U KBC-u otvorena Maternitea

Started by frckica-j, 20-01-2009, 19:12:04

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

frckica-j

Olak¹anje buduæim majkama
Izvor: www.banjalukalive.com

Buduæe majke u Republici Srpskoj, od juèe, u Banjoj Luci mogu da obave sve analize prenatalne dijagnostike, zbog èega su do sada morale odlaziti na klinike u inostranstvu.

Direktor Klinièkog centra, Mirko Stanetiæ, i ministar zdravlja i socijalne za¹tite Srpske, Ranko ©krbiæ, otvorili su na Paprikovcu rekonstruisani dio objekta Maternitea. U okviru Maternitea nalazi se Odjeljenje za medicinsku genetiku Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku, dio Zavoda za radiologiju, dio Klinike za djeèju hirurgiju, Centar za dojku, te Ginekolo¹ka poliklinika.

- Od sada je na Klinièkom centru moguæe uraditi citogenu analizu plodove vode, pretragu koja ovdje nikad nije raðena. Prema nekim nezvaniènim podacima, vi¹e od 1.700 trudnica treba takav pregled, ali i da je samo jedna, du¾ni smo da joj omoguæimo takvu zdravstvenu uslugu - rekao je Stanetiæ.

Prema rijeèima naèelnika Klinike za ginekologiju i aku¹erstvo, Neboj¹e Jovaniæa, prenatalnom dijagnostikom moguæe je utvrditi eventualne hromozomske abnormalnosti ploda. To je, smatra dr Jovaniæ, izuzetno va¾no u sluèajevima kada je ¾ena ranije rodila dijete s genetskim poremeæajima, ako je u porodici bilo takvih sluèajeva, ako je imala vi¹e od tri spontana pobaèaja, u sluèaju da je starija od 35 godina, ako je bila izlo¾ena jonizujuæem zraèenju i slièno.

Radmila Male¹eviæ, ¹ef laboratorije Odjeljenja za medicinsku genetiku, tvrdi da æe se, osim pomenutih analiza, uskoro raditi analize iz razlièitih oblasti citogenetike i onkogenetike, jer je to neophodno za pacijente.

- To su analize vezane za hematolo¹ke malignitete, a jedan dio tih analiza ukljuèivao bi i prevenciju karcinoma dojke i debelog crijeva - rekla je dr Male¹eviæ.

U dijelu Zavoda za radiologiju nalaze se tri kabineta za ultrazvuènu dijagnostiku, èetiri rendgenska kabineta, angio-sala, kompjuterizovana tomografija i mamografija. U Klinici za djeèju hirurgiju nalazi se prijemno-urgentna ambulanta, sala za male hirur¹ke zahvate, specijalistièka ambulanta i gipsaonica.

Ginekolo¹ka poliklinika sastoji se od dnevne bolnice, citolo¹ke laboratorije, ambulante za ginekologiju i aku¹erstvo, ambulante za male intervencije (abortusi, biopsije, zahvati koji ne zahtijevaju hospitalizaciju), kao i kabinet za kompletnu ultrazvuènu dijagnostiku.

Ministar Ranko ©krbiæ naglasio je da je rekonstrukcija Maternitea, zajedno s opremanjem, ko¹tala 1.300.000 maraka, te da je rijeè o vrhunskoj opremi, na kojoj bi nam zavidjele i mnogo razvijenije zemlje.

- Na Klinièkom centru u Banjoj Luci uskoro mo¾emo da oèekujemo otvaranje centra za dojku, koji æe obuhvatiti i ¹iru mre¾u mamografa u cijeloj zemlji. Poèetkom marta nadamo se i poèetku izgradnje centra za radioterapiju - rekao je Ranko ©krbiæ.

(Fokus)