Portal farmaceuta

Farmaceutski fakultet u Beogradu => Peta godina => Topic started by: Nina on 06-03-2007, 22:56:29

Title: Тестови из организације
Post by: Nina on 06-03-2007, 22:56:29
Ево ако треба неком :)
------------------
I део књиге

1.   Дефиниције менаџмента
2.   Менаџмент се посматра и дефинише као процес управљања....допуни
3.   Менаџмент је посебна група људи...допуни
4.   Основне функције менаџмента
5.   Функционалне области менаџмента
6.   Финансијско управљање - 6 стр.
7.   Подпроцеси менаџмента - наведи
8.   Подпроцеси основног процеса управљања - планирање....
9.   Подпроцеси основног процеса_______ а) планирање, б) кадровање...
10.   Дефиниција планирања
11.   Шта је организовање?
12.   Деф. организовања - допуна - Организовање је сложен процес дефинисања ефикасног организовања и функционисања предузећа, које треба да се одвија према стандардима и унапред прописаним процедурама коришћењем актуелних научних метода за изналажење најбољег решења за структуирање фирме.
13.   Контрола представља сложен и дуготрајан процес бројних активности усмерених на анализирање и проверу извршавања послова, тј. да ли се током извршавања послова постижу планирани циљеви и задаци.  То је један континуиран и непрекидан процес управљања.
1.   Основни принципи процеса управљања су _______ и остварују се_____
14.   Основни принципи процеса планирања су _______ и остварују се_____
15.   Нова подела менaџмента - заокруживање
16.   Тејлорова теорија - основне карактеристике
17.   Фајолова теорија
18.   Административна теорија - 6 функција предузећа
19.   Власт и моћ по Веберу
20.   Објаснити разлику власти моћи по Веберу
21.   3 типа легитимне власти и карактеристике
22.   4 типа координације  - 15
23.   Наука о понашању укључује знања из наука (3) - 16
24.   Наука о понашању - набројати 9 чинилаца
25.   Значајни чиниоци утицаја на понашање у организацији - наведи
26.   Шта је знање?
27.   Унутрашњи фактори, мотиватори - набројати
28.   Шта не припада унутрашњим мотиваторима... - плата
29.   Деф. моћ
30.   Уколико се појаве неформалне групе да ли треба руководилац да промени нешто у руковођењу?
31.   Разлика између руковођења и управљања
32.   Према теорији понашања, природа руковођења је да стимулише, усмерава, мотивише напоре подређених, а у правцу остварења постављених задатака и циљева. Да ли је ово тачно?
33.   Хуманистичка знања потребна у истом обиму свим руководиоцима без обзира на хијерархијски ниво а) тачно б)нетачно  (запамти слику)
34.   Да ли су конфликти увек негативни? - 23 - 24
35.   Конфликти су саставни део сарадње и кооперације, не сматрају се само негативним већ и позитивним процесима - да или не
36.   Наука о управљању - карактеристике
37.   Управљање циљевима
38.   Елементи за успостављање програма управљања преко циљева - 25
39.   Деф. визије
40.   Шта су мисија и визија
41.   Објасни системски приступ организацији
42.   Навести основне елементе (подсистеме) организационог система - 31
43.   Нивои - 32
44.   QMS - квалитет, контрола, производња - 33
45.   Дефинисати QMS у фармацији
46.   QMS - наведи 4 карактеристике
47.   Дефиниција квалитета (JUS 2000) - 33
48.   PDCA - напиши
49.   Делови (елементи) Деминговог циклуса
50.   QMS и TQM
51.   Процесни приступ је основа за унапређење рада по филозофији управљања системом квалитета (QMS). Да би смо добро управљали процесима потребно је испоштовати неколико степеница (фаза) управљања а то су: - 38
52.   Треба имати у виду да полазну активност у процесу унапређења квалитета чини планирање
53.   Ефективан тимски рад се препознаје по следећим карактеристикама - набројати
54.   У чему се огледа ефикасност тима и тимског рада? Објасни?
55.   Деф. IMS напиши - 42
56.   Интегрисани менаџмент систем, заокружи
57.   Наведи ситуационе параметре организације - 50
58.   Навести карактеристике линијско штабног модела
59.   Функционални модел - основне карактеристике, мане и предности - 51
60.   Функционални модел - да или не
61.   Дивизони модел - основне карактеристике, мане и предности - 53
62.   Пројектни модел - карактеристике - 54
63.   Матрични модел - навести карактеристике, мане и предности
64.   Модел по стратешким јединицима, да или не
65.   Карактеристике иновативног модела организације - 55
66.   Објасни иновативни модел
67.   Иновативни модел, мрежни модел
68.   Објасни мрежни модел организације
69.   Дат је опис фирме где свако је специјализован за свој посао - који је то организациони модел?
70.   Објасни организациони развој
71.   Организациони развој је...заокруживање
72.   Организациони развој је промена за коју су битне: инфраструктура, људи и финансије, организовање групе људи, све, ништа од наведеног
73.   Организациони развој има за циљ оспособљавање постојеће организације за самообнављање, избегавање негативних тенденција као што је орг. слабљење, остарелост, ригидност. Кратко описати основне карактеристике ове врсте промена.
74.   Организациони развој и трансформација
75.   Организациона трансформација обухвата - 66
76.   Организациона трансформација - заокруживање
77.   Реинжењеринг - карактеристике - 66

