Meksièki grip

Started by Adonis_Vernalis, 04-05-2009, 20:43:04

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Adonis_Vernalis

Molim administratora da ovaj post uèini svima vidljivim i dostupnim. Reè je o obave¹tenjima u vezi sa epidemijom meksièkog gripa, a koja se direktno tièu studentske populacije. Malopre sam ih dobio, pa ih postujem manirom copy/paste, bez nekih dodatnih redigovanja i cifranja. Obave¹tenja potièu iz Epidemiolo¹ke slu¾be Zavoda za zdravstvenu za¹titu studenata u Beogradu.

****************************************************************************************************************************************

Virus GRIPA A H1 N1  - VA®NO OBAVE©TENJE

PO©TOVANE KOLEGINICE I KOLEGE,
PO©TOVANE STUDENTKINJE I STUDENTI,
ZBOG PRETEÆE EPIDEMIJE NOVOG SOJA VIRUSA GRIPA tipa A, MOLIMO VAS DA, AKO STE U POSLEDNJE DVE NEDELJE BORAVILI NA NEKOM OD SLEDEÆIH PODRUÈJA: MEKSIKO, SAD, KANADA, VELIKA BRITANIJA, ©PANIJA, NOVI ZELAND ILI NEKA DRUGA DESTINACIJA GDE SU SE POJAVILI SLUÈAJEVI INFEKCIJE OVIM VIRUSOM I IMATE SIMPTOME INFEKCIJE PRAÆENE POVI©ENOM TEMPERATUROM, KIJANJEM I KA©LJANJEM, OSIPOM PO KO®I, MUÈNINOM ILI PROLIVOM, JAVITE se VA©EM OPREDELJENOM LEKARU ILI EPIDEMOPLO©KOJ SLU®BI U STUDENTSKOJ POLIKLINICI, UL. KRUNSKA 57 ILI U ZDRAVSTVENOJ STANICI «STUDENTSKI GRAD».

SVE DODATNE INFORMACIJE MO®ETE DOBITI I NA TELEFON EPIDEMIOLO©KE SLU®BE ZAVODA BROJ 011-3440143

VERUJEMO DA ÆETE RAZUMETI OZBILJNOST MOLBE KOJU VAM UPUÆUJEMO U INTERUSU ZA©TITE VA©EG ZDRAVLJA I ZDRAVLJA DRUGIH GRAÐANA.
U BEOGRADU, 30. APRILA 2009. GODINE

EPIDEMIOLO©KA SLU®BA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZA©TITU STUDENATA BEOGRAD

*************************************************************************************************************************************

Osnovne informacije o GRIPU koji izaziva virus A (H1N1) namenjene studentima

Pridru¾ujuæi se brojnim merama prevencije koje se u svetu preduzimaju, nakon ¹to je 18. Marta 2009. godine u Meksiku laboratoriski potvrðen poèetak epidemije – i potencijalne pandemije gripa, izazvane novim sojem virusa gripa - tip A - H1N1, u ovom lifletu mo¾ete naæi najosnovnije informacije koje su studentima potrebne.

Ukoliko planirate putovanje, ekskurziju, letnju praksu, idete na studentsku razmenu i/ili slièno, u zemlje u kojima je registrovan grip tipa A H1N1 (ili progla¹ena epidemija) poku¹ajte da taj put odlo¾ite ili od njega odustanete. Ukoliko je ovo neprihvatljivo, potrebno je da se pre puta informi¹ete o merama prevencije koje Ministarstvo zdravlja Srbije na svom sajtu preporuèuje – za putnike koji odlaze u oblasti u kojima se bele¾i epidemijska pojava bolesti: http://www.zdravlje.gov.rs/showpage.php?id=221
Takoðe, ukoliko ste doputovali iz neke od zemalja u kojima se bele¾i epidemijska pojava ove bolesti, potrebno je pratiti uputstva koja su data na istoma sajtu, Ministarstva zdravlja

Ujedno informi¹emo Vas, da, ukoliko se u toku ili nakon putovanja, ili bez obzira da li ste putovali ili ne, kod Vas pojave simptomi gripa (koji su opisani u uokvirenom delu ovog lifleta) potrebno je da se ¹to pre javite va¹em opredeljenom lekaru ili epidemoplo¹koj slu¾bi ZZZZ Studenta, ul. Krunska 57 ili lekaru u Zdravstvenoj stanici „Studentski grad“.

