Stanarina raste pred novu ¹kolsku godinu

Started by frckica-j, 19-01-2009, 19:16:12

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

frckica-j

Cijene naglo rastu pred novu ¹kolsku godinu
Datum: 19.01.2009
Izvor: Nezavisne novine

Vi¹e od 2.000 studenata svake godine u Banjaluci bude odbijeno za smje¹taj u Studentskom domu "Nikola Tesla", tako da su prinuðeni potra¾iti privatni smje¹taj koji svaki put poskupi pred novu ¹kolsku godinu.

Prema rijeèima direktora Studentskog doma "Nikola Tesla", Milana Komljenoviæa, broj studenata u gradu je prevelik za smje¹tajne kapacitete Doma, tako da se svake godine suoèavaju s problemom odbijanja, jer "ne mogu svakome izaæi u susret".

"Nama je potreban jo¹ jedan veliki objekat, u kome bi bilo barem 1.000 le¾ajeva da bismo mogli obavljati svoju ulogu bez problema. Na zadnjem konkursu za smje¹taj u Dom je primljeno 1.200 studenata, ali smo neke i naknadno morali smjestiti tako ¹to smo ubacivali dodatne krevete", rekao je Komljenoviæ.

Studentski dom "Nikola Tesla" raspola¾e sa tri paviljona i u njima je bilo slobodno 1.100 kreveta za studente koji ne stanuju u Banjaluci, od toga 210 za bruco¹e. Svi smje¹tajni kapaciteti su zauzeti.

"Planirana je izgradnja jo¹ jednog objekta za smje¹taj studenata, ali to se mora realizovati preko Ministarstva prosvjete i kulture RS. Planiramo da izgradimo trodijelni objekat sa 600-700 kreveta, koji bi imao oko 16.000 kvadratnih metara. Nadam se da æe ove godine bar dokumentacija za taj objekat biti gotova", dodao je Komljenoviæ.

Studenti koji se ne izbore za smje¹taj u Domu moraju se snalaziti tako ¹to æe iznajmiti stan ili sobu od privatnih stanodavaca. Mnogi od njih pred poèetak ¹kolske godine zahtijevaju visoke stanarine, a vrlo èesto u oglasima navedu pogre¹ne informacije o rasporedu prostorija i velièini stana.

Marina Zdjelar, studentkinja iz Prijedora, veæ tri godine plaæa privatni smije¹taj u centru grada, ali ka¾e da se za vrijeme provedeno u Banjaluci na¹la u mnogim neprijatnim situacijama.

"Kada sam tra¾ila stan u oglasima, nazvala sam nekoliko stanodavaca koji su napominjali da izdaju stanove u blizini centra, ali kad bih posjetila te lokacije, shvatila bih da bi mi trebalo bar sat vremena da stignem do centra grada. Jednom prilikom sam se javila na oglas u kome je pisalo da je stan samo pet minuta od Ekonomskog fakulteta, a on se nalazio u Ulici Starog Vujadina na samom vrhu Starèevice", ka¾e Zdjelarova.

Ona istièe da je prisustvovala sluèaju kada je gazdarica zabranila svojoj stanarki da iznese svoje stvari iz kuæe ukoliko ne okreèi sobu u kojoj je stanovala.

"To je bila ba¹ neprijatna situacija, pogotovo zbog toga ¹to joj gazdarica nije ¾eljela dati ni indaks, kako bi mogla otiæi na ispit", istièe Zdjelarova, koja za smje¹taj u centru grada izdvaja oko 200 KM mjeseèno i ¾ivi sa èetiri cimerke.

Meðu stanodavcima su èesti sluèajevi da lica koja nude neuslovne stambene prostore preurede suvi¹ne prostorije kako bi ih izdala i na njima zaraðivala, pa tako u stanovima koji su nadograðivani u svim prostorijama nema grijanja, a grijanje se svaki mjesec uredno naplaæuje.

Maja Arsenoviæ stan dijeli sa cimerkama i plaæa 150 KM mjeseèno za stan kod Narodnog pozori¹ta RS, a u tu cijenu su ukljuèeni tro¹kovi re¾ija koje obuhvataju raèune za vodu, struju, grijanje, kablovsku televiziju i odr¾avanje zgrade.

"Smatram da sam dobro pro¹la s ovim stanom, jer znam koliko problema sa smije¹tajem imaju mnogi moji prijatelji. Imala sam sreæe, a tajna je u pravovremenom tra¾enju stana", ka¾e Arsenoviæeva.

Stanodavci najveæeg grada RS u poreðenju sa drugim gradovima ovog entiteta za jedan mjesec stanovanja tra¾e najvi¹e novaca.

Tako, na primjer, kod Rebrovaèkog mosta, u stanu udaljenom oko tri kilometra do centra, stanovanje u sobi uz kori¹tenje kuhinje i kupatila za mjesec dana ko¹ta oko 170 KM, ¹to ne ukljuèuje re¾ijske tro¹kove. Za stanovanje u jednosobnom nenamje¹tenom stanu kod Poljoprivredne ¹kole, u naselju Lazarevo, udaljenom vi¹e od tri kilometara od centra, potrebno je izdvojiti 500 KM mjeseèno. Cijene se èesto mijenjaju u zavisnosti od potra¾nje i zainteresovanosti studenata koji su najèe¹æi podstanari.

Za podstanare se najèe¹æe biraju studentkinje, jer vlasnici objekata smatraju da æe voditi vi¹e brige o stanu.

Stanodavci na temu prijavljivanja podstanara uglavnom nerado govore. Veæina njih priznaje da ne plaæa porez na ovu vrstu prihoda, ali i dodaje da bi plaæanje ovakve da¾bine dodatno povisilo cijenu stanarine. Zbog toga je te¹ko odrediti koliko u gradu na Vrbasu ima stanodavaca.

Bred

dakle, situacija je svuda manje-vise ista, cak su i cene tu negde ...

Mada konkretno za Bl lokacija kod Narodnog pozorista  je ok  i sve je blizu ... :)

frckica-j

Hm, ne znam ¹ta bih rekla na to! Mislim da sve zavisi od renutka, od sreæe, od gazdi, od liène sposobnosti da se naðe stan, pa èak i od poznanstava! Svega sam se naslu¹ala. Mada, ta djevojka ¹to ¾ivi kod pozori¹ta a plaæa ukupno 150KM mjeseèno sve tro¹kove stanovanja je super pro¹la... 

Èek, èek Bredly, to znaèi da si ti bio u BL?