* pojačana stabilnost prema hidrolizi
b-lakatamaza, bolja aktivnost prema nekim enterobakterijama u odnosu na treću generaciju

PARENTERALNI

CEFEPIM i.v.
CEFIPROM


MONOBAKTAMI

•Otporni na dejstvo b-laktamaza
•Aktivni prema G(-) bacilima
•Na G(+) i anaerobne bakterije ne deluju

AZTREONAM

KARBAPENEMI

•[irok spektar delovanja
•Rezistentan na b-laktamaze, inaktiviraju ga dihidropeptidaze u renalnim tubulima


IMIPENEM
MEROPENEM

2.GLIKOPEPTIDI

Vezivanjem za karboksilne delove D-alinil-D-alanina ometaju elongaciju i unakrsno vezivanje u toku stvaranja peptidoglikanskih polimera


VANKOMICIN - Primarno indikovan kod metacilin rezistentnih stafilokoka
                           per os u terapiji pseudomembranoznog kolitisa
                           i.v. u slučaju teških sistemskih stafilokoknih infekcija

TEIKOPLANIN - (i.m.primena, jednom dnevno)

3.FOSFOMICINI

4.CIKLOSERIN

* Analog D-alanin-D-alanina, kompetitivni inhibitor transpeptidaza
* Deluje i na koliformne bakterije, Proteus i bacil tuberkuloze.


BACITRACIN (polipeptid) – površinsko nanošenje na kožu,rane, sluzikože.Veoma toksičan za bubrege i nema primenu u sistemskoj terapiji.

Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: AVENDON on 10-05-2006, 20:03:33
ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI KOJI INHIBIRAJU FUNKCIJE CITOPLAZMATSKE MEMBRANE

Polimiksini (polimiksin B, polimiksin E):
•uti~u na aktivni transport i permeabilnost membrane
•deluju baktericidno na G (-) aerobne bacile
•usled nefro- i neurotoksi~nosti koriste se samo za spoljnu upotrebu

Polienski antibiotici (nistatin i amfotericin B)
•deluju samo na gljive

Imidazoli (mikonazol, flukonazol) direktno o{te}uju citoplazmatsku membranu

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI KOJI INHIBI[U SINTEZU PROTEINA

Inhibitori 30S subjedinice ribozoma

1.Aminoglikozidi
2.Spektinomicin
3.Tetraciklini

AMINOGLIKOZIDI

Streptomicin (antituberkulotik I reda, ototoksi~an)
Gentamicin (Proteus, Pseudomonas)
Tobramicin
Netilmicin
Neomicin
Amikacin (Pseudomonas, antituberkulotik II reda)
Kanamicin (antituberkulotik II reda)

Aminoglikozidi imaju toksi~an potencijal
*nefrotoksi~ni
*ototoksi~ni


SPEKTINOMICIN

Intramuskularna aplikacija
Terapija gonoreje u jednoj dozi

TETRACIKLINI

Produkti vrste Streptomyces
Brzo se absorbuju iz digestivnog trakta
Veoma {irok spektar delovanja
Posle oralne primene veoma ~esto se javlja poreme}aj crevne flore
Blokiraju vezivanje aminoacil tRNK i blokiraju uno{enje AK u peptidni lanac

Bakteriostatski efekat

G+, G-, bakterije, hlamidije, mikoplazme
Lek izbora u terapiji genitalnih infekcija hlamidijama

Hlortetraciklin
Oksitetraciklin
Doksiciklin
Minociklin

[email protected] EFEKTI: obojenost zuba, efekat na razvoj kostiju

Inhibitori 50S subjedinice ribozoma


Spre~avaju vezivanje peptidil transferaze za 50S subjedinicu

Hloramfenikol
Makrolidi
Linkozamidi
Fusidinska kiselina

HLORAMFENIKOL

Bakteriostatski efekat na G+ i G- bakterije, rikecije i hlamidije
APLASTI^NA ANEMIJA
Reverzibilna depresija kosne sr`i

MAKROLIDI

Vezuju se za S23 protein 50S subjedinice
Ometaju formiranje inicijalnih kompleksa za sintezu peptidnih lanaca

Eritromicin
Azitromicin
Klaritromicin
Roksitromicin

Deluju na streptokoke, pneumokoke, korinebakterije...


LINKOZAMIDI

Linkomicin
Klindamicin

FUSIDINSKA KISELINA

Na G+, posebno na stafilokoke

MUPIROCIN

Inhibira sintezu proteina inhibiranjem aktivnosti izoleucil-tRNK sintetaze
Baktericidni efekat

STREPTOGRAMINI

Streptogramini A spre~avaju vezivanje tRNK za ribozome
Streptogramini B spre~avaju translokaciju AK u rastu}em polipeptidu


LINEZOLID

Deluje na G+ koke, uklju~uju}i i metacilin rezistentne stafilokoke i vankomicin rezistentne enterokoke
Inerferira sa mRNK u vezivanju za ribozomeTitle: Odg: Mikrobiologija
Post by: AVENDON on 10-05-2006, 20:04:11
ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI KOJI INHIBIRAJU SINTEZU NUKLEINSKIH KISELINA

Inhibitori sinteze DNK
Inhibitori sinteze RNK

INHIBITORI SINTEZE DNK

Vezuju se za A subjedinicu DNK-giraze

Hinoloni
Fluorohnoloni
Novobiocin
Metronidazol
Klofazimin

HINOLONI

Nalidiksna kiselina
Pipemidinska kiselina
U terapiji urinarnih infekcija

FLUOROHINOLONI

Ofloksacin
Pefloksacin
Norfloksacin
Ciprofloksacin

Baktericidan efekat na G-
U terapiji me{ovitih infekcija kostiju,mekih tkiva, u ginekologiji
INHIBITORI RNK

Rifampicin – vezuje se za b subjedinicu DNK zavisne RNK polimeraze i inhibira sintezu RNK
Deluje na G+ koke, bacile, enterobakterije, brucelu

Rifabutin

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI KOJI INHIBIRAJU METABOLIZAM FOLATA

Strukturna sli~nost sa p-aminobenzoevom kiselinom
Bakteriostatski

Sulfonamidi (vezuju se za enzim dehidropteorat)
Trimetoprim (inhibira dihidrofolat reduktazu)
Sulfametaksazol/trimetoprim (sinergisti~ki, baktericidno)

PAS
Izoniazid
Etambutol
Metronidazol
Dapson (bakteriostatski,u terapiji lepre)

ANTITUBERKULOTICI

•Lekovi prvog reda (izoniazid, rifampicin, streptomicin, etambutol, pirazinamid*)
•Lekovi drugog reda (PAS, etionamid, amikacin, kanamicin, fluorohinoloni)

Metenamin

Inaktivan in vitro ali nakon oralne primene aktivni oblik je u akumuliran urinu
pH < 5
Formaldehid baktericidno deluje na bakterije u urinu


NITROFURANTION

[irok spektar delovanja, bakteriostatik
Urinarne infekcije

Efekti kombinacija antibakterijskih lekova

indiferentan
aditivan
antagonisti~ki
sinergisti~ki

ANTIMIKOTICI

Primarna ciljna struktura ovih agenasa je membrana gljivica gde je osnovni sterol ERGOSTEROL
Ljudi ne sinteti{u erosterol

GRIZEOFULVIN

Produkt Penicillium vrsta
Nema efekta na bakterije
Deluje na Trichophiton, Epidermophiton, Microsporum
Ometa funkciju deobnog vretena i inhibira rast gljiva
Oralna primena, koncentri{e se u keratiniziranim tkivima (kosa, nokti)

AMFOTERICIN B

Polenski antibiotik
Daje se intravenski
Vezuje se za ergosterol u membranama i ometa funkcije mebrane
Za le~enje sistemskih mikozaFLUCITOZIN

Derivat citozina
Per os
Prodire u likvor (razlika od amfotericina)
Nakon vezivanja za permeaze u membrani, konvertuje se u prisustvu citozin deaminaze (nemaju je nono3ri) u fluorouracil, koji inhibira timidilat sintetazu {to dovodi do smrti }elije

