Pitanja i recepti sa kolokvijuma iz tehnologije

Started by frckica-j, 19-12-2008, 12:14:20

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

frckica-j

Evo, ja sam uspjela da doðem do ovoga... Dopi¹ite sve ¹to ja nisam!

STERILNI PREPARATI

1. Excipiens ad unguenta antibiotica se sterili¹e metodom: ________
2. Vrijednost u koloni C za Acidum boricum je 1,9. Da li je potrebno dodavati sredstvo za izotonizaciju da bi se napravio izotonièan rastvor koji sadr¾i 1% borne kiseline?
3. Navest bar 4 supstance koje se koriste za izotonizaciju kapi za oèi.
4. Navesti monografije preparata za oèi koje daje Ph. Jug. 2000.
5. Rastvor koji sadr¾i 0.2g borne kiseline u 20ml rastvora (C=1.92) je:
          a) hipotonièan          b)izotonièan          c) hipertonièan
6. U 1L krvnog seruma normalno se nalazi:
     a) 154 Eq katjona i 154 Eq anjona
     b) jednake kolièine Na i Cl
     c) 154 mEq katjona i 154 mEq anjona
7. Papirnu i plastiènu ambala¾u sterili¹emo postupkom _____________
8. 4 mmola citrata3- je __________mEq.
9. HPMC u kapima za oèi je________
10. Infundibilije se prema namjeni dijele na:
11. Na èemu se zasniva filtracija i ¹ta se ovim postupkom sterili¹e?
12. Navesti bar 4 sredstva koja se koriste za izotonizaciju kapi za oèi.
13. Prema Ph.Jug IV koja podloga se koristi za izradu masti sa hloramfenikolom i kojom metodom se sterili¹e?
14. Kolona B za nafazolin hidroksihlorid je 23. Koliko je potrebno vode za injekcije na 0.2g ove supstance da bi preparat bio izotonièan?
15. Za puferovanje parenteralnih preparata koriste se: (zaokru¾i)
     a)acetatni
     b)citratni
     c)fosfatni
     d)boratni
16. Sterilizacija etilenoksidom se primjenjuje za:
17. Rastvor koji ima sni¾enje taèke mr¾njenja manje od -0.52C je_____________ i primjenjen parenteralno izaziva___________.
18. Dozvoljeno odstupanje od taèke mr¾njenja izotoniènog rastvora NaCL za infundibilije je_______.
19. Navesti tri konzervansa koji se mogu koristiti za izradu injekcija.
20. Rastvor koji sadr¾i 0.25g borne kiseline u 10ml rastvora (C=1.92) je
          a)hipotonièan          b)izotonièan          c)hipertonièan
21. Navesti uloge sledeæih komponenti, koje mogu da se koriste za izradu kapi za oèi:
     hlorbutanol   __________
     glukoza     ___________
     HPMC     ___________
22. Provjeravanje izotoniènosti kod uljanih kapi za oèi je: (zaokru¾iti)
     a) obavezno
     b) izvodi se samo kada je nagla¹eno na receptu
     c) koriste se samo ako je ljekovita supstanca iz grupe antibiotika
23. Za izradu masti za oèi, podloge sa polietilenglikolima se: (zaokru¾iti)
     a) mogu koristiti
     b) ne treba ih koristiti
     c) koriste se samo ako je ljekovita supstanca iz grupe antibiotika
24. Puferi se dodaju kapima za oèi u cilju pobolj¹anja njihove:
     a) stabilnosti
     b) rastvorljivosti
     c) podno¹ljivosti
     d) sve navedeno

Neka pitanja koja imaju kolege iz Beograda mo¾ete pogledati ovdje (http://www.farmaceuti.com/forum/index.php/topic,5552.0.html) i ovdje (http://www.farmaceuti.com/forum/index.php/topic,5583.0.html)

Recepti koji su bili dosad (neki bar :K):

1.Rp/ Papaverini chloridi inj. 20ml
            M.f.inj.
            S.s.n.
       Preparat je oficinalan po Ph.Jug.IV i 1ml sadr¾i 40 mg papaverin-hlorida.
       F.M.III:
       Papaverini chloridum      4.00g
       Natrii chloridum          0.48g
       Aqua pro injectione       ad 100 ml

2. Rp/Sorbitoli infundibile 5g/100ml   200ml
            M.f.infundibile
            D.S.ad m.m.
       F.M.III
       Sorbitolum                 50g
       Aqua pro injectione ad 100ml 
       Sorbitol se rastvara u vodi za injekcije uz zagrijevanje na 70C.

