Farmaceutski fakultet u Beogradu > Postdiplomske studije

Staziranje i polaganje drzavnog ispita u Republici Srpskoj

(1/1)

Bred:
Izvor: Farmaceutsko drustvo Republike Srpske (http://www.farmaceutskodrustvo.org/)

--- Quote ---PLAN I PROGRAM
Obavljanja pripravničkog staža diplomiranog farmaceuta u skladu sa važećim Pravilnikom o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (Sl. glasnik Republike Srpske broj 19/93, 01/95, 28/01 i
34/04).
Plan pripravničkog staža diplomiranog farmaceuta obuhvata:
1. Farmaceutska tehnologija i farmakologija = 6 mjeseci
2. Kontrola lijekova = 2 mjeseca i 20 dana
3. Socijalna medicina = 10 dana
Program pripravničkog staža diplomiranog farmaceuta:
1. Farmaceutska tehnologija i farmakologija (6 mjeseci).
a) Staž u apoteci (4 mjeseca i 15 dana)
b) Staž u bolničkoj apoteci ( 1 mjesec i 15 dana).
a) Staž u apoteci
Pripravnik obavlja staž u apoteci u trajanju od 4 mjeseca i 15 dana. Pripravnik se upoznaje sa procesom izdavanja lijekova na recept, lijekovima i oblicima doziranja, specijalitetima, magistralnom i galenskom izradom preparata, pomoćnih ljekovitih sredstava, stručnim radom u apoteci, medicinskim snabdijevanjem i stručno - administrativnim postupkom i obradom u apoteci.
b) Staž u bolničkoj apoteci (Klinički centar, Zavod za kliničku farmakologiju, Služba za medicinsko snabdijevanje i bolnička apoteka)
Pripravnik obavlja staž u bolničkoj apoteci u trajanju od 1 mjesec i 15 dana i upoznaje se sa radom na sterilnim preparatima, kao što su preparati za oči, infundibilije, injekcije, preparati za hemodijalizu i peritonealnu dijalizu, rastvori za hirurgiju i drugi sterilni preparati. Radi na izdavanju specijalnih lijekova koji se koriste samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.
2. Kontrola lijekova ( 2 mjeseca i 20 dana)
Staž se obavlja u Kontrolno – analitičkoj laboratoriji. U laboratoriji za kontrolu lijekova pripravnik se upoznaje sa osnovnim zakonskim propisima koji se odnose na kontrolu i ispitivanje lijekova kao i sa metodologijom rada i metodama koje se
koriste u analizi lijekova.
Praktično radi na pripremi rastvora i reagenasa za ispitivanje čistoće , kvalitativnu i kvantitativnu analizu ljekovitih supstanci, određuje fizičke konstante (tačku topljenja, indeks refrakcije, optičku aktivnost), izvodi karakteristične reakcije
ljekovitih supstanci sa organskim reagensima, ispituje stepen čistoće, određuje sadržaj ljekovite supstance u doziranim farmaceutskim oblicima primjenom titrimetrije, spektrofotometrije, tankoslojne hromatografije, fluorimetrije, upoznaje se sa visokoefikasnom tečnom hromatografijom i biološkom kontrolom antibiotika i vitamina.
3. Socijalna medicina ( 10 dana)
Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske Socijalna medicina
Pripravnik obavlja staž na Institutu za zdravstvenu zaštitu Republike Srpske u trajanju od 10 dana. Pripravnik se upoznaje sa osnovama i principima zdravstvene zaštite, sa metodama planiranja i programiranja u zdravstvu, a posebno u službi medicinskog snabdijevanja (apotekama) učestvuje u izradi planova i programa rada, njihovom praćenju, analizi i evoluciji. Upoznaje se sa
osnovama zdravstvene statistike i osnovama ekonomike u zdravstvenoj zaštiti.
Sprovodi zdravstveno vaspitni rad pri izdavanju lijekova.
Napomena:
Staž se ne mora obaviti utvrđenim redoslijedom.
--- End quote ---


--- Quote ---REPUBLIKA SRPSKA
FARMACEUTSKO DRUŠTVO
Banja Luka, Aleja Svetog Save bb
Telefon/faks: +387 (0)51 212 260
Ţiro-račun broj: 562-100-80000456-66, NLB -Razvojna Banka
e-mail : [email protected] farmaceutskodrustvo.org
Adresa internet stranice: www.farmaceutskodrustvo.org

Informacije o polaganju stručnog ispita za magistre farmacije
1. Frekvencija organizovanja ispita: jednom mjesečno, najčešće zadnja subota u mjesecu;
2. Pitanja za polaganje ispita: nalaze se u prilogu ;
3. Plan obavljanja pripravničkog staţa: nalazi se u prilogu;
4. Visina uplate: 300,00 KM, uplaćuje se na budţet RS, broj ţiro računa je u prilogu;
5. Mjesto odrţavanja ispita: ispit se odrţava u prostorijama Odsjeka za stomatologiju Medicinskog
fakulteta u Banjoj Luci (Kampus);
6. Ispitivači za stručni dio ispita su: mr.sci. Vanda Peković- Marković, prim. mr ph; Prim. mr ph
Nataša Grubiša; mr ph Tanja Savanović i mr.sci Biljana Tubić, mr ph.
Pravni dio ispituje gospodin Tomislav Ilić, dipl. pravnik iz Ministarstva zdravlja i socijalne zašite RS;
7. Prijava ispita: ispit se prijavljuje u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS (na protokolu)
Adresa: Trg Republike 1 (velika zgrada), 6. sprat, kancelarija 20.
Neophodna dokumentacija:
a) Ovjerena kopija diplome,
b) Popunjena i ovjerena pripravnička knjiţica,
c) Uplatnica na 300,00 KM,
d) Popunjena prijava (u prilogu).
8. Informacije za polaganje stručnog ispita se mogu dobiti u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS,
na telefon 051/339 - 473.
9. Podaci o načinu prijavljivanja za obavljanje dijela pripravničkog staţa u Institutu za zaštitu zdravlja
RS,nalaze se u prilogu.
10. Dio pripravničkog staţa koji se odnosi na kontrolu lijekova obavlja se u Hemofarmu d.o.o., Novakovići
bb, Banja Luka. Za sve potrebne informacije obratiti se rukovodiocu Kontrole kvaliteta, Prim. mr ph Radi
Amidţić (specijalista za kontrolu i ispitivanje lijekova), tel. 051/ 389- 230.
Stručna sluţba Farmaceutskog društva Republike Srpske
--- End quote ---

