posao spisak apotekacenovnik lekovatekstovikontakt

Author Topic: Alergijske reakcije kod trudnica  (Read 6808 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Bred

  • The S[h]ef
  • Administrator
  • Doktor daktilografskih nauka
  • *******
  • Posts: 17763
  • Gender: Male
  • Ekser koji se istupi sam sebe bruka
    • Farmacija forum
Alergijske reakcije kod trudnica
« on: 03-12-2009, 00:16:03 »

http://www.euroviane.net


ALERGIJSKE REAKCIJE KOD TRUDNICA I PRIDRUŽENA OBOLJENJA U TRUDNOĆI
Institut za Anesteziju i reanimaciju Kliničkog centra Srbije (KCS)
Služba anestezije i reanimacije Ginekološko-akušerske klinike

DEFINICIJA

Alergije predstavljaju sistemsku reakciju organizma posredovanu vazoaktivnim aminima osloboĊenim iz mast ćelija, limfocita, plazma ćelija i makrofaga a posredovanu imunoglobulinima.

Imunološki sistem ĉine :
-njihovi humoralni produkti (imunoglobulini, citokini);
-kompleks komplementa.
- ćelijski elementi (limfociti, mast ćelije, plazma ćelije, makrofagi);

Mehanizmi imunoloških sistemskih reakcija:
• Neposredna hipersenzitivnost ( Tip 1);
• Citotoksiĉne reakcije (Tip 2);
• Bolesti imunih kompleksa (Tip 3);
• Reakcije odložene hipersenzitivnosti (Tip 4).

NEPOSREDNA HIPERSENZITIVNOST-ANAFILAKSA (Tip 1)
Neposredna senzitivnost ili anafilaksa je alergijska reakcija u kojoj imunoglobulini klase E (IgE) prepoznaju strane antigene i pokreću niz lanĉanih reakcija.

MEDIJATORI NEPOSREDNE HIPERSENZITIVNOSTI
• histamin,
• serotonin,
• sporo-reagujuća supstanca anafilakse (SRS-A),
• faktor aktivacije trombocita (PAF),
• triptaza.

ZNACI I SIMPTOMI ANAFILAKSE:
Vreme manifestacije 55%<10 minuta, 11%>30 minuta.
– Hipotenzija ili cirkulatorni kolaps 59-92%;
– Bronhospazam 36-59%;
– Tahikardija 94%;
– Aritmije (ukljuĉujući bradikardije) 10-18%;
– Kožni osip (urtikarija) 45-64%;
– Angioedem 31-48%.
Fisher MM, Baldo BA. Ann Fr Anaesth Reanim 1993; 12: 97-104.

Uzroci anestezijom-izazvanih anafilaksi:
relaksanti
lateks
intravenski anest. koloidi
opioidi
ostali


ALERGIJE U TRUDNOĆI
Prvi opisan sluĉaj anafilakse u trudnoći je objavljen 1974. godine od strane Sitarz-a.
Pacijentkinja kod koje je indikovano operativno završavanje poroĊaja nakon uvoda intravenskim anestetikom i aplikovanog sukcinil-holina ulazi u stanje klasiĉnog anafilaktiĉkog šoka.

PATOFIZIOLOGIJA ALERGIJE U TRUDNOĆI
• Porast nivoa progesterona menja imunološki status;
• Smanjena efektivnost citokina;
• Usporen T-ćelijski odgovor;
• Povećana proizvodnja T-helperskih 2 (Th2) citokina (znaĉajnih za održavanje trudnoće), maternjih T ćelija na nivou utero-placentalne barijere;
• Izmenjena funkcija T-helperskih (Th1) ćelija ĉija inhibicija prevenira fetalni pobaĉaj.

POSLEDICE ANAFILAKTIĈKIH REAKCIJA NA FETUS

Hipotenzijom-indukovana ishemijska oštećenja fetalnog mozga, sa predilekcionim mestima:
• Bazalnim ganglionima i talamusom - ukoliko se anafilaktiĉka hipoperfuzija desi u 37. gestacionoj nedelji;
• Cerebralnim hemisferama bilateralno koje ishemiĉno postaju multicistiĉno degenerisane i macerirane, dok corpus calosum atrofira ukoliko se epizoda anafilaktiĉke ishemije manifestuje pre 27. gestacione nedelje.
DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA ANAFILAKSE KOD TRUDNICA HIPOVOLEMIJA PERIKARDNA TAMPONADA SR&#264;ANA OBOLJENJA PLUĆNA EMBOLIJA SEPSA ENDOKRINE BOLESTI VAZOVAGALNA REAKCIJA VISOKI BLOK EFEKTI LEKOVA EMBOLIJA AMNIONSKOM TEČNOSTI PLUĆNA ILI VAZDUŠNA EMBOLIJA KARCINOIDNI SINDROM IgA DEFICIT ASTMA PLUĆNA ASPIRACIJA PLUĆNI EDEM PNEUMOTORAKS MEHANI&#264;KA OPSTRUKCIJA DISAJNIH PUTEVA DEFICIT HOLINESTERAZE- UROĐEN I STE&#264;EN FIZIOLOŠKA URTIKARIJA NEIMUNOLOŠKA URTIKARIJA
ANAFILAKSA
ANAFILAKTOIDNA REAKCIJA