ANTIFUGALNI AZOLI

Imidazol (ketokonazol) , triazol (flukonazol), per os
Mikonazol, klotrimazol, lokalno
Inhibiraju sintezu ergosterola‚ vezivanjem za citohrom P450 oksidazu

ANTIMIKOTICI ZA LOKALNU PRIMENU

Nistatin
Sli~an po mehanizmu delovanja amfotericinu B
Infekcije izazvane CandidomTitle: Odg: Mikrobiologija
Post by: Bred on 10-05-2006, 20:33:42
Bravo Marko
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: xxx on 31-05-2006, 19:14:25
jel moze neko da mi kaze neka nova pitanja za prakticni...hvala
Title: Mikrobiologija
Post by: yeca on 31-05-2006, 23:15:54
Nema novih pitanja za praktični...bar za ovu godinu...i ova su nam jedva izdiktirali ( više su bili u fazonu da slušamo, šta će nam da pišemo, mi to sve znamo :lol: )
Ma vidiš da su pitanja detaljna
Prema tome, UČI SVE I ŠTO BOLJE!!!
Plus što su cepidlake kao na imunologiji
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: sunflower on 01-06-2006, 12:16:11
Ja sam sa vezbama iz mikroba zavrsila u junu 2004. pa bi mi znacilo da mi neko kaze da li se gradivo potrebno za prakticni menjalo od tada? Vidim da pominjete neka nova pitanja pa me zanima da li je prakticni ostao isti, a ako nije sta se promenilo?
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: vestica on 01-06-2006, 14:07:15
pa gde su nestala ta pitanja sa praktičnog?
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: vestica on 01-06-2006, 14:09:35
Da li će se smilovati da istaknu predavanja koja nedostaju na internetu?
Npr. bacil antraksa,protozoe  krvi i tkiva,interferone.............
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: yeca on 01-06-2006, 19:41:26
VESTICEEEE, nema novih pitanja, to je sve, sto je bilo bilo je, nista vise nece biti isto  :happy:
Salim se,,. ma ne salim se. Ko je prepisao, prepisao je a i to ti ne znaci puno to su bila pitanja iz aprila ove godine tako da se SIGURNO nece ponoviti... Samo ti nauci sve i dobro i nece biti nikakvih problema  8)
A sto se ostalih predavanja tice, pogledaj na netu, mislim da je bilo nekih promena juce
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: yeca on 01-06-2006, 19:45:34
I ZA SUNCOKRET:
Ne znam koliko su se i da li su se vezbe promenile od pre dve godine ali prakticni se sastoji iz 10 kratkih pitanja (svako nosi po 1 poen a minimum koji mozes da dobijes je 0,25 poena) i kompletan opis bakterije koju prethodno prepoznas na mikroskopu (nosi 3 poena, minimum koji MORAS da dobijes je 0,5 poena)
Za prolaz je potrebno 6,5 poena i to ne bilo kojih 6,5 poena - u to mora da udje minimum 0,5 poena za bakteriju... Drugim recima, ako ne prepoznas bakteriju pa makar ti sve ostalo bilo savrseno tacno, ne mozes da polozis prakticni ispit.
Eto,,,
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: xxx on 01-06-2006, 19:48:17
danas sam bila na konsultacijama i nista konkretno nisu rekli...ne znam kako vama ide ucenje,ali meni je ovo cudo katastrofa...pravo spansko selo...iako je danas ass Dragana rekla da se prakticni retko pada,ipak ti treba dosta rada za prolaz...dobro je to sto ce usmeni za one koji poloze prakticni biti od 19,pa cak i od 3 jula sto je extra...pa srecno O0
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: sunflower on 02-06-2006, 00:03:44
Hvala yeca!
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: Proba on 02-06-2006, 09:22:20
Pitanja za prakticni ispit

1. Koje bakterije se mikroskpiraju u tamnom polju i sta je viseca kap?
2.Sta je liofilizacija i za sta se koristi?
3.Definisati sledece pojmove: alkalofilna b., termofilna b., mikroaerofilna b., fakultativno anaerobna b.,
4.Koje bakt. se dokazuju koagulaza testom i kako se test izvodi?
5.Po cemu se s. pneumoniae razlikuje od ostalih alfa-hemoliticnih b.?
6.Od cega se sastoji dift. toxin i sta se ispituje Sikovim testom?
7.Na kojim podlogama se kultivise bacil tuberkuloze i koje su karakteristike njegovog rasta?
8. Kako se najcesce kultivisu hlamidije u lab. uslovima?
9.Koji tipovi cel. kultura se koriste za kultivaciju virusa? Kako se manifestuje CPE u celijskoj kulturi?
10.Ko je izazivac , a ko vektor bolesi spavanja?Kako se postavlja parazitoloska dijagnoza ove bolesti?
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: vestica on 05-06-2006, 11:26:29
ako je danas neko izlazio na praktični odn. pismeni nek odprilike napise kakva su pitanja
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: yeca on 05-06-2006, 13:23:48
Evo ja sam danas imala prakticni iz mikroba pa ovakva su bila pitanja:
1. Kako se postavlja parazitoloska dijagnoza malarije?
2. Kojim testovima se utvrdjuje diftericni toksin?
3. Kako se postavlja parazitoloska dijagnoza trihomonijaze?
4. Kulturelne i biohemijske osobine N. gonnorhoeae?
5. Selektivne i elektivne podloge. Navesti primer.
6. Opisati test neutralizacije
7. Difuzioni metod antibiograma
8. Sta se ne sme sterilisati u autoklavu?
9. Biohemijske osobine E. coli?
10. Opisati slozeno bojenje

Cela grupa ima isti test, samo su izmesana pitanja. OK je ass, nije tesko ni pogoditi bakteriju, prvo vi dobijete sansu da pogodite (ako pogodite, ass potvrdi, a ako ne pogodite ona kaze sta je)

Sasvim OK i ima da se pise celih sat i po koliko traje ispit

SRECNO!!!
Title: Одг: Mikrobiologija
Post by: AVENDON on 05-06-2006, 17:03:58
REZULTATI SU 12.06 U 12 SATI!!!
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: vestica on 05-06-2006, 17:50:05
moze li jos neko da napise pitanja sa danasnjeg prakticnog ispita?
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: yeca on 05-06-2006, 17:56:37
Au bre, sto ste nezadovoljni??  :o

Pa ne ocekujete valjda da cete dobiti ista pitanja  :roll:

UCITE LJUDIIIIII   :wink:
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: H5N1 on 06-06-2006, 09:59:31
Čuli smo da ce današnji praktični biti strava!!! Da li neko možda zna šta će biti od novih pitanja? phmarko. zatajio si! yeca te je prestigla sa pitanjima. 
twisted:twisted
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: lijepa bosanka on 06-06-2006, 14:03:55
Moze li neko da mi kaze sta je ono u RC-u iz mikroba?? Danas sam samo malo pogledala.....Jel' nam treba i to ili su samo knjige dovoljne???? :`?
Title: Одг: Odg: Mikrobiologija
Post by: AVENDON on 06-06-2006, 14:22:17
To su ti predavanja :)

Jel' nam treba i to ili su samo knjige dovoljne???? :`?
ovo je filozofsko pitanje na koje nemam odgovor..........
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: Masha on 06-06-2006, 14:58:48
Ja sam sa sajta skinula ta predavanja, ali od kuce pa me zanima da nije to slicna fora kao sa fiziologijom da ta predavanja iz racunarskog centra nisu ista kao ova na sajtu i da jedino mogu tamo da se skinu?
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: H5N1 on 06-06-2006, 17:05:26
Predavanja su ista bilo da ih ucitavamo od kuce ili iz RC-a.
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: H5N1 on 06-06-2006, 17:20:14
To su ti predavanja :)

Jel' nam treba i to ili su samo knjige dovoljne???? :`?
ovo je filozofsko pitanje na koje nemam odgovor..........
Sve ima i u knjigama
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: lijepa bosanka on 06-06-2006, 17:35:45
Sve ima i u knjigama

Znala sam da ce biti neko ko zna.....i za koga to nije filozofija... :lol: :wink:

Hvala puno!!!!!  :)
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: Masha on 06-06-2006, 19:26:22
Hvala H5N1!
Title: Одг: Mikrobiologija
Post by: AVENDON on 06-06-2006, 20:13:34
Ja sam bio redovan na predavanjima, tako da sam otprilike stekao sliku kako treba da se uci. Mislim da je knjiga preobimna, a profesorke su na svakom predavanju naglasile na sta da obratimo paznju.Knjiga je naravno uvek tu da nesto razjasnis ili dopunis beleske, ali ponavljam, mislim da je preobimna, pogotovo iz virusa.