3. Rp/ Chlortetracyclini chloridi oculenti
            M.f. oculentum
            D.S. 4 puta dnevno istisnuti u oèi

       F.M.III
           Chlortetracyclini chloridum       1g
           Exc. ad unguenta antibiotica   ad 100g

       Ecipiens ad unguenta antibiotica
       Vaselinum album     90g
       Parafinum liquidum   10g

4. Rp/Pilocarpini chloridi oculoguttae
             M.D.S. kapi za oèi
      Pilocarpini chloridum (Ph. Jug IV): 1%
      F.M.III: 0,5%-3%
      A(pilokarpin hlorid)=0,22

5. Rp/Morphini chloridi injectio   20mg/ml         20ml
             M.f. injectio
             D.S. ad m.m.
      Morphini chloridi injectio (Ph.Jug IV): 1ml sadr¾i 20 mg morfin hlorida
     
      Izrada: Morphini chloridum            20g
              Natrii pyrosulfatis            1g
              Natrii chloridum 0,1N               5g
              Agua pro injectione            ad 1000ml
 
      A(morfin hlorid)=0,14
      A(Na-pirosulfat)=0,65
      A(Na-hlorid)=1,0
      Deklarisani volumen: 20,00ml
      Ukupni propisani volumen: 20,6 ml

6. Rp/ Na+         63mval/l                        M(NaCl)=58.44
       K+          17mval/l                        M(KCl)=74,55
       NH4+        70mval/l                        M(NH4Cl)=53,50
       Cl-         150mval/l
            M.f.infundibilia 200ml
            D.S. ad m.m.

7. Rp/ Atropini sulfatis injectio     1,5mg/ml   a  2ml
            M.f.inj.
            D.t.d. N XX
            D.S. u ruke ljekaru

       Preparat je oficinalan u Ph.Jug.IV i 1 ml sadr¾i 0,5mg ili 1mg atropin sulfata.
       ph=3,0-4,0
       C(Atropin sulfat)=8,85
       A(Atropin sulfat)=0,1

8. Varijacija prethodnog recepta:
   Rp/ Atropini sulfatis inj. 1,5mg/ml a 1 ml
            M.f.inj.
            D.t.d. N XX
            D.S. u ruke ljekaru 

9. Rp/ Natrii chloridi infundibile cum glucoso  150ml
            D.S. cum formula

10. Rp/ Gentamicini sulfatis      0,015g
        Exc. ad ung. antibiotica   ad 5,0
            M.f. unguentum

11. Rp/ Na+          126 mmol/ml
        Ca++          30 mmol/ml
        Cl-          156mmol/ml
        M.f. infundibile 200ml

       
        

bozana


frckica-j


frckica-j

BIOFARMACIJA I TABLETE

Kolokvijum se sastoji iz 20 pitanja, a recepata nema. Na¾alost, ja sam uspjela da doðem samo do 11 pitanja sa zadnjeg kolokvijuma.

1. Kako se defini¹e rastvorljivost ljekovite supstance?
2. Da li æe se lak¹e resorbovati ljekovita supstanca koja ima manji ili lj.s. koja ima veæi particioni koeficijent? Objasniti!
3. Dissolution test se koristi za ispitivanje__________.
4. Koje osobine ima karbamazepin ako pripada III grupi Biofarmaceutskog sistema klasifikacije lijekova?
5. Navesti vrste tableta koje su oficinalne po Ph.Jug.V!
6. Navesti bar 4 lubrikansa u izradi tableta!
7. Navesti prednosti postupka direktne kompresije!
8. Kod kojih vrsta tableta se izvodi ispitivanje variranja mase (po Ph.Jug V)?
9. Kako se izvodi ispitivanje raspadljivosti dra¾eja po Ph.Jud.V?
10. Osnovni kriterijum pri izboru velièine tvrdih ¾elatinskih kapsula je___________.
11. ©ta je granulometrijski sastav i kako se izra¾ava?


ceca85

Kolokvijum:Tablete
1.da li se procesima usitnjavanja moze povecati rastvorljivost neke supstance?
2.vrste tableta za primjenu u ustima Ph Jug V
3.sta su antiadhezivi,primjer
4.nedostatak vlazne granulacije,faze
5.osnovni kriterijumi za izbor odredjenog postupka izrade
6.u kojim slucajevima se is[ituje ujednacenost ljekovite supstance
7.najcesce koristena sredstva za dopunjavanje u direktnoj kompresiji
8.kod kojih tableta se izvodi ispitivanje variranja mase
9.koja je uloga sredstva za klizanje
10.aparatura a rotirajicom korpicom koristi se za.....
11.kako se izvodi ispitivanje raspadljivosti efervescentnih tablete,za koje vrijeme se moraju raspasti
12.koja velicina se mjeri kod isitivanja cvrstine tableta,koliko tableta se uzima za ispitivaja
13.nabroj ispitivanja tableta prema Ph Jug V
disperzibilne tablete mogu biti...
14.nabrojati faze suve granulacije
acetil salicilna kis.ima pka=3,5.Particioni koef.ce biti najveci pri a)ph=1,2 b)4,5 c)7,5

frckica-j

Bravo maèko!  :pljes:  Vidim novi principi zabrane izno¹enja papira nisu ba¹ urodili plodom!  :Bog

Evo i moj doprinos, recept iz sterilnih:

Rp/ Oculoguttae epinephrini 10,0
M.f. oculoguttae
D.S. kapi za oèi

barby


frckica-j

Hm, ovo veæ navodi na razmi¹ljanje, ko bi to mogao da bude!? Ako me moj insekt ne vara, Vje¹tice moja ne znam ja ¹ta biste vi bez mene!!! :K  :jub:

barby

Hahahahaha,naravno da ne vara  :ok: Insekt na nivou  :jub:

frckica-j