Studijski program diplomskih doktorskih studija iz farmaceutske hemije

Started by AquArius, 29-10-2007, 17:12:41

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

AquArius

STUDIJSKI PROGRAM DIPLOMSKIH DOKTORSKIH STUDIJA IZ FARMACEUTSKE HEMIJE

Doktorske sudije traju 3 godine (ukupno 6 semestera) sa 180 ECTS kredita. Kandidati za upis ovih studija su studenti koji su zavr¹ili farmaceutski fakultet ili drugi srodni fakulteti medicinske, hemijske ili tehnolo¹ke grupacije koji ispunjavaju uslove prema Zakonu o visokom ¹kolstvu. Kandidati srodnih fakulteta pola¾u diferencijalne ispite. Uslove upisa ovih kandidata biæe bli¾e definisani odgovarajuæim Pravilnikom. U tabeli su dati obavezni premeti i nastavni sadr¾aji po izboru (moduli) koji se pola¾u usmeno, pismeno ili u obliku seminara.


CURIKULUMI OBAVEZNIH PREDMETA I MODULA

1. METODOLOGIJA NAUÈNOG ISTRA®IVANJA – prvi sem. 5 ECTS kredita

- Op¹ta metodologija nauènog istra¾ivanja.
- Etika i etièki kodeks nauèno-istra¾ivaèkog rada.
- Kori¹enje informacionih tehnologija.
- Informacije i njihov znaèaj.
- Pretra¾ivanje baze podataka kritièka procena podataka i kori¹æenje
informacija.
- Procena verodostojnosti informacija dobijenih putem interneta i drugih
elektronskih servisa.
- Pisanje, objavljivanje, izlaganje i vrednovanje nauènog rada.
- Etika publikovanja, autorstvo, koautorstvo. Gre¹ke u nauènim publikacijama.
- Vrednovanje nauènog rada. Impact factor. Pisanje i prijava nauènog projekta.
- Intelektualna svojina u biofarmaceutskim, biomedicinskim i biotehnolo¹kim
naukama.
- Autorska prava i patentna za¹tita.

2. ODABRANA POGLAVLJA ORGANSKE HEMIJE - prvi sem.  10 ECTS kredita

- Principi sinteze na èvrstoj fazi. Kombinatorijska i paralelna sinteza. Primena u sintezi drug like molekula. Peptidomimetici i peptidi.
- Stereohemijski aspekt hemijskih reakcija. Stereohemija i biolo¹ka aktivnost. Eutomeri i distomeri.
- Optimizacija uslova hemijske reakcije za dobijanje potencijalnih farmaceutskih supstanci, a u cilju poveæanja prinosa i farmaceutske èistoæe.
- Uticaj faktora: reakciona temperatura, vreme reakcije, brzina me¹anja, pH, temperatura, primena katalizatora, redosled dodavanja reagenasa i drugi faktori.


3. HEMIJSKI I BIOFARMACEUTSKI ASPEKTI U DIZAJNIRANJU BIOLO©KI AKTIVNIH MOLEKULA – prvi sem. 15 ECTS kredita

- Rastvorljivost biolo¹ki aktivnih molekula i metode izraèunavanja
- Kiselo-bazne osobine molekula; konjugovane baze i kiseline; amfifilnost molekula, metode izraèunavanja i eksperimentalnog odredjivanja.
- Jonizacija biolo¹ki aktivnih molekula i vrste interakcija sa biomolekulima u in vivo uslovima
- Lipofilnost molekula, metode izraèunavanja i eksperimentalnog odrenivanja
- Slabe interakcije, vodoniène veze, Van der Waalsove interakcije, dipol-dipol interakcije, hidrofobni kolaps i drugi fenomeni biolo¹ki aktivnih molekula

4. FARMACEUTSKA HEMIJA – METODE STRUKTURNE ANALIZE – drugi sem. 10 ECTS kredita

Modul I
- Elektrohemijske metode u fizièko-hemijskom ispitivanju biolo¹ki aktivnih molekula u in vitro i in vivo uslovima. Koncept biosenzora i selektivnih elektroda u ispitivanju biolo¹ki aktivnih molekula.

Modul II
- Koordinaciona hemija i biomolekuli; Selektivni helatni agensi. Interakcija biolo¹ki aktivnih molekula u in vivo uslovima. Metaloprotieni. 

