posao spisak apotekacenovnik lekovakontakt

Author Topic: Statistika i informatika u farmaciji, I god bol. i V god. s.p  (Read 12951 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline frckica-j

 • Moderators
 • Ultra mega giga forumas
 • ***
 • Posts: 1369
 • Gender: Female

Informatika i statistika u farmaciji je predmet koji je po starom programu na V godini a po Bolonji na I godini studija.

Ispit na I godini po bolonjskom programu

Ispit se sastoji iz:
-2 seminarska iz zadataka iz statistike;
-i informatičkih radova koji obuhvataju rad u programima Microsoft Office paketa, i to:
     -u Wordu: obrada teksta, biografija na 10 strana kucanog teksta, bez slika, uz zadate fontove, margine isl.;
     -u Excellu: izrada tabela i grafika-prikaz uspjeha i predmeta kroz cjelokupno školovanje;
     -u Accessu: izrada baze podataka-adresar;
     -u Visio-u: izrada: mape dijela grada, tlocrta fakulteta i tlocrta stana;
     -u Photoshopu: obrada slika (min. 20 slika);
     -u Power Pointu: izrada prezentacije;
     -u Front Pagu: izrda web prezentacije.
Za svaki rad urađen u nekom programu, potrebno je predati cd, a na kraju se predaje završni cd sa svim urađenim radovima.
Na kraju slijedi usmeni, na kojem student dobija 3 pitanja i može ih izlagati usmeno ili pismeno.

Studenti nisu uspjeli da saznaju sistem bodovanja.

Ispit na V godini po starom programu:
Pismeni ispit se sastoji iz 5 zadataka, a nakon položenog pismenog slijedi usmeni.