Klinièka slika i simptomi Gripa virusa A H1N1 slièni su (praktièno identièni) simptomima drugih vrsta (oblika) gripa A:  groznica, visoka temperatura (38,5 –39,5 stepeni C), glavobolja, gu¹obolja, sekrecija ili „curenje“ iz nosa, ka¹alj, ote¾ano disanje, bolovi u mi¹iæima, osip po ko¾i, muènina i povraæanje, prolivi, op¹ta malaksalost.
(ne moraju se svi simptomi ispoljiti)


PREVENTIVNE MERE  -  Preporuke za smanjenje rizika za dobijanje i preno¹enje gipa A H1N1 - jesu preventivne mere koje su opisane u 6 jednostavnih  aktivnosti:
1.   ukoliko kijate ili ka¹ljete prekrijte nos i usta papirnom maramicom za jednokratnu upotrebu
2.   papirnu maramicu odmah nakon (te jedne) upotrebe bacite u kantu za smeæe (ne koristiti je vi¹e puta, ne odlagati po stolovima, dr¾ati u d¾epovima...)
3.   ©to èe¹æe prati ruke - toplom vodom i sapunom – posebno posle kijanja i ka¹ljanja, rukovanja, kori¹æenja javnog prevoza, liftova...
4.   Ne dodirivati neopranim rukama oèi (konjuktive) nos i usta
5.   Izbegavati boravak u prostorijama gde ima osoba koje imaju simptome gipa
6.   Ukoliko se kod Vas pojave opisani simptomi koji su karakteristièni za grip, ne treba iæi na fakultet - na ve¾be, predavanja, ispite.... veæ je potrebno javiti se svom izabranom lekaru u Studentskoj Poliklinici

Sve dodatne informacije mo¾ete dobiti na telefone ZZZZ Studenata i epidemiolo¹ke slu¾be ZZZZ Studenata -  broj 011 – 3440143

EPIDEMIOLO©KA SLU®BA
ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZA©TITU STUDENATA BEOGRAD


Adonis_Vernalis

Hvala, Brede!

Moja je du¾nost bila, kao èlana NNV koji je dobio ovu poruku - da je prosledim dalje. Ponavljam: ne di¾em paniku, ali: ako su èlanovi NNV dobili ovu poruku (a znam da jesu), a ja sam èlan Foruma i, na neki naèin, vrlo zainteresovan za zdravstveno stanje studenata, onda je moja du¾nost da poruku prosledim, pa sam ja to i uèinio.

Proèitajte uputstvo, sledite vrlo jednostavne preporuke... i, vidimo se na predavanjima, za koji dan. Bez kijanja i ka¹ljanja.

Bred

Nadam se da su ovi iz studentske poliklinike bili ozbiljni kad su slali ovaj e-mail ...  :wink:

Adonis_Vernalis

Nemam razloga da sumnjam da su bili barem ozbiljni kada su ovaj mail slali. Kao ¹to æu ja sutra, u 8:15 zapoèeti predavanja iz Farmakognozije II, tako æe i oni sutra zapoèeti svoj novi radni dan. Ako ja znam o èemu prièam, valjda i oni znaju o èemu prièaju?

Neæe biti da se sprdaju, zaboga...

A ako se sprdaju, izem im vic!

Bred

#4
Ne mislim da se sprdaju nego da ne dizu "frku" bez stvarne potrebe?

Ali, valjda oni znaju ...  :wink:

Adonis_Vernalis

Leta Gospodnjeg 1968, otprilike u vreme kada sam roðen, svetom je takoðe harao grip. Nije bio meksièki, no hongkon¹ki: http://en.wikipedia.org/wiki/Influenza_A_virus_subtype_H3N2#Hong_Kong_Flu_.281968-1969.29

Taj grip je pobio oko milion ljudi ¹irom sveta. Dakle, ovaj meksièki je boza/boranija za hongkon¹ki?

Kao i sada, i tada je Srbija bila upravo na kraju sveta. Èak i u toj i takvoj Srbiji, 1968. godine, bilo je registrovanih sluèajeva tog istog gripa. Iako ¾ivimo u XXI veku, obièan grip doðe glave osrednjoj srpskoj varo¹i, jer vi¹e od 30.000 ljudi ¹irom sveta umre od obiènog gripa.

Influenca virus je ne¹to sa èime se ne bi trebalo zafrkavati. Onda, nemojmo se zafrkavati. Prelistajmo malo mikrobiologiju i podsetimo se za¹to je taj virus tako gadan. A mnogo je nezgodan, verujte mi.

Kako god hoæete. Svoju du¾nost da vas obavestim - obavio sam. Moja savest je savr¹eno mirna. Bolje da me proglasite lajavim krelcem i drekavcem vulgaris, nego da saznate da sam mogao da vas obavestim o pandemiji koja tek ¹to nije grunula u na¹e zabito dvori¹te, a nisam.