Title: Odg: Тестови из организације
Post by: Nina on 06-03-2007, 23:06:44
II део

1.   Деф. менаџмента ZS
2.   Циљеви ZS
3.   Начини финансирања ZS у организованом друштву - 74 - 75
4.   Како се врши финансирање ZS, заокружити
5.   Ко финансира ZZ? На чему се заснива ф-ја финансирања у ZZ?
6.   Ко сакупља новац за потребе здравства
7.   PZZ - сегмент развоја
8.   Здравствени систем и подсистеми
9.   Хоризонталне везе ZS и осталих система - којих - напиши
10.   Деф. здравствене технологије - 83
11.   Да ли је здр. технологија одговарајућа или не одлучује се на бази испуњења 3 основна критеријума б)научна подобност, друштвена прихватљивост, економска оправданост
12.   Функције ZS - 85
13.   Функција испоруке услуга - ресурси - 85 и 93
14.   На чему се заснива функција испоруке услуга, заокружити
15.   Шта обухвата функција пружања услуга у ZS, заокружити
16.   Функција финансирања подразумева (заокружи): ц) груписање, прикупљање и упућивање прихода ка   извршиоцима услуга да би се те услуге реализовале
17.   У уређеном систему ZZ функција инвестиција се заснива на следећим активностима   
a.   инвестиције у болнице и рехабилитационе центре
b.   улагање у едукацију здр. радника, инвестирање у опрему
c.   улагање у кадрове, зграде и опрему
d.   улагање у промоцију здравња и рационалну терапију
e.   ништа од наведеног
18.   Циљеви ZZ
19.   Мерење остварења циљева - 87
20.   Објективни елементи одговорности
21.   Навести 4 кључне функције унапређења учинка - 93
22.   Да ли неуспеси у учинку ZS потичу од системских а не од техничких неуспеха? Да или не
23.   Функције људи у ZS, жена која рађа...
24.   Деф. здравља
25.   Менаџмент глобалног и локалног развоја ZS - који су циљеви?
26.   Ко доноси циљеве ZP kod nas? - 105
27.   Ко доноси циљеве ZP - влада, парламент,... заокружити
28.   Ко усваја коначан документ нац. ZP?
29.   Подсистеми у националној ZP
30.   Садржаји NPL морају да обухвате:
а) доступне и квалитетне лекове
б) квалитетне и безбедне
ц) рационалну употребу и прописивање лекова
д) уједначену употребу и доступност (финансијску) ЕL , квалитетне, безбедне и ефикасне лекове, рационалну употребу
е) ништа од наведеног
31.   Навести 4 принципа стратегије за примену есенцијалних лекова - 118
32.   Шта је потребно за вођење NLP б) национална ELL, национални формулари и STB
33.   Деф. фармакополитике - допуни
34.   Навести циљеве фармакополитике
35.   Наброј интересне групе у односу на фармакополитику - 121
36.   ELL - 124
37.   ЕLL    - шта је?
- под којим критеријумима лек долази на листу
- објаснити CBA
38.   Националне клиничке смернице за терапију болести служе у припреми ELL и придају значај ______  а такође служе у побољшању здр. заштите и смањењу трошкова - 124
39.   ЕLL као циљ фармакополитике
40.   Смернице SZO за ЕLL
41.   Навести критеријуме за селекцију ЕL
42.   Заједно са модел листом постоје и одређене смернице које служе осталим државама да израде своје EL - има их 8 - 126-129
43.   Шта је фармаковигиланса?
44.   Одговарајућа информација о леку, која је добро презентована , јесте трошковно - ефективна у смислу да омогућава да се лекови користе правилно и смањује неадекватно коришћење лека - 129
45.   Начин или начела набавке лекова, набрајање - 131
46.   Ко доноси одлуку о понудама на јавним набавкама (одбор за понуде)-132
47.   Што се тиче селекције лекова и квантификације, наруџбина у јавном сектору треба да се заснива на процесни стварних потреба, сагледавањем следећих података: а)претходна потрошња, морбидитет, протоколи лечења уз селекцију количине лекова на основу трогодишњих анализа (епидемиолошка анализа)
48.   Фармакоепидемиологија је научна  дисциплина која се бави проучавањем______, ефиканости, сигурности и ______лекова у ____одређених болести и стања - 134
49.   Деф. фармакоепидемиологије
50.   Шта је све потребно познавати и користити за рационализацију терапије, које алате?______________ - 135
51.   STB - 136
52.   Циљ израде Националног водича клиничке праксе неке болести је да______и______допринесу побољшању ZZ пацијената________, на основу шире примене савремених ставова о тој болести. - 136
53.   Шта је фармакоекономија?
54.   Чиме се бави фармакоекономија - шта описује - COI итд.
55.   Фармакоекономија - параметри - 137
56.   Фармакоекономски исход - заокруживање
57.   Које категорије трошкова ZZ постоје (4)? Наброј директне медицинске трошкове... - 138
58.   Шта спада у директне а шта у индиректне трошкове
59.   Фармакоекономски параметри при лечењу могу бити : морталитет (наталитет - у другом тесту) и морбидитет, цена лека...заокружити
60.   Методе у фармакоекономији
61.   Евалуациона метода која интегрише афинитете болесника и квалитет живота вазан за здравље је: a)COI  b)CMA  c)CBA  d)CEA  e)CUA  - 139
62.   Која метода не даје терапијску алтернативу лечења a)COI  b)CMA  c)CBA  d)CEA  e)CUA 
63.   Којом методом фармакоекономије се не могу поредити две терапијске методе?
64.   Спољни и унутрашњи притисци на трошкове ZS - 141
65.   Циљеви фармацеутске индустрије - заокруживање
66.   По чему се фармацеутска индустрија разликује од осталих грана индустрије, по чему је специфична?
67.   Линије контаката у фармацеутској индустрији
68.   Strategy pull
69.   Које су 4 покретачке силе развоја фармацеутских компанија током 20. века, навести - 153
70.   Адаптивни одговор
71.   Креативни одговор је, заокруживање - 153
72.   Произвођачки бренд - креативан одговор
73.   Инвенција и иновација - 154
74.   Према количини знања које носе иновације се разврставају на иновације засноване на природним ресурсима и знању - допуна
75.   Значајна подручја иновација су, заокруживање
76.   Менаџмент развоја лека
77.   Основни принципи савремене производне филозофије - 160
78.   Циљ сваког привредног субјекта је што већа разлика између...допуни-160
79.   Конкуренција се побеђује : квалитет, цена, рок -160
80.   Карактеристике контроле квалитета су - заокружи - 161
81.   Набројати 5 основних елемената система - 161
82.   Навести 5 основних система производње преко којих је најбоље сагледати организованост сваког система
83.   Концепт управљања квалитетом у фарм. индустрији - допуна - 163
84.   QMS у фарм. индустрији - ОК, KK и DPP
85.   Систем обезбеђења квалитета мора да обезбеди дизајн  и  развој лекова уз DPP и  DLP , да су прозводне операције јасно адаптиране и специфичне са DPP као и да су одговорности руководства  јасно специфиране. - 163
86.   Елементи DPP и основни принципи- 165
87.   Деф. DPP и основни принципи
88.   Елементи DPP
89.   Деминг -  DPP, делови
90.   Заокружи ком делу Деминговог круга према концепту DPP одговара активност производње и продаје 1и2 3и4 2и3 1и4
91.   Ком делу Д. круга припада припрема и производња 1и2 2и3 1и3 2и4
92.   КК је део DPP - допуна
93.   Целокупна фарм. делатност треба да се осавремени у складу са принципима...DPP
94.   Рекламација и повлачење производа у DPP
95.   Стратегија и циљеви менаџера на глобалном нивоу
96.   Ко се може бавити дистрибуцијом лекова - 171
97.   Ко се може бавити прометом лекова и MS на велико? - 172
98.   Основни елементи промета лекова и медицинских средстава -наброј- 172
99.   Шта су уговорна производња и анализа у оквиру DPP
100.   Деф. DDP
101.   Елементи DDP - наброј
102.   Главни принципи DDP
103.   Елементи DDP и PDCA - допуна - 173
104.   Које делове PDCA обухвата 12 23 (34) 14
105.   DDP - систем квалитета мора да осигура...наведи (6) - 174
106.   Један од елемената DDP је и документација. Појасни сврху писаних процедура и које услове морају испунити да би биле валидне
107.   Који су нивои дистрибуције лекова? Набројати организације/установе које обављају дистрибуцију лекова
108.   Дистрибуција лекова, фазе
109.   DDP - објасни план за ванредне ситуације и опозив - 176
110.   Објасни опозив и повраћај робе
111.   Главни циљ документа GSP - DPS - 177
112.   DPS основни циљеви
113.   DPS - услови које треба да испуни производ - наведи - 178
114.   Набројати које зоне процесних активности морају бити дефинисане у DPS?
- Kом делу Деминговог циклуса према концепту DPS одговара унапређење квалитета процеса рада (нпр. карантинско складиштење) на основу корективних акција 12 34 23 14
115.   Где се налази складиштење као фаза у, у ком процесу, у ком делу Деминговог циклуса тј. карантинско складиштење 14  23  13  12
116.   Управљање кадровима - 182
117.   Управљање кадровима подразумева идентификовање потреба за радном снагом, проналажење и селекционисање канидидата....реченица за допуну - 182
118.   Планови и стратегије управљања кадровима у здравству морају да прате стратегију организације према технологији, производима, тржишту и профиту - тачно или нетачно - 182
119.   Које активности обухвата управљање кадровима?
120.   Нови профил фармацеута наброј - 7 звезда - 184
121.   Вештине комуникације
122.   Навести 4 групе препрека које се могу јавити у апотеци - 187
123.   Слабости фармацеута
124.   Како пацијент може да омета комуникацију?
125.   Препреке у комуникацији - наброј
126.   FIS
127.   Информациони систем је а)рачунски б) база података в) служи за праћење
128.   Финансијски статистички подаци - 192
129.   Шта све чини људску компоненту у раду јавне апотеке?
130.   Документација апотеке - пиши
131.   Дефиниција DAP - 193
132.   DAP - активности
133.   DAP - активности и циљеви
134.   Принципи DAP
135.   Принципи DAP, објаснити улогу фармацеута у самолечењу
136.   Активности обухваћене DAP су усмерене ка ________и очувању доброг здравља,________болести и остваривању крајњих_____ZZ.
137.   Активности обухваћене DAP су усмерене ка________прописивања и _________лекова који се користе у фармацеутској пракси.
138.   DAP - који су приступи, DPP - које се акције спроводе
139.   Деф. FZZ - 194
140.   Циљеви, задаци и активности FZZ у апотеци су:
а) непосредно снабдевање пацијената/грађана/здр. установа лековима и МS
b) пружање информација о правилној употреби лекова и МS
c) израда магистралних и галенских лекова
d) праћење савремене стручне литературе
е) све наведено
141.   Циљ FZZ је да:   а) обезбеди довољне количине лекова
б) постигне позитивне терапијске резултате
ц) да постави пацијента у центар система
д) да оптимизира квалтет здравственог живота пацијента и да постигне позитивне терапијске резулате
е) све наведено
142.   Деф. процеса - 195
143.   Објаснити све фазе пружања FZ - 195
144.   Редослед поступака при издавању лекова у апотеци - 196
145.   Функције апотекарске установе (апотеке) - б) промоција, дистрибуција...постпродајне услуге
146.   Кључне компоненте услуге - 196
147.   Навести које су 3 линије контаката у апотеци и описати их
148.   Разлика између техничке и људске услуге - 198
149.   Ресурси за обављање здравствене услуге су: а) техничка компонента услуге, експлицитна и имплицитна компонента - 198
150.   Клиничка пракса_______има за циљ да помогне максималну_____ лекова, да минимизира појаву_________ ________лекова и промовише ______ ефикасност - 202
151.   Клиничка_____фармацеута има за ________да помогне максималну ефиканост лекова, да______појаву нежељених______лекова и промовише_____ефиканост
152.   За допуњавање - клинички фармацеут - која је његова улога у менаџменту клиничке праксе? - 202 (прва реченица)
153.   Циљеви и алати клиничког фармацеута - 202
154.   Како иде логистика и набављање лекова у клиничкој апотеци
155.   Болничка апотека, елементи набавке
156.   Активност фармацеута у клиничкој апотеци
157.   Процеси болничког фармацеута су…
158.   Објасни све фазе пружања FZ
159.   Елементи DLP - 203
160.   DLP - објасни узорковање
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: Nina on 06-03-2007, 23:12:44
III део