ISPITNA PITANJA

I Statistika

  1. Definišite statistički skup
  2. Šta je statističko obilježje?
  3. Šta je statistička serija?
  4. Kakva je razlika između obilježja, serije i pojave?
  5. Definišite apsolutnu, relativnu i kumulativnu frekvenciju.
  6. Koje se serije nazivaju distribucijom frekvencija?
  7. Koje su prednosti širokih a koje uskih grupnih intervala?
  8. Od kojih elemenata se satoji statistička tabela?
  9. Navedite vrste statističkih tabela.
 10. Definišite dva koordinatna sistema u kojima se najčešće prikazuju statističke serije.
 11. Navedite dijagrame koji se najčešće svrstavaju u linijske grafičke serije.
 12. Navedite dijagrame koji se svrstavaju u linijske grafičke prikaze.
 13. Definišite histogram frekvencija.
 14. Definišite poligon frekvencija.
 15. Definišite krivu frekvencija.
 16. Definišite kružni dijagram.
 17. Definišite polarni dijagram.
 18. Definišite stubičasti dijagram.
 19. Definišite štapićasti dijagram.
 20. Definišite kumulativni dijagram.
 21. Definišite vremenski linijski dijagram.
 22. Kako se definiše relativni broj?
 23. Napišite izraz za relativni broj izražen u procentima.
 24. Kako se definiše proporcija?
 25. Navedite tri vrste relativnih brojeva.
 26. Navedite dvije mjere centralne tendencije po položaju.
 27. Navedite tri računske mjere centralne tendencije.
 28. Napišite i objasnite izraz za računanje aritmetičke sredine za pojedinačne podatke.
 29. Napišite i objasnite izraz za računanje aritmetičke sredine za grupisane podatke.
 30. Napišite i objasnite izraz za računanje aritmetičke sredine aritmetičkih sredina.
 31. Napišite i objasnite izraz za računanje aritmetičke sredine relativnih brojeva.
 32. Navedite četiri karakteristike aritmetičke sredine.
 33. Objasnite značenje nulte sume razlike (karakteristika aritmetičke sredine).
 34. Kako se definiše medijana?
 35. Navedite izraze za računanje mjesta medijane za grupisane i negrupisane podatke.
 36. Navedite i objasnite izraz za medijanu za grupisane podatke.
 37. Kako se definiše mod?
 38. Navedite i objasnite izraz za mod za grupisane podatke.
 39. Grafički prikažite međusobni položaj moda, medijane i apitmetičke sredine za simetričnu, ulijevo asimetričnu i udesno asimetričnu distribuciju fekvencija.
 40. Napišite izraz koji povezuje medijanu, mod i aritmetičku sredinu.
 41. Navedite četiri apsolutne mjere varijabiliteta.
 42. Navedite dvije relativne mjere varijabiliteta.
 43. Kako se definiše interval varijacije?
 44. Kako se definišu kvartile i interkvartilna razlika?
 45. Napišite i objasnite dva izraza za računanje standardne devijacije za individualne podatke.
 46. Napišite i objasnite dva izraza za računanje standardne devijacije za grupisane podatke.
 47. Napišite i objasnite izraz za koeficijent varijacije.
 48. Koliki je iznos koeficijenata varijacije za homogene a koliki za nehomogene skupove?
 49. Navedite dvaopšta slučaja kada se primjenjuje koeficijent varijacije.
 50. Napišite i objasnite izraz za z-vrijednost.
 51. Kad se u opštem sučaju koristi z-vrijednost?
 52. Napišite i objasnite izraz za koeficijent asimetrije.
 53. Napišite i objasnite izraz za koeficijent spljoštenosti.
 54. Definišite pojam statistička analiza.
 55. Definišite vjerovatnoću sigurnosti.
 56. Definišite vjerovatnoću greške (rizika).
 57. Definišite minimalni nivo značajnosti.
 58. Definišite maksimalni nivo značajnosti.
 59. Navedite dvije vrste statističke analize.
 60. Definišite pojam statistička hipoteza.
 61. Šta se procjenjuje postupkom provjere ispravnoti hipoteze?
 62. Definišite i objasnite radnu hipotezu.
 63. Definišite i objasnite potrebu uvođenja nulte hipoteze.
 64. Definišite 6+1 korak testiranja statističkih hipoteza.
 65. Objasnite razliku između koncepta dvosmjernog i jednosmjernog testiranja.
 66. Grafički predstavite i objasnite oblasti prihvatanja i odbijanja nulte i radne hipoteze.
 67. Objasnite princip (principe) na kojima se zasniva donošenje statističkog zaključka.
 68. Definišite i objasnite greške koje se javljaju u zaključivanju kod testiranja statističkih hipoteza.
 69. Kako se definiše greška prve a kako greška druge vrste?
 70. Kako se definiše jačina statističkog analitičkog metoda?
 71. Kako se definiše efikasnost statističkog analitičkog metoda?
 72. Navedite 4 grupe statističkihh analitičkih metoda?
 73. Definišite teorijsku i statističku vjerovatnoću.
 74. Navedite i objasnite tri karakteristike vjerovatnoće.
 75. Definišite slučajan događaj.
 76. Napišite i objasnite izraz za računanje vjerovatnoće prostog događaja (vjerovatnoća da se desi bilo koji od dva nezavisna događaja).
 77. Napišite i objasnite izraz za računanje vjerovatnoće istovremenog pojavljivanja dva nezavisna događaja).
 78. Napišite i objasnite izraz za računanje vjerovatnoće prostog događaja (događaji se međusobno ne isključuju).
 79. Napišite i objasnite izraz za računanje vjerovatnoće složenog događaja (zavisni događaji).
 80. Definišite i objasnite pojam slučajna varijabla.
 81. Definišite i objasnite distribuciju vjerovatnoća slučajne varijable.
 82. Objasnite razliku između distibucije vjerovatnoća i distribucije frekvencija slučajne varijable.
 83. Definišite distribuciju vjerovatnoće neprekidne slučajne varijable.
 84. Objasnite grafički kako se računa vjerovatnoća da se neprekidna slučajna varijabla nađe u intervalu (a,b).
 85. Napišite izraz i definišite normalnu distribuciju slučajne varijable.
 86. Navedite osam karakteristika normalne distribucije neprekidne slučajne varijable.
 87. Objasnite tri sigma pravilo kod normalne distribucije neprekidne slučajne varijable.
 88. Napišite izraz, nacrtajte grafikon i objasnite standardizovanu normalnu distribuciju neprekidne slučajne varijable.
 89. Grafički ilustrujte i objasnite povezanost normalne sa standardizovanom normalnom distribucijom.
 90. Objasnite razliku između osnovnog skupa i uzorka.
 91. Objasnite potrebu izbora uzorka iz osnovnog skupa.
 92. Definišite prost slučajan uzorak.
 93. Objasnite kako nastaju tablice slučajnih uzoraka.
 94. Definišite sistematski uzorak.
 95. Definišite stratifikovani uzorak.
 96. Definišite slučajnu grešku pri ocjenjivanju parametara osnovnog skupa na bazi uzorka.
 97. Objasnite distribuciju aritmetičkih sredina uzoraka.
 98. Napišite i objasnite izraz za brj elemenata u uzorku potrebnih za obezbjeđenje unaprijed određene vrijednosti preciznosti.
 99. Navedite i objasnite izraz za interval povjerenja za ocjenu aritmetičke sredine osnovnog skupa na bazi uzorka.
100. Objasnite koncept dokazivanja značajnosti razlike.
101. Definišite i objasnite gdje se i kada primjenjuje Z-test.
102. Objasnite način i uslove primjene Z-testa.
103. Napišite i objasnite izraz za računanje Z-testa.
104. Kako se definišu i kolike su granične vrijednosti Z-testa?
105. Napišite i objasnite kriterijum za ocjenu značajnosti hipoteza pomožu Z-testa.
106. Definišite i objasnite gdje se i kada primjenjuje t-test.
107. Objasnite način i uslove primjene t-testa.
108. Kako se definišu i određuju granične vrijednosti t-testa?
109. Napišite i objasnite kriterijum za ocjenu značajnosti hipoteza pomoću t-testa.
110. Napišite i objasnite izraz za računanje t-testa za slučaj dva mala nezavisna uzorka.
111. Napišite i objasnite izraz za računanje t-testa za slučaj dva velika nezavisna uzorka.
112. Napišite i objasnite izraz za računanje t-testa za slučaj zavisnog uzorka (matod diferencije).
113. Napišite i objasnite izraz za računanje t-testa za slučaj uzorka i osnovnog skupa.
114. Definišite i objasnite gdje se i kada primjenjuje x2-test.
115. Napišite i objasnite izraz za računanje x2-testa.
116. Kako se definišu i određuju granične vrijednosti  x2-testa?
117. Napišite i objasnite kriterijum za ocjenu značajnosti hipoteza pomoću x2-testa.
118. Objasnite primjenu x2-testa kao testa slaganja.
119. Definišite tablice kontingencije.
120. Kako se formiraju tablice kontingencije za retrospektivne studije?
121. Kako se formiraju tablice kontingencije za prospektivne studije?
122. Navedite i objasnite opšti izraz za računanje očekivanih fekvancija kod tablica kontingencije.
123. Napišite i objasnite izraz za koeficijent kontingencije.
124. Kolika je maksimalna vrijednost koeficijenta kontingencije za tablicu kontingencije 2x2?
125. Navedite i objasnite ograničenja i uslove primjene x2-testa.


Offline lingvaleta

 • Ambiciozni clan
 • ***
 • Posts: 50
 • Gender: Female
Statistika
« Reply #1 on: 16-02-2010, 14:17:17 »
ajmo ljudi ko ima informacije(ako je iko ima) vezano za statistiku.
profesor svaki utorak uvodi nova pravila pa sam zbunjena,kao i vecina ljudi.ja sam dobila 6 na testu pa po novom pravilu moram na usmeni(drzae bi mi bilo ponovo na pismeni)pa me interesuje da li zna neko sta treba uciti.pricaju ljudi da imaju neka pitanja koja se cesce ponavljaju i ako imaju gdje se to moze nabaviti..dajte da se malo organizujemo da se to polozi..pozdrav.

Offline frckica-j

 • Moderators
 • Ultra mega giga forumas
 • ***
 • Posts: 1369
 • Gender: Female
Kao što vidiš koleginice, spojila sam teme!  :wink: Ova tema postoji od osnivanja foruma! :K

A što se tiče dragog profe, sa njim se više ništa ne zna.  :batina Ja sam danas bila i ostala bez teksta! Dobih 6,5! A sve sam uradila, što je najgore imala sam osjećaj da sam sve TAČNO uradila jer sam dobila jako lijepe brojeve. Još sav onaj tekst pisala-za rješenje ovog teksta koristićemo to i to, statističke zaključke, sve fino, uredno, čitko. U najgorem slučaju sam očekivala 8. Kad 6!!!  :face:

E sad, ako ste dobili 6 (kao ja  :wall: :wall: :wall: da sam pala bolje bi bilo) MORATE na usmeni, ne dozvoljava da se opet izađe na pismeni!  :dole: Dalje, prije je obično vrtio 5 do 10 istih pitanja, međutim danas je nekoliko cura išlo na usmeni i dao je svima po 5 pitanja i to iz cijelog gradiva! Znači može da bude bilo kojih 5 od ovih gore 125!  :namcor Tako da će nam biti baš veselo.

S druge strane, rekao je da će dati i potpuno nove testove jer mi sve učimo šablonski, tako da ne znam da li je to jutros učinio ili će to dati u narednim rokovima.

 :batina  :F

Ispit koji je bio jedan od lakših odjednom postade prilična glavobolja!  :dole:   :namcor  :*:

E da, za usmeni se MORATE najaviti ponedeljkom između  20 i 21. Ako vam se bude htio javiti, jer sinoćkad sam zvala da pitam za rezultate nije se javljao!

Offline lingvaleta

 • Ambiciozni clan
 • ***
 • Posts: 50
 • Gender: Female
Upoznata sam sa tim novim pravilima i pravila su  :dole: :dole: :dole: :dole:....mislim....i ja sam u istoj situaciji kao i ti pa sada MORAM na usmeni.ja cu pokusati naredni put  na ta pitanja koja se vrte pa sta mi Bog da.A ako nemo ima ta pitanja ili zna gdje bih i od koga to mogla nabaviti neka javi....frckice keep the spirit:)prosle smo i gore:)

Offline frckica-j

 • Moderators
 • Ultra mega giga forumas
 • ***
 • Posts: 1369
 • Gender: Female
Ma nisam se nanervirala toliko koliko bi čovjek pomislio. Samo sam se šokirala kad reče 6. I ne da mi se ovo, ne volem nijedan od tih birokratskih predmeta.  :bljak:  :shock2:

Imaju valjda negdje neki listovi, nekih 6 listova valjda, gdje je to sve izdvojeno, to kao osnovno, vidjeh to danas kod cura, ali jedna je to uzela od nekog a ostale su kopirale. Možda ima kod Ace u kopirnici? Ako nađeš, javi gdje ima!

Offline lingvaleta

 • Ambiciozni clan
 • ***
 • Posts: 50
 • Gender: Female
Pokusacu sutra da prozovem ljude da vidim ima li ko..ako saznam sta javicu.javni i ti ako saznas sta prije mene....
a toooooooooooooooliko me nervira ova statistika   :wall: :wall: :wall: od muke:)

Offline Jovana Bg-Bl

 • Redovan clan
 • *
 • Posts: 119
 • Gender: Female
Imam osecaj da profa pregleda nase pismene bas u vreme dnevnika(zabranjenoi vreme za zvanje),pa tako i ofrlje deli ocene.Ja sam na srecu dobila 7,5...i 7 u index.
To je bilo pre nekih 3-4 nedelje.Ali tada je rekao da "zna on kako mi imamo 5 testova koje vrtimo,da ce promeniti zadatke,kao i to za 125 pitanja i kartice sa po 5 pitanja",nama je dao 2 iz tih 5 testova,ostali su bili onako,ali moglo se prepoznati kako da se rade.
E da,moja drugarica trazila da vidi rad...NO-NO,ne moze,zamislite...

Offline optimisticna

 • Ambiciozni clan
 • ***
 • Posts: 53
Zar profesor upisuje u index da je polozen ispit?! Meni je napisao samo na prijavu,nije htio u index (dok ne ocistim cetvrtu). :what:

Offline frckica-j

 • Moderators
 • Ultra mega giga forumas
 • ***
 • Posts: 1369
 • Gender: Female
Evo ovako, iz prve ruke. Riješim ja da se riješim i ovog dosadnog predmeta, pa kad se mora na usmeni-mora se. Inače, moj brat ima teoriju o ocijenjivanju, zove se šestar teorija-otvori šestar, njime premjeri broj ljudi koji dobiju 6, 7 i ostalo i to je to... :K inače, stvarno ne znam kako ocjenjuje, ali da mi je nejasno-nejasno mi je, al' aj'...

I tako, naučim ja tih 125 pitanja.

Objektivno, nema tu toliko puno, kad se sve sabere i oduzme.

Subjektivno-dosadno, nezanimljivo, smatajuće --> glavobolno za mene bar.

I izađem na ispit. "Usmeni" ispit se sastoji od 5 pitanja koja budu na kartici koju vam on da (ne, nema izvlačenje) i imate manje od 1 sata na odgovorite na njih. Onda sačekate nekih pola sata dok on to pregleda, a kao ako vam ne odgovara ocjena, možete da nakon toga dopunite pismeni rad usmeno. Ja sadm dobila 9,5 na usmenom. 9.5  :face: Da mi je znati gdje nađe tih 9.5 ili gdje mi oduze tih pola da mi je samo znati (naravno, ne da rad na pregled).

Elem, (9.5 + 6.5)/2=8 Znači, traži vam lijepo i statistički aritmetičku sredinu vaših ocjena.

"Koleginice, ako želite višu ocjenu, morate opet izaći na posmeni i dobiti veću ocjenu!" Sa načinom kako pregleda te pismene??? I don't think so!!!  :nene:

Dobih karticu br. 8 i pitanja: 10, 46, 69, 81, 109 

Offline Jovana Bg-Bl

 • Redovan clan
 • *
 • Posts: 119
 • Gender: Female
@Optimisticna...nama je upisao u index,ali ne u ocene,vec u napomene,pa je rekao da kad ocistimo 4. uzmemo prijavu i odnesemo je prof koji ce tada drzati katedru,da nam on "prepise" ocene u rubriku sa ocenama.Ti cuvaj tu prijavu,i nista se ne sikiraj,to ne moze propasti.
Eto,pozzz :)

Offline optimisticna

 • Ambiciozni clan
 • ***
 • Posts: 53
Jovana,mnogo ti hvala. Utjesila si me. :love:

Offline frckica-j

 • Moderators
 • Ultra mega giga forumas
 • ***
 • Posts: 1369
 • Gender: Female
Hm, meni nije napisao u prijavu nego u napomenu u indexu a rekao je da će ocjene upisati u index i prijavu kada budu uslovi za to, znači kad se očisti 4. godina.

By the way, na usmenom je danas davao 10 pitanja.  :wacko:
Još sam ja dobro i prošla!
Strašan lik-svaki put druga pravila.

E da, više neće ispiti biti utorkom nego četvrtkom. Tako mi rekoše danas.

Offline Jovana Bg-Bl

 • Redovan clan
 • *
 • Posts: 119
 • Gender: Female
Bas tako,i meni je ocena upisana u napomene...bas kao i frckici :)

Offline dreamer4ever90

 • Padobranac
 • *
 • Posts: 3
Jedno HITNO pitanje iz oblasti Pirsonovog X^2 testa  :ohwell: :help3:
 
Da li se sva tri testa (test saglasnosti, nezavisnosti i homogenosti) racunaju na isti nacin, ali jedina razlika je u znacenju Ho i H1 hipoteze.
 
** Mozda je malo glupo sto ovde pisem jer je iz predmeta za I god :roll:

Offline frckica-j

 • Moderators
 • Ultra mega giga forumas
 • ***
 • Posts: 1369
 • Gender: Female
Iskreno rečeno, nemam pojma.  :roll: Kako sam naučila nabrzinu, tako sam još brže zaboravila. Plus, nemam knjigu da ti provjerim jer sam je posudila i vratila poslije toga.

Žao mi je.  :love:

 

ALIMS :: Ministarstvo zdravlja :: Farmaceutska komora :: RFZO :: Farmaceutski fakultet
Sajt info: Politika privatnosti :: Uslovi koriscenja :: Disclaimer
Tekstovi objavljeni na ovom sajtu su autorsko delo i zajednicko vlasnistvo vlasnika www.farmaceuti.com sajta i autora tekstova. Dalja distribucija tekstova dozvoljena je iskljucivo u nekomercijalne svrhe i uz jasno citiranje izvora i autora poruke, kao i internet adrese na kojoj se original nalazi. Za sve ostale vidove distribucije, obavezni ste da prethodno zatrazite odobrenje od vlasnika www.farmaceuti.com sajta ili autora teksta. Kompletnu odgovornost za sadrzaj objavljenih tekstova kao i posledice koje mogu nastati usled objavljivanja snose iskljucivo njihovi autori, ciji je pseudonim oznacen pored sadrzaja teksta.
Copyright © 2006-2021 "Farmaceuti.com", all rights reserved - sva prava zadrzana