posao spisak apotekacenovnik lekovakontakt

Author Topic: Nacrt ugovora izmedju privatnih apoteka i RFZO  (Read 2680 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Bred

 • The S[h]ef
 • Administrator
 • Doktor daktilografskih nauka
 • *******
 • Posts: 17763
 • Gender: Male
 • Ekser koji se istupi sam sebe bruka
  • Farmacija forum
Nacrt ugovora izmedju privatnih apoteka i RFZO
« on: 27-12-2012, 18:05:56 »

На основу члана 177. Закона о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05-исправка, 57/11 и 119/12), члaна 23. став 2. и члана 31. став 1. тачка 5. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање (Службени гласник РС, бр. 81/11,57/12 и 89/12), а у складу са одредбама Правилника о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад за 2013. годину (Службени гласник РС, број ____) закључује се
У Г О В О Р
О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ИЗДАВАЊА ЛЕКОВА И
ОДРЕЂЕНИХ ВРСТА ПОМАГАЛА
Између уговорних страна:
1.
Републичког фонда за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд), са седиштем у Београду, ул.Јована Мариновића 2, кога заступа _____________________ директор Филијале за _______________________ (у даљем тексту: Филијала)
Матични број: 06042945
ПИБ број: 101288707
Број рачуна: 840-296650-09 који се води код Управе за трезор
и
2.
- Апотека (основана као установа у државном или приватном власништву) __________________ са седиштем у ___________, ул. ________________коју заступа директор ________________ (у даљем тексту: Апотека)
- Апотека (основана као приватна пракса), из _______________ул _________ коју заступа предузетник (лице по овлашћењу предузетника)
Матични број:
ПИБ број:
Број рачуна: _______________ који се води код _______________
I ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим уговором уређују се права и обавезе између уговорних страна ради издавања осигураним лицима Републичког фонда лекова са Листе лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, (у даљем тексту: Листа лекова) и одређених врста медицинско -техничких помагала (у даљем тексту:помагало),у складу са општим актом о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања.
2
Члан 2.
Осигурана лица Републичког фонда, у смислу овог уговора, су осигурана лица на основу одредби Закона о здравственом осигурању (у даљем тексту: Закон), привремено расељена лица са подручја АП Косово и Метохија и лица која користе здравствену заштиту на основу међународних уговора о социјалном осигурању.
Члан 3.
Закључивањем уговора, уговорне стране прихватају да општи услови за закључивање уговора и услови који се односе на апотеке, утврђени Правилником о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад за 2013. годину (у даљем тексту: Правилник о уговарању), постају саставни део овог уговора.
Члан 4.
Уговор се закључује на основу понуде,односно плана рада Апотеке, која је саставни део овог уговора.
Напомена: План рада се сачињава у складу са Методологијом коју утврђује Институт Батут.Међутим,ако се ради о апотеци која први пут ступа у уговорни однос са Републичким фондом доставља се понуда која,поред изјаве о намери да се закључи уговор под условима које је Републички фонд утврдио Правилником о уговарању,мора обавезно да садржи списак свих огранака,односно јединица за издавање готових лекова у саставу апотеке(ако се ради о апотеци која је основана као установа),са тачним адресама,бројевима телефона,податке о радном времену тих организационих јединица,податке о евенталним дежурствима и друге релевантне податке.

II ОБАВЕЗЕ АПОТЕКЕ

Члан 5.
У спровођењу овог уговора уговорне стране су у обавези да се придржавају одредби закона којим се уређује здравствена заштита, закона којим се уређује здравствено осигурање, закона којим се уређују лекови и медицинска средства, као и општих аката за спровођење ових закона.

Члан 6.
Апотека је у обавези да лекове и помагала,чије је издавање предмет овог уговора, издаје у свим огранцима,односно јединицама за издавање готових лекова у свом саставу,у складу са понудом,односно планом рада из члана 4. овог уговора.

Члан 7.
Обавеза Апотека је да на терет средстава обавезног здравственог осигурања изда лек, односно помагало под условима:
1. да је лек,односно помагало прописано на обрасцу лекарског рецепта ЛР-1;
2. да се лекарски рецепт односи на осигурано лице;
3. да се прописани лек налази на Листи лекова, односно да се помагало обезбеђује из средстава обавезног здравственог осигурања;
4. да су све прописане рубрике на обрасцу лекарског рецепта уредно попуњене у складу са Објашњењем начина прописивања и издавања лекова на лекарски рецепт;
5. да је лекарски рецепт прописао надлежни лекар.

Члан 8.
Апотека је у обавези да изда лек са Листе лекова,односно помагало осигураним лицима, ако је лекарски рецепт прописан у складу са општим актима из члана 5.овог уговора.

