30 godina Medicinskog fakulteta u BL

Started by frckica-j, 13-11-2008, 16:19:45

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

frckica-j

Osnivanje Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci

     Nedostatak ljekarskog kadra na ¹iroj teritoriji tada¹nje Bosanske Krajine èije kapacitete nije mogao podmiriti Medicinski fakultet u Sarajevu kao jedini u to vrijeme u Bosni i Hercegovini, doveo je so sprovoðenja aktivnosti èiji je krajnji rezultat bio osnivanje Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci.
     U cilju obezbieðivanja veæe dostupnosti visokog obrazovanja svr¹enim srednjo¹kolcima, podizanja ukupnog obrazovnog nivoa stanovni¹tva, unapreðenja razvoja, ukupne kulture i br¾eg dostizanja civilizacijskog nivoa razvijenih sredina, dru¹tvena zajednica tada¹nje SR BiH osniva Univerzitet u Banjoj Luci èime se stièu i prvi uslovi za integraciju visoko¹kolskih ustanova na tom podruèju. Prilikom izrade plana razvoja Univerzitata u Banjaluci kao i Plana razvoja zdravstva Banjaluke i Bosanske Krajine za period 1976-1980.godine u prioritetnim zadacima je planirano otvaranje Medicinskog fakulteta.
     Da bi se ovaj ozbiljan zadatak mogao konkretno obaviti, Izvr¹ni odbor Univerziteta je poèetkom 1976. godine formirao Radnu grupu za izradu elaborata o dru¹tveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja Medicinskog fakulteta u Banjaluci, te Koordinacioni odbor. Koordinacioni odbor je imao zadatak da, paralelno sa izradom Elaborata u skladu sa zakonskim aktima ocijeni ukupnu situaciju sa aspekta potreba i moguænosti osnivanja, obavi potrebno upoznavanje ¹ire javnosti sa pokrenutim postupkom, te obezbijedi podr¹ku u realizaciji osnivanja Fakulteta, ukoliko elaborat konkretnim pokazateljima potvrdi op¹te opredjeljenje zacrtano u planovima razvoja Univerziteta i zdravstva Bosanske Krajine.
     Radna grupa je zavr¹ila izradu elaborata u avgustu 1976. godine i dostavila ga Koordinacionom odboru, koji ga je prihvatio i proslijedio u jesen 1976. godine organima Univerziteta na dalji postupak usvajanja.
     Na bazi procjena koje su u dru¹tveno-politièkim organima Banjaluke i ¹ire regije uslijedile nakon podno¹enja izvje¹taja Koordinacionog odbora te obavljenih konsultacija u udru¾enom radu Bosanske Krajine, u kome je data puna podr¹ka osnivanju Medicinskog fakulteta, te napokon pribavljenih saglasnosti organa Republike BiH, osnivaè, Skup¹tina op¹tine Banjaluka je na zajednièkoj sjednici svih Vijeæa odr¾anoj 17. marta 1978. godine donijela Rje¹enje broje 014-012-33/78 o osnivanju Medicinskog fakulteta. Prije dono¹enja odluke pribavljeno je pozitivno mi¹ljenje Elaborata od Izvr¹nog vijeæa  SR BiH pod brojem 6-5 od 10.03.1978. godine. Na zajednièkoj sjednici svih vijeæa SO Banjaluka je 6.04.1978. godine donijela Rje¹enje o formiranju komisije matièara za vr¹enje priprema za poèetak rada Medicinskog fakulteta, koja je brojela 15 èlanova. Na navedeni sastav Komisije matièara, dao je saglasnost Republièki sekretarijat za obrazovanje, nauku,kulturu i fizièku kulturu pod brojem 03-612/78 od 28. juna 1978. godine. Na istoj sjednici su imenaovani dekan i prodekani, kao i privremeni Savjet, èiji je predsjednik bio prim.dr Vlado Milo¹eviæ. Za prvog dekana izabran je prof.dr Dimitrije Miletiæ.
     Skup¹tina Zajdenice za visoko obrazovanje dala je saglasnost o osnivanju i poèetku rada Medicinskog fakulteta u Banjaluci u ¹kolskoj 1978/79. godini pod brojem 04-1166 od 27. oktobra 1978. godine.
     Komisija matièara je na svojoj Èetvrtoj sjednici, koja je odr¾ana 14.11.1978. godine imala najopse¾niji dnevni red koji je rezultirao usvajanjem privremenog plana i programa, pravila studiranja, izborom nastavnika i saradnika za sve predmete I godine studija, te usvajanjem izvje¹ataja o upisu studenata èime je Komisija izvr¹ila sve zadatke iz rje¹enja osnivaèa Skup¹tine op¹tine Banjaluka.
     Na osnovu svih pruzetih aktivnosti, stekli su se uslovi za poèetak nastave i predavanja su poèela 15. novembra 1978. godine. Istog dana. predsjednik SFRJ Josip Broz Tito je posjetio Banjaluku, pa je taj dan progla¹en danom Medicinskog fakulteta.
     Republièki sekretarijat za obrazovanje, nauku, kulturu i fizièku kulturu SR BiH svojim Rje¹enjem broj UP-I-03-612/36 od 21. hovembra 1978. godine dao je Definitivnu saglasnost za poèetak rada Medicinskog fakulteta u Banjaluci jer su se stekli svi zakonom predviðeni uslovi.
     Medicinski fakultet je poèeo sa radom u zgradi SIZ-a za zapo¹ljavanje Banjaluka u kojoj je obezbijeðen prostor za smje¹taj dekana i amfiteatar sa 130 mjesta, a praktièna nastava se odvijala na Tehnolo¹kom fakultetu Banjaluka. U toku prve polovine 1979. godine saèinjen je programsko-projektni zadatak za adaptaciju monta¾nih objekata biv¹e Djeèije bolnice u ukupnoj povr¹ini od 3000 m2, te adaptacija i opremanje amfiteatra u Higijenskom zavodu, kao i pripremni radovi na obazbijeðivanju predavaonica i sale za mikroskopske vje¾be u jednom od objekata KBC-a na staroj lokaciji bolnice, uz istovremeno postizanje sporazuma da se za nastavu mo¾e koristiti i savremeni amfiteatar od 150 mjesta na lokaciji nove bolnice Paprikovac.
     Definitivno konstituisanje Fakulteta je uslijedilo 1. novembra 1979. godine nakon usvajanja statuta, kada su imenovani dekan i prodekani, te izabrani nauèno-nastvanièko vijeæe, savjet i brojen komisije.