Iskreno meni su i predavanja previse, a kamoli knjiga.

Na predavanja iz mikroba treba ici, pre svega da bi zapisali sta se NE UCI, da vidite koliko "siroko" da ucite, a i da pohvatate znacenja "stranih" reci kao sto su Enteritis, Impetigo, Petehije i razne itise :shock,.......... a to vam sve profesorke lepo prevedu i objasne.


Kasno je  da vas sad ubedjujem da idete na mikrobe, ali nek ova poruka ostane za naredna pokoljenja.

Ja se nisam pokajao.... :angel:
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: yeca on 06-06-2006, 21:23:31
U pravu je avendon...
Cak j e i ass Jelena koja je drzala dobar deo predavanja u jednom trenutku rekla da ne ocekujemo valjda da nas pitaju SVE sa predavanja, na sta smo mi rekli DA, STO??? a ona je rekla da je i to mnogo detaljno, niko ne ocekuje da mi znamo toliko detalja...
 :V

Vidite kako H5N1 zna sve... kao da je sa instituta  :wink:
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: zoca on 06-06-2006, 21:42:49
hajde onako iskreno koliko mi vremena treba da spremim te sugave mikrobe...mislim i prakticni i usmeni...
Title: Одг: Mikrobiologija
Post by: AVENDON on 06-06-2006, 21:45:53
Da, da, bio sam na tim predavanjima kada je Jelena to rekla.


Mikrobi moraju puuuuuuuuuno da se ponavljaju jer se zaboravljaju brzinom svetlosti, tako da koliko vremena treba,..........reci cu ti ako polozim :`
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: Bred on 07-06-2006, 00:30:19
Moj savet-predavanja OBAVEZNO, knjigu ako hocete 10. :>

Usmeni za mesec dana, prakticni za nedelju max ako si radila i tokom godine...

Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: H5N1 on 07-06-2006, 10:13:26
AVENDON zna skoro sve, a i daje dobre savete.

Bred-obrisan deo poruke, H5N1 ako ti nije jasno zasto, posalji mi pm :wink:
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: AVENDON on 07-06-2006, 11:35:57
AVENDON zna skoro sve, a i daje dobre savete.

Hvala na komplimentima :angel:

Sto se tice imena, to je stvar ukusa, o tome ne treba raspravljati :). Meni se npr. vise svidja Neisseria gonorrhoeae, nego H5N1  :lol: :lol: :lol:

Mislim da moze i bez knjige deset  :`


p.s posle usmenog vam saljem utiske,........
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: H5N1 on 07-06-2006, 12:20:42
AVENDON zna skoro sve, a i daje dobre savete.

Hvala na komplimentima :angel:

Sto se tice imena, to je stvar ukusa, o tome ne treba raspravljati :). Meni se npr. vise svidja Neisseria gonorrhoeae, nego H5N1  :lol: :lol: :lol:

Mislim da moze i bez knjige deset  :`


p.s posle usmenog vam saljem utiske,........
Neisseria nije smrtonosna a H5N1 jeste. Pozdrav
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: TweeTy on 07-06-2006, 13:05:35
Evo jos nekih pitanja sa prakticnog:
1.Bakterijska celija je a)prokariot
      b)eukariot?
Navesti razlike izmedju ova dva tipa celija.
2.Sta je fenolni koeficijent?
3.Definisati primokulturu,subkulturu,mesanu i cistu kulturu.
4.Koja bakterija izaziva sarlah?Kakva je njena AG gradja?
5.Po cemu se S.pneumoniae razlikuje od ostalih S.?
6.Od cega se sastoji diftericni toksin?Kojim testom se ispituje imunost na ovaj toksin?
7.Opisati princip testa hemadsorpcije
8.Koja bakterija izaziva tetanus?Na kakvim podlogama se gaji?
9.Kako se gljive gaje u lab. uslovima?
10.Ko izaziva toksoplazmozu?Koji stadijumi bolesti postoje?

Dobra im je fora sto cela grupa ima ista pitanja :Bog
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: yeca on 07-06-2006, 13:42:25
BUAHAHAHAHA

Mislim da se H5N1 otkrio, mis'im otkrila  :V

A za mikrobe, avendon vam je rekao sve
Cak je i sama profesorka (carica) rekla da treba za usmeni mesec, ako ne i mesec i po dana
Mi smo se strecali sad pred prakticni kad je bilo 11 bakterija, sta cemo pred usmeni kad ih bude 111 + virusi + gljive + paraziti i ostala sranjca
 :)
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: AVENDON on 07-06-2006, 14:14:41
Nemoj tako o gljivama, i one imaju dusu............
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: Masha on 07-06-2006, 15:54:18
Moze li neko ko ima predavanja iz mikroba da mi posudi da kopiram vratila bih mu odmah? PLEASE!  :'(
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: Darker on 08-06-2006, 00:46:11
Evo jos nekih pitanja sa prakticnog:
1.Bakterijska celija je a)prokariot
      b)eukariot?
Navesti razlike izmedju ova dva tipa celija.
2.Sta je fenolni koeficijent?
3.Definisati primokulturu,subkulturu,mesanu i cistu kulturu.
4.Koja bakterija izaziva sarlah?Kakva je njena AG gradja?
5.Po cemu se S.pneumoniae razlikuje od ostalih S.?
6.Od cega se sastoji diftericni toksin?Kojim testom se ispituje imunost na ovaj toksin?
7.Opisati princip testa hemadsorpcije
8.Koja bakterija izaziva tetanus?Na kakvim podlogama se gaji?
9.Kako se gljive gaje u lab. uslovima?
10.Ko izaziva toksoplazmozu?Koji stadijumi bolesti postoje?

Dobra im je fora sto cela grupa ima ista pitanja :Bog
Pa đe si ti mrčo, nema te... Dobro došla i hvala na pitanjima...
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: H5N1 on 08-06-2006, 07:03:07
Po cemu se S.pneumoniae razlikuje od ostalih S.? Sta je ovo S. (stafilokoke ,streptokoke)? Pitanja na ispitu su precizna, zar ne?
Ko izaziva toksoplazmozu?Koji stadijumi bolesti postoje? Napisite odgovor koji stadijumi bolesti postoje.
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: TweeTy on 08-06-2006, 10:10:06
Pa streptokoke,mrzelo me je da kucam...
A na drugi deo pitanja i dalje ne znam da odgovorim  :roll:
Havla na malom ali odabranom odboru za docek.
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: Bred on 08-06-2006, 10:21:40
Tako je H5N1, vidite da nista ne boli objaviti pitanja pogotovo sto ih studenti vec imaju. A pogotovo u tome nema nista NEZAKONITO! :wink:
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: H5N1 on 08-06-2006, 11:41:29
Niko nije rekao da je NEZAKONITO meni smeta sto je polutacno. I dalje, S nisu streptokoke, vec ..., napisite kako treba, ne zbunjujte  studente.Inace, stadijumi toksoplazmoze nisu predavani, mislim da AVENDON to dobro zna, cao.
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: Hokkaido75 on 08-06-2006, 12:24:05
Vidim da nagadjate identitet H5N1, pa imam moralnu obavezu da vam objasnim da to nisam ja, već neko mnogo ozbiljniji od mene!
Za sve ostalo sto vam je potrebno u vezi sa mikrobiologijom, mozete mi se obratiti bilo kad i bilo kojim putem (elektronskim, telefonskim, pisanim...). Samo me nemojte juriti od ranog jutra po ulici, autobusima ili dekanatu...mnogo ste brzi...