Члан 9.
Апотека је у обавези да изда лек који је прописан на лекарском рецепту.
Изузетно, у случају да не располаже леком прописаним на лекарском рецепту, Апотека може издати други лек као замену, истог INN, односно генеричког састава, исте или ниже цене.
Апотека је у обавези да води евиденцију о врсти и количини лекова које је издала у складу са ставом 2. овог члана и да о томе Филијали доставља тромесечни извештај.

Члан 10.
Апотека је у обавези да обезбеди потребну количину и целокупан асортиман лекова са Листе лекова и помагала ради редовног и континуираног снабдевања осигураних лица и да обезбеди потребне залихе у складу са законом.

Члан 11.
Апотека је у обавези да у свим огранцима, односно јединицама за издавање готових лекова истакне јасно и читљиво обавештење осигураним лицима следеће садржине:
Апотекa има закључен уговор са Републичким фондом за здравствено осигурање.

Члан 12.
Апотека је у обавези да осигураним лицима наплаћује партиципацију за издати лек и помагало у складу са важећим прописима којима се уређује партиципација осигураних лица у трошковима здравствене заштите.
Обавеза Апотеке је да за одређене лекове са Листе лекова наплаћује осигураним лицима процентуално учешће од продајне цене лека, у складу са општим актом којим је утврђена Листа лекова.
О наплаћеној партиципацији,односно учешћу из ст. 1. и 2. овог члана, Апотека води прописане евиденције.
Апотека од осигураних лица нема право да наплати вредност издатог лека, односно помагала ако има уредно прописан лекарски рецепт, што мора бити јасно истакнуто на сваком месту где се издаје лек, односно помагало.

Члан 13.
Апотека је у обавези да у процесу извршавања уговорних обавеза врши континуирано праћење и унапређење квалитета рада, у складу са општим актом о показатељима квалитета здравствене заштите, који је донео министар надлежан за послове здравља.

Члан 14.
Апотека је у обавези да благовремено обавештава филијалу уколико није у стању да извршава уговорне обавезе услед поремећаја на тржишту у погледу снабдевања лековима и помагалима који су предмет овог уговора.

III НАКНАДА ЗА ИЗДАТЕ ЛЕКОВЕ И ПОМАГАЛА

Члан 15.
Републички фонд је у обавези да Апотеци врши плаћање накнаде за издате лекове и помагала која обухвата:
1) набавну (велепродајну) цену лека, која не може бити виша од цене лека која је утврђена Листом лекова;
2) трошкове промета на мало за издате лекове у висини 12%, који се обрачунавају на цену лека из тачке 1) овог става;
3) набавну цену помагала, која не може бити виша од највишег износа накнаде за помагало која је утврђена Правилником о уговарању(Прилог 6.);
4) трошкова промета на мало за издата помагала у износу од 4%, који се обрачунавају на цену помагала из тачке 3) овог става.
Изузетно од става 1. тачка 2) овог члана, за лекове на лекарски рецепт који се користе за лечење ХИВ инфекције, признају се трошкови промета на мало од 6% на велепродајну цену лека.
Поред цене из ст. 1. и 2. овог члана, Апотеци се признаје и порез на додату вредност, у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност.

Члан 16.
Републички фонд је у обавези да изврши плаћање Апотеци у року од 150 дана од дана испостављања фактуре.

Члан 17.
Апотека испоставља фактуру, по правилу, Филијали са којом је закључила уговор.
Ако Апотека има огранке или јединице за издавање готових лекова на подручју надлежности више филијала,фактуру за издати лек односно помагало испоставља филијали на чијем је подручју огранак односно јединица за издаванје готових лекова обавља делатност.
Фактуре се испостављају најкасније до 10-ог у месецу за претходни месец у електронској форми.
Апотека је у обавези да до првог испостављања фактура обезбеди техничке и организационе претпоставке за електронску комуникацију и размену података са информационим системом Републичког фонда.
Апотека је у обавези да у периоду важења овог уговора прати промене у техничком упутству и да их благовремено имплементира у свој информациони систем.
Детаљне информације о начину и поступку фактурисања услуга садржане су у акту о фактурисању,који доноси Републички фонд и саставни је део овог уговора.

Члан 18.
Поред фактура из члана 17. овог уговора, Апотека обавезно доставља, односно прилаже посебно сортиране паковане припадајуће рецепте, односно налоге.
Рецепти који се прилажу уз фактуре из става 1. овог члана, треба да буду паковани у пакету од 200 рецепата по редном броју са рецепта, односно по истом редном броју како су уписани у фактури која је достављена Филијали у електронској форми, са назнаком редног броја од првог до последњег рецепта у пакету.
На кутијама у којима су достављени пакети рецепата потребно је назначити назив и број апотеке у којој су издати рецепти, редни број кутије за ту апотеку, период на који се рецепти односе и укупан број рецепата садржаних у тој кутији за назначени период.


IV КОНТРОЛА ИЗВРШАВАЊА ОБАВЕЗА ИЗ УГОВОРА


Члан 19.
Републички фонд, односно Филијала врши контролу правилности извршавања обавеза из овог уговора.
Контролу врши овлашћени радник Републичког фонда, односно Филијале непосредним увидом у медицинску, финансијску и осталу документацију Апотеке.
Контрола из става 1. овог члана обухвата контролу цене лекова, прописаног начина паковања рецепата утврђених у члану 18. овог уговора, пријема рецепата у Филијали као и контролу рачуна са припадајућим достављеним рецептима.
Уколико се приликом контроле пријема рецепата у Филијали утврди да рецепти нису паковани, односно пакети и кутије обележени на начин утврђен у члану 18. став. 2. и 3. овог уговора, вратиће се Апотеци.
Уколико се контролом рецепата утврди да рецепти нису попуњени на прописани начин или да се подаци у електронској фактури разликују од оних на рецепту,а реч је о грешкама које се не могу накнадно отклонити и не могу се сматрати техничким,Филијала ће оспорити рачун за износ таквих рецепата.
Апотека је у обавези да, у циљу вршења контроле, стави на увид сву неопходну документацију из става 2. овог члана.
Ако се у поступку контроле у Апотеци утврде неправилности у погледу издатих лекова, односно помагала, Апотеци ће се оспорити фактурисани износ.
На захтев Републичког фонда, односно Филијале Апотека доставља потребне податке и извештаје.

V ИЗМЕНЕ УГОВОРА

Члан 20.
Уговорне стране су сагласне да се све измене овог уговора могу вршити искључиво у писаној форми на основу писаног предлога једне од уговорних страна на који је друга уговорна страна дужна да одговори у року од 15 дана од дана пријема предмета.

VI РАСКИДАЊЕ УГОВОРА

Члан 21.
Уговорне стране могу споразумно раскинути овај уговор.
Овај уговор се може једнострано раскинути уз отказни рок од 60 дана, због:
1) неиспуњења уговорних обавеза;
2) неквалитетног испуњавања обавеза;
3) престанком интереса уговорних страна за предмет овог уговора.

VII РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 22.
Уговорне стране су сагласне да све спорове који проистекну у вези са закључивањем, изменом и спровођењем овог уговора, решавају споразумно.
Уколико се настали спор не може решити на начин предвиђен у ставу 1. овог члана, свака уговорна страна може захтевати образовање арбитраже, на основу члана 184. Закона.

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.
Овај уговор се закључује за 2013. годину и ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених заступника уговорних страна.
Члан 24.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) за сваку уговорну страну.
За Републички фонд
За Апотеку
Директор Филијале
Директор/Предузетник
(м.п.)
(м.п.)

Izvor: http://www.lat.rfzo.rs/download/Model_Apoteka.pdf
« Last Edit: 27-12-2012, 18:11:38 by Bred »


Offline tanjababovic

 • Padobranac
 • *
 • Posts: 3
Re: Nacrt ugovora izmedju privatnih apoteka i RFZO
« Reply #1 on: 28-12-2012, 14:42:40 »
Da li neko moze da mi objasni zasto su se kolege iz SPAS a okrenule protiv sopstvenih interesa i ne zele da udju u program za recepte...Zar je toliko jak lobi apoteka Beograd,pa moramo i mi da ih stitimo.Sta je lose u tome da i mi privatnici budemo deo zdravstvenog sistema.

Offline Bred

 • The S[h]ef
 • Administrator
 • Doktor daktilografskih nauka
 • *******
 • Posts: 17763
 • Gender: Male
 • Ekser koji se istupi sam sebe bruka
  • Farmacija forum
Re: Nacrt ugovora izmedju privatnih apoteka i RFZO
« Reply #2 on: 28-12-2012, 20:18:51 »
Mozda su uvredjeni sto ih Ministarstvo zdravlja nije konsultovalo?
A mozda imaju i informaciju da Fond nece placati.

Uglavnom, uloga SPASa se cini sve manjom i nebitnijom.

 

ALIMS :: Ministarstvo zdravlja :: Farmaceutska komora :: RFZO :: Farmaceutski fakultet
Sajt info: Politika privatnosti :: Uslovi koriscenja :: Disclaimer
Tekstovi objavljeni na ovom sajtu su autorsko delo i zajednicko vlasnistvo vlasnika www.farmaceuti.com sajta i autora tekstova. Dalja distribucija tekstova dozvoljena je iskljucivo u nekomercijalne svrhe i uz jasno citiranje izvora i autora poruke, kao i internet adrese na kojoj se original nalazi. Za sve ostale vidove distribucije, obavezni ste da prethodno zatrazite odobrenje od vlasnika www.farmaceuti.com sajta ili autora teksta. Kompletnu odgovornost za sadrzaj objavljenih tekstova kao i posledice koje mogu nastati usled objavljivanja snose iskljucivo njihovi autori, ciji je pseudonim oznacen pored sadrzaja teksta.
Copyright © 2006-2020 "Farmaceuti.com", all rights reserved - sva prava zadrzana