DVD u DivX - kompletan vodiè

Started by Korisnicko Ime, 20-01-2007, 15:31:59

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Korisnicko Ime

Za ovu operaciju vam je potreban sledeæi softver:

* DVD Decrypter
* Auto Gordian Knot (u daljem tekstu AutoGK)

Instalacija AutoGK-a: U ovom tekstu koristiæemo poslednju stabilnu verziju AutoGK-a, 1.60. (oko 6,8 MB). Od dodatnih komponenti koje æe vam ponuditi, izaberite samo VobSub, AviSynth i Xvid kodek.
Tokom ove procedure, AutoGK setup æe startovati instalacione programe VobSub-a i AviSyntha, dva programa koje zahteva za rad. AviSynth instalirajte normalno, ali kod VobSub-a obratite pa¾nju: uz njega dolazi i DirectVobSub, plugin za plejere koji iscrtava titlove direktno na filmovima prilikom reprodukcije iz plejera koji koriste DirectShow. Ukoliko veæ koristite neki od "crtaèa titlova" kao ¹to su ffdshow ili DivXG400, ili gledate filmove iz BSPlayera ili sliènog programa sa sopstvenim rutinama za prikaz titlova, iz grupe "Plugins" iskljuèite "VobSub for DirectShow".

DVD Decrypter: Ovaj program slu¾i za kopiranje (ripovanje) kompletnog filma na va¹ hard-disk. Ovo radimo iz dva razloga: operacija prebacivanja u DivX traje satima, tako da bi va¹ DVD-ROM bio u poslu du¾e vreme ¹to nikako nije dobro za njegovo zdravlje, a drugi razlog je taj ¹to DVD Decrypter uklanja sve regionalne i za¹tite od kopiranja koje mogu ometati proces konverzije.

Kada ste sa sajta http://www.dvddecrypter.com/ pokupili najnoviju verziju ovog programa i instalirali ga, ubacite svoj DVD u drajv a onda startujte program. U meniju "Mode" izaberite "Ifo". U listi "Input" u desnoj strani prozora otvorite najveæu VTS grupu, pa zatim pritisnite dugme "Decrypt" (dugme sa slikom DVD diska i hard-diska).

Konverzija: Kada se proces kopiranja napokon zavr¹i, startujte AutoGK.
U polju "Input directory" navedite putanju do VIDEO_TS direktorijuma gde je DVD Decrypter stavio fajlove sa DVD-a. U polju "Output file" navedite ime rezultujuæeg .AVI fajla.

U listi "Audio track" izaberite zvuèni zapis iz filma koji ¾elite da se èuje u va¹em DivX/XviD filmu. Vodite raèuna da izaberete pravi zvuk, a ne onaj gde su re¾iserovi komentari ili sinhronizovane verzije za druge jezike. Svejedno je hoæete li staviti stereo ili surround; ukoliko ne ¾elite da zadr¾ite zvuk u AC3 5.1 obliku, isti æe u svakom sluèaju biti downmixovan u stereo. Neki filmovi sadr¾e bolje napravljeni stereo mix, kod nekih je 5.1 kvalitetniji, ali u principu svejedno je koji æete izabrati (ponavljam, ukoliko ¾elite da ga prebacite u standardni MP3 zvuk kao komponentu va¹eg DivX/XviD filma).

Iz liste "Subtitle track" izaberite titlove koje ¾elite da ostavite na filmu. Pa¾nja: rezultat ove procedure je DivX sa titlovima "nalepljenim" na njega. Postoji moguænost da se titlovi skinu sa filma nezavisno, u .SRT ili .SUB fajl, ali se ova procedura obavlja metodom optièkog prepoznavanja teksta programom SubRip, ¹to komplikuje ceo proces. Ako ste ba¹ re¹ili da vam titlovi ne budu na filmu, u "Subtitle track" listi nemojte navesti nijedan titl, a titlove isèupajte SubRip-om (uputstvo æete morati pronaæi na nekom drugom mestu).

Iz liste "Predefined size" izaberite na koliko diskova ¾elite va¹ film. Preporuèujem da za filmove do sat i 30 minuta koristite 1 disk, a za du¾e dva ili vi¹e (diskovi su bar jeftini).
Kliknite na dugme "Advanced settings".