PITANJA ZA DRZAVNI ISPIT

--- Quote ---P I T A NJ A
MAGISTAR FARMACIJE
Iz propisa koji regulišu stavljanje lijekova i medicinskih sredstava u promet
(Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH)
1. Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH
2. Lijek - definicija i vrste
3. Proizvodnja lijekova
4. Stavljanje lijeka u promet
5. Promet lijekova
6. Promet lijekova na veliko
7. Uvoz lijekova
8. Označavanje lijekova
9. Farmakovigilanca
10. Kontrola kvaliteta lijekova
11. Oglašavanje lijekova
12. Primjena lijekova u zdravstvenim ustanovama
13. Farmaceutski otpad
14. Medicinska sredstva
15. Proizvodnja medicinskog sredstva
16. Promet medicinskih sredstava na veliko
17. Inspekcijski nadzor u proizvodnji i prometu na veliko lijekova i medicinskih sredstava
Iz propisa koji regulišu promet opojnih droga i psihotropnih supstanci
(Zakon o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga / BiH)
18. Opojne droge, psihotropne supstance, prekursori
19. Razvrstavanje opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora
20. Proizvodnja i promet supstanci razvrstanih u tabele II i III
21. Propisivanje i izdavanje opojnih droga
22. Evidencije i izvještaji-opojne droge
Iz propisa koji reguliše apotekarsku djelatnost
(Zakon o apotekarskoj djelatnosti)
23. Zakon o apotekarskoj djelatnosti
24. Dobra apotekarska praksa
25. Apotekarska djelatnost
26. Farmaceutska zdravstvena zaštita
27. Promet na malo u apoteci - osnivanje i organizacija apoteke
28. Apotekarski radnici
29. Izdavanje lijekova, medicinskih sredstava i drugih proizvoda u apoteci na recept/nalog
30. Promet na malo u specijalizovanoj prodavnici
31. Inspekcijski nadzor nad prometom na malo
32. Stručna literatura u apoteci
33. Izvještaji o potrošnji lijekova
2
Iz ostalih propisa
(Zakon o komorama, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o
hemikalijama, Zakon o biocidima, znanje sa studija)
34. Sistem nadzora nad stručnim i etičkim radom magistara farmacije/apoteka
35. Esencijalna lista lijekova
36. Lista lijekova koji se izdaju na recept na teret FZO RS
37. Recept
38. Izrada magistralnih i galenskih lijekova u apoteci
39. Dostupnost informacija iz oblasti lijekova, medicinskih sredstava i hemikalija
u Republici Srpskoj
40. Sertifikacioni i akreditacioni standardi
41. Hemikalije i biocidi
PRIPREMA STRUČNOG DIJELA ISPITA
1. Zakoni navedeni u nazivu poglavlja
2. Pravilnici koji proizilaze iz navedenih Zakona
3. Internet stranice nadležnih institucija
4. Teorijsko znanje sa studija
5. Znanja i iskustva stečena tokom pripravničkog staža
KANDIDAT JE OBAVEZAN PRATITI IZMJENE I DOPUNE NAVEDENIH PROPISA,
KAO I INTRENET STRANICE NADLEŽNIH INSTITUCIJA
--- End quote ---

rodić:
da li neko zna kako mogu da dodjem do informacija o staziranju u Banjaluci,Bijeljini?kakvi su tamo uslovi?

bergues:
pozdrav

prema linkovima koje sam ispod naveo , ukoliko se stručni (državni) ispit polaže u federaciji bih , pored stručnog , postoji i pravni dio ispita , dok sam na stranici farmaceutskog društva republike srpske našao samo stručna pitanja(već navedena u prvom postu ove teme).da li to znači da se u rs-u ne polaže pravni dio , ili?

republika srpska-pitanja za stručni ispit magistara farmacije (http://www.farmaceutskodrustvo.org/images/dokumenti/magistar_farmacije.pdf)

fbih-pitanja za stručni ispit magistara farmacije - skroluj do kraja stranice (http://www.fmoh.gov.ba/index.php/usavrsavanja/strucni-ispiti)


evo i jedno podpitanje koje nema veze sa ovom temom

kako i gdje se može doći do informacija o priznatosti privatnih fakulteta u bih , konkretno
univerziteta bijeljina-farmaceutski smjer (http://www.ubn.rs.ba/) i evropski univerzitet brčko - zdravstveni fakultet - studij farmacije? (http://www.evropskiuniverzitet-brcko.com/index.php/eu/akreditaciona-dokumenta)

Navigation

[0] Message Index

Go to full version