posao spisak apotekacenovnik lekovatekstovikontakt

Author Topic: Otkrivanje osteoporoze na vreme  (Read 2382 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline AquArius

  • .. sfumato ..
  • Daktilograf pocetnik
  • ***
  • Posts: 3329
  • Gender: Female
  • AnAnymous
Otkrivanje osteoporoze na vreme
« on: 15-11-2006, 00:44:00 »

Otkrivanje osteoporoze na vrijeme

﹖o je osteoporoza i za箃o je va緉o njeno rano otkrivanje?
Osteoporoza je op鎖 ko箃ani poreme鎍j obilje緀n smanjenom ko箃anom masom i propadanjem normalne arhitekture ko箃anog tkiva s posljedi鑞om pove鎍nom krhko规u kostiju i sklono规u nastanka prijeloma.
Kontrolni pregledi u svrhu otkrivanja osteoporoze opravdani zu zbog niza razloga:
- bolest je cesta
- povezana je s visokim pobolom, smrtno规u i tro筴ovima
- dostupni su pouzdani i sigurni dijagnosti鑛i testovi
- lije鑕nje je u鑙nkovito

Rizi鑞i 鑙mbenici

Razvoju osteoporoti鑞og prijeloma pridonose slijede鎖 rizi鑞i 鑙mbenici:
- prija筺ji prijelomi u odrasloj dobi
- prijelomi kod prvih ro餫ka
- pu筫nje cigareta
- niska tjelesna masa
- 緀nski spol
- manjak estrogena (menopauza nastupila prije 45. godine ili obostrano odstranjenje jajnika)
- bijela rasa
- starija dob
- nizak unos kalcija tijekom cijelog 緄vota
- alkoholizam
- neprikladna tjelesna aktivnost
- ponavljani padovi
- demencija
- o箃e鎒n vid usprkos korekciji
- lose op鎒 zdravlje/tjelesna slabost

萯mbenike rizika lako je utvrditi razgovorom i pregledom pacijenta te se temeljem njih mo緀 s velikom pouzdano规u procijeniti vjerojatnost nastanka prijeloma kuka 鑑k i bez mjerenja gusto鎒 kosti. Prva 鑕tiri 鑙mbenika rizika su klju鑞a.

Dijagnosti鑛i testovi
Osteoporozu obilje綼vaju niska ko箃ana masa, poreme鎍j arhitekture kosti i pove鎍na ko箃ana lomljivost. Provjera zadnja dva nalaza nije pogodna za rutinske kontrolne preglede. Za procjenu promjene gra餰 ko箃anog tkiva potrebna je biopsija kosti koja se rijetko provodi kod sumnje na osteoporozu, a nikad za procjenu rizika u op鎜j populaciji.
Pove鎍na lomljivost kosti (prijelomi nastaju 鑑k i uz minimalnu traumu) se iz razumljivih razloga ne provjerava.
Mjerenje gusto鎒 kosti je naj鑕规a metoda probira za osteoporozu. Mjerenje biokemijskih markera za bone turnover nije pogodno za preventivne preglede, ali mo緀 biti dopunska metoda mjerenju gusto鎒 kosti.

Definicija osteoporoze temeljem gusto鎒 kosti
Svjetska zdravstvena organizacija definira normalnu gusto鎢 kosti kao vrijednost unutar jedne standardne devijacije od srednje vrijednosti kod mladih odraslih osoba istog spola i rase. Mineralna gusto鎍 kosti (bone mineral density - BMD) manja od navedenih vrijednosti naziva se osteopenija, a stanje s ve鎖m BMD od normalnog je osteopetroza.
Ovaj kriterij ne odnosi se na djecu jer se radi o usporedbi gusto鎒 mase pojedinca s vrsnom gusto鎜m kosti koja se posti緀 tek u mla餺j odrasloj dobi. Umjesto toga kod djece se radi usporedba s normalnom gusto鎜m kosti za odre餰nu dob. Sklonost prijelomima direktno je povezana s mineralnom gusto鎜m kosti te se pacijentima na temelju dobi i BMD vrijednosti mo緀 odrediti pribli綼n rizik od prijeloma kuka.

