Farmaceutski fakultet u Beogradu > Imunologija

SPISAK PITANJA ZA USMENI

(1/1)

Al-Jasmina:
Evo ih...sva pitanja  :wink:
Pohvala Yeci,
ona je ovo meni poslala
i opomenula me da ih prosledim na forum!

1.   Koja su dva tipa stečenog imuniteta i protiv kojih vrsta mikroorganizama se oni bore?
2.   Koje su osnovne karakteristiike stečenog imuniteta?
3.   Koje su osnovne faze stečenog imunog odgovora?
4.   Koje su osnovne vrste limfocita, po kojim funkcijama se razlikuju i kako se mogu identifikovati?
5.   Koje su osnovne razlike izmedju naivnih, memorijskih i efektorskih T I B ly?
6.   Koje su osnovne histomorfološke karakteristike primarnih limfnih organa?
7.   Gde su T I B ly lokalizovani u limfnom čvoru i slezini? Čime je uslovljena njihova različita anatomska lokalizacija?
8.   Kako se naivni i efektorski Ly razlikuju u odnosu na svojstvo migracije i recirkulacije?
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1.   Po kojim karakteristikama se urodjeni imunitet razlikuje od stečenog?
2.   Navesti tri primera sposobnosti komponenti i mehanizama urodjenog imuniteta da prepoznaju mikroorganizme, ali ne i sopstvene ćelije?
3.   Kojim mehanizmima epitel kože sprečava ulazak mikroorganizama u organizam?
4.   Kako fagociti vrše ingestiju i ubijanje mikroba?
5.   Kako NK ćelije prepoznaju i ubijaji inficirane ćelije i kakva je uloga MHC molekula u tim procesima?
6.   Kakva je uloga citokina prirodnog imuniteta u borbi protiv infekcija?
7.   Kako urodjeni imunitet pospešuje stečeni?
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1.   Kada Ag dospe u organizam putem kože, u kojim organima se on koncentriše? Koje ćelije su značajne u procesu prihvatanja Ag?
2.   Šta su MHC molekuli? Kako su otkriveni i koja je njihova uloga?
3.   Kakva je razlika izmedju Ag koji se prikazuju u sklopu MHC I i MHC II klase?
4.   Kako teče proces prerade molekula koji se preradjuju u kompleksu MHC I, a kako se preradjuju oni koji se prikazuju u kompleksu sa MHC II?
5.   Kojit itpovi T ly prepoznaju Ag u kompleksu sa MHC I i MHC II? Koji molekuli regulišu specifičnost tipova T ly i kakav je fiziološki značaj?
-----------------------------------------------------------------------------------------------1.   Koji signali indukuju odgovor B ly na proteinske Ag, a koji na polisaharidne Ag?
2.   Koje su najbitnije razlike izmedju primarnog i sekundarnog humoralnog odgovora na proteinske Ag?
3.   Kako T ly pomoćnici specifični za neki Ag saradjuju sa B ly koji su specifični za isti Ag i gde se u limfnom čvoru uglavnom odigravaju te interakcije?
4.   Kojim mehanizmima T ly pomoćnici stimulišu proliferaciju i diferencijaciju B ly? Koje su sličnosti izmedju tih mehanizama i mehanizama aktivacije makrofaga od strane T ly?
5.   Koji signali indukuju izotipsko prekopčavanje i kakav je značaj tog fenomena  za odbranu organizma od mikroorganizma?
6.   Šta je afinitetno sazrevanje, kako se indukuje i kako se vrši selekcija preživljavanja visokoafinitetnih B ly?
7.   Koje su karakteristike humoralnog imunog odgovora na polisaharide, lipide i nukleinske kiseline? Koji tipovi bakterija uglavnom stimulišu ovakav tip humoralnog imuniteta?
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1.   Koji su regioni na molekulu At uključeni u funkcije At?
2.   Na koji način procesi izotipskog prekopčavanja i afinitetnog sazrevanja pospešuju sposobnost At da se bore protiv stranih Ag?
3.   Na koji način At štite organizam od mikroba mehanizmom neutralizacije?
4.   Na koji način At pomažu eliminaciju mikroorganizma od strane fagocita?
5.   Objasniti mehanizam ADCC reakcije.
6.   Kako se aktivira sistem komplementa i zašto je on efikasan u odbrani od mikroorganizama, a ne reaguje prema sopstvenim ćelijama?
7.   Koje su funkcije sistema komplementa i koje komponente komplementa učestvuju u tim funkcijama?
8.   Kako At sprečavaju infekciju mikroorganizmima koji prodiru preko respiratornog i digestivnog trakta?
9.   Na koji način se novorođenče štiti od infekcije pre nego je njegov imunitet funkcionalno zreo?
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1.   Šta je imunološka tolerancija? Koje su najvažnije karakteristike imunološke tolerancije i zašto je ona značajna?
2.   Kako se indukuje centralna tolrancija T i B ly?
3.   Kako se indukuje funkcionalna anergija T ly? Kako se anergija može prekinuti i šta je posledica prekida?
4.   Koji su geni značajni za autoimunost? Kako MHC molekuli mogu uticati na razvoj autoimunosti?
