posao spisak apotekacenovnik lekovatekstovikontakt

Author Topic: Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence  (Read 3722 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Bred

  • The S[h]ef
  • Administrator
  • Doktor daktilografskih nauka
  • *******
  • Posts: 17763
  • Gender: Male
  • Ekser koji se istupi sam sebe bruka
    • Farmacija forum

ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ ИЛИ ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЧЛАНОВИМА КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА
("Сл. гласник РС", бр. 119/2007 и 23/2009)
I УВОДНА ОДРЕДБА
Члан 1
Овим правилником утврђују се ближи услови за издавање, обнављање или одузимање одобрења за самостални рад (у даљем тексту: лиценца) члановима комора здравствених радника, поступак и начин издавања, обнављања или одузимања лиценце, образац и садржај издате, обновљене или одузете лиценце, као и друге услове потребне за издавање, обнављање или одузимање лиценце.
Издавање, обнављање и одузимање лиценце јесте поступак који спроводи надлежна комора ради утврђивања стручне оспособљености здравствених радника за самостални рад.
Лиценца је јавна исправа којом се доказује стручна оспособљеност здравственог радника за самостално обављање здравствене делатности у Републици Србији.
О издатој, обновљеној или одузетој лиценци решење доноси директор надлежне коморе.
Лиценца се издаје на период од седам година.

II ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ
Члан 2
Комора издаје лиценцу здравственом раднику члану коморе (у даљем тексту:здравствени радник) који као професију у Републици Србији обавља послове здравствене делатности, у складу са законом.

Члан 3
Здравствени радник подноси захтев за издавање лиценце надлежној комори.
Захтев из става 1. овог члана подноси се надлежној комори преко огранка коморе.

Члан 4
Надлежна комора незапосленом здравственом раднику издаје лиценцу након заснивања радног односа.
Надлежна комора здравственом раднику оснивачу приватне праксе, издаје лиценцу даном подношења захтева за оснивање приватне праксе.
Надлежна комора здравственом раднику кориснику старосне пензије, издаје лиценцу након заснивања радног односа са оснивачем приватне праксе или даном подношења захтева за оснивање приватне праксе.
Здравствени радник страни држављанин који на територији Републике Србије повремено обавља здравствену делатност (пословно-техничка сарадња, стручно консултантске услуге), надлежној комори подноси доказ о чланству у комори, односно сталешком удружењу као и важећу лиценцу земље у којој обавља здравствену делатност.

Члан 5
Уз захтев из члана 3. овог правилника здравствени радник доставља следећу документацију:
1) решење о упису у именик надлежне коморе;
2) оверену фотокопију дипломе високе, више или средње стручне спреме здравствене струке, односно нострификовану диплому високе, више или средње стручне спреме здравствене струке стечене у иностранству;
3) оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
4) потврду да је у радном односу и пословима које непосредно обавља.
Здравствени радник који је стекао наставно-научно звање, односно назив примаријус, доставља оверене фотокопије уверења о стеченом звању, односно називу.
Доказ да правноснажном судском одлуком здравствени радник није осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање здравствене делатности, односно да правноснажном судском одлуком није осуђен на казну затвора због тешког кривичног дела против здравља људи, надлежна комора прибавља од надлежног органа по службеној дужности.

Члан 6
Здравствени радник који обавља специјалистичку делатност, поред докумената из члана 5. овог правилника, уз захтев за издавање лиценце доставља и следећу документацију:
1) оверену фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту, односно нострификовану диплому о положеном специјалистичком испиту стечену у иностранству;
2) оверену фотокопију дипломе о положеном испиту из уже специјалности, односно нострификовану диплому о положеном испиту из уже специјалности стечену у иностранству.

Члан 7
Уколико здравствени радник у оквиру рока важења лиценце стекне стручни назив примаријус или наставно-научно звање дужан је да о томе обавести надлежну комору.
У случају да наступе околности из става 1. овога члана, здравственом раднику се издаје нова лиценца са истим лиценцним бројем и периодом важења.
Уколико здравствени радник у оквиру рока важења лиценце положи специјалистички или испит из уже специјалности дужан је да о томе обавести надлежну комору.
У случају да наступе околности из става 3. овога члана, здравственом раднику се издаје нова лиценца са новим периодом важења.


