Matematika

Started by frckica-j, 24-10-2008, 21:06:13

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

frckica-j

Pro¹la generacija je imala 2 kolokvijuma koji su sadr¾avali:
-2 teoretska pitanja
-3 zadatka
a uslov za polo¾en klokvijum je bilo 50 bodova,od moguæih 100, ali je to ukljuèivalo i dio bodova iz teorije i dio bodova iz zadataka, tj. nije se moglo polo¾iti ako je uraðeno samo jedno ili drugo.
Ocjena se dobijala na taj naèin ¹to profesor sabere bodove iz oba kolokvijuma i podijeli sa dva.
Moguæe je uraditi i seminarski, na kojem se mo¾e dobiti maksimalno 10 bodova.

Na kraju, zbir svih bododva je donosio odreðenu ocjenu:
50-59 bodova: ocjena 6
60-69 bodova: ocjena 7
70-79 bodova: ocjena 8
80-89 bodova: ocjena 9
vi¹e od 90 bodova:ocjena 10

Kao literatura se koristila skripta koju je dao profesor.

Po¹to je to bila prva generacija studenata, bolonjski program æe se vjerovatno mijanjati. Pi¹ite sve promjene u ovoj temi!!! Takoðe, mnogo bi svima znaèilo da napi¹ete pitanja i zadatke koje budete imali u kolokvijumima!