posao spisak apotekacenovnik lekovatekstovikontakt

Author Topic: Konkurs za smestaj u studentske domove  (Read 5473 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Bred

 • The S[h]ef
 • Administrator
 • Doktor daktilografskih nauka
 • *******
 • Posts: 17763
 • Gender: Male
 • Ekser koji se istupi sam sebe bruka
  • Farmacija forum
Konkurs za smestaj u studentske domove
« on: 08-09-2010, 19:32:15 »

                                    
   
Quote
УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ''БЕОГРАД''О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О УСЛОВИМА ЗА ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА У УСТАНОВУ
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ''БЕОГРАД''  ЗА ШКОЛСКУ
2010/2011. ГОДИНУ


      На основу члана 6. став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду (''Службени гласник РС'', број 18/10) и члана 20. став 1. Правилника о смештају и исхрани ученика и студената (''Службени гласник РС'', број 36/10) и Решења број: 612-00-954/2010-05 од 31.маја 2010.године, Министарство просвете расписало је Конкурс (лист ''Просветни преглед''', спец.број) за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2010/2011.годину.

1.      УСЛОВИ ПРИЈЕМА

Право на смештај у Установу имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије  пребивалиште није у седишту високошколске установе на којој студира.
Право на смештај у Установу могу да остваре и студенти који имају држављанство држава у региону, под условима из става 1. ове тачке, осим услова који се односи на држављанство Републике Србије.
Студенти из осетљивих друштвених група остварују право на смештај под условима из става 1. ове тачке и применом блажих критеријума.

Право на смештај имају кандидати из става 1, 2 и 3 који испуњавају следеће услове:
1.   студенти високошколских установа првог степена студија:
-   основне академске студије;
-   основне струковне студије.
2.   студенти високошколских установа другог степена студија:
-   дипломске академске студије – мастер;
-   специјалистичке струковне студије;
-   специјалистичке академске студије.
3.   студенти високошколских установа трећег степена студија:
-   докторске студије.
4.   студенти први пут уписани у прву годину основних студија првог степена основних академских студија и основних струковних студија на високошколским установама у Републици Србији, у складу са Законом о високом образовању (''Службени гласник РС'', број 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08);
5.   студенти први пут уписани  у II, III, IV, V, VI годину и апсолвенти на високошколским установама уписани на основне студије и на студије на високим школама, који у току трајања студија нису изгубили више од једне године (за студенте II, III године), односно две године ( за студенте IV, V, VI године и апсолвенте ), који ће завршити студије по започетом наставном плану и програму;

6.   студенти први пут уписани на други степен студија (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке струковне студије, специјалистичке академске студија), чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, под условом да нису у радном односу;

7.   студенти први пут уписани на трећи степен студија (докторске студије), чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, о чему одлучује Министарство, под условом да нису у радном односу.

Испуњавање услова за пријем у Установу кандидати доказују одговарајућом оригиналном документацијом, односно овереним фотокопијама.


2.      ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

   Кандидат приликом пријављивања на конкурс, уз пријаву на конкурс, подноси следећу конкурсну документацију (оригинална документа или оверене фотокопије):
-   сведочанства о завршеном  I, II и III односно IV разреду средње школе (за студенте I године);
-   уверење о упису I године студија (први пут) и да се школовање финансира из буџета Републике Србије;
-   потврду високошколске установе о успеху у току студирања - просечна оцена у току студија, година студија, број заосталих испита, са назнаком о упису зимског семестра одговарајуће године и да се школовање финансира из буџета Републике Србије (за студенте осталих година студија);
-   уверење о приходима по члану породице за период од 1.јануара до 30.јуна текуће године, издато од стране надлежног општинског органа из места пребивалишта кандидата.
Неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве на конкурс неће се разматрати.
Студент приликом усељења у Установу доставља лекарско уверење о општем здравственом стању (не старије од 30 дана).


3.   РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС И БРОЈ РАСПОЛОЖИВИХ МЕСТА

        Кандидат за пријем у Установу подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом студентској служби високошколске установе на којој студира (изузев студената I године).

