Portal farmaceuta

Nauka => Tekstovi => Topic started by: Bred on 04-10-2010, 17:00:26

Title: Lipozomi
Post by: Bred on 04-10-2010, 17:00:26
Šta to behu lipozomi?

Svojevremeno smo pisali o lipozomima, a rezultati Nikolićevog rada opravdavaju kratko podsećanje na suštinu i primenu lipozoma.
Lipozomi su sferne vezikule dispergovane u vodi, koje se sastoje od jedne ili više membrana i vodenog jezgra, koje okružuju. Njihova veličina kreće se u opsegu od 20 nm do nekoliko mm. Otkriveni su 1965. godine (A. D. Bangham) i predstavljaju relativno nov pronalazak. Sličnost sastava membrana lipozoma sa membranama ćelija, pobudila je veliko interesovanje različitih naučnih disciplina za njih: biologije, farmacije, kozmetologije, medicine, itd. Od otkrića lipozoma, sprovode se opsežna istraživanja u vezi potencijalne primene lipozoma kao transportera lekovitih supstanci do mesta dejstva, pri čemu se one štite od dejstva spoljašnih faktora, a postiže se i selektivnost dejstva; kao i u vezi procene mogućnosti realne primene lipozoma u eventualnoj produkciji veštačkih ćelija.
Kao što je već napomenuto, osnovne komponente lipozoma su membrana i vodeno jezgro. Osnovni konstituensi membrane lipozoma su supstance, koje u svom molekulu sadrže lipofilni i hidrofilni deo, zahvaljujući čemu mogu da se u vodenoj sredini organizuju u specifične molekulske agregate. Ona po strukturi predstavlja dvosloj u kome su lipofilni krajevi orijentisani ka sredini dvosloja, dok se hidrofilni (polarni) krajevi molekula orijentišu ka unutrašnjosti vezikule i ka spoljašnjoj površini. Komponente dvosloja su najčešće različiti fosfolipidi prirodnog, sintetskog ili polusintetskog porekla. Pored fosfolipida za izgradnju membrane lipozoma koriste se i sfingolipidi (derivati alkohola sfingozina) ili polioksietilenski etri masnih alkohola (niozomi). Osim osnovnih konstituenata, u sastav membrane mogu da ulaze i druge supstance lipofilnog karaktera: holesterol, a-tokoferol i njegovi estri, različiti trigliceridi, itd., koji mogu u velikoj meri da utiču na osobine membrane (propustljivost, debljina, itd.), a samim tim i na osobine lipozoma. Hidrofilne supstance rastvorene su u vodi i kao takve raspodeljuju se između vodenog jezgra okruženog membranama lipozoma i vodenog rastvora u kome su lipozomi dispergovani.

Gde se sve lipozomi primenjuju?

Najbržu i najširu primenu lipozomi su doživeli u kozmetici, kao nosači različitih kozmetičkih aktivnih supstanci (vitamina, različitih emolijenasa, UV-filtera, biljnih ekstrakata, itd). U jezgru lipozoma inkapsuliraju se hidrofilne kozmetički aktivne supstance rastvorene u vodi, dok se lipofilne kozmetički aktivne supstance raspoređuju u okviru membranskog dvosloja. Ovakvi lipozomi inkorporirani u adekvatne podloge (najčešće tipa gela), primenjeni na kožu, omogućavaju bolji transport kozmetički aktivnih supstanci u ćelije kože od konvencionalnih kozmetičkih preparata za negu kože. Fosfolipidi membrane vezuju se za keratin stratum corneum-a, pri čemu stvaraju osećaj pokrivenosti kože. Film koji se stvara onemogućava transepidermalni gubitak vlage i ne skida se vodom zbog čega se jača barijerna funkcija kože i za duži period obezbeđuju ćelijama kože potrebne kozmetički aktivne materije inkapsulirane u lipozome. Osim u preparatima za negu kože, lipozomi se u kozmetici primenjuju i u preparatima za negu kose, preparatima posle brijanja, itd. Danas je na tržištu prisutan veliki broj kozmetičkih preparata sa lipozomima među kojima se nalaze i dva preparata Hemofarm koncerna: MISSING Antirid gel sa lipozomima za negu kože oko očiju i usana i MISSING SOD lipozomski serum za intenzivnu negu.
Lipozomi se u medicini koriste kao nosači lekovitih supstanci, nosači vakcina (deluju kao adjuvansi), u preparatima sa lokalnim dejstvom (topikalna primena, primena na sluznice u obliku aerosol preparata, itd.) i u preparatima sa sistemskim dejstvom (parenteralna primena). Pogodnost za primenu lipozoma u medicini kao nosača lekovitih supstanci je i njihova netoksičnost i biodegradabilnost, kao i činjenica da se modifikacijom njihove veličine, broja membrana ili njene strukture može modifikovati i brzina otpuštanja lekovite supstance, tako da se mogu primenjivati kao sistemi za kontrolisano otpuštanje. Na tržištu je prisutan mali broj preparata, uglavnom za topikalnu primenu, sa antibioticima, antimikoticima, lokalnim anesteticima i steroidnim hormonima kao aktivnim supstancama. Lokalnom primenom lekovite supstance u obliku lipozoma postiže se bolja biološka raspoloživost i veća selektivnost dejstva aktivne supstance u odnosu na primenu u obliku konvencionalnih lekovitih oblika. Naime, dokazana je manja sistemska resorpcija lekovite supstance preko kože ukoliko se ona primeni u lipozomima, čime se izbegavaju eventualni neželjeni sistemski efekti. Što se tiče sistemske primene lipozoma kao nosača lekovitih supstanci, na tržištu su prisutna dva preparata: sa Amfotericinom B i Daunorobicinom kao aktivnim supstancama, dok se određeni broj nalazi u različitim fazama pretkliničkih i kliničkih ispitivanja.

http://www.hemofarm.com/_hemofarm/documents/hemopress/2002/hemopress_jan02.htm