1.   Дефиниција лека
2.   Подела лекова по Закону
3.   Класификација лекова према издавању дозволе за промет
4.   Подела лекова по месту производње
5.   Издавање лекова може бити а) на Rp б)без Rp c)алтерн....
6.   Како се издају или прописују лекови а)на Rp б) ОТC c)алтер. д) ветерин.
7.   Објасни категорију лекова са психотропним или наркотичним дејством
8.   Дефиниција магистралног лека
9.   Дефиниција галенског лека
10.   Алтернативни лекови се издају на лекарски рецепт или без?
11.   Како се издају хомеопатски и ветеринарски лекови
12.   Шта су OTC
13.   3 критеријума за стављање у промет ОTC производа - 214
14.   Навести дефиницију хомеопатског лека - 215
15.   Објасни МS
16.   Подела МS према Закону о промету и производњи лекова
17.   MS - класе ризика
18.   Шта је потребно да лек задовољи да би био добар за употребу: научна подобност, друштвена прихватљивост, економска оправданост
19.   Фазе у испитивању лекова - 221
20.   Носиоци маркетиншке дозволе - допуна
21.   Ко издаје дозволу за стављање лека у промет - 220
22.   Ко је задужен за издавање дозволе за регистрацију Л и МС - агенција
23.   Ко даје маркетиншку дозволу? - агенција
24.   Ко је задужен за извоз лекова?
25.   Обележавање на кутији је... и упутство - ко то одобрава? Служи за обавештавање - а)пацијената, б)грађана, ц)фармацеута? - 228
26.   Упутства за употребу лекова се односе на здр. раднике, пацијенте...
27.   Објасни - шта предстaвља сажетак карактеристика производа SKP (документ произвођача који садржи основне инф. о леку и обавезан је део документације за добијање маркетиншке дозволе)
28.   Функције - Агенције за лекове - 228
29.   Агенција за лекове
30.   Која од следећих ставки не припада административној делатности Агенције за лекове б) комитет за дозволе лекова
31.   ICH - заокружи - 229
32.   ICH регулатива - шта значи? И која су 3 кључна елемента овог прописа
33.   Објасни са којим циљем је формирана ICH
34.   Фармацеутски маркетинг - специфичности - 239
35.   Котлер предлаже концепт просвећеног маркетинга - навести принципе и објаснити - 241
36.   Маркетинг микс - деф., 4 принципа
37.   Маркетинг микс - деф., принципи и основе класичног маркетинг микса
38.   Маркетинг микс - да се објасни и навести основне елементе м.м. за организацију услужне делатности
39.   Који су инструменти маркетинг микса
40.   Маркетинг информациони систем - деф - 244
41.   Дефинисати истраживање тржишта, фазе истраживања тржишта - 244
42.   Методе у маркетинг испитивању тржишта су најчешће:             а)дескриптивне  б)каузалне  ц)оперативне  д)све е)ништа
43.   Који су облици промоције? - 249
44.   Промоција
45.   Шта је реклама?
46.   Програм, рекламе
47.   Промоција (или) реклама лекова; као инструмент маркетинга - објасни
48.   Једно од начела кодекса фарм. маркетиншке праксе је и начело спонзорства - објасни - 259
49.   Маркетинг истраживања и постмаркетиншке студије лекова - фазе
50.   SWOT анализа - шта значи? Да се објасне основне карактеристике. - 261
51.   Циљеви испитивања лека у IV фази (постмаркетинг)
52.   Која је најзначајнија фаза код истраживања нових лекова?
53.   Жене представљају обимну популацију. Какве све услуге или активности им можете пружити у јавној апотеци?
54.   Жене у трудноћи су значајна циљна група у здравственој заштити становништа. Навести радне активности/услуге које могу да се пруже овој популационој групи у јавној апотеци.
55.   Квалитет фармацеутске услуге представља јединство______рада особља и квалитета функционисања техничке_________услуге, што све заједно треба да_______исказану потребу корисника. - 267
56.   Квалитет фармацеутске услуге представља јединство квалитета рада______и квалитета функционисања___________компоненте услуге, што све заједно треба да задовољи исказану потребу_______.
57.   Интернет - промоција, дистрибуција и продаја робе и услуга - недостаци који још нису превазиђени д) све наведено - 269
58.   Које су мане е-апотека (преко интернета) ц) све наведено (недовољно информација о пацијенту, лоша обавештеност пацијента, немогућност сталне контроле од стране установе)
_____________________________________________________________
*Речник појмова и термина - дефинисати:
- процес_____; квалитет_____; мисија_____; ОTC______; визија______; систем_____; (из речника на крају књиге и из саме књиге)
_____________________________________________________________