Рок за пријаву на конкурс у СЦ Београд је:

-   за студенте I године студија од 01.09. до 15.09.2010.године
(пријаве са потребном конкурсном документацијом подносе служби смештаја у Студентском дому ''Карабурма'', ул. Мије Ковачевића 7б);
-   за студенте осталих година студија од 01.09.до 31.10.2010.године;
-   за студенте другог степена студија од 01.10. до 05.11.2010.године.
Број расположивих места: 9.558
Установа у оквиру својих смештајних капацитета – до 10% од расписаног броја наменски опредељује за смештај студената из осетљивих друштвених група.4.      КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Након истека рока за пријављивање на конкурс, на основу достављене документације, утврђује се редослед кандидата за пријем у Установу на основу успеха оствареног у претходном школовању и социјално-економског статуса породице, и то:
1. Успех остварен у претходном школовању исказује се следећим бројем бодова:
1) За студенте I године првог степена студија
број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:
-ББ = ПО x 8
(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = укупна просечна оцена свих разреда средње школе исказана оценом oд 2 до 5; 8 = корективни фактор);

2) За студенте осталих година првог степена студија
 број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:
- ББ = ПО x 8 - БЗИ x 2 – за све студенте осим за апсолвенте,
- ББ = ПО x 8 - БЗИОГ x 2 - БЗИПГ x 1 – за апсолвенте
(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = просечна оцена у току студија; БЗИ = број заосталих испита из свих година студија; БЗИОГ = број заосталих испита из свих осталих година студија; БЗИПГ = број заосталих испита из последње године студија; 8 = корективни фактор);

3) За студенте I године другог и трећег степена студија
 број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:
- ББ = ПО x 8
(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = просечна оцена из претходно завршеног степена студија; 8 = корективни фактор);

4) За студенте осталих година другог и трећег степена студија
број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:
- ББ = ПО x 8 - БЗИ x 2
(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = просечна оцена са степена студирања; БЗИ = број заосталих испита из свих година степена студирања; 8 = корективни фактор);

5) Додатни број бодова за годину студија износи:
- за студенте II године - 3 бода;
- за студенте III године  - 6 бодова;
- за сваку наредну годину додају се по 2 бода;

6) Студентима који су губили годину током студија
 за сваку изгубљену годину одузимају се по 2 бода.
2. Социјално-економски статус породице исказује се бројем бодова за просек укупних месечних прихода по члану породице студента за период јануар – јун текуће године, и то:
1) до 50% просечне зараде
без пореза и доприноса по запосленом у привреди Републике Србије - 1 бод;

2) до 100% и преко просечне зараде
без пореза и доприноса по запосленом у привреди Републике Србије - 0 бодова.
Студенти чије је пребивалиште на територији Аутономне Покрајине Косово и Метохија, а нису у могућности да прибаве уверење о приходу по члану породице, приход по члану породице бодује се  1 бодом.
Просечна зарада без пореза и доприноса по запосленом у привреди Републике Србије, за период од 1.јануара до 30. јуна текуће године, рачуна се према подацима Републичког завода за статистику.

5.      ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

1) Рангирање

Након истека рока за пријављивање на конкурс утврдиће се ранг  листа кандидата за пријем у Установу.
Кандидати се рангирају према укупном броју бодова оствареном по свим основама које се вреднују за пријем у Установу.
Рангирање се врши на основу достављене документације.
Ранг листа за смештај у Установу за студенте I године студија ради се одвојено од ранг  листе за студенте осталих година студија.

2) Предност у рангирању

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за пријем у Установу оствари исти број бодова, предност у рангирању до броја предвиђеног за упис има кандидат:
1)   који има већу просечну оцену,
2)   који је уписан у старију годину студија,
3)   који има мањи приход по члану породице.

3)   Приговор

Ранг  листу кандидата за смештај (прелиминарна листа) утврђује служба смештаја Установе студентског стандарда (за студенте I године студија) или студентска служба високошколске установе и она је дужна да стави на увид заинтересованом студенту податке везане зе спровођење поступка по расписаном конкурсу за смештај студената у установу у складу са законом.
   Сваки кандидат има право приговора на ранг  листу у року од осам дана од дана њеног објављивања на огласној табли, односно на интернет адреси установе.
   Установа односно служба смештаја установе студентског стандарда или студентска служба високошколске установе дужна је да о свим приговорима одлучи у року од осам дана од дана истека рока за истицање приговора, након чега објављује коначну ранг листу кандидата за смештај.
   Службе високошколских установа су обавезне да у року од најкасније 10 дана од дана истека рока за пријаву на конкурс доставе листе одговарајућој служби, односно установи студентског стандарда.

4)   Одлучивање
Јединствену одлуку о праву на смештај доноси директор установе на основу коначне ранг листе најкасније у року од три дана од дана истека рока за одлучивање о приговорима студената.
Одлука директора је коначна.
Установа објављује одлуку на својој огласној табли и на интернет адреси.

6.      СМЕШТАЈ

На основу броја бодова на коначној ранг листи установа, односно служба смештаја установе врши распоређивање кандидата по објектима/собама.
Када конкурс спроводи високошколска установа, распоређивање кандидата врши студентска служба високошколске установе на јавној расподели, у складу са смештајним могућностима установе.
Смештај студената организује се одвојене према полу и узрасту, у складу са могућностима установе.
Студенту се обезбеђује смештај у установи од 21.августа текуће до 5.јула наредне године, а изузетно до 15.јула наредне године уз потврду високошколске установе.
У периоду од 5, односно од 15.јула до 21.августа, студент може да настави да користи смештај у установи по економској цени.
Студент учествује у финансирању дела трошкова смештаја у установи.

7.      ПРАВО НА ИСХРАНУ

Студент остварује право на исхрану од три, односно једног оброка дневно под условима и на начин прописан Законом о ученичком и студентском стандарду и Правилником о смештају и исхрани ученика и студената.

8.      КАНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА

   Кандидати из осетљивих друштвених група који према редоследу на коначној ранг листи нису добили смештај у првој расподели имају право да поднесу захтев установи, односно одговарајућој служби, да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета установе.
Захтев се подноси у року од 8 дана од дана истицања коначне ранг листе.
Уз захтев кандидат подноси документацију којом доказује припадност осетљивој друштвеној групи, и то:
-   из материјk


Offline Bred

 • The S[h]ef
 • Administrator
 • Doktor daktilografskih nauka
 • *******
 • Posts: 17763
 • Gender: Male
 • Ekser koji se istupi sam sebe bruka
  • Farmacija forum
Odg: Konkurs za smestaj u studentske domove
« Reply #1 on: 17-09-2010, 19:02:58 »
Quote
УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ''БЕОГРАД''
ПЛАН АКТИВНОСТИ
за студенте I године студија ( ''бруцоше'' )
који конкуришу за смештај у студентске домове у школској 20010/2011.години
1. Прелиминарне ранг листе пријављених кандидата биће објављене 17.09.2010.године у Служби смештаја, ул.Ђушина 5а, Студентском дому ''Карабурма'', ул.Мије Ковачевића 7б и сајту
Уколико је студенту нeправилно обрачунат број бодова, приговор се може поднети у Служби смештаја, ул.Ђушина 5а најкасније до 23.09.2010.године од 8-15h. www.sc.rs
2. Коначне ранг листе биће објављене 24.09.2010.године у Служби смештаја, ул.Ђушина 5а, Студентском дому ''Карабурма'', ул.Мије Ковачевића 7б и сајту www.sc.rs
3. Расподела за студенте који су примљени ( налазе се изнад тзв.''црте'' ) у Установу Студентски центар ''Београд'', одржаће се у Студентском дому ''Карабурма'' и то:
у 09:00 часова, од редног броја 1-200 на ранг листи
за ДЕВОЈКЕ дана 29.09.2010. ( среда )
у 12:00 часова, од редног броја 201- до црте
у 09:00 часова, од редног броја 1-250 на ранг листи
за МУШКАРЦЕ дана 30.09.2010. ( четвртак )
у 12:00 часова, од редног броја 251- до црте
• на расподелу доћи лично са индексом и личном картом
4.
Студент који се не усели до предвиђеног рока губи право на смештај у школској 2010/2011. години.
Рок усељења је 05.10.2010.године.
За усељење у студентски дом потребно је имати:
• упут за усељење
• ( добија се на расподели )
студентску чип картицу

лекарско уверење
• ( издаје се од стране Студентске поликлинике Београд уз студентску чип картицу )
индекс и личну карту
Приликом усељења плаћају се следеће обавезе: депозит, станарина, административни трошкови и душтвени живот. ( на увид )
Напомена
Студентске чип картице подижу се у периоду од 22.09. до 04.10.2010.године на благајни Студентског дома ''Карабурма'' а од 05.10.2010.године у Служби за информационе технологије Установе Студентски центар ''Београд'', ул.Светозара Марковића бр.56. :
Студенти који су примљени, студентске чип картице могу подићи и у данима расподеле, 29.09. и 30.09.2010.године на благајни Студентског дома ''Ќарабурма''.
Амбуланта Студентске поликлинике у Студентском дому ''Карабурма'', у данима расподеле, радиће продужено до 17 часова.
2
5.
КАНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА
Кандидати из осетљивих друштвених група који према редоследу на коначној ранг листи нису добили смештај имају право да поднесу захтев установи, односно Служби смештаја, ул.Ђушина 5а
Захтев се подноси од да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета установе.
24.09.2010. до 01.10.2010
Уз захтев кандидат подноси документацију којом доказује припадност осетљивој друштвеној групи, и то: .године.
- из материјално угрожене породице и студенти без родитељског старања – потврда Центра за социјални рад,
- из једнородитељских породица – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља и потврда Центра за социјални рад,
- из ромске националне мањине – потврда Националног савета ромске национелне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома,
- лица са инвалидитетом, лица са хроничним болестима и рековалесценти – одлука комисије коју формира установа у складу са Правилником о смештају и исхрани ученика и студената и конкурсом
напомена
- лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврда одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица, : односи се на студентски дом ''Мика Митровић'' – пријављивање и даља обавештења биће у наведеном дому од 20.09. до 30.10.2010.године.
- избеглице и расељена лица – избегличка легитимација,
- повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти – потврда МУП-а.
За сваку осетљиву друштвену групу формира се посебна ранг листа, на основу бодова из коначне редовне ранг листе.
Изузетно од напред наведеног става, за студенте са инвалидитетом, студенте са хроничним болестима и студенте рековалесценте, посебна ранг листа се утврђује на предлог комисије коју образује директор установе, а коју сачињавају један представник студентског центра и три лекара из студентске поликлинике.
Кандидати из осетљивих група биће пропорционално заступљени по групама у односу на број пријављених, у оквиру наменски опредељених капацитета.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
- за све информације обратити се Служби смештаја, телефони: 334-0043, 334-0324
- све информације и обавештења биће доступни на сајту www.sc.rs

http://sc.rs/userfiles/plan_aktivnosti-brucosi_10-11.pdf

 


:news:
POSTAVLJENE PRELIMINARNE RANG LISTE

   
Postavljene su preliminarne rang liste za studente I godine, za školsku 2010/11.godinu...
Konkurs za smeštaj u studentske domove, za studente I godine, trajao je od 01.09.2010. do 15.09.2010.godine. Postavljene su preliminarne rang liste koje možete pogledati pod Aktuelno.
                   
Pravo na smeštaj u školskoj 2010/11.godine su dobili:
• devojke – zaključno sa rangom 587
• muškarci – zaključno sa rangom 382.
 
NAPOMENA: Ukoliko je studentu nepravilno obračunat broj bodova, prigovor se može podneti u Službi smeštaja, ul.Đušina 5a najkasnije do 23.09.2010.godine, od 8-15 časova.
 
Konačne rang liste biće objavljene 24.09.2010.godine.
 
Detalje oko raspodele, roka useljenja i potrebne dokumentacije za useljenje, možete pročitati na jednoj od prethodnih vesti – Plan aktivnosti za "brucoše".

link -> http://sc.rs/scentar/rang_lista/brucosi/index.php

 

ALIMS :: Ministarstvo zdravlja :: Farmaceutska komora :: RFZO :: Farmaceutski fakultet
Sajt info: Politika privatnosti :: Uslovi koriscenja :: Disclaimer
Tekstovi objavljeni na ovom sajtu su autorsko delo i zajednicko vlasnistvo vlasnika www.farmaceuti.com sajta i autora tekstova. Dalja distribucija tekstova dozvoljena je iskljucivo u nekomercijalne svrhe i uz jasno citiranje izvora i autora poruke, kao i internet adrese na kojoj se original nalazi. Za sve ostale vidove distribucije, obavezni ste da prethodno zatrazite odobrenje od vlasnika www.farmaceuti.com sajta ili autora teksta. Kompletnu odgovornost za sadrzaj objavljenih tekstova kao i posledice koje mogu nastati usled objavljivanja snose iskljucivo njihovi autori, ciji je pseudonim oznacen pored sadrzaja teksta.
Copyright © 2006-2020 "Farmaceuti.com", all rights reserved - sva prava zadrzana