Vaša asist. Dragana
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: H5N1 on 08-06-2006, 12:28:14
Nadam se da se sada nece jos vise uplasiti od H5N1
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: yeca on 08-06-2006, 14:33:05
H5N1 ne brinite, znamo ko ste
Ima nas koji smo isli na predavanja  :wink:
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: H5N1 on 08-06-2006, 15:40:40
Znam da ste isli na predavanja a ne brinite ni vi, znam i ja ko ste, cao
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: yeca on 08-06-2006, 16:12:15
E pa odlicno...Onda ne moramo vise da se krijemo  :V
A i videli smo se juce na faxu  :wink:
Pozdrav  :K
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: Bred on 08-06-2006, 16:27:44
Molim clanove foruma da ne "love" druge clanove ili asistente po faxu, ovde svako ima pravo da bude anoniman dok to zeli ..
Kad ste vec tu, Profesorka i asistentkinje mogli biste aktivnije da se ukljucite u rad foruma, moze vam posluziti kao mesto za elektronske konsultacije s tim da ono sto ste odgovorili 1 studentu, to moze da vidi i xyz drugih, pa ne moraju da vas smaraju istim pitanjima, naravno sve u skladu sa vasim vremenom
Takodje, moze vam se dodeliti status Profesor ili Asistent i to ce vam pisati ispod nicka, da bi studenti znali ko ste i da vas ne bi mesali...
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: AVENDON on 08-06-2006, 17:31:17
Sad kad se svi znamo, bilo bi lepo da radimo i nesto konstruktivno, a ne da se prozivamo, jer  :F

Evo za pocetak jedna nejasnoca:

Kako je moguce da stafilokok ima slobodnu koagulazu koja stvara fibrinsku barijeru tokom formiranja apcesa, i stafilokinazu koja rastvara fibrinske ugruske :`?

Zar nece stafilokinaza rastvoriti fibrinsku barijeru i onemoguciti formiranje apcesa :`?
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: AVENDON on 08-06-2006, 17:39:18
stadijumi toksoplazmoze nisu predavani, mislim da AVENDON to dobro zna, cao.

Ja koliko znam NISU predavani.

Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: yeca on 08-06-2006, 18:11:24

Kako je moguce da stafilokok ima slobodnu koagulazu koja stvara fibrinsku barijeru tokom formiranja apcesa, i stafilokinazu koja rastvara fibrinske ugruske :`?

Zar nece stafilokinaza rastvoriti fibrinsku barijeru i onemoguciti formiranje apcesa :`?

Meni nije jasan pojam slobodne i vezane koagulaze??
Koja im je funkcija??
Nije nigde razjasnjeno!
Thx
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: H5N1 on 08-06-2006, 18:57:47
Faktor nagomilavanja (vezana koagulaza) izaziva nagomilavanje celija stafilokoka ili tzv. reakciju koagulaze na predmetnom staklu. Nalazi se samo kod sojeva koji produkuju i slobodnu koagulazu, ali oko 12 % sojeva koji produkuju slobodnu koagulazu daju negativnu reakciju koagulaze na predmetnom staklu sto znaci.... da nemaju vezanu koagulazu.
Slobodna koagulazakoagulise krvnu plazmu i stiti bakterijsku celiju od fagocita i baktericidne aktivnosti krvnog seruma. Po svom hemijskom sastavu je protein, lako je inaktivisu povisena temperatura, kiseline,proteoliticki enzimi.
Stafilokinaza je enzim koji razgradjuje fibrin, za razliku od streptokinaze, ne pokazuje aktivnost prema plazmi coveka a pokazuje aktivnost prema plazmi zamorca i kunica. Posebno je produkuju sojevi stafilokoka izolovani iz kliconosa i sa zarazenih tkiva a postoje podaci da oni sojevi koji produkuju beta hemolizin ne produkuju stafilokinazu.
Ne gubite se u detaljima. Mislim da jos uvek neznate ko je H5N1 ali to nije znacajno... Prosto, H5N1 nije juce susreo mnogo studenata, podsetite malo H5N1 je zaboravan, cao
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: AVENDON on 08-06-2006, 23:17:07
Hvala puno!!! :~
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: yeca on 08-06-2006, 23:39:41
Zahvaljujem!!!
 :V
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: cvjetic on 10-06-2006, 00:52:44
e svaka cast ovom institutu!!!sa ovim se jos nisam susrela na ovom faksu,ostala sam bez teksta!!!ovako treba svi da rade,mada se na mikrobima i ocekivalo s obzirom da su uvijek izlazili u susret studentima!ja sam polozila,i bez frke,opusteno na ispit,profesorica zna da je gradivo obimno!a sto se ucenja tice,treba vam mjesec dana za usmeni da se to sve fino nauci i slegne!i ne lupetarajte gluposti,ako nesto ne znate,a hocete da ispadnete pametni,bolje da cutite!prof vas uglavnom pita sta nju zanima!toliko od mene! :)
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: g-a-g-i on 11-06-2006, 17:51:30
Jos samo da mi daju termin posle 1.jula...biohemija 28.juna, fiziolologija 29.juna. Nadam se da ce imati razumevanja.. :)
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: Alnus Glutinosa on 11-06-2006, 18:33:35
Jos samo da mi daju termin posle 1.jula...biohemija 28.juna, fiziolologija 29.juna. Nadam se da ce imati razumevanja.. :)

Kakav ubitacan tempo za ovaj rok, svaka cast!  :Bog  Meni je i fiziologija previse...  :roll:
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: AVENDON on 11-06-2006, 21:04:32
prof vas uglavnom pita sta nju zanima


Da li to znaci da kada npr. dobijem pitanje E.coli ja bakteriju ne pricam celu(morf., kult., biohem.,.....), vec samo ono sto me prof. pita?
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: cvjetic on 11-06-2006, 21:20:12
prof vas uglavnom pita sta nju zanima


Da li to znaci da kada npr. dobijem pitanje E.coli ja bakteriju ne pricam celu(morf., kult., biohem.,.....), vec samo ono sto me prof. pita?
znas kako,ti pocnes da pricas,pa te ona onda prekine,i pita sta je interesuje!biohemijske osobine treba da znas,to je  bas interesuje.sve je u principu opusteno,ona je jako prijatna zena,to ce ti svi reci!terapiju isto treba da znas,to pita!
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: AVENDON on 11-06-2006, 21:35:07
pita sta je interesuje

To volim!!!!!!!! Nepodnosim kad na ispitu dobijem pitanje pa onda ko pesmicu da ga recitujem.
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: cvjetic on 11-06-2006, 21:39:14
ma jok,ona je stvarno super prof!meni je bio smor da premam mikrobe kao predmet,inace je super!a ako sad izlazis,ona vama da opciju bukvalno da birate kad cete da odgovarate,pod uslovom da su ti sad bili mikrobi!
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: H5N1 on 12-06-2006, 09:45:10
Javila mi jedna pticica da je izasao raspored za polaganje ispita iz mikrobiologije na sajtu fakulteta  :happy:
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: Bred on 12-06-2006, 11:56:13
Hvala pticici :>
http://www.pharmacy.bg.ac.yu/predmeti/mikrobiologija/Spisak%20za%20polaganje%20usmenog%20ispita%20-%20JUN%202006.pdf
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: jeckobo5 on 12-06-2006, 12:12:07
moze li iko da mi pomogne?
neko je pustio "buvu" da ispitna pitanja koja su istaknuta na sajtu fakulteta nisu bas sigurica, odnosno da mozemo da dobijemo i neko pitanje van njih.... to mi malo nije logicno, zasto bi ih uopste i  izbacivali onda??? dakle, da li ispitnja pitanja vaze na usmenom???? iako, pokrivaju celo gradivo, ipak, nesto od parazita je prosle godine predavano a u pitanjima ih nema......... pa da ucimo ili ne?????
pozzzzz svim kolegama
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: AVENDON on 12-06-2006, 13:02:14
Evo sta ja znam:

1. Rotavirusi nisu predavani i nema ih u knjizi, tako da nece biti na usmenom
2. Rhabdoviridae ucite iz knjige

Ono sto ja ne znam je da li treba da se uce anaerobne asporogene bakterije, koje su predavane, a nema ih u pitanjima?
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: jeckobo5 on 12-06-2006, 13:13:57
hvala snupi!!! :)
ja stvarno ne znam za bakterije, ali ako ista saznam javicu se!!!
pozdrav
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: jeckobo5 on 12-06-2006, 14:32:19
Dakle..... Stvar postaje mnogo jasnija, samo zahvaljujuci "nekim" SUPER "likovima" !!!! :)
Shodno tome da zakljucimo...... Na ispit dolaze SAMO ispitna pitanja koja su istaknuta na sajtu fakulteta!
DAkle, sve sto je u vezi sa datim pitanjima dolazi u obzir... a sto nije to ne dolazi u obzir... :)
 pozdrav O0
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: H5N1 on 12-06-2006, 14:44:18
AVENDON i ostali, Rotavirusi se nalaze na spisku pitanja i koliko je H5N1 informisan (proverice sutra) naravno da ce profesorka to pitati. Mislim da je to nekoliko puta rekla na predavanjima. Pozdrav
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: yeca on 12-06-2006, 20:09:20
H5N1, ta ista profesorka je rekla mojoj drugarici da, pošto rotaviruse nije predavala i nema ih u knjizi, neće pitati, što ne važi za rhabdoviride!!
PROVERITE OBAVEZNO!!

Drugo, takodje je rekla da MORA da se uči sve sa predavanja (a to znači i ono što nema medju pitanjima) jer prof kaže da je zaboravila da stavi to u pitanja!
Ja sam to i očekivala samo ne kapiram što je na predavanjima rekla da je redukovala gradivo?????
(i oni lekovi što su redukovani, to mi je najsumnjivije - toplo preporučujem svima da definitivno sve uče)

MA BRE, MORA SVE DA SE UČI!! TO JE I ONAKO NAJSIGURNIJE!! ZNAM, GADNO JE ALI IMAĆE ONA RAZUMEVANJA, SIGURNA SAM!!
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: AVENDON on 12-06-2006, 21:44:29
Rota virusi se nalaze u knjizi, moja greska :embarrased: :embarrased: :embarrased: :embarrased:
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: jeckobo5 on 13-06-2006, 00:29:15
pa naravno da ih ima u knjizi!!! :>
ccc....... pa to je vec kaznjivo  :L
  O0
pozdrav
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: yeca on 13-06-2006, 11:16:59
Jeste i moja je greška ali sve ostalo što sam napisala i pitala i dalje stoji!!

H5N1, molim za relevantnu vest!!!  :wink:
(bilo šta što nam skrati gradivo biće od neverovatne važnosti za nas koji isto ubacujemo u glavu ovih nedelja)

HVALA!!!
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: H5N1 on 13-06-2006, 12:08:06
Upravo je H5N1 proverio, pitanja koja su na sajtu su validna. Ziva je istina da studenti imaju puno, puno maste, sto je ponekad i dobro, zar ne?
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: AVENDON on 13-06-2006, 12:45:30
Upravo je H5N1 proverio, pitanja koja su na sajtu su validna.


Da li to znaci da ne ucimo leptospiru, anaerobne asporogene bakterije,........i ostale bakterije koje su predavane, a nema ih u pitanjima???

Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: Hokkaido75 on 13-06-2006, 12:49:27
Da, to znači upravo to, provereno je više puta i na više načina.

Pozdrav, Dragana
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: yeca on 13-06-2006, 14:26:55
Da, a to takodje znači da učimo i rotaviruse. Ma ok, bolje i rota nego sve što je avndon nabrojao.

OK, HVALA PUNO !!!
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: g-a-g-i on 14-06-2006, 05:29:48
:) Zbog ovog divnog datuma oprosticu im sto su jedino moje ime otkucali pogresno na spisku za usmeni.... :) Sala mala..super ste... :)
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: yeca on 14-06-2006, 12:49:30
Za stručna lica sa instituta za mikrobiologiju (a oni će se prepoznati  :wink:):

Šta je tačno metil-red reakcija??

THX
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: AVENDON on 14-06-2006, 13:38:24
Koliko sam ja to skapirao, metil red ti je ph indikator.

Kada neka bakterija npr. razlaze dekstrozu do kiseline, menja se ph vrednost i metil red menja boju.


Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: yeca on 14-06-2006, 15:18:43
Jeste, menja boju iz crvene u žutu. I ja znam da je reakcija pozitivna u dekstroznom bujonu (a može i u glukoznom)..
Je l' to, to H5N1 ili Hokkaido75??
 :)
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: Hokkaido75 on 14-06-2006, 15:44:41
Da, da, bas su moji studenti jedne pametnice!
 :~

Ne vidim u cemu je bio zbun oko MR reakcije!

Pozdrav, D.
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: yeca on 14-06-2006, 18:47:29
OK, meni je trebao Avendonov deo a sad je sve u redu.. :`
thx D!!
 :wink:
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: jeckobo5 on 15-06-2006, 13:00:40
pa drugari.......... mislim sta reci ........... osim  :V
a sada ............. :Z
polozila ja........ inace profesorka je extra super!!!! Nema da se brinete....... Pita konkretne stvari, nema sta da lupas mozak...
Inace mene je odusevila, nisam skoro srela boljeg "profu"  :) :) :)
Drzim vam svima FIGE
bice to sve super............. samo napred..........
A ako nekom zatreba, evo i moje kombinacije:
1.Bakterijski genom
2.Y. Enterocolitica
3.Dijagnoza virusnih infekcija
4.Ascaris lumbricoides

eto............ i  sve najbolje......... samo napred...... :run
pozdrav
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: yeca on 15-06-2006, 18:17:53
Hvala JECKOBO!!! :)  :`
I ČESTITAM  :loptica
 :~
 :Z
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: Natasa on 15-06-2006, 19:03:30
Verovartno vam nije od koristi, ali profesorka je zaista sasvim ok. Ja sam apsolvent, mada se dobro secam da je toliko bila ok, da mi je posle bilo smesno sto sam se toliko tresla.
Doduse ja sam odgovarala kada je tek pocela da pita.

Samo polako, sad se jos cujem pise i koncept.

Od kada nisam zasla u institut mikrobe, ali i ja sam cula da je tamo neka asistentkinja Dragana koja je prava kraljica...jos kada je i na forumu...sta reci :)
Steta sto nije bilo kao u nase vreme :(

Srecno svima

Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: yeca on 16-06-2006, 07:24:39
Tu je na forumu još jedna asistentkinja pored dragane i ona je dobra - ma svi su super na tom institutu (kao i ivan koga mažnjavaju sa imunologije)