1.   Подтипови у организацији
2.   Повратне информације - пиши
3.   Савремени приступ орјентисан ка пацијенту...допуна
4.   Деф. фарм. средстава
5.   Здравствена фармацеутска  заштита представља филозофију рада заједно са поједницима и друштвом
___________________________________________________
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: Nina on 06-03-2007, 23:19:27
* Сигурно има доста правописних грешака
* Пошто не владам баш најбоље градивом могуће су грешке у распореду и редоследу, поред је оквирни број стране , а ова последња питања не знам где иду па ако неко зна нека јави.
* Ја сам поделу направила према књизи, а видим да је на испиту мало то измешано?
* Нека питања су нејасна али шта да се ради

СРЕЋНО!!!

------------
Зашто се број четрдесет два трансформише у смајлија? и сто двадесет четири?
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: mikele on 07-03-2007, 10:32:01
Јел је то све што требамо да знамо или има још? :hmm :hmm :hmm
А смајлићи ти се појављују јер су ти бројеви ''њихови'',тј када укуцаш тај број у тексту(где пишеш поруку),добијаш смајлић на посту када га пошаљеш на форуму.Није баш најразумније,али то је најбоље што сам могао. :K :K :K
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: Bred on 07-03-2007, 10:43:05
evo sad sam ispravio to za smajli.  nina thanx :cvet
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: Nina on 07-03-2007, 10:53:22
Јел је то све што требамо да знамо или има још? :hmm :hmm :hmm

Наравно да увек може да се јави још питања али ово је вероватно нека суштина.

------------------------

И још једно питање које сам превидела, из II дела

*Сет циљева и садржаја NPL као и избор стратегија је веома комплексна активност. Неки од фармакополитичких садржаја су:ELL, политика и стратегија цена, патентна регулатива, утицај на терапијске измене, информације о леку, програмски пакети мера за унапређење здравља. Интересне групе окупљене око ових садржаја су:
а)лекари, фармацеути, медији, Министарство здравља, представници фондова за здр. осигурање
б)Министарство здравља и трговине, здравствени професионалци, пацијенти/грађани, фармацеутска индустрија и дистрибутери, фондови здр. осигурања
ц)медији, друштва грађана, регулаторни органи
д)Министарство здравља, произвођачи лекова, грађани
е) здравствени професионалци и представници фондова здр. осигурања


evo sad sam ispravio to za smajli.  nina thanx :cvet

Остао је онај други - што пије кафу :)
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: Enea on 07-03-2007, 15:27:13
Nina, care!
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: _d.0.t_ on 08-03-2007, 02:16:23
jel moze neko da mi baci zip file, cirilicni font.. ne mogu da sejvujem ninine postove
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: Bred on 08-03-2007, 10:27:30
dot, evo ti sve spojeno u wordu, to ces sigurno moci da odstampas
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: _d.0.t_ on 08-03-2007, 17:37:31
Eeeee... fala gazda.
i svaka chast Nini.org
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: Baby on 18-03-2007, 02:04:42
Nina svaka ti cast! :pljes:
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: Nina on 28-03-2007, 14:43:32
Ево последња допуњена верзија (плава боја је допуна), ја сам положила а и вама желим исто!  :)
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: mikele on 30-03-2007, 22:53:59
Хвала лепо и честитам на положеном испиту :pljes: :pljes: :pljes:
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: Nina on 31-03-2007, 21:45:57
Хвала!  :)
Срећно!!!
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: Bred on 03-04-2007, 15:02:16
[hide] decembarski rok 2006. i januarski rok 2007.
(http://images6.theimagehosting.com/DSC02067.th.JPG) (http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=DSC02067.JPG)
(http://images6.theimagehosting.com/DSC02068.th.JPG) (http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=DSC02068.JPG)
(http://images6.theimagehosting.com/DSC02071.f19.th.JPG) (http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=DSC02071.f19.JPG)
(http://images6.theimagehosting.com/DSC02076.th.JPG) (http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=DSC02076.JPG)
(http://images6.theimagehosting.com/DSC02077.837.th.JPG) (http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=DSC02077.837.JPG)
(http://images6.theimagehosting.com/DSC08161.th.JPG) (http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=DSC08161.JPG)
(http://images6.theimagehosting.com/DSC08162.972.th.JPG) (http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=DSC08162.972.JPG)
(http://images6.theimagehosting.com/DSC08163.th.JPG) (http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=DSC08163.JPG)
(http://images6.theimagehosting.com/DSC08164.ef8.th.JPG) (http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=DSC08164.ef8.JPG)
(http://images6.theimagehosting.com/DSC08165.th.JPG) (http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=DSC08165.JPG)
(http://images6.theimagehosting.com/DSC02078.36c.th.JPG) (http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=DSC02078.36c.JPG)
(http://images6.theimagehosting.com/DSC02079.a66.th.JPG) (http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=DSC02079.a66.JPG)
(http://images6.theimagehosting.com/DSC08157.181.th.JPG) (http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=DSC08157.181.JPG)
(http://images6.theimagehosting.com/DSC08158.0e2.th.JPG) (http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=DSC08158.0e2.JPG)
(http://images6.theimagehosting.com/DSC08160.th.JPG) (http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=DSC08160.JPG)

Update
Test A
(http://images6.theimagehosting.com/File0583.th.jpg) (http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=File0583.jpg)
(http://images6.theimagehosting.com/File0584.th.jpg) (http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=File0584.jpg)
(http://images6.theimagehosting.com/File0585.th.jpg) (http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=File0585.jpg)
(http://images6.theimagehosting.com/File0586.th.jpg) (http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=File0586.jpg)
(http://images6.theimagehosting.com/File0587.th.jpg) (http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=File0587.jpg)

Test B
(http://images6.theimagehosting.com/File0588.th.jpg) (http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=File0588.jpg)
(http://images6.theimagehosting.com/File0589.th.jpg) (http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=File0589.jpg)
(http://images6.theimagehosting.com/File0590.th.jpg) (http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=File0590.jpg)
(http://images6.theimagehosting.com/File0591.th.jpg) (http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=File0591.jpg)
(http://images6.theimagehosting.com/File0592.th.jpg) (http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=File0592.jpg)

Rukom pisano:
(http://images6.theimagehosting.com/File0593-2.th.jpg) (http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=File0593-2.jpg)
(http://images6.theimagehosting.com/File0594.th.jpg) (http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=File0594.jpg)
(http://images6.theimagehosting.com/File0595.th.jpg) (http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=File0595.jpg)
(http://images6.theimagehosting.com/File0596.th.jpg) (http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=File0596.jpg)
(http://images6.theimagehosting.com/File0597.th.jpg) (http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=File0597.jpg)
(http://images6.theimagehosting.com/File0598.th.jpg) (http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=File0598.jpg)
 [/hide]
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: Lucija on 13-04-2007, 13:31:28
Da li neko zna kako izgleda zadatak iz prakse, odakle se to uči, i u koju oblast na ispitu dolazi?
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: Nina on 13-04-2007, 21:20:47
Da li neko zna kako izgleda zadatak iz prakse, odakle se to uči, i u koju oblast na ispitu dolazi?