5.   Koji su  mogući mehanizmi kojima infekcija može doprineti razvoju autoimunosti?
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1.   Šta su zajedničke kliničke i patološke manifestacije imunodeficijentnih bolesti?
2.   Navesti i objasniti neke mutacije koje mogu dovesti do prekida u sazrevanju T I B ly?
3.   Koje mutacije mogu dovesti do blokiranja aktivacije ili efektroske funkcije CD4+ T ly i koje su kliničke i patološke manifestacije ovih mutacija?
4.   Kako HIV inficira ćelije i kako se razmnožava unutar inficirane ćelije?
5.   Koje su najvažnije kliničke manifestacije HIV infekscije i kakva je patogeneza tih manifestacija?
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1.   Koji su tipovi tumorskih Ag na koje reaguje imuni sistem? Koji dokazi postoje da je odbacivanje tumora imunološki fenomen?
2.   Kako CD8+ T ly prepoznaju tumorske Ag i kako se ove ćelije aktiviraju i diferenciraju u efektorske CTL?
3.   Koji su mehanizmi kojima tumor izbegava mehanizme imunog sistema?
4.   Koje su strategije imunoterapije tumora kojima se stimuliše imuni odgovor na tumorske Ag?
5.   Zašto normalne T ćelije koje prepoznaju strane Ag u kompleksu sa sopstvenim MHC molekulom, reaguju snažno protiv alogenih MHC molekula transplantata?
6.   Koji su najvažniji mehanizmi odbacivanja grafta?
7.   Šta je mešana leukocitna reakcija i koji je njen značaj?
8.   Koji su problemi vezani za presadjivanje kostne srži?
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1.   Koje vrste Ag mogu da izazovu imuni odgovor koji dovodi do bolesti preosetljivosti?
2.   Kakav je redosled dogadjaja u tipičnoj reakciji rane preosetljivosti? Koje su karakteristike kasne faze ove reakcije i čime je ona izazvana?
3.   Navesti primere reakcije rane preosetljivosti, kakva je njihova patogeneza i kako se leče bolesti izazvane reakcijama rane preosetljivosti?
4.   Kako At dovode do oštećenja tkiva i izazivaju oboljenja? Koje su razlike u manifestaciji bolesti izazvanih At prema ćelijskim Ag i komponentama extraćelijskog matriksa u odnosu na promene izazvane deponovanjem imunskih kompleksa u tkivima?
5.   Navesti najznačajnije primere bolesti izazvanih At i imunskim kompleksima.
6.   Navesti najznačajnije primere bolesti preosetljivosti izazvanih T ly i mehanizam njihovog nastanka.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1.   Koji su funkcionalno različiti domeni (regioni) At i TCR? Koje su osobine sekvenci AK u tim regionima značajne za njihovu funkciju?
2.   Koje su razlike izmedju tipova Ag koje prepoznaju At i TCR?
3.   Koji mehanizmi doprinose raznolikosti At i TCR? Koji mehanizmi doprinose u najvećoj meri ovim raznolikostima?
4.   Koji su kontrolni mehanizmi u toku sazrevanja limfocita koji obezbedjuju preživljavanje “korisnih” ly?
5.   Šta je negativna selekcija i koji je njen značaj?
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1.   Koje su komponente TCR kompleksa? Koji molekul u TCR kompleksu prepoznaje Ag , a koji je odgovoran za prenos signala aktivacije?
2.   Šta su akcesorni molekuli i kakva im je funkcija u aktivaciji T ly?
3.   Šta su kostimularoti? Kakav je fiziološki značaj kostimulacije? Koji receptor:ligand parovi su najvažniji za kostimulaciju?
4.   Koji citokin je najvažniji za proliferaciju (klonalnu ekspanziju) T ly? Zašto Ag-specifični T ly proliferišu u većoj meri nego T ly koji nisu aktivisani Ag?
5.   Koje su najvažnije podgrupe CD4+ Th ly, kako nastaju i po čemu se razlikuju?
6.   Kako se aktiviraju CD8+ T ly? Koji signali su potrebni da bi se CD8+ T ly diferencirao u CTL?
7.   Koji su najvažniji biohemijski putevi prenosa signala aktivacije i proizvodi transkripcionih faktora?
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1.   Koji su tipovi imunskih reakcija posredovanih T ly za eliminaciju mikroorganizama koji su sekvestrirani u vezikulama fagocita i mikroorganizama koji preživljavaju u citoplazmi inficiranih ćelija?
2.   Zašto diferencirani efektorski T ly, prethodno aktivirani antigenom, pretežno migriraju u tkiva na mesto infekcije, a ne u limfni čvor i kojim se to mehanizmima postiže?
3.   Pomoću kojih mehanizama, efektorski T ly aktiviraju makrofage i kakav je odgovor makrofaga kojim se postiže ubijanje fagocitovanih mikroorganizama?
4.   Kakve su uloge Th1 I Th2 ćelija u odbrani od intracelularnih mikroorganizama i parazita (helminta)?
5.   Na koji način CTL ubijaju ćelije inficirane virusima? 

Navigation

[0] Message Index

Go to full version