A jedno pitanjce za ove što su položili - jel mora da se odgovara striktnim redom ili možemo da krenemo od pitanja koje najbolje znamo pa da budemo sve lošiji i lošiji  :wink:
Znači i dalje važi koncept, EXTRA!!!  :~
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: Hokkaido75 on 16-06-2006, 08:15:11
Bas vam hvala kada nas toliko hvalite! :lol2:
Zaista su svi super kod nas na institutu, narocito kad student nauci, pa ima razloga da nas hvali! :lol:
A nismo maznjavali samo Ivana sa imunologije, nego i nasu asist. Bilju (ako se toga seca prosla generacija!).
Pozdrav studentima koji uce, a i ostalima koji su polozili ili tek planiraju...
Dragana :~

ps. ispit je upravo takav kako ste ga opisali
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: yeca on 16-06-2006, 18:15:04
dobro, može li mi iko reći već jednom nešto što me neće iznenaditi kad izadjem tamo u julu na ispit...
Danas je lik odgovarao i izvukao pitanje ANTIMIKOTICI??????
a NEMA GA MEDJU PITANJIMA???
Prof je to predavala ali antimikotika nema medju pitanjima??
Ljudi, vi koji nam pomažete sa instituta, ako treba SVE da se uči, lepo recite da treba sve da se uči a ne da se uvijamo sa (dvosmislenim) odgovorima na naša pitanja..
Devojke koje su mi to rekle su isto pratile ovaj forum i pobledele su kad su čule da je dečko izvukao to pitanje.. jer su znale da ga nisu prešle i da su ovde pročitale da TREBA DA SE UČI SAMO PO PITANJIMA!!!!!!!!!!!!!!!!!
DAKLE??
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: AVENDON on 16-06-2006, 20:01:54
Bome sam i ja sad prebledeo!
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: jeckobo5 on 16-06-2006, 20:23:52
pa, ovako, ja nisam bas kompetentna da odgovorim na ovo pitanjce o antimikoticima.......... mozda bi mogao da vam pomogne  neko od strucnih lica.........ali......ako je stvarno tako - nije u redu..... na ovo pretrhodno mogu... odgovara se po redu, profesorka ti uzme kombinaciju, upise u svesku tvoja pitanja i ime i prezime, a ti pocnes.......... redom........ a ona ti postavi odmah neko pitanjce i dobije konkretan odgovor!!!
Naravno da mora da se zna........... :)
a evo, i ja cu pohvaliti, pored profesorke koja je btw EXTRA..... i nase asistente koje su u istom rangu......!!!!  :~ :~

p.s. naravno da se secamo asist. Bilje........... mi, stariji :lol:
pozdrav

Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: H5N1 on 16-06-2006, 20:41:01
 Sigurno ne Bacteroides, brucele i leptospre. Antimikotici - da. Virusologija: 4. i 5. pitanje Kultivisanje virusa u laboratorijskim uslovima je moguce ,pa navesti tri nacina, a uz svaki nacin kultivisanja zatim navesti kako se vrsi identifikacija da li je u uzorku bilo virusa ili ne. Na pr. inokulacija u zivotinju i zatim posmatramo .....Nadam se da je jasno. Ovoo pitanje je zapravo manjeg obima nego slerdece gde treba sve reci. Bar ja tako islim, a vi?
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: AVENDON on 16-06-2006, 21:36:07
Sto se tice specijalne vidim da se tu u potpunosti pitanja poklapaju, tako da nema potrebe da se nista vise uci van spiska.


H5N1, hvala za ovo razjasnjavanje u vezi 4. i 5. pitanja. :loptica :loptica :loptica
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: yeca on 16-06-2006, 23:58:24
OK, za kultivisanje pišemo ona tri načina za izolaciju virusa: tkivne kulture, exp. životinja, pileći embrion i onda o svakoj.. to je ok!!
A ispitivanje virusa je tako širok pojam ali ja mislim da je sve obuhvaćeno u okviru lekcije "laboratorijska dijagnoza virusnih infekcija"..

HVALA!!
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: Marina on 17-06-2006, 01:19:30
Moram i ja da pozdravim Draganu- stvarno je jedna od najprijatnijih osoba na fakultetu. Mozda je pozdrav off topic, ali zasluzila je bar toliko. Pozdrav u ime biohemicara sa pete god
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: H5N1 on 17-06-2006, 08:51:13
Draga yeco, u pravu si. Prosto su ta dva pitanja tesno povezana. Mozda je greskom 4. pitanje ostalo na spisku ali se ne zamarajte time. Ne gubite se u detaljima, ne zaboravljajte sustinu.
Na pr. greska je velika da odgovorite da se za lecenje beta hemoliticnog streptokoka terapija odredjuje na osnovu antibiograma, slazete se (napisite odgovor)
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: besno pile on 17-06-2006, 17:40:34
H5N1,hvala puno.
Stvarno ste extra!Mogli bi ljudi sa drugih instituta(npr.sa farmaceutske) da se ugledaju na vas & bar malo saradjuju sa studentima!
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: yeca on 17-06-2006, 21:49:36
Draga yeco, u pravu si. Prosto su ta dva pitanja tesno povezana. Mozda je greskom 4. pitanje ostalo na spisku ali se ne zamarajte time. Ne gubite se u detaljima, ne zaboravljajte sustinu.
Na pr. greska je velika da odgovorite da se za lecenje beta hemoliticnog streptokoka terapija odredjuje na osnovu antibiograma, slazete se (napisite odgovor)

Da, jer je taj rod osetljiv na penicilin (jedan od retkih)..
Tako da uzimamo penicilin 10 dana da se ne bi javile poststreptokokne sekvele
Osetljivima na penicilin daje se eritromicin!!
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: Hokkaido75 on 19-06-2006, 10:07:38
Moram i ja da pozdravim Draganu- stvarno je jedna od najprijatnijih osoba na fakultetu. Mozda je pozdrav off topic, ali zasluzila je bar toliko. Pozdrav u ime biohemicara sa pete god
Pozdrav  Marini i njenom drustvu biohemicara sa V godine, ako se ne varam koja Marina je u pitanju, drustvo su Jasna, Miron i Bosko!
:-)
Dragana
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: Bred on 19-06-2006, 11:02:38
Zelje, cestitke i pozdravi... Fino... ali za to ima forum Cestitke :>
E sad da i ja pozdravim Bilju Legendu, da ne iSpadne da samo Draganu hvalimo :K
Sto se tice antimikotika-nama je profesorka prosle godine rekla da anitmikotici TREBAJU i to se kopira par strana iz one velike debele ( :> ) knjige sa medicine, zaboravih autora (hm, sta reci, da bih stavio celu farmaceutsku u glavu, morao sam da zaboravim sve prethodno :> )

Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: besno pile on 20-06-2006, 16:35:57
E,ovako,cula sam da je pre neki dan jedna devojka pala jer je genetiku ucila iz knjige,a to nije dovljno.Ja sam mikrobe polozila pre godinu dana,i kod prof. Kapulice se genetika spremala iz predavanja.Molim vas recite na kraju,odakle se radi genetika?I gde to da nadjemo?
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: yeca on 20-06-2006, 18:08:00
Ja ću ih učiti iz predavanja.. mislim i većina
Sad je prof Milenković jedina, to valjda znaš..
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: g-a-g-i on 21-06-2006, 01:31:29
Joj...frka...ima li neko predavanja..ja ucim iz knjiga.. :(
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: H5N1 on 21-06-2006, 08:17:27
E,ovako,cula sam da je pre neki dan jedna devojka pala jer je genetiku ucila iz knjige,a to nije dovljno.Ja sam mikrobe polozila pre godinu dana,i kod prof. Kapulice se genetika spremala iz predavanja.Molim vas recite na kraju,odakle se radi genetika?I gde to da nadjemo?
Imate li vi neko konkretno pitanje iz ove oblasti?
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: Maslacak on 22-06-2006, 09:35:55
Koliko ja znam, a pregledala sam ta predavanja (ppt prezentacije se inace alaze na sajtu fakulteta), u njima nema nista sto nema u knjzi, osim sto je u knjizi puno obimnije. Ja ucim iz knjige, a usput gledam slajdove, pa preskacem ono u knjizi sto je visak. Tako da mi nije jasno sta je moglo tu da se desi, pa da devojka padne.
Inace mislim da nije u redu da profesori obaraju na tome...nemoguce je da za nekog ko je naucio knjigu moze da ispadne da ne zna ni za 6 jer zaboga nije rekao nesto sto je profesorka rekla na predavanjima.
I inace nije u redu sto nam lepo jos za vreme semestra niko nije davao kompletne informacije, vec sve nesto na kasicicu i na pola, a ponesto cak i pogresno.
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: AVENDON on 22-06-2006, 15:29:35
E,ovako,cula sam da je pre neki dan jedna devojka pala jer je genetiku ucila iz knjige,a to nije dovljno.