То питање није из неке конкретне области али ево имам 3 примера да видиш.

1. У петак увеле у 18 сати веледрогерија је испоручила тражену робу апотеци, у понедељак ујутро управник апотеке је уочио да му недостаје 10 паковања ампицилина и рекламирао је, али су му рекли да рекламације примају само 24 сата од испоруке - уочи проблем у снабдевању здравствених установа лековима и предложи могуће решење.

2. Мајка долази у апотеку, даје рецепт на ком недостају неки подаци, преписан је парацетамол сируп, антибиотик. Фармацеут не издаје лек - мајка креће у расправу и фармацеут је шаље назад у болницу - дефиниши проблем и предложи решења.

3. Човека долази у апотеку и каже да му пас има буве и да су га из ветеринарске апотеке послали да купи прашак против бува у апотеци. Фармацеут каже да не зна да то имају и човек одлази. (овај сам ја покушала да препричам па не знам баш колико сам успешна била...)

* углавном, како ми рече једна колегиница, увек је неки проблем у комуникацији, ту су често и слабости фармацеута тј. битно је да што више пишеш шта год ти се чини да је проблем, слободно :wink:!
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: Lucija on 13-04-2007, 23:29:21
Nina  :thanx:
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: Bred on 27-05-2007, 13:51:47
Da li se na testu priznaju polowicni odgowori?
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: Baby on 28-05-2007, 01:26:00
  Naravno.Sve sto napises se cita i boduje.I kada mislis da ne znas odgovor pisi stvari koje znas iz zivota a koje te mozda asociraju na postavljeno pitanje.Ja sam sada polozila to iz drugog puta.Neverovatno je kakva iznenadjenja mozes da vidis kada pogledas svoj test.Pitanja na zaokruzivanja su uglavnom da te navuku na pogresan odgovor.Obavezno nauci sistem obezbedjenja kvaliteta i onu semu koliko koji menadzer treba da ima znanja.Ta dva uvek budu na testu.Kada budes pisao o problemu naglasi problem je to i to... Resenje problema bi moglo biti...ili tako nekako.Uvek imas vise problema.Koristi termine iz kjnige, tipa verbalna komunikacija, dokumentacija i tako to.Meni je dala cak 9 poena na problemu,sto sam se jako iznenadila,a inace,ako dobijes i nula nemoj da se iznenadis.Ajd pa srecno!
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: Bred on 28-05-2007, 11:27:36
generalno, neka pitanja na testovima su ili preopsirna ili Nina nije mogla da se seti tacne formulacije :)
elem, meni se cini da su 7.,8. i 9. pitanje isto? i 24.i 25.? [prvi deo]
a 23.pitanje nema u skripti?
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: Enea on 28-05-2007, 13:21:34
daj imeni tu skriptu, pa da mozemo da razgovaramo
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: Baby on 28-05-2007, 22:53:56
Ne znam sta ima u skriptama, ali sve ima u knjizi.Posto sam prosledila moju knjigu ne mogu da pogledam sta je odgovor na to 23.pitanje,ali koliko me secanje sluzi mislim da su u pitanju sociologija,antropologija i treca...Nema sanse sad da se setim,ako ovo pitanje nisam pomesala sa nekim drugim. :) Organizacija je takva da cim ne citas nesto u vezi nje vise od par dana zaboravis i ono sto si znao.Tako da...ja sam ipak citala pre 13dana poslednji put.
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: Enea on 29-05-2007, 19:36:59
knjige jos uvek nema u prodaji
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: besno pile on 29-05-2007, 21:26:09
e,bred,jel ta skripta koju imas ona od 40 strana?
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: Baby on 29-05-2007, 22:37:42
Setih se.Psihologija je treca. :wink: Mozes od nekoga i staru knjigu da pozajmis i onako ti nece trebati vise kada polozis,osim ako ne zelis da ostanes na tom zavodu posle faksa.
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: Bred on 30-05-2007, 08:38:47
e,bred,jel ta skripta koju imas ona od 40 strana?
Bogami moja ima 80 strana i pisana je rukom?
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: Bred on 30-05-2007, 13:18:32
ne zaboravite da procitate i Zakon o lekovima, imate dole u attachmentu
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: majce on 16-08-2007, 13:19:54
da li neko zna da li ima i kojih razlika izmedju stare knjige i ovog novog izdanja(izaslo u julu).da li je dovoljno spremati ispit samo iz stare knjige?
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: Bred on 16-08-2007, 16:19:19
pa nama je profesorka rekla da su u novom neke glave znacajno izmenjene mislim da je posebno pominjala glavu 5 i 9 [valjda, nisam siguran da su bas te glave u pitanju] :)
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: Enea on 16-08-2007, 18:36:46
9 glava je najlaksa od svega

a mislim da je novo, ono sto je u predavanjima od ove god pod 5a http://www.pharmacy.bg.ac.yu/predmeti/organizacija_farmaceutske_delatnosti/2007/poglavlje%205%20dopuna%20nova%20knjiga%20SZO.pdf (http://www.pharmacy.bg.ac.yu/predmeti/organizacija_farmaceutske_delatnosti/2007/poglavlje%205%20dopuna%20nova%20knjiga%20SZO.pdf)

.. ako ti je ovo ikako pomoglo.


u junu je postojala nova knjiga, koja je izasla par dana pred ispit, a ja jedva nabavila staru...
cini mi se da je bilo 2, 3 pitanja iz nove.. ( znaci nije svih 60 pitanja iz nove, tako da ja mislim, da mozes i po staroj da radis.. definicije su ipak definicije, zasto bi ih sada menjala.. )
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: majce on 16-08-2007, 19:23:43
definicije su ipak definicije :roll:
ok,hvala
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: mimm on 17-09-2007, 22:37:01
pitanjce - KADA je organizacija sutra, u koliko sati??
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: zuza on 20-09-2007, 20:46:49
Na ispitu iz organizacije 18.9. su bila neka pitanja koja ja nisam nigde do sada videla, napisacu neka kojih se secam:
I deo
1)12 dinamickih principa(Fajolova teorija)
2)grupa je:
a)broj ljudi koji su medjusobno u interakciji
b)psiholoski su svesni i prihvataju jedan drugog
c)razumeju se i prihvataju kao grupa
d)sve navedeno(ovo je tacno)

