Pravilnik Farmacija foruma

Started by Bred, 27-11-2006, 08:41:40

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Bred

Farmacija forum je Internet sajt koji je nastao sa ¾eljom da okupi ljude koji ¾ele da nauèe ne¹to novo, razmene svoja mi¹ljenja, oseæanja, poma¾u jedni drugima re¹avajuæi svakodnevne probleme i uèestvuju u konstruktivnim diskusijama.

Farmacija forum je, dakle, zami¹ljen kao mesto gde se ljudi rado okupljaju, ¹to zbog konstruktivnih diskusija, ¹to zbog lepe i opu¹tene atmosfere.

Kako bi oèuvali prijatnu atmosferu na sajtu, i za¹titili na¹a i va¹a prava, uveli smo pravila koja je svaki korisnik ovog sajta du¾an da po¹tuje.

Sledi pravilnik:

----------------

1. Registracijom svog korisnièkog imena na ovom sajtu, posetioc sajta postaje korisnik ovog sajta.

2. Ukoliko se neki korisnik pona¹a u suprotnosti sa ovim pravilnikom, najpre æe biti opomenut, zatim zamoljen da dobrovoljno napusti sajt (tako ¹to vi¹e neæe poseæivati ovaj sajt), a u krajnjem sluèaju æe mu biti zabranjen pristup sajtu, tj. biæe 'banovan'.
Administratori ovog sajta zadr¾avaju pravo da odmah upotrebe zadnju opciju, ukoliko se korisnik sajta pona¹a krajnje nedolièno.

3. Ukoliko korisnik sajta nenamerno prekr¹i ovaj pravilnik, moderatori sajta æe mu obrisati spornu poruku, a on æe biti zamoljen da proèita ovaj pravilnik. Ukoliko korisnik nastavi da kr¹i pravilnik, èesto i/ili namerno, primeniæe se postupak opisan u prethodnom pravilu.
Moderatori, brisanjem poruka (koji je u suprotnosti sa ovim pravilnikom), uglavnom samo ¾ele da odr¾avaju red na sajtu, kako bi diskusije bile ¹to konstruktivnije i bolje.

4) Trudite se da va¹i postovi imaju svrhu.
A) Ako ¾elite aktivno da uèestvujete na forumu, morate se truditi da pi¹ete samo poruke koje imaju smisao i svrhu. Nemojte pisati poruke samo da biste ne¹to napisali, svaka va¹a poruka treba da ima svoju svrhu u diskusiji. Kada odgovarate na neku temu, nemojte samo sa reè-dve da odgovorate, veæ se potrudite da svoje mi¹ljenje obrazlo¾ite. Poruke koje su nerazumljive, bespotrebne, ili koje sadr¾e samo jednu reè ili smajli æe biti obrisane.

5. Korisnici ovog sajta su du¾ni:
A) da pre svega po¹tuju ovaj pravilnik
B) da po¹tuju mi¹ljenje drugih ljudi, kao i utvrdjeni i ustaljeni  nacin funkcionisanja i moderisanja sajta
C) da ne vreðaju, provociraju, niti omalo¾avaju druge korisnike (ni na forumu, ni preko privatnih poruka)
D) da ne vreðaju, provociraju, niti omalo¾avaju moderatore i administratore (ni na forumu, ni preko privatnih poruka, ni preko email-a)
E) da ne pi¹u velikim slovima, , da ne preteruju sa kori¹æenjem smajlija, kao i da ne preteruju sa kori¹æenjem znakova uzvika i znakova pitanja.
F) da jednu poruku ili pitanje ne ponavljaju vi¹e puta, u raznim diskusijama i forumima. Dovoljno je samo jednom napisati poruku ili pitanje, i post æe sasvim sigurno biti proèitan
Jednom reèju, du¾ni su da se pona¹aju pristojno.
G) Kada se otvara nova diskusija (tj. kada se pi¹e nova poruka), naslov poruke mora biti u skladu sa temom o kojoj se pi¹e. Nije dobro pisati naslove tipa "Pomoæ", "Da li..", "Problem", itd, gde se iz naslova ne mo¾e zakljuèiti o èemu se radi. Naslov mora biti smi¹ljen tako da se iz njega mo¾e zakljuèiti o èemu se radi, da ne bi korisici bespotrebno otvarali poruku ukoliko ih ne interesuje tema.
H) Kada se pojavi interesovanje ili ¾elja za napredovanjem na ovom sajtu, ili jednostavno reèeno dobijanje bolje titule, èiniti to na konstruktivan naèin, tako ¹to æe nesebièno i pravim odgovorima pomagati drugima svojim znanjem, a ne nagomilavanjem bespotrebnih poruka od foruma do foruma. O napredovanju nekog korisnika kolektivno odluèuje uprava sajta.
I) Svaka poruka ima svoje logicko mesto i vrlo je jasno da teme treba postavljati u za iste predvidjene forume. Tako govori logika, a prakitcna iskustva pokazuju da ljudi redovno pisu poruke na mestima na kojima nema mesta za diskusije na te teme. U takvim slucajevima, poruka ce biti premestena ako je kvalitetno napisana, a ukoliko nije izbrisana ili na neki drugi nacin uklonjena iz foruma da ne bi ometala tok diskusija. Teme koje ne pripadaju ni jednoj celini od navedenih, uvek mogu naci svoje mesto u forumu "Svastara".
J) Da koriste blagodet koju nam nudi pretraga foruma i da prvo pretraze ima li odgovora na njihovo pitanje a tek onda postuju novu temu. "Tri puta meri, jedanput seci"