Mjerenje gusto鎒 kosti
Na temelju mjerenja gusto鎒 minerala u kostima koja se podudara s ko箃anom masom, mo緀 se dijagnosticirati osteoporoza. Postoji vise metoda mjerenja koje koriste razli鑙te izvore energije - rendgensko zra鑕nje, foto-energiju, ultrazvuk.
Prisutnost smanjene gusto鎒 kosti obi鑞o se otkriva radiolo筴im (rendgenskim) dijagnosti鑛im snimanjem. 絆bi鑞im (nativnim) rendgenskim snimkama mo緀 se utvrditi osteopenija, ali je osjetljivost metode niska (velik broj la緉o negativnih rezultata). Naprotiv, kvantitativna rendgenska denzitometrija daje precizne procjene mineralne gusto鎒 kosti. Dostupno je nekoliko denzitometrijskih pretraga:
SPA - single-photon absorptiometry - jedan tip fotona iz radioaktivnog izvora prolazi kroz perifernu kost, obi鑞o pal鑑nu ili petnu (radius, calcaneus). Gusto鎍 kosti se procjenjuje iz stupnja atenuacije (zadr綼vanja, slabljenja) snopa zraka nakon prolaska kroz tkivo. Zbog kori箃enja samo jedne vrste fotona ure餫j ne mo緀 reci je li atenuacija nastala zbog prolaza zraka kroz meko tkivo ili kost pa se SPA mo緀 raditi jedino na perifernim kostima.
DPA - dual-photon absorptiometry - metoda koristi dva razli鑙ta tipa fotona iz radioizotopa. Kako se ova dva fotona razli鑙to atenuiraju u mekom tkivu i kostima, gusto鎍 kosti se mo緀 precizno odrediti bez obzira na koli鑙nu mekog tkiva na mjerenom dijelu tijela. Ova mogu鎛ost omogu鎢je mjerenje gusto鎒 kosti na klini鑛i va緉im dubokim mjestima kao sto su kralje緉ica i kuk.
DXA - dual X-ray absorptiometry - dva fotona se emitiraju iz rendgenske cijevi umjesto iz radioaktivnog izvora istoga je ova metoda preciznija u usporedbi s DPA.
DXA je najpopularnija metoda za mjerenje gusto鎒 kosti jer omogu鎢je vrlo precizna mjerenja na klini鑛i va緉im mjestima uz minimalnu izlo緀nost zra鑕nju. Najve鎍 mana DXA jest veli鑙na dijagnosti鑛og ure餫ja (nije prenosiv) i njegova visoka cijena.
Ova metoda se obi鑞o izvodi u sprijeda-straga projekciji (anteriorno-posteriorna projekcija), ali omogu鎢je i bo鑞o (lateralno) snimanje kojim se lako prikazuju trupovi kralje筧ka, bez svojih trnastih nastavaka. Bo鑞o snimanje kralje緉ice bolje predskazuje prijelom kralje筴a, ali ova pretraga nije uvijek dostupna.

Kvantitativna kompjutorizirana tomografija

QCT - Quantitative computed tomography - precizna je metoda za mjerenje gusto鎒 kosti kralje緉ice. Kao i bo鑞a DXA kralje緉ice, QCT mo緀 snimati samo trabekularnu (gredi鎍stu) kost trupa kralje筴a sto je va緉o za procjenu rizika. QCT se trenutno rijetko koristi jer je skuplji i zahtijeva ve鎢 dozu zra鑕nja nego DXA.

Ultrazvuk

Ultrazvu鑞a denzitometrija mjeri gusto鎢 kosti ivera (patella) ili petne kosti (calcaneus). Prednost ove metode su manja cijena, prenosivost aparata te se izbjegava izlo緀nost zra鑕nju.

Radiografska apsorpciometrija

Gusto鎍 kosti 鑜anaka prstiju mo緀 se mjeriti rendgenskim ure餫jem ako se 筧ka snima zajedno sa standardiziranim aluminijskim klinom. Snimka se nakon toga 筧lje u centralnu procesorsku jedinicu gdje se uspore饀je rendgenska gusto鎍 klina i gusto鎒 kostiju 鑜anaka prstiju. Prednost ove tehnike jest kori箃enje obi鑞og rendgenskog ure餫ja pri 鑕mu je jedina specijalizirana oprema ovaj standardizirani klin. Nedostatak je mjerenje gusto鎒 kosti uglavnom na vanjskom dijelu, kori kosti, dok se kod osteoporoze gubi uglavnom unutra筺ja, gredi鎍sta kost. Ova se metoda stoga preporu鑥je kad ne postoje druge alternative.