U polju "Resolution settings" vam preporuèujem da stavite "Fixed width" i upi¹ete vrednost "640". Ukoliko stavite "Auto width", AutoGK æe svojim analizama (prema kompleksnosti filma) odrediti rezoluciju, meðutim ovo ne ispada uvek zadovoljavajuæe. Neki filmovi æe u tom sluèaju biti odraðeni u full rezoluciji (720 x XXX), a po¹to se DivX/XviD kodek, pored sve svoje optimizacije i ispeglanosti, jo¹ uvek ne snalazi sa velikim rezolucijama (niti je za njih namenjen), mo¾e se desiti da se na filmu pojavljuju vizuelni artefakti u obliku makroblokova, naroèito na dinamiènijim scenama. Sa druge strane, niske rezolucije proizvode previ¹e mutnu sliku prilikom njenog razvlaèenja preko celog ekrana tokom reprodukcije, pa vam savetujem da horizontalnu rezoluciju dr¾ite na 640, kao zlatnu sredinu.
Kao kodek izaberite onaj koji imate (ili vam se vi¹e sviða). Preporuka autora ovog teksta je XviD.

U okviru "Audio" vam preporuèujem da stavite "CBR MP3" i bitrejt namestite na 128. Sve preko toga je bespotrebno zauzimanje prostora koji se mo¾e iskoristiti da bolji kvalitet video komponente, nau¹trb diskutabilnog dobitka na kvalitetu zvuka koji se te¹ko mo¾e osetiti (to jest nimalo, naroèito prilikom reprodukcije DivX-a na televizoru). Meðutim, bitrejti ni¾i od 128 proizvode slabiji kvalitet koji se èesto mo¾e osetiti "golim uhom" i na lo¹ijem ozvuèenju, pa je najbolje da zvuk dr¾ite kao 128kbps CBR MP3. Naravno, nisu vam potrebni nikakvi dodatni MP3 kodeci, po¹to AutoGK dolazi uz Lame MP3 enkoder i sve protrebne programe.

Razlog za¹to vam savetujem CBR (Constant BitRate) MP3 je taj ¹to ako izaberete "VBR MP3", dolaziæe do problema prilikom eventualnog editovanja filma (nikad se ne zna). Argumenti pobornika varijabilnog bitrejta padaju u vodu kod prebacivanja filmova, jer ovde nema govora o nikakvom high-fidelitiju niti konverziji kvalitetnog zvuka sa audio diska, a VBR samo bespotrebno komplikuje stvari (iz ranije navedenog razloga).
"Auto" opciju za audio AutoGK interpretira na sledeæi naèin: ukoliko ste izabrali da vam film bude na jednom disku, koristiæe se MP3, u suprotnom æe zvuk biti zadr¾an u izvodnom AC3 surround obliku. Moj savet je, naravno, da se dr¾ite 128kbps CBR MP3, iz sledeæeg razloga: istina, dva ili vi¹e diska se èine kao dovoljan prostor da se na njemu kvalitetno "razvuku" i film i zvuk. Meðutim, AC3 zvuk je MASIVAN, pojede poveliki deo prostora, a besmisleno je èuvati kvalitetan zvuk ako se veæ slika degradira konverzijom u DivX/XviD. Dakle, bolje je koristiti MP3 za zvuk, bez obzira na broj diskova, jer je i on dovoljno kvalitetan, a dozvoliti da film iskoristi ostatak prostora radi dobijanja ¹to kvalitetnije slike. Naravno, ovo je moje mi¹ljenje i vi se njega apsolutno ne morate dr¾ati.

Nakon ¹to ste sve pravilno namestili, pritisnite "Add Job" a zatim "Start". Èisto informativno, konverzija æe trajati dosta dugo (procesoru na 1.2 GHz za film od dva sata treba oko ¹est sati rada, ponajvi¹e zbog dvoprolazne kompresije u DivX/XviD koja daje veoma kvalitetne rezultate) pa se slobodno mo¾ete udaljiti od raèunara.

Izvor: Benchmark