posao spisak apotekacenovnik lekovatekstovikontakt

Author Topic: Fizika  (Read 16278 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Ksenija

 • Predstavnik III godine/ Osnivac Farmacija foruma
 • Atipicni farmaceut
 • ***
 • Posts: 546
 • Gender: Female
Fizika
« on: 09-05-2006, 20:45:21 »

Ispit iz fizike je zakazan za 15 jun,mada je bilo govora da se termin organske (22.juna) i fizike zarotira,ali zbog nesloge sudenata i dovoljnog broja zainteresovanih studenata taj proces je stagniran...i ne zna se sta ce biti...
studenti koji rade ceo ispit kao i oni koji polazu ceo kolokvijum rade istoga dana

Studenti koji polazu samo drugi kolokvijum imace opet 3 mg pitanja,dva mala i zadatak,a studenti koji polazu ceo ispit ...jos neizvesno,,,to bi trebalo da kaze Ristovski na predavanjima...

e da ,uradjena mg pitanja koje je Buric u prvom semestru postavio na sajt su mnogo pomogla svim sudentima,ALI prof Ristovski je ogorcen neposecivanjem njegovih predavanja pa verovatno nece izaci u susret praznom amfiteatru,kako on kaze... :roll:


Offline marer_86

 • Extra forumas
 • *
 • Posts: 814
 • Gender: Male
Odg: Fizika
« Reply #1 on: 10-05-2006, 07:35:48 »
ksenija hvala ti ko rodjenom na ovim informacijama!!! a da mi koji polazemo II kol polazemo ga 2 sata??? je li da? pozdrav :)

Offline Ksenija

 • Predstavnik III godine/ Osnivac Farmacija foruma
 • Atipicni farmaceut
 • ***
 • Posts: 546
 • Gender: Female
Odg: Fizika
« Reply #2 on: 10-05-2006, 22:09:33 »
pa trebalo bi da oni  koji polazu samo drugi deo 2 sata,a ovi koji polazu ceo ispit 3 sata..bar je tako receno... :roll:

Offline Bred

 • The S[h]ef
 • Administrator
 • Doktor daktilografskih nauka
 • *******
 • Posts: 17763
 • Gender: Male
 • Ekser koji se istupi sam sebe bruka
  • Farmacija forum
Odg: Fizika
« Reply #3 on: 12-05-2006, 13:11:03 »
FARMACEUTSKI FAKULTET :: FIZIKA
MG PITANJA ZA PRVI SEMESTAR
1. Mehanička brzina i ubrzanje: Definicija brzine i izraz za brzinu u
pravouglom ref. sistemu (lp); Izraz za brzinu u cilindričnom ref.
sistemu (2p); Ugaona brzina (1p); Definicija ubrzanja i izraz za
ubrzanje u pravouglom ref. sistemu (1p).
2. Tangcncijalno i normalno ubrzanje: Ubrzanje u cilindričnom ref.
sistemu (slučaj kretanja po kružnici) (2p); Tangencijalno ubrzanje (1p);
Veza tangencijalnog i ugaonog ubrzanja (1p); Normalno ubrzanje i
veza sa linijskom brzinom (1p).
3. Osnovni zakoni kinematike: Galilejev princip i Galilejeve
transformacije prostornih koordinata (2p); Ajnštajnov princip i
Lorencove transformacije prostornih koordinata (2p); Prostorni
interval, interval dogaćaja i njihova invarijantnost (1p).
4. Osnovni tipovi kretanja materijalne tačke (Zakoni puta i brzine):
Ravnomerno pravolinijsko kretanje (1p); Ravnomerno ubrzano
pravolinijsko kretanje (2p); Ravnomerno kruasno kretanje (1p);
Ravnomerno ubrzano kružno kretanje (1p).
5. Kretanje krutog tela: Translacija i rotacija krutog tela oko nepokretne
ose (1p); Analiza translacije sa rotacijom oko nepokretne ose (2p);
Translaciona brzina (1p); Brzina rotacije (1p).
6. Impuls, moment impulsa i osnovnc jednačine dinamike:
Definicija pojma impulsa (1p); Definicija pojma momenta impulsa
(1p); Drugi Njutnov zakon (1p); Osnovna jednačina dinamike (1p);
Osnovna jednačina dinamike za moment impulsa (1p).
7. Kinetička energija i mehanički rad: Definicija kinetičke energije
(1p); Promena kinetičke energije i definicija mehaničkog rada (1p);
Konzervativne sile (1p); Konzervativnost gravitacione sile (2p).
8. Potencijalna energija: Promena kinetičke energije i uvoćenje pojma
potencijalne energije (1p); Normiranje potencijalne energije (1p);
Aditivnost potencijalne energije (1p); Veza izmeñu sile i potencijalne
energije (2p).
9. Dinamika krutog tela: Dinamički opis translacije krutog tela (1p);
Dinamika krutog tela koje rotira oko fiksne ose (2p); Moment inercije
(1p); Kinetička energija krutog tela (2p).
10. Dinamika deformabilog tela: Zapreminske sile i njihova gustina
(1p); Površinske sile i napon (1p); Nejednoznačnost definicije napona
(1p); Tangencijalni i normalni napon i njihov smisao (1p); Osnovna
jedn. dinamike deformabilnog tela (1p).
11. Dinamika harmonijskih oscilacija: Jednačine kretanja mat. tačke
koja harmonijski osciluje (1p); Sopstvena učestanost harmon.
oscilatora (1p); Zakoni puta, brzine i ubrzanja sa graficima (1p);
Mehanička energija harmon. oscilatora (2p).
12. Ravan monohromatski talas: Definicija i opšti zapis talasne funkcije
ravnog talasa (1p); Talasni vektor (2p); Energija ravnog
monohromatskog talasa (2p).
13. Osnovni zakoni termodinamike: Prvi zakon termodinamike (1p);
Unutrašnja energija (1p); Drugi zakon termodinamike za povratne
procese (1p); Drugi zakon termodinamike za nepovratne procese (1p);
Usmerenost fizičkih procesa (1p).
14. Ternodinamički Idealni gas: Osnovni empirijski zakoni za idealan
gas (1p); Jednačina stanja idealnog gasa (2p); Unutrašnja energija
idealnog gasa (1p); Majerova jednačina (1p).
15. Statistički Idealni gas: Bolcmanova raspodela (2p), Srenja vrednost
brzine i energije (1p), Izvesti jednačinu stanja statističkog idealnog gasa
(2p).