II deo
1)'21 cilj za 21. vek' je slogan regionalnog biroa SZO za Evropu:
a)da(tacno)
b)ne
2)Za koju od ovih lekova nije potrebna specijalisticka kontrola, pa nabrojane neke grupe lekova ne mogu da se setim koje(to imate na str 142 u knjizi)
3)kriterijumi za racionalnu upotrebu lekova(str158. u novoj knjizi)
4)Ko vrsi specifikaciju proizvoda pri nabavci lekova za potrebe javnog zdravstva(tehnicka komisija)
 III deo
1)dopunjavanje recenica Za osiguranje kvaliteta
2)farmaceut kao menadzer-objasniti
3)Nacelo 'promotivnih aktivnosti'-objasniti
4)Principi DLP-objasniti osoblje
5)Koraci procesa menadzmenta u terapiji bolesnika na klinici
6)Faze analize podataka u farmaceutskoj praksi
7)Prama nekom zakonu iz 2004. farmakovigilansa je:
8)Elementi DDP i kom delu Demingovog ciklusa pripada povracaj nedefektne robe 1 2 3 4
9)Zadatak iz prakse:
Veledrogerija je izporucila apoteci sa kojom posluje dugi niz godina vakcine.Posle 7 dana, apoteka je odlucila da deo vakcina vrati veledrogeriji na sta je veledrogerija pristala, jer je u dobrim odnosima sa apotekom.Medjutim, komisija za reklamacije veledrogerije shvata da ne postoji dokument o uslovima cuvanja vakcina za vreme dok su bile u apoteci.Definisi probleme i predlozi moguca resenja.
Nadam se da sam pomogla  :K
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: BK on 21-09-2007, 11:32:42
Pocetniku zuzi se zahvaljujemo na pitanjcima, a bilo bi lepo kad bi i neko ko je bio druga grupa iskuckao/la pitanja.
Ja sam cula da je zadatak bio ovako nesto: Pacijent koji je u toj apoteci kupio neki lek, dolazi opet sutradan da reklamira jer je dobio alergiju. Farmaceut vidi da je problem u tome sto na kutiji pise jedan datum za rok trajanja (sekundarna ambalaza) a na primarnoj ambalazi(blister ili slicno) pise datum po kojem je rok trajanja istekao. Sta farmaceut treba da uradi?
Ja se izvinjavam ako sam pogresno nesto napisala, ali nisam ja polagala, vec drugarica, pa ne znam da li sam dobro zapamtila ono sto mi je ispricala.  :run
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: pahuljica on 23-09-2007, 11:28:34
Evo mene npr. baš zanima šta ste ponudili kao rešenja u zadatku vraćanje vakcina. Naime mi smo prošle godine vratili 30-tak vakcina veledrogeriji i potpisali neku njihovu izjavu na kojoj tvrdimo da su vakcine uredno skladištene u apoteci. I upravo zbog dugogodišnjih dobrih odnosa sa apotekom dobili smo finansijsko odobrenje, ali po mom mišljenju veledrogerija može da izvrši povraćaj, ali ne bi smela da pusti te vakcine dalje u promet odnosno da iste isporuči nekoj drugoj apoteci. Interesuje me sta je tacan odgovor, ali me još više interesuje vaše mišljenje uopšte oko vraćanja lekova veledrogeriji (posebno vakcina, seruma, insulina, kapi za oči i ostalih koji imaju specifični režim čuvanja).
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: majce on 28-09-2007, 19:08:17
zamolila bih nekog ko je skoro spremao organizaciju za odgovore na pitanja:-nacini finansiranja tj.kako se vrsi finansiranje zs?
        -ko finansira zz?na cemu se zasniva f-ja finansiranja u zz?
        -ko skuplja novac za potrebe zdravstva? :help:
       
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: radiks on 02-10-2007, 15:32:12
Cao svima!
Da li bi neko mogao da mi napise pitanja koja ce biti na vasem oktobarskom roku?
Zahvalni studenti iz Banja Luke :help:
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: Bred on 04-10-2007, 13:17:33
Dobrodosao kolega!
Ali mi ne znamo koja ce pitanja biti u oktobru, jedino neko ko bude izlazio na ispit da posle napise bar neka pitanja kojih se seca ako ima dobru volju  :wink:
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: radiks on 04-10-2007, 18:13:52
Pa da to sam i mislila!Znam ja da vi ne znate pitanja :happy:Ako neko ko bude izlazio na ovaj oktobarski rok se sjeti nekih pitanja koja su bila  neka napise!!!Nadam se da ce imati dobru volju :happy: :happy:

Koleginica iz Banja Luke
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: nikolay on 29-10-2007, 16:25:06
a kad je potvrdjivanje? jel bese 1. ponedeljak u mesecu, kako to bese ide?
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: Enea on 29-10-2007, 16:32:14
de si ti? =*

mislim da je to za toxine..
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: BK on 29-10-2007, 18:45:00
a kad je potvrdjivanje? jel bese 1. ponedeljak u mesecu, kako to bese ide?
vidi http://www.farmaceuti.com/forum/index.php/topic,204.60.html
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: elpida on 30-10-2007, 10:32:03
a kad je potvrdjivanje? jel bese 1. ponedeljak u mesecu, kako to bese ide?
vidi http://www.farmaceuti.com/forum/index.php/topic,204.60.html

tamo pise 12.og ispit iz organizacije,ali je 09.og u novembru!!
e,sada,KADA JE POTVRDA istog???? zna li neko,pleaseee?
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: BK on 30-10-2007, 11:21:06
Otkud ti to 9. da je ispit?
Ja sam iste one termine videla i zapisala na faxu pre 15-ak dana, jel se nesto menjallo? tamo je pisalo da su konsultacije 9.11.
Ajde ako neko ide na fax nek pogleda...i kod A1 i preko puta skriptarnice za svaki slucaj...
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: zlica on 30-10-2007, 11:43:09
Ja sam 25.10. videla da je ispit 12.11. u 15.30, a porvrdjivanje istog dana od 10 do 12h, jedino ako se nesto nije promenilo zadnjih pet dana
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: elpida on 30-10-2007, 12:32:37
joj ljudi,izvinite ako sam nesto pobrkala,sada ni ja vise ne znam
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: elpida on 30-10-2007, 12:38:08
znaci...ogromno izvinite!! ispit je 12.og u pola 4,potvrda istog dana,mislim od 10-12
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: andjela-m on 31-10-2007, 21:38:17
dakle,zakljucak je koji? jel dovoljna ona skripta od 80 strana ili treba i knjiga?
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: Bred on 01-11-2007, 12:08:56
za 6 moze i skripta ali od reci do reci
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: Enea on 01-11-2007, 13:16:02
^ kako za koji ispitni rok, => skripta + knjiga
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: max on 17-11-2007, 02:00:46
Jel sigurno dovoljna skripta za 6-icu?
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: nikolay on 17-11-2007, 03:01:10
da li je tacno da su "ubudzena" neka nova pitanja kojih nema u famoznoj skripti?
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: Bred on 17-11-2007, 03:09:08
max, ako mislis da neko moze za bilo sta da ti garantuje, gresis.  :wink:
nikolay, verovatno je nesto menjala posto je izasla nova knjiga sa nekim izmenjenim delovima  :wink:
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: Enea on 17-11-2007, 14:58:56
da li je tacno da su "ubudzena" neka nova pitanja kojih nema u famoznoj skripti?

ppt 5a je nov sa www.pharmacy.bg.ac.yu. (http://www.pharmacy.bg.ac.yu.)