TRETMAN ANAFILAKSE U TRUDNOĆI
• Prekinuti dalje izlaganje sumnjivom alergenu,
• Obezbediti prohodnost disajnih puteva:
- podržati disanje dodatnim kiseonikom,
- intubirati ili izvesti eventualnu krikotireoidotomiju.
• Održati stabilnost cirkulacije majke i fetusa:
- postaviti trudnicu u levi lateralni položaj,
- ukljuĉiti brzu nadoknadu volumena slanim kristaloidnim i koloidnim rastvorima,
- ukoliko je terapija vazopresorima neophodna zapoĉeti terapiju efedrinom,
- ukoliko je hipotenzija rezistentna na efedrin, nastaviti tretman epinefrinom ili nekim drugim adrenergiĉnim agonistom.

• Hitan carski rez izvršiti kod trudnica refraktarnih na ordiniranu terapiju, uz CTG nalaz u pogoršanju,
• Sprovesti adjuvantnu terapiju:
- kortikosteroidima,
- blokatorima histaminskih receptora.
• Intenzivno nadzirati post-reakciono stanje vitalnih
sistema trudnice i fetusa.

ADRENERGIĈNI AGONISTI U TRETMANU ANAFILAKSE KOD TRUDNICA
1. EFEDRIN-α i β adrenergiĉki agonist sa predominantnim venokonstriktornim efektom, znaĉajnom podrškom kardiak autputa i protektivnim efektom na uteroplacentalnu perfuziju;
2. EPINEFRIN- α i β adrenergiĉni agonist, lek izbora u teškim formama anafilakse, sa dokazanim reduktivnim dejstvom na uteroplancentalnu cirkulaciju;
3. METOKSAMIN- α1 agonist potvrĊenog u tretmanu anafilaktiĉkog šoka sa teškim poremećajima srĉanog ritma;
4. METARAMINOL- α adrenergiĉki agonist
potvrĊen u terapiji anafilaktiĉkog šoka
refraktarnog na epinefrin;
5. ETILEFRIN- α i β1 agonist korišćen u tretmanu anafilakse kod trudnica sa potvrĊenom znatnom redukcijom utero-placentalne perfuzije i poslediĉnom intrapartalnom hipooksijom.

CITOTOKSIĈNE REAKCIJE (Tip 2)
Citotoksiĉni imunološki odgovor je iniciran aktivacijom cirkulišućih IgM i IgG antitela usmerenih ka antigenima ćelijskih membrana.

Mehanizam nastanka citotoksiĉnih reakcija:
Citotoksiĉne reakcije nastaju aktivacijom IgM i IgG antitela koji:
• mehanizmom opsonizacije i ćelijskom
destrukcijom oštećuju ciljna tkiva;
• povezivanjem neprepoznatih stranih alergena sa
komplementom zapoĉinju proces njihovog
razaranja.

OBOLJENJA U TRUDNOĆI NASTALA MEHANIZMOM CITOTOKSIĈNIH REAKCIJA
• Autoimuna hemolitiĉka anemija;
• Imunološka trombocitopenijska purpura;
• HELLP (Hemolysis, elevated liver enzymes, low
platelets) sindrom;
• Fetalna eritroblastoza.

AUTOIMUNA HEMOLITIĈKA ANEMIJA
Reakcija antitela na cirkulišuće eritrocite
• Manifestna životno ugrožavajuća hemoliza;
• Ćelijskom lizom oslobaĊaju se aktivirani faktori koagulacije, fibrinolizini i kinini;
• Slede:- periferna hipoksemija tkiva,
- hemodinamski poremećaji,
- renalna disfunkcija,
- diseminovana intravaskularna koagulacija (DIC).