FARMACEUTSKI FAKULTET :: FIZIKA
MG PITANJA ZA DRUGI SEMESTAR
1. Interakcija tačkastih naelektrisanja: Kulonov zakon (1p); Izračunati
rad Kulonove sile (konzervativnost!) (2p); Apsolutna i relativna
dielektrična propustljivost sredine(1p); Jačina električnog polja
tačkastog naelektrisanja (1p).
2. Rad i potcncijal clcktričnog polja: Izračunati rad elek. polja sistema
tačkastih naelektrisanja (konzervativnost!) (2p); Definicija potencijalne
energije i potencijala tačkastog naelektrisanja u elek. polju (2p);
Normiranje potencijalne energije (1p).
3. Magnetno polje struje tačkastih naelektrisanja i Bio-Savarov
zakon: Izračunati gustinu struje struje tačkastih naelektrisanja (2p);
Izvesti Bio-Savarovu formulu (2p); Navesti njene zapise u kojima
figurišujdVildl(lp).
4. Lorencova sila i rad magnetnog polja: Definisati Lorencovu silu
(1p); Izračunati rad Lorencove sile (2p); Kretanje naelektrisanja u
homogenom magn. polju — izvesti izraz za korak zavojnice (2p).
5. Amperov zakon: Izvesti izraz za silu kojom magn. polje deluje na
struju tačkastih naelektrisanja (2p), Amperov zakon (1p); Rad pri
pomeranju pravolinijskog strujnog snopa u magn. polju (2p).
6. Orbitalni magnetni moment elektrona u atomu: Strujna kontura
(1p); Magnetni moment strujne konture (1p); Izvesti izraz za orbitalni
magnetni moment elektrona u atomu (2p); Orbitalni moment atoma
(2p).
7. Nepolarni dielektrik: Atom (nepolarizovan) u električnom polju —
izvesti izraz za indukovani dipolni moment (2p); Polarizacija dielektrika
i dielektrična susceptibilnost Xe (1p); Šta su polarizaciona
naelektrisanja i izvesti izraz za njihovu gustinu (2p).
8. Električna indukcija: Izvesti izraz za električno polje vezanih
naelektrisanja u dielektriku (2p); Veza izmeću er i Xe (2p); Električna
indukcija i kako se ona menja pri prelazu iz jedne u drugu sredinu
9. Dijamagnctici i paramagnetici: Atom (nepolarizovani) u manetnom
polju — izvesti izraz za indukovani magnetni moment (2p);
Magnetizacija dijamagnetika i magnetna susceptibilnost %m (1p);
Magnetizacija paramagnetika — Lanževenova funkcija i Kirijev zakon
(2p).
10. Stacionarna električna struja: Džul-Lencov zakon (1p); Omov
zakon za deo strujnog kola i otpor i specifični otpor (2p); Izvesti
Omov zakon za strujno kolo (2p).
11. Klasična teorija električne provodljivosti metala: Tri osnovne
pretpostavke ove teorije (3p); Izvesti Omov ili Džul Lencov zakon u
diferencijalnom obliku (2p).
12. Elektromagnetna indukcija: Izvesti izraz za jačinu elek. struje u
konturi koja sa kreće u magnetnom polju (2p); Indukovana EMS i
Faradejev zakon (1p); Indukovano električno polje (2p).
13. Energija elektromagnetnog polja: Izvesti izraz za gustina energije
električnog polja (2p); Napisati izraz za gustina energije magnetnog
polja (1p); Gustina energije elektromagnetnog polja i Pointingov
vektor — sa izvoñenjem (2p).
14. Polarizacija elektromagnetnog talasa: Linearno polarizovan talas
(1p); Kružno i eliptički polarizovan talas (2p), polarizator i Malusov
zakon (2p).
15. Kvantovanje fizičkih vcličina: Napiši izraz za Šredingerovu
jednačinu stacionarnih stanja (1p); Napiši izraz za talasnu funkciju
slobodne čestice, tj. čestice na koju deluju konzervativne sile (1p); Naći
rešenja Šredingerove jednačine čestice u konačnoj zapremini -
kvantovanje impulsa i energije (3p).
16. Atom vodonika: Izrazi za energiju, moment impulsa i z-komponentu
momenta impulsa (1p); Četiri kvantna broja i njihove dopuštene
vrednosti (3p); Paulijev princip (1p).

Offline marer_86

 • Extra forumas
 • *
 • Posts: 814
 • Gender: Male
Odg: Fizika
« Reply #4 on: 22-05-2006, 09:38:39 »
ljudi odgovori na mg pitanja koje je ristovski dao se nalaze u skriptarnici
pa ko voli nek izvoli do gore spomenute!!!
i da nemaju odgovri na 1,2 i 6 mg pitanje!!!
II opcija
izaci ce na internetu kao sto je i buric dao odgovore

Offline Ksenija

 • Predstavnik III godine/ Osnivac Farmacija foruma
 • Atipicni farmaceut
 • ***
 • Posts: 546
 • Gender: Female
Odg: Fizika
« Reply #5 on: 22-05-2006, 20:05:45 »
hvala  bogu...samo jos da se to nauci... :roll:

Offline Sara

 • Redovan clan
 • *
 • Posts: 159
 • Gender: Female
 • Inject us out of here
Odg: Fizika
« Reply #6 on: 24-05-2006, 17:50:10 »
Overa vezbi iz fizike je u ponedeljak, 29.5.  ...

Zadaci ce biti okaceni na sajtu! ( Ako vec nisu, provericu!)

Offline Bred

 • The S[h]ef
 • Administrator
 • Doktor daktilografskih nauka
 • *******
 • Posts: 17763
 • Gender: Male
 • Ekser koji se istupi sam sebe bruka
  • Farmacija forum
Odg: Fizika
« Reply #7 on: 25-05-2006, 10:41:22 »
el to ovo http://www.pharmacy.bg.ac.yu/predmeti/fizika/mg-pitanja_i_odgovori/ ?

