Overa semestra za studente poslediplomskih studija

Started by Bred, 01-06-2011, 22:09:39

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Bred

Overa semestra za studente specijalistièkih akademskih studija-Farmacija 1, studente prve godine specijalistièkih studija za potrebe zdravstva, kao i za studente doktorskih akademskih studija koji overavaju poslednji semestar obaviæe se u periodu od 06. do 10. juna 2011. godine od 11 do 13 èasova.

Studenti doktorskih akademskih studija ne overavaju semestar, ali su du¾ni da u datom periodu dostave potvrdu o uplaæenoj IV rati ¹kolarine. Pomenuti studenti ¹kolsku godinu æe overiti prilikom upisa u narednu godinu studija.

http://pharmacy.bg.ac.rs/vesti/2011/05/31/overa-semestra-za-studente-poslediplomskih-studija/