IDIOPATSKA TROMBOCITOPENIJSKA PURPURA
Autimuno oboljenje u kome se antitrombocitna IgG antitela usmeravaju ka cikulišućim trombocitima lizirajući ih.
• Manifestna hemoragijska dijateza;
• Nalaz u krvnoj slici: -normalan broj eritrocita i leukocita,
-trombocitopenija.
• Sve vrednosti koagulacionih faktora u granicama
normale;
• Normalan nalaz pri biopsiji koštane srži;
• Povećan nivo antitrombocitnih IgG antitela.

HELLP ( hemolysis, elevated liver enzymes, low platelets) sindrom
• Najĉešće se javlja pre 36. gestacione nedelje;
• Kliniĉki manifestovan:- hemoragijskom dijatezom,
-epigastriĉnim bolovima (90%),
-muĉninom i povraćanjem (50%),
-nespecifiĉnim virusnoj infekciji nalik
simptomima,
-umerena hipertenzija.
• Laboratorijski nalaz:
-hemoliza, anemija, povišene vrednosti haptoglobina;
-izrazito povišene vrednosti svih jetrenih enzima;
-trombocitopenija;
-DIC.
• Oboljenje sa visokim fetalnim i maternalnim
mortalitetom i morbiditetom.

FETALNA ERITROBLASTOZA
 • Oboljenje u kome IgG antitela majke uništavaju fetalne eritrocite;
• Reakcija je usmerena na fetalne eritrocitne antigene:
-Rh sistema,
-Kell sistema,
-Duffy sistema.
• Kliniĉka manifestacija kod novoroĊenĉeta:
- Najblaža forma - umerena anemija, hiperbilirubinemija;
- Teže forme - generalizovan edem, pleuralni,perikardni izlivi, ascites, teška anemija, hepatosplenomegalija, trombocitopenija, hepatiĉna insuficijencija.
- Teške forme – srĉana dekompenzacija i portalna
hipertenzija.

OBOLJENJA IMUNIH KOMPLEKSA (Tip 3)
Oboljenja koja nastaju akumulacijom kompleksa antigen-antitelo u razliĉitim tkivima, koji aktivirajući komplement i oslobaĊanje niza
vazoaktivnih i hemotaksiĉnih faktora dovode do liziranja ćelija.

Mehanizam nastanka oboljenja imunih kompleksa
• U akutnoj formi neutrofili fagocituju imune komplekse oslobaĊajući lizozomalne enzime, dok monociti i T-limfociti pristižu nešto kasnije nastavljajući destrukciju tkiva;
• U hroniĉnoj formi se aktivira kompleks komplementa i imuni multimolekularni kompleksi precipitiraju stvarajući epozite u vaskularnom koritu, glomerularnim bazalnim membranama i seroznim telesnim prostorima.

U trećem trimestru normalne trudnoće se mogu registrovati imuni kompleksi u cirkulaciji, mada se oni aktivno uništavaju u retikulo-endotelnom sistemu organizma trudnice.

OBOLJENJA U TRUDNOĆI NASTALA MEHANIZMOM IMUNOLOŠKOG OŠTEĆENJA TKIVA
• Sistemski lupus eritematosus (SLE);
• Reumatoidni artritis (RA);
• Progresivna sistemska skleroza (Scleroderma).
Sistemski lupus eritematosus (SLE)
• Hroniĉna inflamatorna bolest uzrokovana poremećajem imunoregulatornih mehanizama praćena hipergamaglobulinemijom i redukcijom
serumskog komplementa.
• Imuni depoziti se koncentrišu na bazalnoj membrani glomerula i dermo-epidermalnom spoju, izazivajući cikatrizaciju i gubitak
parenhima ovih tkiva.

KOMPLIKACIJE SISTEMSKOG LUPUSA U TRUDNOĆI
• hipertenzija,
• urinarne infekcije,
• diabetes,
• arterijska i venska tromboza,
• renalna insuficijencija,
• preeklampsija,
• prevremeni poroĊaj,
• ruptura uterusa,
• ĉešća indukcija vaginalnog poroĊaja i carski rez zbog
nezadovoljavajućeg fetalnog nalaza.

REUMATOIDNI ARTRITIS (RA)
Hroniĉna inflamatorna bolest zglobova kombinovana sa disfunkcijom drugih organskih sistema, izazvana imunim kompleksima, komplementom i lizozomalnim enzimima.

KOMPLIKACIJE REUMATOIDNOG ARTRITISA U TRUDNOĆI
• Cefalopelviĉna disproporcija usled deformiteta karlice;
• Otežano izvoĊene regionalne anestezije;
• Restriktivna bolest pluća, pleuralna efuzija;
• Kardiomiopatija, valvularne disfunkcije, sprovodni poremećaji, perikardna efuzija.