Biokemijski markeri ko箃anog metabolizma

Kost se kod odraslih osoba neprestano pregra饀je 箃o uklju鑥je stalne procese razgradnje i izgradnje kosti. Razgradnja i ponovno oblikovanje va緉i su za popravak mikro-prijeloma koji nastaju kao odgovor na stres i biokemijske procese. Normalno su procesi razgradnje-izgradnje ujedna鑕ni te se masa kosti ne mijenja. Razgradnjom kosti osloba餫ju se ko箃ani minerali i osteoid (gra餰n uglavnom od kolagena). Osteoid se ne razgra饀je potpuno do aminokiselina ve do peptida koji se mogu mjeriti u krvnom serumu i mokra鎖. Ukupna koli鑙na ovih peptida odraz je razine razgradnje kosti.
Mokra鎛i deoksipiridinolin (DPD) te alfa-1 do alfa-2 N-telopeptid kolagena (NTX) su najspecifi鑞iji i klini鑛i najkorisniji markeri ko箃ane razgradnje.
Srednje vrijednosti biokemijskih markera ko箃anog metabolizma ve鎒 su kod pacijenata s osteoporozom nego kod zdravih kontrolnih osoba. Ipak ova metoda nije pogodna za probir i dijagnozu osteoporoze jer se vrijednosti normalnih osoba i osoba s osteoporozom mogu zna鑑jno preklapati. Osteoporoza nastaje uvijek kad razgradnja prema筰 izgradnju kosti. Mjerenja markera ko箃anog metabolizma mogu biti korisna za predvi餫nje gubitka kosti i rizika od prijeloma. Neki znanstvenici smatraju kako je niska mineralna gusto鎍 kosti ili visoka vrijednost ko箃anih markera razlog za poduzimanje preventivnih mjera tipa nadomjesne estrogenske terapije.

Kakva je korist od kontrolnih pregleda?
- Rizik za ve鎖nu prijeloma je direktno proporcionalan s BMD.
- Odgovaraju鎖 unos kalcija (1500 mg u postmenopauzi) mo緀 dovesti do pozitivne ravnote緀 kalcija i smanjenja gubitka kosti. Va綼n je i unos fiziolo筴ih koli鑙na vitamina D (800 IU na dan) cime se ubla綼va gubitak kosti. Blagotvoran u鑙nak vitamina D mo緀 ovisiti o unosu kalcija.
- Vje綽anje i prestanak pu筫nja korisni su kod dijagnosticirane osteoporoze za smanjenje daljnjeg gubitka kosti
- Estrogenska terapija dokazano je djelotvorna za smanjenje broja prijeloma
- Alendronat se pokazao vrlo djelotvoran u 緀na s niskom BMD koje ranije nisu imale prijeloma, a ta skupina pacijentica se otkriva bas kontrolnim pregledima
- Kalcitonin je u鑙nkovit u lije鑕nju osteoporoze i nije skup
- Selektivni modulatori estrogenskih receptora, raloksifen i tamoksifen, pru綼ju odre餰nu za箃itu protiv gubitka kosti u menopauzi
Navedeni argumenti obja筺javaju za箃o je korisno vr筰ti kontrolne preglede - jer postoje u鑙nkovita sredstva za usporavanje procesa gubitka kosti i sprje鑑vanja prijeloma.

Argumenti protiv kontrolnih pregleda
Nekoliko je razloga koji ne govore u prilog kontrolnim pregledima za otkrivanje osteoporoze:
- malo je direktnih dokaza da kontrolni pregledi pobolj筧vaju ko箃ane nalaze
- jedno mjerenje ukazuje na trenutno stanje mineralne gusto鎒 kosti, a ne na brzinu njenog gubitka
- osim BMD i drugi faktori mogu predvidjeti rizik od prijeloma (spomenuti rizi鑞i 鑙mbenici)
- preventivne mjere kao sto su odgovaraju鎖 unos kalcija i vitamina D, vje綽anje i prestanak pu筫nja trebalo bi preporu鑙ti pacijentima bez obzira na BMD
- pacijenti kojima se na餰 niska BMD mogu postati previ筫 ustra筫ni i ograni鑙ti zbog toga svoje dnevne aktivnosti kako bi izbjegli padove
- financijski tro筴ovi denzitometrije kosti

