Biofizika

Started by frckica-j, 17-10-2008, 12:54:29

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

frckica-j

LITERATURA: "Biofizika", D. Mirjaniæ
     (a postoji i skripta u skriptarnici, ali ne znam da ka¾em koliko je dobro napisana)

Ispit se sastoji iz:
-2 kolokvijuma po 10 pitanja od kojih svako nosi po 2 boda-->maksimalno 40 bodova
-prisustvo-->maksimalno 10 bodova
-praktièni ispit (jedna od vje¾bi iz praktikuma)-->maksimalno 20 bodova

To je ukupno do 70 bodova!!!

Da bi student iza¹ao na usmeni potrebno je da ostvari 35 od mogu¾ih 70 bodova!

Za sluèaj da ne uspije da ostvari potreban broj bodova, izlazi na eliminacioni ispit od 10 pitanja (koji je kao eliminacioni ispit iz starog programa) i ako ga polo¾i, izlazi na usmeni ispit.

Usmeni ispit nosi maksimalno 30 bodova.

Na kraju, zbir svih bododva donosi odreðenu ocjenu:
50-59 bodova: ocjena 6
60-69 bodova: ocjena 7
70-79 bodova: ocjena 8
80-89 bodova: ocjena 9
vi¹e od 90 bodova: ocjena 10


ISPITNA PITANJA (za usmeni ispit)