Ja mislim da to nije tacno. U knjizi ima vise informacija, nego na predavanjima.

Da si rekla da je ucila sa predavanja, pa pala pa bi nekako i razumeo.......

Ljudi su skloni da izmisle neke stvari, pogotovo kada padnu, da ne bi ispalo da je to njihovom greskom, nego da je prof. kriva.

Tako mi je jedna devojka rekla da je pala mikrobe zato sto je zaboravila samo jednu bolest da navede (npr. bakterija izaziva 6 bolesti, a ona nabrojala 5)........................a da je sve super znala.  :`

Ja u takve price zaista ne verujem!!!!!
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: Jeca on 22-06-2006, 16:26:41
Tako mi je jedna devojka rekla da je pala mikrobe zato sto je zaboravila samo jednu bolest da navede (npr. bakterija izaziva 6 bolesti, a ona nabrojala 5)........................a da je sve super znala. :`

Ja u takve price zaista ne verujem!!!!!


Hahahah....i mora  da je ucila nedelju dana, ne treba vise.....


Ja svima savetujem da uzmu bakterije i naprave tabelu na A4 ili vecem papiru, znaci kao sto smo radili na prakticnom i o svakoj nauce to....OSNOVNO da se ne rasplinjuju u detalje! Neka crtaju kako izgledaju te bakterije ispod naziva i......ma pametnice ste vi svi...samo hrabro i ne osvrcite se na price!
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: Maslacak on 24-06-2006, 15:46:26
Ej, a posle sam skontala sta je moglo da se desi toj devojci!  Mozda je ucila bukvalnoonaj pasusic Bakterijski genom iz prvog dela knjige...tamo gde su opisane opste osobine bakterija   :] I profa je to predavala na pocetku, ali naravno da za to pitanje nije dovljno samo to, zaboga....   :roll:
U knjizi je genomu posveceno celo poglavlje!
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: H5N1 on 29-06-2006, 11:43:21
Pa kako je bilo na ispitu danas? Maslacak, polozila?
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: Maslacak on 29-06-2006, 12:42:16
Dobila sam 9!  :~    :loptica    :V   :Z
Izvukla sam kombinaciju koju je imala i moja drugarica...

Uglavnom, evo ljudi 3 kombinacije, ako nesto znaci, jedna je moja, a druge dve su izvukle devojke koje su polagale samnom.

1. Rast i razmnozavanje bakterija
2. Proteus
3. Polio virus
4. Dermatofiti

1. Eukariotska i prokariotska celija
2. Neisseria gonorrhoeae
3. Varicella Zoster virus (kao sto vidite, postoji ovo pitanje i posebno, iako ga nema u ispitnim pitanjima)
4. Fasciola hepatica

1. Konjugacija
2. Clostridium botulinum
3. Mumps virus
4. Toxoplasma gondii

Bila je i jedna devojka koja je izvukla kombinaciju sa antimikoticima, ostalih pitanja se ne secam...ona je vratila pitanja, odustala.

I tako...srecno ljudi!!  O0

Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: Al-Jasmina on 01-07-2006, 23:53:52
BRAVOOOOOOOOOOOOO
BRAVISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!!!!!!!!!!!! :loptica

Eh, da je imeni isto..ali cekace septembar... :wink:

BTW, ljudi
ovo sam pitala i na Gnoziji,
ali nazalost moram da se ponavljam

DA LI CE PROFESORKA I ASISTENTKINJA
nastaviti da tu i tamo odgovaraju na pitanja
i tokom leta...bar povremeno????
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: Bred on 03-07-2006, 11:26:55
Odgovoreno http://www.farmaceuti.com/forum/index.php?topic=795.0
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: Al-Jasmina on 03-07-2006, 16:00:02
 :)
znam, pobrinuh se za to  :wink:
hvala
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: yeca on 04-07-2006, 17:08:18
Evo još jedne kombinacije:
1. Kultivisanje mikroorganizama
2. Yersinia pestis
3. Rotavirusi
4. Protozoe (patogenost i klasifikacija)

Evo i ja sam danas položila!!
MOJ JEDINI SAVET JE DA NAUČITE VRLO DOBRO MATERIJU I DOSTA DETALJNO JER PROF PITA VRLO DETALJNO, NA PRESKOKE I PITA VAS ONO ŠTO ŽELI!! Vi izvučete pitanja, napišete koncept ali ne pričate šta vi hoćete već samo šta ona pita. Usmeni ide vrlo brzo!!

OBAVEZNO NAUČITE VEKTORE BAKTERIJA, DOMAĆINE MIKROORGANIZAMA, REZERVOARA ISTIH, TERAPIJU, BIOHEMIJSKE OSOBINE...

Ispade da kod ovog ispita nema odvajanja bitnog od nebitnog - SVE JE BITNO!!!
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: sandric on 04-07-2006, 18:39:54
yeco cestitam na polozenom ispitu,nadam se da si zadovoljna :V
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: TweeTy on 04-07-2006, 18:55:40
E i ja sam polozila danas,evo moje kombinacije:
1.Definicija rasta i kriva rasta
2.Streptococcus pyogenes
3.Rubella virus
4.Tryhophyton
Yeca je u pravu,prof. pita bas sve,pogptovo za visu ocenu.I voli malo da seta kroz gradivo..
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: Maslacak on 04-07-2006, 19:00:02
Jeste, sve je bitno, ali nemoguce je sve nauciti, tako da ti yeco...nemoj plasis ljude! :> Cula sam da je danas profa bila malo nervozna (tacnije, drugarica mi je rekla da nije bila raspolozena za visoke ocene)...nije mi jasno kako ja uvek imam toliko srece da izvucem super pitanja i da su profesori super raspolozeni..posle se ljudi ljute na mene sto im pricam sve pozitivno... :)

CESTITAAAM OBEMAA! :~  Ajme meni, da sam ja izvukla ta yecina pitanja...

Istina jeste, profesorka zaista ume da pita sve i svasta...ali ne obara bas rado, a mislim da je to najvaznije.
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: sandric on 04-07-2006, 19:03:31
Pa dobro danas je moja drugarica dobila deset..... :V
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: H5N1 on 04-07-2006, 20:11:37


Ispade da kod ovog ispita nema odvajanja bitnog od nebitnog - SVE JE BITNO!!!
Quote

Naravno da postoji sta je najbitnije a sta je manje bitno, ali ne zaboravi da su i ocene od pet do deset.
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: yeca on 04-07-2006, 21:59:13
Ne kapiram....
No svejedno!!!
Jedan ispit manje!!!
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: H5N1 on 04-07-2006, 22:06:09
Niko nece pasti ispit ako ne zna jednu biohemijsku osobinu, ili pojedine vektore. Sto se tice terapije , to je vec bitnije, ali generalno brojna podpitanja koriste da se ili pomogne studentu ili da se pravedno oceni.
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: Smrda on 05-07-2006, 02:05:49
ja sam cula da je potrebno konsultovati Dzaveca,je li nto istina ili samo puko suskanje?
da li zna neko?
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: sandric on 05-07-2006, 08:16:33
H5N1 imam pitanje za Vas?Da li mi mozete reci koji mikroorganizmi u najvecem procentu razlazu vitamin c? :`
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: yeca on 05-07-2006, 09:20:58
ja sam cula da je potrebno konsultovati Dzaveca,je li nto istina ili samo puko suskanje?
da li zna neko?