6. Zabranjeno je:
A1) pitati i davati informacije o tome gde mogu da se skinu crack-ovi ili serijski brojevi za komercijalan softver
A2) javno pokazivati da posedujete materijal iz prethodne taèke, i time davati povoda drugim korisnicima da vas kontaktiraju radi nabavke istih
B) pitati i davati informacije o tome gde se mo¾e naæi piratizovan softver, muzika, film, ili bilo kakva druga intelektualna svojina koja se nelegalno distribuira
C) iznositi informacije koje su nelegalnim putem nabavljene (tuðe poverljive informacije, tuðe privatne stvari, recimo tuðe ¹ifre za internet, kreditne kartice...)
D) voditi diskusije o tome kako da se na lak i brz naèin uhakuje tuði sajt ili kompjuter, ili napi¹e destruktivan program.
E) otkrivati identitet i liène informacije ostalih korisnika ovog sajta bez njihove saglasnosti
F) upotrebljavati provokativne nickove, avatare i potpise (signatures). U skladu sa tim zabranjeno je koristiti avatare, slike ili tekst u profilu i/ili potpisu  koji mogu na BILO koji nacin vreðati uredni¹tvo sajta kao i druge èlanove. Takvi materijali ce biti odmah uklonjeni bez ikakvog prethodnog upozorenja i obrazlo¾enja.
G) vreðanje uredni¹tva foruma. Dobronamerne kritike prihvatamo, a za Va¹e primedbe, pitanja, sugestije, pohvale...ima prostora u forumu predvidjenom za to.
J) pitati, davati, ili nuditi materijal kao i informacije o pornografiji.
K) biti vulgaran (ovo se posebno odnosi na seksualnu vulgarnost). Takve diskusije biæe odmah obrisane.
M) pozivanje na aktivnosti koje za posledice mogu imati zakonske sankcije
N) spamovanje foruma
Citat:

©ta nije spam:
- imati link ka liènom ili tuðem sajtu u potpisu (èak i ako je komercijalno)
- staviti link ka svom sajtu u cilju pomaganja drugima (na va¹em sajtu se nalazi korisno upustvo ili program koji mo¾e pomoæi U VEÆ ZAPOÈETOJ TEMI)
- otvoriti temu (jednu!) i staviti link ka va¹em sajtu ukoliko vam je potrebno mi¹ljenje/pomoæ u razvoju istog

©ta jeste spam:
- reklamirati svoj komercijalan sajt/forum/proizvod u post-ovima
- staviti link ka va¹em sajtu vi¹e od jednog puta, u cilju privlaèenja posetilaca i/ili ostvarivanja zarade
- bilo kakav vid privlaèenja ljudi na va¹/tuð sajt obeæavanjem zarade

P)  Ukoliko je slika velika  - onda staviti samo link ka slici, ili napraviti manju verziju slike koja æe da linkuje originalnu sliku (pogodan sajt za to je www.nono9.us )

R) Maksimalna velicina slika u potpisu moze biti 468x80! Sve slike koje prevazilaze date velicine visine i sirine ce biti obrisane!!!

7. Ukoliko neki korisnik ima neki problem, i tra¾i pomoæ u re¹avanju problema, korisnik je obavezan da napi¹e ¹to vi¹e informacija o problemu, kako bi ostalim korisnicima, koji ¾ele da pomognu, olak¹ao posao.
Takoðe, ne treba oèekivati da æe ostali korisnici re¹iti svaki problem, naroèito ne one koji zahtevaju vi¹esatno anga¾ovanja. Ovaj sajt postoji da bi jedni drugima pomogli, ali treba imati i meru. Ne mo¾e se oèekivati da neko ostavi svoje poslove ceo dan, da bi satima prouèavao problem nekog drugog korisnika. Korisnici treba da se prvo potrude da sami lociraju problem, kako bi posao ostalih korisnika, koji ¾ele da pomognu, bio ¹to manji.

8. U konstruktivnim diskusijama zabranjeno je skretati tok diskusije radi ¹ale i zabave. Konstruktivna diskusija treba da ostane kontstuktivna do samog kraja. Takoðe, preporuèljivo je da se diskusija ne skreæe sa teme radi neke druge teme - bolje je otvoriti novu diskusiju o toj novoj temi, a prethodnu diskusiju ostaviti da teèe svojim tokom.