     Osnivanje odsjeka stomatologije, farmacije i zdravstvene njege

     Ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture Vlade Republike Srpske je 05.02.1994. godine razmatrajuæi po zahtjevu Univerziteta u Banjoj Luci o predmetu osnivanja studijskog programa stomatologija na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci, a na osnovu èlana 12. Zakona o univerzitetu (Sl.gl.RS br. 12/93) donijelo je rje¹enje kojim se utvrðuje da Medicinski fakultet u Banjoj Luci ispunjava uslove propisane Zakonom o univerzitetu za osnivanje studijskog programa stomatologija. Obrazovanje doktora stomatologije na ovom studijskom programu poèelo je ¹kolske 1994/95. godine.

     Nakon uspje¹nog rada studijskog programa medicina i studijskog programa stomatologija Medicinski fakultet pokreæe inicijativu za osnivanje studijskog programa Farmacije na prijedlog Univerziteta u Banjoj Luci. Rje¹enjem Ministarstva obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske od 17.7.1995. godine broj: UP-02-07/95 osnovan je studijski program farmacije na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci za profil magistar farmacije. Nastava na ovom studijskom programu poèela je ¹kolske 1995/96. godine.

     Vrlo va¾an dogaðaj u novijem periodu predstavlja osniovanje novog odjeka na Medicinskom fakultetu, odnosno u 2007. godini studenti mogu upisati i studije Zdravstvene njege.

     U novom univerzitetskom kampusu 2007. godine je dodiejljen novi prostor odsjecima stomatologije i farmacije. U potpuno renoviranim i za studije stomatologije i farmacije prilagoðenim prostorima poèeæe da se odvija nastava u akademskoj 2008/2009. godini.

(Tekst je preuzet iz monografije "30 godina Medicinskog fakulteta", a dio podataka sam dobila od kolege Ilije Baro¹a, kojem sam veoma zahvalna. Takoðe, zahvaljujem koleginici Ani Goliæ.)