Šta je to?? Još neka knjiga??
Mislim da su to samo glasine, ja sam bila redovna na predavanjima i niko to nije spominjao..
E da, što se tiče redovnosti i uopšte idenja na predavanja. Ja ne znam za vas, ali ja idem na predavanja i hvatam beleške (na kraju ispadne moja sudbina kao Natašina - pa jedno 20ak ljudi za ovaj rok uči te iste mikrobe baš iz mojih svezaka i pale su odlične ocene, ljudi su zadovoljni, to je bitno) sve iz razloga da ne bih učila iz knjiga jer kapiram ipak je najvažnije ono što je rečeno na predavanjima, to je najaktuelnije a knjiga je tu da se konsultujete u slučaju da vam nešto nije jasno...
Medjutim, profesorka je i mene juče u vezi te Yersinie pitala fenomen stalaktita (koga nismo pominjali na predavanjima) tako da znate, nemojte se baš oslanjati na ta predavanja.
Ustvari, za buduće generacije, ne znam ni da li treba i ići - i profesorka i ass Jelena koje su držale predavanja tokom celog semestra su insistirale na tome da sve što one predaju ima u knjizi tako da...
Otkud znam, procenite sami!!
SREĆNO SVIMA UNAPRED :)

Evo još jedne kombinacije:
1. Ćelijski zid
2. Pseudomonas (e da, ovo je profesorkina omiljena bakterija)
3. Replikacija virusa
4. Plasmodium
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: sandric on 05-07-2006, 18:54:43
H5N1 imam pitanje za Vas?Da li mi mozete reci koji mikroorganizmi u najvecem procentu razlazu vitamin c? :`
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: H5N1 on 06-07-2006, 19:35:49
Zao mi je ali sam gledala i po knjigama i konsultovala kolege sa drugih Instituta (jer pitanje ima veze sa drugim Institutom) ali ostajem bez konkretnog odgovora na ovo pitanje.
Nadam se da ste ipunili svoje planove u junskom ispitnom roku i zelim vam prijatan odmor pa cemo biti u kontaktu posle 20.07. Pozdrav
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: mullala on 06-07-2006, 21:19:31
Auuu, gde izvuce to pitanje?
Evo nekih mozda interesantnih linkova, ali koji ne daju odgovor na to pitanje:
Vitamin C i Helicobacter Pylori (http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/75502577/ABSTRACT?CRETRY=1&SRETRY=0)
Recikliranje askorbata u neutrofilima - uticaj bakterija (http://www.pnas.org/cgi/content/abstract/94/25/13816)
Degradacija vitamina C (http://www.oralchelation.net/data/EDTA/data14f.htm)  <---ovaj link cu da saljem na brome, ovde mu verovatno nije mesto :)
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: Masha on 06-07-2006, 23:08:38
Hvala H5N1 i lepo se provedite i odmorite!
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: salexandar16 on 12-07-2006, 19:19:45
Da li treba da se uci imunski odgovor na infektivne agense,bakterije,viruse,gljive,parazite (opsta bakteriologija)?
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: yeca on 13-07-2006, 01:15:41
ma jok, ne verujem. Bar to profesorka nije predavala...
drži se predavanja
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: Al-Jasmina on 13-07-2006, 01:18:02
E to sam i ja pitala, ali na pm.. Thnx Yeco! Skroz si super!!!!!!!!!!!  :loptica
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: Hokkaido75 on 13-07-2006, 11:14:27
Da li treba da se uci imunski odgovor na infektivne agense,bakterije,viruse,gljive,parazite (opsta bakteriologija)?
Podrazumeva se da ste imuni odgovor savladali na predmetu Imunologija, pa mi nemamo ispitna pitanja na tu temu.
Sto se tice predavanja, ocigledno da studenti ne shvataju najbolje sustinu odlaska na ista. Nije poenta da vi sedite na predavanjima i pasivno prepisujete slajdove-tako nista necete nauciti. Vama je vise puta naglaseno da sve pise u knjigama ne da nebiste dolazili na predavanja, vec da bi pratili pricu profesorki. Takodje i da bi gledali slike.
Ja sam dolazila na predavanja i primetila sam da samo par studenata sedi i slusa, a svi ostali se trude da prepisu slajdove, pa ne stignu da vide slike.
Druga stvar, kao sto ste primetili, knjige nemaju slike, a neke stvari nisu najbolje objasnjene. Zato ja BUDUCIM GENERACIJAMA ipak preporucujem da idu na predavanja. Ako su kolege primetile, na predavanja dolaze cak i studenti iz starijih generacija koji nisu polozili mikrobe. Sta vise da pricam...
Pozdrav, lepo se provedite za vreme raspusta, i nemojte samo da ucite.
Dragana
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: salexandar16 on 18-07-2006, 11:46:30
Zar je moguce da ne treba da se uci  Brucella?
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: BK on 18-07-2006, 13:16:09
Oni su kao dali ta pitanja mada ja nisam primetila da su menjali ceduljice ili slicno ( Ja sam polagala u junu kod prof Marine ), mislim da su samo ta pitanja dali zbog nove profesorke. Pouzdano znam da je devojka polagala u januaru i dobila je bas to pitanje, nije mogla da se seti i Marina ju je oborila i rekla da to mora da se zna,, koliko ja znam predavano je, naravno i medju onim predavanjima na net-u ih ima, ja bi naucila na tvom mestu, ili bih otisla kod prof i pitala ih. Srecno!
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: Al-Jasmina on 18-07-2006, 14:23:57
Odgovorice profesorka i asistentkinja i ovde, ako vide pitanje!

Dakle,
usmeni: Brucella, DA ILI NE?  :)
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: willie the scot on 18-07-2006, 16:10:07
da li neko moze da mi odgovori da li su dovoljna ona pitanja sa sajta za spremanje ispita?cuo sam da resetaju i ono gradivo izmedju pitanja.
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: salexandar16 on 20-07-2006, 11:43:44
Sta se podrazumeva pod DERMATOFITIMA?
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: BK on 20-07-2006, 18:12:35
Koliko ja znam : pod dermatofitima(TRICHOPHYTON SP. , MICROSPORUM SP.  EPIDERMOPHYTON SP. ) podrazumevaju se gljive patogene za ljude (i zivotinje) koje izazivaju dermatomikoze. Podela na osnovu porekla tj mesta boravka ili domacina (ne znam kako da kazem) : antropofilni, antropozoofilni i geofilni. Trihofitije su bolesti koze i njenih adneksa (nokti i dlake) kao i mikrosporije, a epidermofitije su bolesti neobrasle koze i noktiju (nikad dlake!!)... Sve ovo imas u predavanjima na netu....i vise naravno. :angel:
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: salexandar16 on 21-07-2006, 09:58:54
Hvala BK.Upravo sam procitao nesto vise o tome. Sada me muci KULTIVISANJE I ISPITIVANJE VIRUSA! Sta treba da se prica o tome?
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: BK on 21-07-2006, 11:56:45
Trenutno nemam ni svesku sa vezbi ni knjigu kod sebe, ali koliko ja znam veoma je vazno za ta opsta pitanja, sem interferon i virusne vakcine i lekovi i jos neka nisam sigurna..., da se nauci ono sto je predavano na vezbama, za kultivisanje virusa naravno najvaznije da to moraju biti zive celije (onda one cel kulture - primarne, diploidne, kontinuirane), PILECI EMBRION kao veoma vazan (alantoicna i amnionska supljina,horioalantoicna memb..), i valjda jos experimentalne zivotinje (ne secam se bas najbolje), u okviru sve te tri metode ja mislim da treba da pises o dokazivanju virusa u njima : plakovi, hemaglutinacija,hemadsorbcija, interferencija.... Ja nisam 100% sigurna, tako da se nadam da ce ti odgovoriti jos neko...
toliko se ja secam
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: AVENDON on 21-07-2006, 18:05:46
Na pitanje koje se tice kultivisanja i ispitivanja virusa odgovoreno je u ovoj temi:

http://www.farmaceuti.com/forum/index.php?topic=497.0


Leptospira i anaerobne asporogene bakterije se nisu ucile za jun, nadam se da se nista nije promenilo
Title: Odg: Mikrobiologija
Post by: AVENDON on 22-07-2006, 08:49:34
Ova tema je definitivno postala nepregledna zbog velikog broja poruka, tako da se desava da se cesto pitanja dupliraju i da novi korisnici ne citaju predhodne poruke.

Zato ovu temu zakljucavam, a sva pitanja i komentare koje imate, postavite u podforum MIKROBIOLOGIJA