9. Zabranjeno je voditi privatne diskusije na javnim mestima. Privatna diskusija je kada dva, ili vi¹e, korisnika vode lièni razgovor, koji ne interesuje ostale. Za privatne diskusije postoje "Privatne poruke", ili neki drugi vid komunikacije (email, ICQ, IRC...). Ostalim korisnicima, koji ne uèestvuju u privatnoj diskusiji, nije zanimljivo da èitaju liène prepiske, pa se zato privatne diskusije, na javnim mestima, smatraju nekulturnim.

10. Nije preporuèljivo prozivati ostale korisnike zbog toga ¹to nemaju avatar ili nisu stavili svoju sliku u avataru. Avatar je lièna stvar svakog korisnika, i samo od njih samih zavisi da li æe postaviti avatar i kakav æe on biti.

11. Zabranjeno je stavljati fotografije drugih korisnika (biv¹ih i sada¹njih) kao avatar. Osim ove zabrane, moderatori imaju pravo da, posle savetovanja sa barem jo¹ dvojicom drugih moderatora ili èlanova uprave, opomenu korisnika da skloni bilo koji drugi avatar koji je, po mi¹ljenju moderatora, sporan.

12. Ukoliko osoba, èija je fotografija objavljena na sajtu, nije saglasna da njena fotografija stoji na sajtu, i ukoliko zatra¾i brisanje fotografije, du¾nost moderatora je da spornu fotografiju obri¹e. Korisnik koji je postavio sliku biæe opomenut pred iskljuèenje sa foruma.

13. Zabranjene su rasprave po verskoj osnovi.

14. Sva meðunarodna prava, koja garantuju slobodu govora, va¾e i ovde, ukoliko korisnik prethodno ne prekr¹i neki od gore navedenih pravila. Zabranjeno je prozivanje, provociranje, omalo¾avanje i vreðanje po rasnoj, nacionalnoj, i etnièkoj osnovi.

15. Svaki korisnik ovog sajta je odgovoran za sadr¾aj svoje poruke koju objavi na sajtu. Sajt je interaktivan, i poruke se objavljuju èim ih korisnici napi¹u. Korisnici sami snose odgovornost za sadr¾aj svojih poruka.
Po¹to je na sajtu otvorena diskusija, i po¹to svako mo¾e napisati ono ¹to ¾eli, vlasnik sajta i moderatori nisu odgovorni za sadr¾aj poruka koje objave korisnici. Du¾nosti vlasnika sajta i moderatora su da organizuju javne diskusije i da vode raèuna o redu i miru na sajtu.

16. Ukoliko moderatori smatraju da poruka treba da se obri¹e ili zakljuèa iz bilo kog razloga, moderatori zadr¾avaju pravo da spornu poruku obri¹u ili zakljuèaju odmah.

17. Svaka poruka koja se objavi na forumu postaje vlasni¹tvo ovog foruma, i autor poruke ne sme da obri¹e poruku bez prethodne dozvole moderatora.
Autor poruke mo¾e da obri¹e/menja svoju poruku samo ukoliko smatra da je poruka plod netaène informacije, pogre¹ne reakcije, nepotrebne sadr¾ine i sliènog.
Nije dozvoljena moguænost da korisnik mo¾e da obri¹e (ili edit-ovanjem poruka uni¹ti) celokupan svoj uèinak na forumu (sve svoje poruke), jer se to tretira kao remeæenje reda i rada na forumu, i biæe spreèeno od strane moderatora i administratora.


18. Postavljanjem va¹e poruke ili va¹eg autorskog dela (eksplicitno: teksta i ostalih sadrzaja koje je sajt u mogucnosti da distribuira publici) na ovaj sajt, saglasni ste da ovaj sajt postaje distributer va¹eg dela, bez novèane ili druge nadoknade. Dalje, odrièete se moguænosti povlaèenja ili brisanja va¹e poruke, odnosno autorskog dela, sa ovog sajta bez saglasnosti uprave sajta.

19. Pri postavljanju tuðih tekstova na ovaj sajt, korisnik je du¾an da uzme u obzir autorska prava stvaraoca. Za tekst koji se prenosi ili prepisuje, obavezno je navoðenje izvora (ime knjige ili èasopisa, ukoliko je u pitanju sajt - link ka tekstu, eventualno i ka osnovnoj stranici sajta). Ukoliko se prepiskom ili preno¹enjem teksta povrede autorska prava, posledice snosi osoba koja je sadr¾aj postavila na sajt. Uprava i vlasnik sajta se ograðuju od svake odgovornosti.

20. Distribucija sadr¾aja sa ovog sajta je dozvoljena samo u nekomercijalne svrhe, uz obaveznu napomenu da je sadr¾aj preuzet sa ovog sajta, i uz obavezno navoðenje adrese sajta.

21. Vlasnik sajta ili Uprava sajta imaju neosporno pravo da u svakom trenutku promene/izbri¹u/dodaju bilo koji deo ovog Pravilnika bez posebne najave i obave¹tenja.


------------------------------

Ukoliko se ne sla¾ete sa ovim pravilima, mi vas najljubaznije molimo da ne poseæujete ovaj sajt, ili barem da ne pi¹ete poruke na njemu.
Hvala!Preuzeto sa mycity.co.yu (http://www.mycity.co.yu)