i treba da ti knjiga da bi mogao na pitanja tipa objasni ( II, III deo ih uglavnom ima ) , da se malo ....
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: elpida on 19-11-2007, 08:20:55
a gde na netu treba da izadje spisak studenata koji su polozili?? nema nista na "organizaciji" na pharmacy.bg.ac.yu
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: BK on 19-11-2007, 08:29:28
Nema nista ni na http://www.pharmacy.bg.ac.yu/instituti/isffz/organizacija.html tj ima stari spisak koji sam skinula jedno 20 puta nadajuci se da je nov
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: elpida on 19-11-2007, 09:46:36
kazu da su ih vec okacili,i nece biti na netu
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: BK on 19-11-2007, 10:00:45
Ako moze nek neko slika pa okaci ovde .... :cvet
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: BK on 08-12-2007, 12:55:24
Moze li mi neko malo bolje objasniti onaj zadatak kad kaze da se zaokruzi kom delu Demingovog ciklusa odgovara....prema DPP/ DPS... aktivnost proizvodnje, karantinsko skladistenje...pa da ponudjeno ili kombinaciju dva broja ili jedan... :cvet
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: Enea on 08-12-2007, 20:07:45
Deming: plan, do, check, act

ako imash proizvodnju, gledaj od chega krecjesh da bi to neshto proizvela, pa vidi u koji deo deminga mozes to da ubacis.
nemam nista kod sebe iz organizacije, ali je se jako dobro secjam..
hm? karantinsko skladistenje? koje? da li je supstanca tek stigla pa od nje treba da se pravi lek, ili je to povracjaj loshe robe? za ovo prvo bi po meni bilo do, a za drugo act.. iskrena da budem to pitanje, tako postavljeno je i mene bunilo.

u sushtini samo shvati da u org jedno povlachi drugo. imash osnovu a na nju vezuj sve sto dalje moze da iz nje izadje.
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: Baby on 09-12-2007, 12:49:36
Ni ja to pitanje nisam bas dobro znala ali sam isla sistemom eliminacije.Vidim sta mi nije i onda mi lakse bude da odlucim sta jeste,jer uvek sam sigurna da neka dva nisu,pa mi lakse bude da se uklopim u druga dva.Posto uglavnom ponudi dva broja onda lako bude da odaberes kombinaciju koja je odgovor na tvoje pitanje.Slazem se sa Eneom za odgovor.
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: ambrozija on 11-12-2007, 17:46:24
Javlja se i pitanje (parafrziram): Kako novi zakon definise farmakovigilansa?
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: ambrozija on 13-12-2007, 16:36:47
Da li se neko seca jos nekog pitanja izs proslog roka a koga nema na listi? Ili pitanja iz prakse? Molim vas, ispit je sutra!!!! :help:
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: majce on 15-12-2007, 13:41:15
i kako je bilo na ispitu? :hmm
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: ambrozija on 16-12-2007, 17:19:19
Pa,bilo je manje strasno nego sto sam ocekivala. :batina
Pitanja, po secanju su:
Prema SZO, sta je ell?
Objasni farmaceuta kao lidera ( druga grupa: kao menadzera) na osnovu sedam zvezda farmaceuta?
Kako se zove kod nas institucija koja daje dozvolu za pustanje leka u promet?
Koji su elementi fis?
Koji su elementi DLP?
Navedi (parafraziram)sta cini jezik tela.
Sta je grupa?
Vizija je, na zaokruzivanje.
Nabroj metode famakoekonomije.
Svi na zaokruzivanje su bili da se zaokruzi po jedan odgovor, mada su bile ponudjene opcije da je sve tacno ili da nista nije tacno. Ali,  a005 ne mogu da setim kako su isli. Ako se setim jos necega, napisacu.

Zadatak iz prakse: Otprilike uvodna prica ide ovako
Farmaceutska kuca Bayer Pharma je obavestila Ministarstvo zdravlja da se na trzistu pojavio njen lek Aspirin Protect 100 iz  dve serije, pod brojevima tim i tim. Jedna serija je radjena za tursko trziste, a druga za mekedonsko i ima pakovanje na makedonskom jeziku, na cirilici, ali da sama firma Bayer Pharma te serije tog preparata nije uvezla. Bayer Pharma ne zna ko je uvezao te serije niti da li su prosle kontrolu. Svaka serija uvezena od legalnih distributera podleže redovnoj zakonskoj proceduri kada je u pitanju kontrola kvaliteta, te je samim tim sigurna za pacijente.
 
I pitanje glasi tacno ovako: Sta biste vi preduzeli da ste na mestu osobe odgovrne za odnose sa javnoscu u Agenciji za lekove i medicinska sredstva?
 :wave:
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: BK on 16-12-2007, 19:08:46
Kontrola predstavlja slozen I dugotrajan proces brojnih aktivnosti usmerenih na analiziranje I proveru izvrsavanja poslova tj da li se tokom izvrsavanja procesa postizu planirani ciljevi I rezultati(dopuna)
Sta je grupa (na zaokruzivanje)
P.Drucker sedam je izvora inovativnih mogućnosti
PDCA krug skracenica od kojih reci, na srpskom- zaokruzivanje
Racionalna upotreba lekova -sta je
Sažetak karakteristika lek je

U drugoj grupi skoro isti zadatak ali u pitanju je apoteka, i farmaceut sta treba da uradi posto je konstatovao prisustvo odredjenog broja pakovanja tog falsifikata u svojoj apoteci.

