Podsetnik - Èajevi

Started by tarantulica, 10-11-2007, 17:25:33

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

tarantulica

ÈAJEVIsito 6  (I) – drogae ruditer concisae
sito 3 (II) – drogae concisae
sito 2 (III) – drogae minutim concisae


I
npr: "Magistralno propisan preparat (oficinalan po PhJugIV, FMIII...) tipa èaja za unutra¹nju (spolja¹nju) upotrebu"


II
Svaka supstanca:
1. gde je oficinalna (PhJugII, PhJugIV...), opis, èuvanje. † i †† droge ne smeju se propisivati kao èajevi. Ako postoje u preparatu, precrtaju se.
   K-Na-tartarat – u
2. izraèunavamo kolièinu supstanci u preparatu (npr ako je propisano za 10g pra¹ak, a mi pravimo 20g, sve mno¾imo sa 2). U masu konaènog preparata se ne uraèunava vodu jer æe ona otpariti. Ako se koriguje kolièina neke komponente ili se precrtava droga jakog ili vrlo jakog delovanja, masu èaja ne dopunjujemo nièim, ostavljamo je za toliko umanjenu.
4. provera doza i srednjih koncentracije – prvo u Ph i FM. Srednja pojedinaèna doza (s.c.) za ceo preparat je 3g (doze (koncentracije) se proveravaju na 3g).
5. uloga u preparatu i delovanje
   Aqua purificata - slu¾i za rastvaranje pra¹kastih supstanci

III
izrada:
1. sastojci èaja se proseju kroz odgovarajuæa sita *)
2. pra¹kasti deo se odstrani sejanjem kroz sito 0,3
3. na plastiènim karticama se odmere komponente èaja
4. ako u proskripciji postoji pra¹kasta supstanca, ona se rastvori u propisanoj kolièini vode, na belu hartiju se ravnomerno rasporedi najkrupnija droga iz preparata koja je termostabilna, zatim se su¹i stavi u su¹nici na 40-50C dok ne bude potpuno suvo (dok ne ispari sva voda)
5. u tarioniku se pomoæu dve plastiène kartice pome¹aju droge po rastuæim masama
6. ka¹ikom se preparat prenese u papirnu kesicu

*)
Ako nije drugaèije propisano:
Li¹æe, cvetovi i zeleni delovi biljke  sito 6
Kora, drvo, korenje i podanci  sito 3
Plodovi i semenke  sito 2
Èajevi za spolja¹nju upotrebu se izraðuju od droga u obliku grubog pra¹ka (sito 0,75).


IV
izdavanje:
papirna kesica


V
signatura
bela ako je za unutra¹nju upotrebu
crvena ako je za spolja¹nju upotrebu (npr za ispiranje grla)

naziv èaja, naèin primene, datum, paraf
ako ne pi¹e kako treba da  se koristi, moramo na signaturi mi da napi¹emo: "jedna k (kk) se prelije sa 200ml kljuèale vode". Ako èajevi sadr¾e prete¾no li¹æe, cvetove i zelene delove biljke, uzima se 1 velika ka¹ika (oko 3g), a ako sadr¾e prete¾no koru, korenje, podanke i drvo ili plodove, uzima se 1 mala ka¹ika (oko 3g) na 200ml vode. Ako ima 50-50% uzima se mala ka¹ika.


VI
napomena


VII
delovanje i upotreba - u farmakopeji + vidi knjigu "Farmakoterapija"

Rp/ Sennae folium (sito6)
   Sambuci flos (sito6)
   Frangulae cortex (sito3)
   Foeniculi fructus (sito2)
   Kalii natrii tartaras
   Aqua purificata


K-Na-tartarat se rastvara u ovoj kolièini vode uz zagrevanje. Inaèe se lako rastvara, ali ovo je zasiæen rastvor, pa mora uz zagrevanje