  1. Uloga i znaèaj fizike u medicini
  2. Fizièke velièine i njihovo mjerenje. Internacionalni sistem jedinica (SI). Osnovne i izvedene jedinice
  3. Mehanièki oblik kretanja i osnovni kinematièki pojmovi.
  4. Pravolinijsko, uniformno i jednoliko ubrzano kretanje.
  5. Kru¾no kretanje
  6. Osmovni dinamièki pojmovi i Njutnovi zakoni mehanike.
  7. Impuls sile i kolièina kretanja. Zakon odr¾anja kolièine kretanja (impulsa)
  8. Rad, snaga i energija. Zakon odr¾anja energije.
  9. Neinercijalni referentni sistemi i neinercijalne sile. Centrifugalna separacija.
10. Njutnov zakon gravitacije.
11. Moment sile u odnosu na stalnu silu. Moment inercije.
12. Osnovna jednaèina dinamike rotacionog kretanja.
13. Kinetièka energija i rad kod rotacije èvrstog tijela.
14. Moment kolièine kretanja. Zakon odr¾anja momenta kolièine kretanja.
15. Statika èvrstog tijela
16. Elastiènost èvrstih tijela.
17. Biomehanika lokomotornog sistema.
18. Oscilacije-primjeri harmonijskih oscilacija.
19. Prigu¹ene harmonijske oscilacije.
20. Prinudne oscilacije. Rezonancija.
21. Paskalov zakon. Hidrostatièki pritisak, Hidrostatièki paradoks.
22. Potisak. Arhimedov zakon.
23. Povr¹inski napon. Kapilarne pojave.
24. Atmosferski pritisak. Barometarska formula.
25. Manometri. Jednaèina kontinuiteta. Bernulijeva jednaèina i primjena.
26. Viskoznost.
27. Poazejev i Stoksov zakon.
28. Turbulentno proticanje. Krv kao fluid.
29. Cirkulatorni ciklus i hemodinamièki proces.
30. Viskoelastiènost.
31. Gasna embolija.
32. Osnovne osobine i oblici talasnog kretanja.
33. Jednaèina ravnog i sfernog talasa.
34. Brzina prostiranja talasa kroz elastiènu sredinu.
35. Energija talasa.
36. Stojeæi talasi.
37. Doplerov efekat.
38. Zvuk.
39. Jaèina zvuka. Jedinice.
40. Biofizièke, subjektivne karakteristike zvuka i njihova veza sa objektivnim karakteristikama.
41. Ultrazvuk (dobijanje, osobine i fizi¹ke karakteristike)
42. Dejstvo ultrazvuka na biolo¹ke sisteme i fizièki osnovi ultrazvuène terapije i dijagnostike
43. Buka i vibracija. Infrazvuk.
44. Zakoni idealnog gasa. Toplota i spaecifièna toplota.
45. Jednaèina stanja idealnog gasa. Toplota i specifièna toplota.
46. Prvi zakon termodinamike.
47. Rad gasa.
48. Molekularno kinetièka teorija.
49. Raspodjela energije po stepenima slobode.
50. Unutra¹nja energija i specifièna toplota slobodnog gasa.
51. Raspodjela molekula gasa po brzinama.
52. Difuzija. Slobodna difuzija.
53. Transport supstance kroz membranu.
54. Adijabatski proces idealnog gasa.
55. Realni gasovi i teènosti. Jednaèina Van der Valsa.
56. Eksperimentalne izoterme i kritièno stanje.
57. Trojna taèka. Dijagram stanja.
58. Drugi zakon termodinamike
59. Entropija. Treæi princip termodinamike.
60. Objedinjeni zakon termodinamike. Entalpija.
61. Hemijski i elektrohemijski potencijal.
62. Preno¹enje toplote.
63. Naelektrisanje tijela. Kulonov zakon.
64. Elektrièno polje i Gausov zakon.
65. Elektrièni potencijal i napon.
66. Elektrièni dipol.
67. Dielektrik u elektriènom polju. Dielektrièna konstanta (biolo¹kih sredina).
68. Kapacitet i kondenzatori.
69. Elektrièna struja. EMS i Omov zakon.
70. Kirhofova pravila. Vezivanje otpornika.
71. Kontaktni napon i termoelektriène pojave.
72. Lo¹i zapreminski provodnici.
73. Provodnici, poluprovodnici i izolatori.
74. Sopstvena i primjesna provodljivost kod poluprovodnika.
75. Poluprovodnièa dioda i tranzistor.
76. Osnovi medicinske elektronike.
77. Elastiène struje u teènostima.
78. Omov zakon za biolo¹ki sistem.
79. Elektriène struje u gasovima.
80. Uzajamno dejstvo elektriènih sila.
81. Magnetno polje elektriène struje.
82. Dejstvo magnetnog polja na elektriènu struju.
83. Lorencova sila. Maseni spektograf.
84. Magnetne osobine materije. Dija-, para- i feromagnetizam.
85. Biomagnetizam, EPR i NMR
86. Faradejev zakon indukcije. Samoindukcija.
87. Naizmjeniène struje. RLC-kolo. Snaga naizmjeniène struje.
88. Fizièki osnovi reografije.
89. Dijatermija.
90. Membranski i akcioni potencijal.
91. Elektrode i mjerenje biopotencijala. Elektroforeza.
92. Optika (uvod). Fotometrija.
93. Zakoni odbijanja i prelamanja svjetlosti.
94. Prelamanje kroz prizmu. Disperzija svjetlosti.
95. Ogledala. Soèiva.
96. Optika oka.
97. Lupa i mikroskop.
98. Interferencija i difrakcija svjetlosti.
99. Polarizacija svjetlosti.
100. Apsorpcija svjetlosti.
101. Primjena IC i UV zraèenja u medicini.
102. Toplotno zraèenje.
103. Termografija.
104. Fotoelektrièni efekat.
105. Tomsonov i Raderfordov model atoma.
106. Spektralne serije i Borov model atoma.
107. Hipoteza de Brolja.
108. Elektronska mikroskopija.
109. Osnovi kvantne mehanike.
110. Paulijev princip.
111. Primjena X-zraèenja u medicini.
112. Fizièki osnovi rentgenodijagnostike.
113. Luminiscencija.
114. Stimulisana emisija svjetlosti. Laseri.
115. Osnovne karakteristike atomskog jezgra.
116. Priroda nuklearnih sila. Defekt mase i energija veze jezgra.
117. Prirodna radioaktivnost.
118. Nuklearne reakcije.
119. Vje¹taèka radioaktivnost.
120. Fisija jezga.
121. Termonuklearne reakcije.
122. Dobijanje radioizotopa i njihova primjena u medicini.
123. Detekcija radioaktivnog zraèenja.
124. Dozimetrija jonizujuæeg zraèenja.

Napomena: naroèito obratiti pa¾nju na ona pitanja koja se odnose na primjenu fizike u medicini!