III ПОСТУПАК ОБНАВЉАЊА ЛИЦЕНЦЕ

Члан 8
Здравственом раднику може се обновити лиценца ако је у периоду важења лиценце, у поступку континуиране едукације, стекао 168 бодова и то за сваку годину важења лиценце по 24 бода кроз садржај програма континуиране едукације, везано за професионалну делатност коју обавља, а за коју се издаје, односно обнавља лиценца.
Изузетно од става 1. овог члана, здравствени радник којем је надлежна комора издала лиценцу до 30. јуна 2009. године, није обавезан да похађа програме континуиране едукације у периоду прве године важења лиценце.
Од укупног броја стечених бодова из става 1. овог члана, најмање 50% бодова треба да буде из области за коју је здравственом раднику издата лиценца, а осталих 50% бодова може бити и из других области које се односе на делатност коју здравствени радник обавља.
Укупан број од 24 бода, мора бити скупљен из више различитих програма континуиране едукације.
Једна половина годишње укупне суме бодова (12 бодова) добија се у оквиру програма континуиране едукације који се спроводе у здравственој установи или приватној пракси у којој је здравствени радник запослен.
За здравственог радника који је запослен у здравственој установи примарне здравствене заштите и приватној пракси ово може бити било који програм континуиране едукације који се спроводи у општини или у управном округу, а који је добио одговарајућу акредитацију од стране Здравственог савета Србије.
Једна половина годишње укупне суме бодова (12 бодова) добија се кроз учешће на екстерним програмима континуиране едукације који се спроводе ван здравствене установе и приватне праксе у којој је здравствени радник запослен и може бити на републичком или међународном нивоу, као и кроз друге облике континуиране едукације утврђене прописом о ближим условима за спровођење
континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике.

Члан 9
Здравствени радник ради обнављања лиценце подноси захтев огранку надлежне коморе 60 дана пре истека рока на који је лиценца издата.
Уз захтев из става 1. овог члана здравствени радник доставља и:
1) доказ да је у периоду важности лиценце стекао потребан број бодова из члана 8. овог правилника;
2) потврду издату од стране здравствене установе, односно приватне праксе, да је најмање 50% од дана издавања лиценце радио у области здравствене делатности за коју има лиценцу.

Члан 10
Ако здравствени радник у току важења лиценце стекне више од 168 бодова, дозвољава му се да у наредни период важења лиценце пренесе 10 бодова.

Члан 11
У поступку одлучивања о захтеву за обнављање лиценце надлежна комора је дужна да по службеној дужности утврди да није наступио неки од разлога за одузимање лиценце утврђених чланом 197. Закона о здравственој заштити.

Члан 12
Ако здравствени радник није испунио услове утврђене чланом 9. став 2. тачка 1) овог правилника, надлежна комора ће му издати лиценцу уколико у току рада под надзором здравственог радника који има лиценцу прикупи потребан број бодова из члана 8. овог правилника, али тако да број бодова потребних за обнављање лиценце не буде већи од броја бодова предвиђених за једну
календарску годину.

Члан 13
Здравственом раднику коме је у складу са прописима који уређују област рада утврђено мировање радног односа, рок за испуњавање услова за обнављање лиценце продужава се за утврђени период мировања радног односа, и то у
следећим случајевима:
1) одлазак на одслужење, односно дослужење војног рока;
2) упућивање на рад у иностранство од стране послодавца или у оквиру међународно-техничке или просветно-културне сарадње, дипломатска, конзуларна и друга представништва;
3) избора, односно именовања на функцију у државном органу, синдикату, политичкој организацији или на другу јавну функцију чије вршење захтева да привремено престане даљи ради код послодавца.
Здравственом раднику, брачном другу запосленог из става 1. тачка 2) овог члана, рок за испуњавање услова за обнављање лиценце продужава се за утврђени период мировања радног односа.
Ако здравствени радник из оправданих разлога утврђених законом (боловање дуже од шест месеци, трудноћа и компликације у вези са одржавањем трудноће, породиљско одсуство и одсуство ради неге детета), није остварио услове из члана 9. овог правилника, рок за испуњавање услова за обнављање лиценце продужава се за период за који су трајали наведени разлози.