Title: Odg: Тестови из организације
Post by: ambrozija on 17-12-2007, 15:27:23
Nisam znala da se po grupama razlikuje zadatak iz prakse. Ipak je to malo preterano.
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: BK on 17-12-2007, 18:00:54
Ako ti je samo zbog razlicitog zadatka preterano onda je tebi super...meni je ceo ovaj ispit sa napamet ucenjem i dopunom recenica ne preteran vec katasrofalan!
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: ambrozija on 18-12-2007, 17:20:17
Da je to jedina stvar koju sam nepotrebno bubala napam u zivotu... :box Ipak, mogao bi da bude interesantan za sticanje predstave o tome kako stvari treba da se organizuju i sta sve podrazumeva marketing i sta predvidja zakon. Ali... bar da je pisan lepsim stilom i razumljivijim jezikom i da se ne uci kao recitacija napamet.
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: BK on 18-12-2007, 22:14:11
Salila sam se gore, ali potpuno si upravu. Bolje receno da je test u drugoj formi...npr na zaokruzivanje...bilo bi mnogo bolje...
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: Enea on 19-12-2007, 17:44:05
u roku kada sam ja izashla i polozila 70% pitanja je bilo u fazonu da se objasni.
meni je dok sam uchila bilo grozno, odvratno, chemu sve to?
shest meseci kasnije, svet vidim drugachije. neshto shto nisam ni znala da postoji  zapravo je tu svaki dan, u svemu. kao da se svest o sistemu i pojedincu u njemu tek sada razvila.
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: BK on 19-12-2007, 18:43:19
Ima dobrih stvari, i pametnih, ali nemoj da sitnicarimo oko projektnog, matricnog ...modela vlasti i jos neke nama farmaceutima nerazumljive stvari...salim se, ipak treba razgraniciti neke stvari...sta treba uciti a sta je informativno...nemoguce je da nesto toliko dobro a svi kukaju...naravno nijedan predmet nije bio ovakav, pa nam je tezak za ucenje i usvajanje, sto opet ne znaci da ga rado ne bismo spremali da npr imamo vise zadataka iz prakse, a malo manje suvoparne teorije..i sl
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: Enea on 19-12-2007, 21:55:34
Ti modeli izlaze jedan iz drugog.. da bi doveli do onoga danas QMS, koji treba da se zna.. BK, kao i za sve ostalo, koga bole uvo za velichinu chestica u razlichitim formulacijama..  :K  kao da ne postoje propisu u koji cju da gvirnem, budem li radila u kontroli, a necju.
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: djordje01 on 24-12-2007, 14:48:11
Neka mi neko ,pllease, napise decembarska pitanja prvi deo koja nose po 4 poena. PRVO/ bilo je nesto oko upravljanja ciljevima da se nabroji!  DRUGO/ Nesto po Demingu ,7 nacina inovacije...    Molim pitanja i kakao treba odgovori bar da glase?  hvala unapred :a
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: jelenac on 12-02-2008, 19:19:20
moze li neko da ispise pitanja iz organizacije koja su bila u februarskom roku. hvala
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: anacid on 21-02-2008, 20:27:52
evo nekih pitanja iz februara:
1.mrezni modeli
2.kontrola je(dopuna def)
3.vizija je(zaokruzivanje)
4.navedeni su sistemi u sistemskom pristupu u org,zaokruziti koji su socijalni i od interesa za
drustvene nauke
5.elementi racionalne upotrebe lekova
6.ciljevi NPL
7.farmakoepidemiologija(dopuna def)
8.nematerijalna dobra(zaokruzivanje)
9.farmaceut-menadzer
10.ciljevi ispitivanja lekova u 4fazi postmarketinskih studija(zaokruzivanje)
11.sistem obezb. kvaliteta(dopunjavanje)
12.def SKL
13.procesi bolnickog farmaceuta
14.elementi DKLP
15.nacelo gostoprimstva i promocije
16.5 faza procesa primanja,istrazivanja i davanja izvestaja na zahtev za informacije o lekovima
17.objasni neverbalnu komunikaciju
zadatak:pacijent trazi caj X,stariji farmaceut salje kolegu stazera po caj,stazer ne nalazi taj caj
tj.nema ga na polici gde treba da stoji,uzima caj Y sa istim indikacijama i karekteristikama
i donosi ga starijem farmaceutu.stariji farmaceut burno reaguje pred pacijentom sto mu je stazer
doneo zamenu umesto onog sto je trazio..
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: guja on 09-09-2008, 12:51:23
ne bih da unosim pometnju posto vidim da niko tako nesto nije spominjao,ali ja nacuh da je mozda test promenjen tj da je sada sve na zaokruzivanje...pa zna li neko nesto???
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: max on 24-09-2008, 22:18:30
i ja sam cula isto :cc29:
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: Kamicak on 25-09-2008, 00:01:02
Saznacemo vrlo brzo
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: zerocool on 25-09-2008, 08:44:28
U septembru je bio na foru ranijih testova  :wink:
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: Kamicak on 07-10-2008, 15:41:12
Verovatno najguplji ispit, koji sam do sada polagala.No dobro, jedan manje. Sto se tice oktobarskog roka, novina je da je cela II oblast bila na zaokruzivanje.Test pun pitanja, koja se nisu vrtela u testovima iz proslih rokova. Evo nekih primera pitanja, kojih se secam..

I oblast
1) Kontrola-dopuniti, ima u testovima
2) Po Likertu grupe se formiraju na svim nivoima ( da/ne) naravno da
3) Reinzenjering- dopuna, reci koje fale su fundamentalno, poslovni i dramaticno
4) Objasniti ulogu menadzera na globalnom nivou
5) Nabrojati rincipe QMS, tj principe standarda ISO9000
6) Zaokruzi karakteristike efektivnog tima ( sve navedeno,tj onih 10 stavki)
7) Zaokuzi vrste informacija ( kod strateskih ciljeva)

II oblast
1) Zaokruzi ciljeve zdravstvenog sistema-pazite da ne pomesate sa funkcijama ZS
2) Da li je dom zdravlja primarni nivo ZZ-da
3) Model liste-zaokruzi ( jedan od odgovora je bio da je to nezamenljivo orudje zdr. radnika )
4) Zaokruzi sta ne doprinosi racionalnoj upotrebi lekova ( smanjenje raspolozivosti EL)
5) Faze menadzmenta lekova ( zaokruzila sam sve navedeno, znaci propisivanje, transport, skladistenje, distribucija, upotreba blabla)
6) Koja od fekonomskih metoda se koristi za procenu troskova  kad imamo dva leka iste bioekvivalencije-minimizacija troskova
III oblast

1) Zaokruziti sta je upravljanje rizikom
2) Zaokruzi sta znaci nacelo uzoraka
3) Zaokruzi sta je cilj ZZ ( briga farmaceuta i osoblja apoteke za zdr. zivot pacijenta i njegovo poboljsanje)
4) Nabroj 7 zvezdica farmaceuta
5) Koja se poruka prenosi putem mas medija-reklama
6) Nabroj 4 elementa marketing miksa
7) Delovi DDP i kom delu Demingovog ciklusa pripada specijalni transport termolabilnih vakcina
8) Vrste komunikacija i objasniti govor tela
9) Principi kontrole kvaliteta
10) Ciljevi 4. faze ispitivanja lekova
11) Zaokruzivanje-ciljevi apoteke
12) Neregistrovani lekovi se mogu uvoziti samo sa specijalnom dozvolom zavoda za javno zdravlje ( tako nesto) da ili ne-zaokruzila sam da
13) Sta je nezeljena reakcija prema Zakonu o lekovima i med. sredstvima
14) Problem iz prakse: Roditelji dolaze i apoteku i pokazuju farmacetu bocicu sa lekom, koju su nasli kod sina.Ovaj  se cudno ponasa u poslednje vreme, farmaceut konstatuje da je u pitanju lek sa psihoaktivnom supstancom. Identifikovati problem i predloziti resenja, tj sta biste uradili na mestu farmaceuta

To je otprilike to, mozda fali pitanje iz II dela,ali ne mogu da se setim..
Srecno :wink:

Pohvala institutu za stavljanje rezultata ispita na net :pljes:
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: * on 09-10-2008, 07:47:14
Na koju foru su sada testovi, kad su ih vec menjali? :hm
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: anamarija on 17-04-2009, 10:29:32
jel može neko da postavi link odakle se skidaju slajdovi sa predavanja? promenili su one predmete i stavili supu, pa se ne snalazim.Hvala puno!
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: dekky on 03-06-2009, 15:14:06
http://www.pharmacy.bg.ac.rs/predmeti/organizacija_farmaceutske_delatnosti/predavanja_2008/

Evo link-a, ja mislim da su ova predavanja i dalje aktuelna, posto je prof. rekla da nece nista novo postavljati...
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: JO on 04-06-2009, 17:21:07
Zar svuda mora nekakav skriveni sadrzaj?  :roll:
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: Bred on 04-06-2009, 20:12:45
Nije svuda a tamo gde jeste postoji opravdan razlog ...

 :wink:
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: JO on 05-06-2009, 13:08:18
Aha! Sada mi je sve jasno  :wink:
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: Bred on 05-06-2009, 13:33:04
drago mi je  :wink:
 :kul:
Title: Odg: Тестови из организације
Post by: malena on 09-06-2009, 10:29:24
Jel bi mogao neko ko je juce izlazio da malo detaljnije napise kakav je bio test?  :K2: I da li je opet cela druga obalst bila na zaokruzivanje tj kako uopste sad izgleda test koliko pitanja kakav itd... Ajde please za nas neupucene...  :roll: :roll: :thanx2: :thanx2: