posao spisak apotekacenovnik lekovatekstovikontakt

Author Topic: Pronađeno 108 lažnih diploma  (Read 3757 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline frckica-j

 • Moderators
 • Ultra mega giga forumas
 • ***
 • Posts: 1369
 • Gender: Female
Pronađeno 108 lažnih diploma
« on: 10-02-2009, 15:40:10 »

Про­на­ђе­но 108 ла­жних ди­пло­ма
Извор: Глас Српске

БAЊA ЛУ­КA - Због не­пра­вил­нос­ти у сти­цању школ­ских ис­пра­ва у средњим шко­ла­ма у Ре­пу­бли­ци Српској у про­шлој го­ди­ни је по­ни­ште­но 19 свје­до­чан­ста­ва и ди­пло­ма, док су ви­со­ко­школ­ске ус­та­но­ве оба­ве­зне да по­ни­ште 89 ди­пло­ма.

- На осно­ву зах­тје­ва стра­на­ка и ус­та­но­ва ре­пу­бли­чка прос­вје­тна ин­спе­кци­ја је у 2008. го­ди­ни про­вје­ри­ла 586 школ­ских ис­пра­ва, од че­га три у осно­вним шко­ла­ма, 343 у средњим шко­ла­ма и 240 на ви­со­ко­школ­ским ус­та­но­ва­ма - ка­за­ла је гла­вни ре­пу­бли­чки прос­вје­тни ин­спе­ктор Ра­дми­ла Пе­јић.

Она је ре­кла да се ин­спе­кциј­ским кон­тро­ла­ма чес­то ут­врди да је ви­со­ко­школ­ска ус­та­но­ва из­да­ла ди­пло­му, али да ли­це чи­ја се ди­пло­ма про­вје­ра­ва ни­је за­врши­ло обра­зо­вање у скла­ду са за­ко­ном.

- Овим про­вје­ра­ма ут­врди­ли смо да су сту­ден­ти упи­си­ва­ни без ва­ли­дне до­ку­мен­та­ци­је, на осно­ву нео­вје­ре­них до­ку­ме­на­та или без до­ка­за о прет­хо­дном обра­зо­вању. Сту­ден­ти су упи­си­ва­ни у тре­ћи или чет­врти се­мес­тар без по­ла­гања ди­фе­рен­ци­јал­них испи­та, а би­ло је слу­ча­је­ва гдје ни­су испо­што­ва­не за­кон­ске одре­дбе о тра­јању сту­диј­ске го­ди­не и по­ла­гању испи­та у испи­тном ро­ку - ка­за­ла је Пе­ји­ће­ва.

Ис­та­кла је да због сту­де­на­та ко­ји ни­су испу­ни­ли усло­ве за сти­цање ди­пло­ме, ин­спе­кци­ја ви­со­ко­школ­ској ус­та­но­ви на­ла­же да по­ни­шти ди­пло­ме.

- У РС ра­де и ви­со­ко­школ­ске ус­та­но­ве ко­је су у пос­туп­ку ли­цен­ци­рања, али оне не­ма­ју до­зво­лу за рад и ни­су упи­са­не у Ре­гис­тар ви­со­ко­школ­ских ус­та­но­ва у скла­ду са За­ко­ном о ви­со­ком обра­зо­вању. Овим за­ко­ном је про­пи­са­но да су ја­вне ис­пра­ве ко­је из­да­ју ус­та­но­ве ко­је обављају дје­ла­тност ви­со­ког обра­зо­вања, а не­ма­ју до­зво­лу за рад пра­вно ни­шта­вне - ис­та­кла је Пе­ји­ће­ва.

До­да­ла је да прос­вје­тна ин­спе­кци­ја за­брањује рад сва­кој ви­со­ко­школ­ској ус­та­но­ви за ко­ју ут­врди да ра­ди без одо­брења Ми­нис­тар­ства прос­вје­те и кул­ту­ре РС.

Про­вје­ре

Уко­ли­ко ин­спе­кци­ја ут­врди да је ди­пло­му из­да­ла нео­влаш­ће­на ор­га­ни­за­ци­ја и по­тпи­са­ло нео­влаш­ће­но до­ка­зи се дос­тављају Окру­жном ту­жи­лаш­тву ра­ди по­кре­тања кри­ви­чног пос­туп­ка.


Offline Bred

 • The S[h]ef
 • Administrator
 • Doktor daktilografskih nauka
 • *******
 • Posts: 17763
 • Gender: Male
 • Ekser koji se istupi sam sebe bruka
  • Farmacija forum
Odg: Pronađeno 108 lažnih diploma
« Reply #1 on: 10-02-2009, 21:03:37 »
Ala se kod vas stancuju diplome, ccc.

 :1 :F

:K

Offline frckica-j

 • Moderators
 • Ultra mega giga forumas
 • ***
 • Posts: 1369
 • Gender: Female
Odg: Pronađeno 108 lažnih diploma
« Reply #2 on: 11-02-2009, 00:06:09 »
Šta da ti kažem! Zato mi ostali "obični smrtnici" moramo dobro da se pomučimo za tu diplomu!!! a005

 

ALIMS :: Ministarstvo zdravlja :: Farmaceutska komora :: RFZO :: Farmaceutski fakultet
Sajt info: Politika privatnosti :: Uslovi koriscenja :: Disclaimer
Tekstovi objavljeni na ovom sajtu su autorsko delo i zajednicko vlasnistvo vlasnika www.farmaceuti.com sajta i autora tekstova. Dalja distribucija tekstova dozvoljena je iskljucivo u nekomercijalne svrhe i uz jasno citiranje izvora i autora poruke, kao i internet adrese na kojoj se original nalazi. Za sve ostale vidove distribucije, obavezni ste da prethodno zatrazite odobrenje od vlasnika www.farmaceuti.com sajta ili autora teksta. Kompletnu odgovornost za sadrzaj objavljenih tekstova kao i posledice koje mogu nastati usled objavljivanja snose iskljucivo njihovi autori, ciji je pseudonim oznacen pored sadrzaja teksta.
Copyright © 2006-2021 "Farmaceuti.com", all rights reserved - sva prava zadrzana