IV ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ
Члан 14
Здравственом раднику лиценца може бити одузета привремено или трајно.

Члан 15
Надлежна комора здравственом раднику привремено одузима лиценцу:
1) ако здравствени радник не обнови лиценцу под условом прописаним законом;
2) ако здравствени радник обавља делатност за коју му није издата лиценца;
3) ако здравствени радник у обављању здравствене делатности начини стручну грешку којом се нарушава, односно погоршава здравствено стање пацијента;
4) ако је здравственом раднику изречена једна од мера привремене забране самосталног рада од стране надлежног органа коморе, због теже повреде професионалне дужности и угледа члана коморе, у складу са законом и статутом коморе;
5) ако је правноснажном судском одлуком здравствени радник осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање професије здравственог радника;
6) ако у обављању здравствене делатности злоупотреби средства здравственог осигурања;
7) у другим случајевима прописаним законом.

Члан 16
Здравственом раднику надлежна комора трајно одузима лиценцу ако је правноснажном судском одлуком осуђен на казну затвора због тешког кривичног дела против здравља људи.

Члан 17
Здравствени радник коме надлежна комора није обновила лиценцу односно коме је одузела лиценцу, под условима прописаним законом и овим правилником, дужан је да у року од осам дана од дана пријеме решења достави надлежној комори раније издату лиценцу.

Члан 18
Надлежна комора о привременом или трајном одузимању лиценце здравственом раднику, обавештава послодавца здравственог радника и
филијалу Републичког завода за здравствено осигурање.

V ИЗГЛЕД И САДРЖАЈ ЛИЦЕНЦЕ

Члан 19
Лиценца се издаје на обрасцу формата А3, величине 420 x 297 мм.
На обрасцу се налази грб Републике Србије, назив и лого надлежне Коморе.
На лиценци се уписују следећи подаци о здравственом раднику:
1) име и презиме;
2) школска спрема;
3) област здравствене заштите за коју се лиценца издаје;
4) број лиценце;
5) датум и место издавања лиценце;
6) датум важења лиценце;
7) печат надлежне коморе и потпис директора надлежне коморе.

Члан 20
Штампање лиценце од стране Народне банке Србије - Завода за израду новчаница и кованог новца - Топчидер може се вршити на папиру и на начин који спречава фалсификовање лиценце.

VI ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 21
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику Републике Србије".

http://www.farmkom.rs/2009j/index.php?option=com_remository&Itemid=83&func=download&id=11&chk=42f2ae6bddc4df6d7b3343be50365024&no_html=1&lang=lat
« Last Edit: 25-05-2015, 01:48:56 by Bred »


 

ALIMS :: Ministarstvo zdravlja :: Farmaceutska komora :: RFZO :: Farmaceutski fakultet
Sajt info: Politika privatnosti :: Uslovi koriscenja :: Disclaimer
Tekstovi objavljeni na ovom sajtu su autorsko delo i zajednicko vlasnistvo vlasnika www.farmaceuti.com sajta i autora tekstova. Dalja distribucija tekstova dozvoljena je iskljucivo u nekomercijalne svrhe i uz jasno citiranje izvora i autora poruke, kao i internet adrese na kojoj se original nalazi. Za sve ostale vidove distribucije, obavezni ste da prethodno zatrazite odobrenje od vlasnika www.farmaceuti.com sajta ili autora teksta. Kompletnu odgovornost za sadrzaj objavljenih tekstova kao i posledice koje mogu nastati usled objavljivanja snose iskljucivo njihovi autori, ciji je pseudonim oznacen pored sadrzaja teksta.
Copyright © 2006-2020 "Farmaceuti.com", all rights reserved - sva prava zadrzana