Lekovi koji se koriste u terapiji reumatoidnog artritisa (RA)
• Kortikosteroidi;
• Nesteroidni antiinflamatorni lekovi:
- salicilati,
- indometacin,
- naproksen,
- diklofenak.
• Metotreksat;
• Ciklofosfamid;
• Hlorambucil.
MOGU BITI TERATOGENI PA SE PRE KONCEPCIJE SAVETUJE PREKIDANJE TERAPIJE.

PROGRESIVNA SISTEMSKA SKLEROZA
(Skleroderma)
• Skleroderma je generalizovano oboljenje vezivnog tkiva koju prate inflamatorne, fibrozne i vaskularne lezije kože i visceralnih organa.
• Klasifikovana kao autoimuno oboljenje sa manifestnom autoimunom hemolitiĉkom anemijom, hipergamaglobulinemijom, reumatoidnim faktorom i nizom cirkulišućih antitela.

KOMPLIKACIJE SKLERODERME U TRUDNOĆI
• Kontrakture kože lica mogu otežati otvaranje usta i orotrahealnu intubaciju;
• Otežano plasiranje perifernih venskih kanila;
• Raynaldov fenomen sa nekrozom prstiju nakon davanja hladnih rastvora malim venskim putevima;
• Renalna insuficijencija sa proteinurijom, azotemijom, hipertenzijom;
• Slabost levog srca, zastojne promene na plućima, intersticijalna fibroza pluća;
• Glavobolja, hipertenzivna encefalopatija, konvulzije;
• Malapsorpcija, poremećen ezofagealni motilitet, inkopetencija donjeg ezofagealnog sfinktera, striktura želudca.

ZAKASNELA HIPERSENZITIVNOST
( Tip 4 )
Zakasnela hipersenzitivnost predstavlja reakciju odbacivanja alograftova sa maksimumom reakcije nakon 24 – 48h od ekspozicije stranom
antigenu.

Mehanizam nastanka reakcije zakasnele hipersenzitivnosti
• Reakcija zakasnele hipersenzitivnosti predstavlja reakciju T- ćelija koje 12 – 24 h nakon ekspozicije stranom antigenu oslobaĊaju
niz medijatora privlaĉeći makrofage i druge T-limfocite ka mestu antigene produkcije.
• Mada antitela i komplement nisu neophodni za ovu imunološku reakciju, veoma ĉesto se mogu naći na mestu intenzivne reakcije.

ANESTEZIOLOŠKI STAVOVI KOD TRUDNICA SA TRANSPLANTIRANIM ORGANIMA
1.Obratiti pažnju na funkciju transplantiranog organa – analizom funkcionalnih parametara.
2.Proceniti rizik od preeklampsije (29%) i hipertenzije (21-56%).
3. Vaginalni poroĊaj ili carski rez ?
-proceniti vrstu anestetika,
-monitoring,
-striktna asepsa.
4. Stanje fetusa
- teratogenost,
- prematuritet (37-54%),
- intrauterini zastoj rasta (32-50%),
- sporedne efekte ordiniranih lekova,
- dugoroĉne efekte ordiniranih lekova.

ZAKLJUĈAK
Uzimajući u obzir niz fizioloških funkcionalnih promena vitalnih sistema u trudnoći, imunološke reakcije treba uoĉiti na vreme, tretirati neposredno i bezbedno, ostvarujući homeostatske uslove funkcionisanja organizma trudnice i fetusa.


http://db.datex-ohmeda.com/evadb/fi3037.nsf/WebMaterialDate/7E7BCD9940BB867DC225757F0035776B/$File/8JelenaTomanovic.pdf


 

ALIMS :: Ministarstvo zdravlja :: Farmaceutska komora :: RFZO :: Farmaceutski fakultet
Sajt info: Politika privatnosti :: Uslovi koriscenja :: Disclaimer
Tekstovi objavljeni na ovom sajtu su autorsko delo i zajednicko vlasnistvo vlasnika www.farmaceuti.com sajta i autora tekstova. Dalja distribucija tekstova dozvoljena je iskljucivo u nekomercijalne svrhe i uz jasno citiranje izvora i autora poruke, kao i internet adrese na kojoj se original nalazi. Za sve ostale vidove distribucije, obavezni ste da prethodno zatrazite odobrenje od vlasnika www.farmaceuti.com sajta ili autora teksta. Kompletnu odgovornost za sadrzaj objavljenih tekstova kao i posledice koje mogu nastati usled objavljivanja snose iskljucivo njihovi autori, ciji je pseudonim oznacen pored sadrzaja teksta.
Copyright © 2006-2021 "Farmaceuti.com", all rights reserved - sva prava zadrzana