Offline TanjA

 • Clan u razvoju
 • **
 • Posts: 41
 • Gender: Female
Odg: Fizika
« Reply #8 on: 26-05-2006, 17:42:13 »
Koliko MG pitanja najvise mozete da predjete za 1 dan??
Ja sam zabrinuta...... nista u zivotu nisam sporije i teze ucila.....  >:

Offline Ksenija

 • Predstavnik III godine/ Osnivac Farmacija foruma
 • Atipicni farmaceut
 • ***
 • Posts: 546
 • Gender: Female
Odg: Fizika
« Reply #9 on: 26-05-2006, 21:53:26 »
evo ceo dan se mucim da naucim jedno pitanje...veruj meni je fizika nocna mora kad treba da se uci..imam utisak i kad naucim pitanje da ga veze nemam.. :o   uzassss

Offline Darker

 • Osnivac Farmacija foruma
 • Magistar daktilografije
 • ***
 • Posts: 6522
 • Gender: Male
Odg: Fizika
« Reply #10 on: 26-05-2006, 23:38:52 »
Koliko MG pitanja najvise mozete da predjete za 1 dan??
Ja sam zabrinuta...... nista u zivotu nisam sporije i teze ucila.....  >:

ja mislim da sam kad pređem tri bio super zadovoljan... :> :> :>

Offline Ksenija

 • Predstavnik III godine/ Osnivac Farmacija foruma
 • Atipicni farmaceut
 • ***
 • Posts: 546
 • Gender: Female
Odg: Fizika
« Reply #11 on: 27-05-2006, 21:56:31 »
ja sam danas presla 2 jupiiiiiiiiiiiiiiiiii :>

Offline TanjA

 • Clan u razvoju
 • **
 • Posts: 41
 • Gender: Female
Odg: Fizika
« Reply #12 on: 28-05-2006, 13:39:08 »
Ма ово је страшно..... 2 сата за једно потпитање тј. трећину МG... нећуууууууу!!  >:(  не могуууу!!!! бууууу.....  :'( :'(

3 питања дневно?! у јееее....  :>

Offline Darker

 • Osnivac Farmacija foruma
 • Magistar daktilografije
 • ***
 • Posts: 6522
 • Gender: Male
Odg: Fizika
« Reply #13 on: 28-05-2006, 18:57:59 »
pa šta ćeš, kad sam morao da je spremim za 10 dana, samo mg i to je to :> :> :> Zato u istom danu i neorgansku i fiziku, ne pitajte me sa kojom ocenom :-[ :-[

Offline lijepa bosanka

 • Pekinezer :) av,av,av :)
 • Ultra mega giga forumas
 • **
 • Posts: 1788
 • Gender: Female
 • Bez zabune! Ovo nisam ja!! hihihi..
Odg: Fizika
« Reply #14 on: 28-05-2006, 19:05:16 »
Zar su ocjene bitne!!!!! Ma idi.....samo nek je što više upisano u index!!!!!
Samo vi to polako,hrabro...kada smo mi to spremili i vi cete!!!!!!
Možete malo i neke puškice da spremite....ako ste vješte ruke!!!! :wink: :>

 

ALIMS :: Ministarstvo zdravlja :: Farmaceutska komora :: RFZO :: Farmaceutski fakultet
Sajt info: Politika privatnosti :: Uslovi koriscenja :: Disclaimer
Tekstovi objavljeni na ovom sajtu su autorsko delo i zajednicko vlasnistvo vlasnika www.farmaceuti.com sajta i autora tekstova. Dalja distribucija tekstova dozvoljena je iskljucivo u nekomercijalne svrhe i uz jasno citiranje izvora i autora poruke, kao i internet adrese na kojoj se original nalazi. Za sve ostale vidove distribucije, obavezni ste da prethodno zatrazite odobrenje od vlasnika www.farmaceuti.com sajta ili autora teksta. Kompletnu odgovornost za sadrzaj objavljenih tekstova kao i posledice koje mogu nastati usled objavljivanja snose iskljucivo njihovi autori, ciji je pseudonim oznacen pored sadrzaja teksta.
Copyright © 2006-2021 "Farmaceuti.com", all rights reserved - sva prava zadrzana