Modul III
- Nuklearna hemija (Radiofarmaceutska hemija). Dugo¾iveæi radionuklidi 14C, 3H, 155 I. Kratko¾iveæi radionuklidi 123I, 99mTc, 76Br 18F. Ultra-kratko¾iveæi radionuklidi 11C, 13N, 15O. Nuklearne tehnike SPECT i PET.

Modul IV
- Èvrsto stanje. Kristalno i amorfno stanje, teèni kristali. Polimorfizam i fazni prelazi. Rendgenska difrakciona analiza. Rendgenska emisija i apsorpcija (rendgenska flurescentna spektrometrija). Termogravimetrija. TGA-FTIR spektroskopija.

Modul V
- Separacione metode u praæenju toka sinteze i èistoæe farmaceutskih supstanci (intermedijeri, sporedni i degradacioni proizvodi).

Modul VI
- Spektroskopske metode za potvrdu i dokazivanje strukture i stepena farmaceutske èistoæe.

5. PRINCIPI SAVREMENE FARMACEUTSKIE ANALIZE - drugi sem. 10 ECTS kredita

-Savremena farmaceutska analiza i protokoli.
-Analiza propisa i zahteva za obezbenenje kvaliteta farmaceutskih supstanci i farmaceutskih proizvoda.
-Identifikacija i odrenivanje farmaceutskih aktivnih i pomoænih supstanci.
-Ispitivanje stabilnosti farmaceutskih supstanci i farmaceutskih preparata.
-Primena IR spektrofotometrije - specijalnih IR tehnika, FTIR i ATR, i separacionih metoda u kvalitativnoj analizi farmaceutskih supstanci u farmaceutskim preparatima.
-Primena NMR i masene spektrometrije za identifikaciju novih farmakolo¹ki aktivnih supstanci.
-Hiralna hromatografija (TLC i HPLC) i kapilarna elektroforeza u ispitivanju hiralnih aktivnih farmaceutskih supstanci. Kombinovane metode u kvalitativnoj farmaceutskoj analizi LC-MS i GH-MS, LS-NMR.
-Primena savremenih ekstrakcionih metoda u farmaceutskoj analizi. Teèno-teèna ekstrakcija i teèno-èvrste ekstrakcije.
-Primena spektroskopskih i separacionih metoda (denzitometrija, HPLC i GH) u kvantitativnoj farmaceutskoj analizi.

6. MOLEKULARNE OSNOVE FARMACEUTSKE HEMIJE – drugi sem. 10 ECTS kredita

- Dizajn i optimizacija struktura biolo¹ki aktivnih jedinjenja. Hit–, Lead – jedinjenje.
- Supstanca kao potencijalni lek.
- Model farmakofora. Hidrofobni, elektronski, sterni i ostali faktori za definisanje kvantitativnih odnosa strukture i aktivnosti biolo¹ki aktivnih jedinjanja (QSAR).
- Kompjutersko dizajniranje farmakolo¹ki aktivnih jedinjenja, metode molekularnog modeliranja, de novo dizajniranje lekova.
- Statistièke metode u proceni QSAR modela, kao MLR, ANN, PCA i druge.

7. ODABRANA POGLAVLJA FARMACEUTSKE HEMIJE
– Moduli – od 15 PREDLO®ENIH obavezna 2 – treæi sem. ( 2 X 10 ECTS kredita)

1. Dizajniranje farmakolo¹ki aktivnih jedinjenja bazirano na retrometabolizmu.
2. Hemijski aspekti biotransformacije lekova.
3. Hemijski pristup prodrug dizajnu farmakolo¹ki aktivnih jedinjenja.
4. Dizajn soft drugs i hemijski delivery sistema.
5. Peptidi i peptidomimetici.
6. Enzimi i inhibitori enzima u terapiji. 
7. Biofizièki aspekti GPCR receptora: struktura, funkcija i farmakolo¹ki znaèaj.
8. Biofizièki aspekti jonskih kanala: struktura, funkcija i farmakolo¹ki znaèaj.
9. Biofizièki aspekt tirozinkinaza: struktura, funkcija i farmakolo¹ki znaèaj.
10. Alosterni modulatori, agonisti, antagonisti, parcijalni agonisti i inverzni agonisti receptora.
11. Selektivna toksiènost.
12. Lekovi koji moduliraju neurotransmisiju.
13. Lekovi koji deluju na kardiovaskularni sistem.
14. Lekovi koji deluju na hormonski sistem.
15. Lekovi koji deluju na imuni sistem.
16. Hemoterapijska sredstva.

Obavezno dva izborna predmenta. Po izboru od 1 do 10 i od 11 do 15. 