Preporuke ekspertnih grupa

Stru鑞jaci preporu鑥ju selektivan pristup kontrolama za osteoporozu. Preporuke se prvenstveno odnose na 緀ne u postmenopauzi. Ostalim pacijentima treba pristupiti individualno jer nema dovoljno rezultata za druge skupine populacije.
- sve 緀ne bi se trebale posavjetovati s lije鑞ikom o rizi鑞im 鑙mbenicima za osteoporozu, osobito glede prestanka pu筫nja i smanjenja konzumacije alkohola. Sve bi 緀ne trebalo poticati na bavljenje tjelesnom aktivno规u i skidanje suvi筺ih kilograma
- BMD, mineralnu gusto鎢 kosti, bi trebalo mjeriti svim 緀nama mla餴m od 65 godina koje imaju jedan ili vise rizi鑞ih 鑙mbenika (osim menopauze). Mjerenje se preporu鑥je svim 緀nama starijim od 65 godina bez obzira na rizi鑞e 鑙mbenike. Kuk je preporu鑕no mjesto mjerenja
- sve odrasle osobe bi trebalo poticati na uzimanje najmanje 1200 mg kalcija i 400-800 IU vitamina D na dan
- lije鑕nje se preporu鑥je prema nalazima BMD

Lije鑕nje 緀na s niskom gusto鎜m kosti
Terapija uklju鑥je promjene 緄votnog stila kako bi se smanjio gubitak kosti i rizik od padova, prepoznavanje i lije鑕nje poreme鎍ja koji uzrokuju sekundarni gubitak kosti I specifi鑞o lije鑕nje osteoporoze.
U lije鑕nju osteoporoze se koriste:
- hormonska nadomjesna terapija
- raloksifen, tamoksifen
- bifosfonati
- kalcij i vitamin D
- kalcitonin
- paratiroidni hormon
- kombinacija lijekova
Estrogenska hormonska terapija je neko bila terapija izbora za 緀ne s osteoporozom dijagnosticiranom ko箃anom denzitometrijom, ali je zbog mogu鎖h nuspojava danas u drugom planu.
Alendronat i risedronat (bifosfonati) pove鎍vaju ko箃anu masu, smanjuju u鑕stalost prijeloma, 鑑k i kod 緀na koje su ranije imale prijelome, zaustavljaju gubitak visine.
Bifosfonati se propisuju vise nego raloksifen i tamoksifen zbog ve鎒g utjecaja na mineralnu gusto鎢 kosti i bolje prevencije prijeloma.
Kalcitonin je jedna od mogu鎛osti za lije鑕nje, a bifosfonati i raloksifen se 鑕规e koriste jer se mogu uzimati u obliku tableta i zbog teoretske mogu鎛osti nuspojava.
Pra鎒nje rezultata terapije najbolje se posti緀 kombinacijom mjerenja markera ko箃anog metabolizma i mineralne gusto鎒 kosti na po鑕tku terapije, nakon tri mjeseca i kasnije prema preporuci lije鑞ika.

Tekst u celini preuzet sa www.medicina.hr
 
« Last Edit: 07-02-2012, 12:00:53 by Bred »


 

ALIMS :: Ministarstvo zdravlja :: Farmaceutska komora :: RFZO :: Farmaceutski fakultet
Sajt info: Politika privatnosti :: Uslovi koriscenja :: Disclaimer
Tekstovi objavljeni na ovom sajtu su autorsko delo i zajednicko vlasnistvo vlasnika www.farmaceuti.com sajta i autora tekstova. Dalja distribucija tekstova dozvoljena je iskljucivo u nekomercijalne svrhe i uz jasno citiranje izvora i autora poruke, kao i internet adrese na kojoj se original nalazi. Za sve ostale vidove distribucije, obavezni ste da prethodno zatrazite odobrenje od vlasnika www.farmaceuti.com sajta ili autora teksta. Kompletnu odgovornost za sadrzaj objavljenih tekstova kao i posledice koje mogu nastati usled objavljivanja snose iskljucivo njihovi autori, ciji je pseudonim oznacen pored sadrzaja teksta.
Copyright © 2006-2020 "Farmaceuti.com", all rights reserved - sva prava zadrzana