8. MEHANIZAM DEGRADACIONIH REAKCIJA I POREKLO NEÈISTOÆA U FARMACEUTSKIM SUPSTANCAMA I FARMACEUTSKIM PREPARATIMA

- Hemijski aspekti stabilnosti farmaceutskih supstanci i farmaceutskih preparata.
- Mehanizam degradacionih reakcija (uticaj pH, oksidacije u rastvorima, uticaj metala
koji katalizuju degradacione reakcije, vlaga u èvrstom stanju).
- Identitet i zahtevi za ispitivanje neèistoæa u farmaceutskim supstancama i farmaceutskim preparatima.
- Primena NMR , masene spektrometrije i separacionih instrumentalnih metoda (TLC, HPTLC, HPLC i GH) u identifikaciji i ispitivanju neèistoæa (srodnih i degradacionih supstanci) u farmaceutskim supstancama i farmaceutskim preparatima.
- Primena hiralne hromatografije (HPLC) i kapilarne elektroforeze u ispitivanju hiralnih degradacionih i srodnih supstanci (enantiomeri i diastereoizomeri).

9. IZRADA DOKTORSKE DISERTACIJE – èetvrti, peti i ¹esti sem. po 30 ECTS kredita (90 ECTS kredita)

Obavezni predmeti su predmeti oznaèeni sa brojevima 1, 2 , 3, 4, 5 i 8. Predmeti ozanèeni sa brojevima 4 i 7 biraju module i zavisnosti od izabrane tematke doktorske disertacije

10. SPISAK NATAVNIKA I PUBLIKACIJE KOJE PODR®AVAJU KOPETENTNOST


1.Prof. dr Ljiljana ®ivanoviæ
Ekspert u razvojnoj oblasti 1446 Farmacija (Farmaceutska hemija i kontrola lekova)

2. Prof.dr Sote Vladimirov
Ekspert u razvojnoj oblasti 1446 Farmacija (Hemija lekova, polusinteze, izolovanje, molekulska struktura, analitika lekova)

3. Prof.dr Danica Agbaba
Ekspert u razvojnoj oblasti 1446 Farmacija (Hemija lekova, polusinteze, izolovanje, molekulska struktura, analitika lekova)

4.Prof.dr Darko Ivanoviæ
Ekspert u razvojnoj oblasti 1446 Farmacija (Analitika lekova)

5. Prof.dr Mira Zeèeviæ

6. Doc.dr Zorica Vujiæ

7.Doc.dr Slavica EriæÈasopisi u kojima se nalaze publikacije navedenih nastavnika:
 
- Accredit.Qual.Assur. (SCI)
- Anal.Bioanal.Chem. (SCI)
- Anal.Lett. (SCI)
- Acta Cryst. B (SCI)
- Acta Cryst. C (SCI)
- J.Mol.Struct. (SCI)
- J.Chromatogr. A (SCI)
- J.Chromatogr.B (SCI)
- Chromatographia (SCI)
- J.Pharm.Biomed.Anal. (SCI)
- J.Chem. Res. (SCI)
- Z.Crystall. (SCI)
- J.Radioanalyt.Nucl.Chem.( SCI)
- Models in Chemistry (SCI)
- J.Plan.Chromatogr. (SCI)
- Biomed.Chromatogr. (SCI)
- J. Mol. Model. (SCI)
- J. Chromatogr. Sci. (SCI)
- Clin. Chem. (SCI)
- J. Liq. Chromatogr. (SCI)
- Drug. Dev. Ind. Pharm. (SCI)
- Farmaco (SCI)
- Phytochemistry (SCI)
- J. Pharm. Pharmacol. (SCI)
- J. Clin. Pharm. Therap. (SCI)
- J. Sep. Sci. (SCI)
- J. AOAC Int. (SCI)
- Spect.Lett. (SCI)
- J.Colloid. Interf.Sci. (SCI)
- Monatsh.Chem. (SCI)
- Colloids and Surfaces A (SCI)

Beograd, 14.06.2006 Predmetni nastavnici Instituta za Farmaceutsku hemiju i Analitiku lekova

1. Prof. Dr Ljiljana ®ivanoviæ s.r.
2. Prof. Dr Sote Vladimirov s.r.
3. Prof. Dr Danica Agbaba s.r.
4. Prof. Dr Darko Ivanoviæ s.r.
5. Prof. Dr Mira Zeèeviæ s.r.
6. Doc. Dr Zorica Vujiæ s.r.
7. Doc. Dr Slavica Eriæ s.r.